КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Яну 2021, 16:47

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Сгрешен имот в завещание
Ново мнениеПубликувано на: 14 Юли 2017, 18:58 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 557 14.07.2017година град ХасковоХасковският окръжен съд граждански състав

На четиринадесети юли Две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание,в състав:

Председател: Милена Дечева

Членове:1.Жулиета Серафимова

2.Тодор Хаджиев

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В.ч.гр.д.№388 по описа на съда за 2017год.,за да се произнесе взе предвид следното:

С Определение №2/01.06.2017г. съдията по вписванията при РС-Димитровград оставя без уважение молбата от ********-Нотариус, с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария , с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т. 1, рег .№5888, нот.дело №11/2016г. и отказва вписването му.

Недоволна от така постановеното определение е останала частната жалбоподателка ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград ,която го обжалва в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост.Твърди,че завещанието е формален акт ,като при саморъчното завещание изискванията за валидност за изрично посочени в разпоредбата на чл.25 ал.1 от Закона за наследството. Ако саморъчното завещание е съставено писмено и съдържа определените реквизити,не е задължително в същото да се съдържа някакво конкретно описание на завещаните имоти.В тази връзка счита,че описанието на завещан имот,който към момента на отваряне на завещанието не се намира в имуществото на наследодателя не е пречка завещанието да бъде вписано,тъй като това не е задължително изискване.Счита,че съгласно ТР №7/2012г. на ОСГТК на ВКС съдията по вписванията няма задължение да проверява правата на завещателя и съответно въз основа на това да постановява отказ от вписване на преписи от обявено саморъчно завещание.Претендира от съда да отмени обжалваното определение и вместо него да постанови ново,с което да се задължи съдията по вписванията при РС-Димитровград да впише преписите от обявеното саморъчно завещание.

Хасковският окръжен съд след преценка на доводите изложени в жалбата и обсъждане на събраните по делото доказателства,поотделно и взети в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена против подлежащ на обжалване акт на съдията по вписванията при РС-Димитровград,от активно легитимирана страна,в законоустановения срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество е основателна.

В конкретният случай съдията по вписванията при РС-Димитровград е бил сезиран с молба от ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г.Към молбата са били приложени нотариално заверени преписи от саморъчното завещание;декларация за вписване на препис от завещание-нотариално заверена; скици на ПИ,издадени от СГКК-гр.Хасково;удостоверения за данъчни оценки;удостоверение за наследници.

При проверка на приложените към молбата на нотариуса документи съдията по вписванията е приел,че за един от описаните в саморъчното завещание недвижим имот не е приложена данъчна оценка и скица,които са задължителни документи с оглед индивидуализацията на имота и определяне на ДТ за вписване.Счел е също,че в случая не са налице изключенията предвидени в разпоредбата на чл.6 ал.4 от Правилника за вписванията.Тъй като е недопустимо постановяването на частичен отказ,като се изключи един от завещаните имоти, с обжалваното определение №2/01.06.2017г. съдията по вписванията при РС-Димитровград е отказал вписването на обявеното саморъчно завещание №11,т.1, рег.№5888, нот.дело №11/2016г.

Отказът е неправилен.

Съгласно разпоредбите на чл.112,б.“и“ от ЗС и чл.4 б.“к“ от Правилника за вписванията на вписване подлежат преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот.В разпоредбата на чл.6 от ПВ е посочено съдържанието,на което трябва да отговарят подлежащите на вписване актове,като в ал.2 изрично е посочено,че описание на имота не се изисква при преписите от обявени завещания.Вписването на саморъчно завещание има оповестителен характер и съгласно чл.7 от ПВ се извършва по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.По този начин се дава възможност на наследниците,на които завещанието евентуално може да се противопостави при възникнал спор,да извършват проверка в Службата по вписванията за направени саморъчни завещания и да узнаят за него.Разпоредбата на чл.32а от ПВ недвусмислено определя формулировка за компетентност на съдията по вписванията досежно дължимата проверка за съответствие на представения за вписване акт с изискванията на закона.Обхвата на проверката,която следва да се извърши от съдията по вписванията и е от строго формален характер.Предвид това и в съответствие с ТР №7/82012г. на ОСГТК на ВКС ,съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване,ако не е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в закона и ПВ,ако актът няма необходимото съдържание и ако не е внесена необходимата такса за вписването.На друго основание вписване в нотариалните книги не може да бъде отказано.Т.е. съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките,установени в ПВ,който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия.

