КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Сгрешен имот в завещание
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=4700
Страница 1 от 1

Автор:  Мирослав Раев [ 14 Юли 2017, 18:58 ]
Заглавие:  Сгрешен имот в завещание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 557 14.07.2017година град ХасковоХасковският окръжен съд граждански състав

На четиринадесети юли Две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание,в състав:

Председател: Милена Дечева

Членове:1.Жулиета Серафимова

2.Тодор Хаджиев

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В.ч.гр.д.№388 по описа на съда за 2017год.,за да се произнесе взе предвид следното:

С Определение №2/01.06.2017г. съдията по вписванията при РС-Димитровград оставя без уважение молбата от ********-Нотариус, с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария , с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т. 1, рег .№5888, нот.дело №11/2016г. и отказва вписването му.

Недоволна от така постановеното определение е останала частната жалбоподателка ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград ,която го обжалва в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост.Твърди,че завещанието е формален акт ,като при саморъчното завещание изискванията за валидност за изрично посочени в разпоредбата на чл.25 ал.1 от Закона за наследството. Ако саморъчното завещание е съставено писмено и съдържа определените реквизити,не е задължително в същото да се съдържа някакво конкретно описание на завещаните имоти.В тази връзка счита,че описанието на завещан имот,който към момента на отваряне на завещанието не се намира в имуществото на наследодателя не е пречка завещанието да бъде вписано,тъй като това не е задължително изискване.Счита,че съгласно ТР №7/2012г. на ОСГТК на ВКС съдията по вписванията няма задължение да проверява правата на завещателя и съответно въз основа на това да постановява отказ от вписване на преписи от обявено саморъчно завещание.Претендира от съда да отмени обжалваното определение и вместо него да постанови ново,с което да се задължи съдията по вписванията при РС-Димитровград да впише преписите от обявеното саморъчно завещание.

Хасковският окръжен съд след преценка на доводите изложени в жалбата и обсъждане на събраните по делото доказателства,поотделно и взети в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена против подлежащ на обжалване акт на съдията по вписванията при РС-Димитровград,от активно легитимирана страна,в законоустановения срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество е основателна.

В конкретният случай съдията по вписванията при РС-Димитровград е бил сезиран с молба от ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г.Към молбата са били приложени нотариално заверени преписи от саморъчното завещание;декларация за вписване на препис от завещание-нотариално заверена; скици на ПИ,издадени от СГКК-гр.Хасково;удостоверения за данъчни оценки;удостоверение за наследници.

При проверка на приложените към молбата на нотариуса документи съдията по вписванията е приел,че за един от описаните в саморъчното завещание недвижим имот не е приложена данъчна оценка и скица,които са задължителни документи с оглед индивидуализацията на имота и определяне на ДТ за вписване.Счел е също,че в случая не са налице изключенията предвидени в разпоредбата на чл.6 ал.4 от Правилника за вписванията.Тъй като е недопустимо постановяването на частичен отказ,като се изключи един от завещаните имоти, с обжалваното определение №2/01.06.2017г. съдията по вписванията при РС-Димитровград е отказал вписването на обявеното саморъчно завещание №11,т.1, рег.№5888, нот.дело №11/2016г.

Отказът е неправилен.

Съгласно разпоредбите на чл.112,б.“и“ от ЗС и чл.4 б.“к“ от Правилника за вписванията на вписване подлежат преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот.В разпоредбата на чл.6 от ПВ е посочено съдържанието,на което трябва да отговарят подлежащите на вписване актове,като в ал.2 изрично е посочено,че описание на имота не се изисква при преписите от обявени завещания.Вписването на саморъчно завещание има оповестителен характер и съгласно чл.7 от ПВ се извършва по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.По този начин се дава възможност на наследниците,на които завещанието евентуално може да се противопостави при възникнал спор,да извършват проверка в Службата по вписванията за направени саморъчни завещания и да узнаят за него.Разпоредбата на чл.32а от ПВ недвусмислено определя формулировка за компетентност на съдията по вписванията досежно дължимата проверка за съответствие на представения за вписване акт с изискванията на закона.Обхвата на проверката,която следва да се извърши от съдията по вписванията и е от строго формален характер.Предвид това и в съответствие с ТР №7/82012г. на ОСГТК на ВКС ,съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване,ако не е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в закона и ПВ,ако актът няма необходимото съдържание и ако не е внесена необходимата такса за вписването.На друго основание вписване в нотариалните книги не може да бъде отказано.Т.е. съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките,установени в ПВ,който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия.

В конкретният случай от доказателствата по делото се установява,че с подадената молба,съдията по вписванията е бил редовно сезиран от ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград,с искане за вписване на препис от саморъчно завещание №11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г. на С*В. Т*-Б*,починала на 30.04.2017г.,съхранявано и обявено на 12.05.2017г.,с което починалото лице завещава на сестра си А.В.И. съсобствени недвижими имоти-ниви,намиращи се в землището на гр.Д**.недвижимите имоти-ниви в завещанието са описани в 7 точки,индивидуализирани по площ ,местонахождение и идентификационни номера.В случая се касае за частно правоприемство,като се завещава конкретно описано имущество на заветник.Тъй като не сме изправени в хипотезата на универсално правоприемство не следва да намери приложение и разпоредбата на чл.4 б.“к“,предложение 2-ро от ПВ,а предложение първо на посочената разпоредба.В тази връзка съдът счита,че не е необходимо да се удостоверява с декларация с нотариално заверен подпис от страна на ползващото се от завещанието лице,в която да се посочват известните му недвижими имоти в съответния съдебен район и тази декларация,съгласно предложение 3-то, да се представя заедно със завещанието пред съдията по вписванията,в чийто район се намира имотът.В конкретният случай тъй като става въпрос за завет/частно правоприемство/ към молбата си нотариусът следва да представи само преписи от обявените завещания с предмет недвижими имоти ,което изискване нотариуса е изпълнил.В подкрепа на този извод на съда е и разпоредбата на чл.6 ал.2 б.“а“ от ПВ,съгласно която описание на имота не се изисква при преписите от обявени завещания,независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.В тази връзка съдът счита,че е неправилно позоваването от съдията по вписванията на разпоредбата на чл.6 ал.4 от ПВ,тъй като нито ал.3,нито ал.4 следва да намерят приложение в настоящия случай.Посочените разпоредби на чл.6 ал.3 и ал.4 от ПВ следва да намерят приложение в останалите случаи,извън изключенията по чл.6 ал.2 б.“а“ и б.“б“ от ПВ,в които изключения законодателят изрично е посочил,че не се изисква описание на имота.

Изложените по-горе съображения водят до извода на съда,че представеният с молбата на нотариуса акт подлежи на вписване,същият е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в закона и в ПВ,актът има необходимото съдържание и е внесена необходимата такса за вписване,поради което неправилно съдията по вписванията е отказал вписването на преписите от обявеното на 12.05.2017г. саморъчно завещание№11,т.1,рег.№5888, нот.дело №11/2016г. ,направено С* В. Т*-Б*,починала на 30.04.2017г.,с което саморъчно завещание починалото лице завещава на сестра си А.В.И. съсобствени недвижими имоти-ниви,намиращи се в землището на гр.Димитровград,описани в 7 точки,индивидуализирани по площ ,местонахождение и идентификационни номера.В посоченият смисъл обжалваното определение №2/01.06.2017г. на съдията по вписванията при РС-Димитровград като неправилно ще следва да бъде отменено ,а преписката следва да се върне на съдията по вписванията да извърши исканото от нотариус ******** вписване на преписи от обявено саморъчно завещание.

Водим от горното,съдътО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение №2/01.06.2017г. на съдията по вписванията при РС-Димитровград ,с което се оставя без уважение молбата от ********-Нотариус, с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария,с район на действие-РС-Димитровград ,съдържаща искане за вписване на обявено саморъчно завещание №11,т. 1,рег .№5888,нот.дело №11/2016г. и отказва вписването му.

ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС-Димитровград , с указания да извърши исканото вписване на актовете по чл.4 б.“к“ от ПВ по молба ********-Нотариус с рег.№398 по регистъра на Нотариалната камара на РБългария ,с район на действие-РС-Димитровград .

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.Председател: Членове:1.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/