КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Прекратяване на д-р за наем със заповед на кмет
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=4692
Страница 1 от 1

Автор:  Мирослав Раев [ 30 Юни 2017, 08:25 ]
Заглавие:  Прекратяване на д-р за наем със заповед на кмет

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 513
28.06.2017 година
град Хасково


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АХасковският окръжен съд ……………..……трети въззивен граждански състав

на …………двадесет и осми юни.… ……. две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА ПЕТКОВА

ГЕОРГИ ГОЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията ………….Петкова……………………..

въззивно частно гражданско дело № 414..… по описа на съда за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 във връзка с чл. 577 от ГПК.

Образувано е по жалба от Община – Ивайловград, подадена чрез кмета на Общината Д.О. Обжалва се определение от 05.06.2017 година на съдията по вписванията при Служба за вписванията – Ивайловград при Районен съд - Ивайловград, с което е отказано вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на Общината за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти от 30.05.2016 година, вписан в Служба вписвания – Ивайловград под № 661/22.07.2016 година, сключен между Община-Ивайловград и „Бояджиев 2008“ ООД (с ново наименование „Южна ферма“ ООД) с ЕИК 200412536.

Жалбоподателят оспорва становището на решаващия съдия по вписванията за това, че издадената от Кмета на Община-Ивайловград заповед за прекратяване на наемния договор съставлява индивидуален административен акт. Твърди, че се касае за едностранно гражданскоправно изявление за прекратяване на облигационно правоотношение, съществуващо между равнопоставени субекти, а не за властническо волеизявление на административен орган в кръга на неговите правомощия. От тук вади заключението, че заповедта, материализираща изявлението за прекратяване на наемния договор, не подлежи на обжалване и не се е налагала проверка относно това – дали тя е влязла в законна сила. Намира постановения от съдията по вписванията отказ за незаконосъобразен и прави искане същият да бъде отменен.

Хасковският окръжен съд, след като обсъди направените доводи и прецени материалите по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Пред служба по вписванията - Ивайловград е подадена молба от Община - Ивайловград с искане за вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на общината. Видно от съдържанието на молбата, към нея е приложена заповед № 180/23.05.2017 година, с която Кметът на Община-Ивайловград прави изявление за прекратяване на договор от 30.05.2016 година, сключен между Общината и „Бояджиев 2008“ ООД (с ново наименование „Южна ферма“ ООД) – град Пловдив. Представя се и самият договор, който е наименован „Договор за наем на земеделска земя“ и е с предмет – предоставяне за временно възмездно ползване на описаните в договора земеделски земи.

На 05.06.2017 година съдията по вписванията е постановил атакувания отказ с основен довод за това, че представената заповед представлява индивидуален административен акт, като такъв подлежи на обжалване и предвиденият в закона срок за обжалване не е изтекъл.

Въз основа на така установената фактическа обстановка се налагат и следните правни изводи:

Частната жалба е допустима – подадена е от страна, която разполага с право на жалба по чл. 577 ГПК и е депозирана в канцеларията на съда в срок. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна, но по съображения, различни от изложените в атакувания акт.

ХОС в настоящия си състав споделя изложените в частната жалба доводи, че процесната заповед не представлява властнически акт на административен орган, издаден в рамките на правомощията му. От съдържанието на представения договор за наем, сключен между Общината и търговско дружество, може да се заключи, че е възникнало наемно правоотношение по реда, регламентиран в чл. 37и ал. 12 от ЗСПЗЗ. Доколкото в ЗСПЗЗ липсва специална уредба относно правилата за прекратяването на създадените по този ред договори, то приложение намират нормите на Закона за общинската собственост. Разпоредбата на чл. 14 ал. 7 от ЗОбС регламентира договорите за наем на общински имоти. А съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за общинската собственост, наемните правоотношения по чл. 14 ал.7 се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ на основанията, установени в наемния договор. Следователно, отправеното до наемателя изявление за прекратяване на наемния договор не е индивидуален административен акт, а действие на един от равнопоставените контрагенти в облигационното правоотношение. А писменото изявление на наемодателя, макар и облечено във формата на заповед, следва да се разглежда на плоскостта на Закона за задълженията и договорите. От тук е изводът на въззивния съд, че неоснователно съдията по вписванията при СВп-Ивайловград се позовава на невлизане в сила на „заповедта“ за прекратяване на наемното правоотношение, като основание да откаже вписването.

В същото време, като краен резултат, отказът да се впише гражданскоправното изявление на Кмета на Община – Ивайловград за прекратяване на наемния договор, се явява правилно. На първо място, с оглед задължителните за съдилищата разяснения, дадени с ТР № 7/25.04.2013 година на ВКС по тълк.дело № 7/2012 година на ОСГТК, ВКС, извършваната проверка по чл. 32а ал. 1 от Правилника за вписванията се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвидено в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закона. Следователно, както съдията по вписванията, така и сезираният по реда на чл. 577 ГПК съд са обвързани от посоченото в писмения договор материалноправно основание и изразената от страните воля, че се касае за облигационно правоотношение по повод наем на земеделски земи, а не договор за аренда в земеделието. На второ място: Нормата на чл. 2 от ПВп е императивна и ясна - вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. А разпоредбата на чл. 4 изрично изброява случаите, в които е допустимо вписването, заличаването и отбелязването на актовете относно недвижими имоти. Никъде в нормативната уредба не е предвидена възможност, респ. процедура, за вписване на волеизявление на една от страните по договора за наем за прекратяването му. Обстоятелството, че договорът за наем е бил вписан в Службата по вписванията в случая е без значение, тъй като само това обстоятелство, без изрична законова регламентация, не създава възможност за заличаване на прекратения договор или за обявяване на прекратяването му. Това има и своя смисъл: функцията на вписването е да даде гласност на подлежащите на вписване актове. Когато се касае за наемно правоотношение, то обявяването на създадения договор за наем има значение за противопоставимостта му на приобретателя в случай на прехвърлянето на наетия имот – чл. 237 ал. 1 ЗЗД. В случай на прекратяване на вписаното облигационно правоотношение, ще отпадне противопоставимостта, но по силата на самото прекратяване на наемното правоотношение, а не поради обявяване на изявленията на страните чрез вписване или поради заличаване на договора. Поради това вписване на прекратяването или заличаването на наемния договор става безпредметно и вероятно това е причината, поради която законодателят не е допуснал вписването на такива актове. Нормите на чл. 2 и чл. 4 от ПВп не могат да се тълкуват разширително. Разпоредбите, уреждащи вписването на актовете, с които се учредява, прехвърля, изменя, признава или прекратява вещно право, в конкретния случай не намират приложение, тъй като с процесния договор за наем не е учредено вещно право на ползване, а само право на държане на вещта. Действително, Законът за арендата в земеделието установява правило за вписване на прекратяването на арендния договор, но доколкото изразената от страните воля е за сключване на наемен договор и съдът няма правомощие да ревизира материалноправното основание на облигационното правоотношение, то не намира приложение и разпоредбата на чл. 27 ал. 2 от ЗАрЗем.

Предвид изложеното, обжалваното определение на съдия по вписванията при СВп-Ивайловград е правилно като краен резултат. Представеният писмен документ, наименован „заповед“, а по своята същност представляващ гражданскоправно изявление на наемодателя за прекратяване на наемния договор, не подлежи на вписване и поради това отказът е законосъобразен.

С оглед на изложеното и на основание чл. 274 ал. 1 т. 2 вр. чл. 577 от ГПК, съдътО п р е д е л и :ПОТВЪРЖДАВА определение от 05.06.2017 година на съдията по вписванията при Служба за вписванията – Ивайловград при Районен съд – Ивайловград, с което е отказано вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на Общината за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти от 30.05.2016 година, сключен между Община-Ивайловград и „Бояджиев 2008“ ООД (преименувано на „Южна ферма“ ООД с ЕИК 200412536), вписан в Служба вписвания – Ивайловград под № 661/22.07.2016 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на Р България в едноседмичен срок от връчването му на страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ : 1.2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/