В конкретният случай от доказателствата по делото се установява,че с подадената молба,съдията по вписванията е бил редовно сезиран от ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград,с искане за вписване на препис от саморъчно завещание №11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г. на С*В. Т*-Б*,починала на 30.04.2017г.,съхранявано и обявено на 12.05.2017г.,с което починалото лице завещава на сестра си А.В.И. съсобствени недвижими имоти-ниви,намиращи се в землището на гр.Д**.недвижимите имоти-ниви в завещанието са описани в 7 точки,индивидуализирани по площ ,местонахождение и идентификационни номера.В случая се касае за частно правоприемство,като се завещава конкретно описано имущество на заветник.Тъй като не сме изправени в хипотезата на универсално правоприемство не следва да намери приложение и разпоредбата на чл.4 б.“к“,предложение 2-ро от ПВ,а предложение първо на посочената разпоредба.В тази връзка съдът счита,че не е необходимо да се удостоверява с декларация с нотариално заверен подпис от страна на ползващото се от завещанието лице,в която да се посочват известните му недвижими имоти в съответния съдебен район и тази декларация,съгласно предложение 3-то, да се представя заедно със завещанието пред съдията по вписванията,в чийто район се намира имотът.В конкретният случай тъй като става въпрос за завет/частно правоприемство/ към молбата си нотариусът следва да представи само преписи от обявените завещания с предмет недвижими имоти ,което изискване нотариуса е изпълнил.В подкрепа на този извод на съда е и разпоредбата на чл.6 ал.2 б.“а“ от ПВ,съгласно която описание на имота не се изисква при преписите от обявени завещания,независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.В тази връзка съдът счита,че е неправилно позоваването от съдията по вписванията на разпоредбата на чл.6 ал.4 от ПВ,тъй като нито ал.3,нито ал.4 следва да намерят приложение в настоящия случай.Посочените разпоредби на чл.6 ал.3 и ал.4 от ПВ следва да намерят приложение в останалите случаи,извън изключенията по чл.6 ал.2 б.“а“ и б.“б“ от ПВ,в които изключения законодателят изрично е посочил,че не се изисква описание на имота.

Изложените по-горе съображения водят до извода на съда,че представеният с молбата на нотариуса акт подлежи на вписване,същият е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в закона и в ПВ,актът има необходимото съдържание и е внесена необходимата такса за вписване,поради което неправилно съдията по вписванията е отказал вписването на преписите от обявеното на 12.05.2017г. саморъчно завещание№11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г. ,направено С* В. Т*-Б*,починала на 30.04.2017г.,с което саморъчно завещание починалото лице завещава на сестра си А.В.И. съсобствени недвижими имоти-ниви,намиращи се в землището на гр.Димитровград,описани в 7 точки,индивидуализирани по площ ,местонахождение и идентификационни номера.В посоченият смисъл обжалваното определение №2/01.06.2017г. на съдията по вписванията при РС-Димитровград като неправилно ще следва да бъде отменено ,а преписката следва да се върне на съдията по вписванията да извърши исканото от нотариус ******** вписване на преписи от обявено саморъчно завещание.

Водим от горното,съдътО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение №2/01.06.2017г. на съдията по вписванията при РС-Димитровград ,с което се оставя без уважение молбата от ********-Нотариус, с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария,с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т. 1,рег .№5888,нот.дело №11/2016г. и отказва вписването му.

ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС-Димитровград , с указания да извърши исканото вписване на актовете по чл.4 б.“к“ от ПВ по молба ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград .

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.Председател: Членове:1.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов