КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Яну 2021, 04:19

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.717л, ал.4 от ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 08 Юни 2015, 15:19 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
Р Е Ш Е Н И Е № 36
гр. Шумен, 17.02.2015 г.
Шуменски окръжен съд, в публичното заседание на двадесет и втори януари две хиляди и петнадесета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Томова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Т. Димитрова

2. мл.с. Д. Димитров
при секретаря Д. А., като разгледа докладваното от съдията докладчик Т. Димитрова в.гр.д. № 647 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 258 и сл. от ГПК.
Делото е образувано по въззивна жалба на Л.Г.И. и С.Н.С., действащи чрез пълномощника адв. Н. Н. от ШАК, срещу решение № 702/30.09.2014 г. по гр. д. № 3009/2013 г. по описа на ШРС, с което е отхвърлен предявеният от тях иск по чл. 108 от ЗС и са осъдени да заплатят на ответника направените деловодни разноски.
Жалбоподателите намират решението за незаконосъобразно и неправилно, поради което молят въззивният съд да го отмени и постанови друго, с което да уважи изцяло предявения от тях иск по чл. 108 от ЗС и им присъди извършените по делото разноски.
В срока по чл. 263, ал.1 от ГПК, въззиваемият " Глоб Строй " ЕООД, гр. Шумен, представлявано от управителя Д.Й.М., чрез пълномощника адв. Г. Г. от ШАК, депозира отговор на жалбата, в който я оспорва като неоснователна и моли за оставянето й без уважение, като му бъдат присъдени и извършените във въззивното производство разноски.

Въззивната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирани лица, редовна и допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна, поради следното: Гр. д. № 3009/2013 г. по описа на ШРС е образувано по искова молба на жалбоподателите срещу въззиваемия, в която твърдят, че с н.а. № .../2007 г. на нотариус рег. № ..., прехвърлили на " Елитис " ООД, представлявано от Е.Б.К. и Е.Ж.П. собствения си недвижим имот - дворно място от 527 кв. м., с построената в него жилищна сграда, включващо се в парцел Х-88 в кв. 21 по плана на гр. Шумен, което дворно място, по КК на гр. Шумен, съставлява ПИ с идентификатор № ..., включващ сграда с идентификатор № ....1, със ЗП 16 кв. м., сграда с идентификатор № ....2, със ЗП 27 кв. м. и сграда с идентификатор № ....3, със ЗП 30 кв. м., с административен адрес: ул. ... № 40, срещу насрещно задължение на " Елитис " ООД да построи, по одобрен архитектурен проект, и да им предаде като обезщетение втори жилищен етаж, състоящ се от два двустайни апартамента и една гарсониера, с обща ЗП 210 кв. м.. Впоследствие " Елитис " ООД било преобразувано в ЕООД. С решение № 563/27.06.2012 г. по гр.д. № 3986/2011 г. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 20.07.2012 г. и вписано в СВ с вх. рег. № ... от 13.09.2012 г., визираният по-горе нотариален договор бил развален на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД. Понастоящем ПИ с идентификатор № ... бил част от ПИ с идентификатор № ... по КК на гр. Шумен, целият с площ от 971 кв. м., образуван от обединението на ПИ № ... и ПИ № .... Междувременно, по молба на длъжника по чл. 625 от ТЗ, било образувано по т.д. № 550/2010 г. по описа на ШОС, за откриване на производство по несъстоятелност на " Елитис " ЕООД, гр. Шумен. С решение от 03.01.2011 г. по посоченото дело, съдът обявил неплатежоспособността на дружеството, с начална дата 31.03.2010 г. В масата на несъстоятелността бил включен и целият имот № ..., включващ и собствения им ПИ № .... С постановление за възлагане на недвижим имот от 15.04.2013 г. по т.д. № 550/2010 г., издадено въз основа на проведена от синдика продажба по реда на чл. 717з от ТЗ и вписано в СВ на 14.06.2013 г., ШОС възложил целия имот № ... на ответника " Глоб Строй " ЕООД, гр. Шумен, който го владее в момента, без правно основание. Позовавайки се на изложеното, ищците молят съдът да постанови решение, по силата на което да осъди " Глоб Строй " ЕООД, гр. Шумен да им отстъпи собствеността и предаде владението върху дворно място от 527 кв. м., съответстващо на бивш ПИ с идентификатор № ..., който понастоящем съставлява част от ПИ с идентификатор № ... по КК на гр. Шумен, с площ от 971 кв. м., при съседи: ПИ с номера ..., № ..., № ..., ... и ....

Ответникът оспорва иска като изцяло неоснователен.

Първоинстанционният съд е квалифицирал исковата претенция по чл. 108 от ЗС, като с решението си е отхвърлил иска изцяло и е осъдил ищците да заплатят солидарно на ответника сумата от 2 200.00 лева - деловодни разноски. Решението се обжалва изцяло от ищците.

След проверка по реда на чл. 269 от ГПК, въззивният съд намери, че обжалваното решение е валидно и допустимо, като в хода на процеса и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

По същество, за да бъде уважен иск по чл. 108 от ЗС, ищецът следва да е собственик на имота, а ответникът да го владее без правно основание. Т.е. основателността на претенцията е обусловена от кумулативното наличие на три предпоставки: ищецът да е собственик на вещта, вещта да се владее или държи от ответника, и осъществяваната от последния фактическа власт да е без правно основание. Общото правило е, че възлагането на недвижим имот в производството по несъстоятелност не представлява оригинерен способ за придобиване правото на собственост. При продажбата на недвижим имот в производство по несъстоятелност, купувачът придобива права в обем, притежаван от праводателя му - длъжник, съгласно изричната норма на чл. 717з, ал.2 от ТЗ, като, съгласно чл. 717л, ал.4 от ТЗ, се съблюдават и общите правила на индивидуалното принудително изпълнение по ГПК. Съдебната практика приема, че доколкото се касае за деривативен придобивен способ, съдебната евикция по отношение на купувача е допустима.

В конкретната хипотеза, от събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното: С н.а. № .../2007 г. на нотариус рег. № ..., за прехвърляне на недвижим имот и учредяване право на строеж срещу задължение за обезщетение, жалбоподателите прехвърлили на " Елитис " ООД, гр. Шумен собствения си недвижим имот с адрес: гр. Шумен, ул. ... № 40, представляващ дворно място от 527 кв. м., с построената в него жилищна сграда, включващо се в парцел Х-88 в кв. 21 по плана на гр. Шумен, а по КК на гр. Шумен - ПИ с идентификатор № ..., включващ сграда с идентификатор № ....1, със ЗП 16 кв. м., сграда с идентификатор № ....2, със ЗП 27 кв. м. и сграда с идентификатор № ....3, със ЗП 30 кв. м., при съседи: имоти с номера ..., ..., ... и ..., като, вместо плащане на цената, преобретателят поема задължение да построи, по одобрен архитектурен проект и предаде във владение заедно на двамата прехвърлители като обезщетение, в степен на завършеност по БДС, втори жилищен етаж, състоящ се от два двустайни апартамента и една гарсониера, с обща ЗП 210 кв. м., ведно със съответните припадащи части от общите части на сградата по чл. 38 от ЗС. На 02.12.2008 г. в ТР е било вписано преобразуване на " Елитис " ООД в ЕООД, с едноличен собственик на капитала Е.Б.К.. На 10.09.2010 г. законният представител на дружеството е подал молба по чл. 625 от ТЗ, за обявяването му в несъстоятелност, по повод на която е било образувано т.д. № 550/2010 г. по описа на ШОС.

С решение № 1 от 03.01.2011 г. по посоченото дело е била обявена неплатежоспособността на " Елитис " ЕООД, с начална дата 31.03.2010 г., било е открито производство по несъстоятелност, дружеството е било обявено в несъстоятелност и е била прекратена дейността му, били са наложени запор и възбрана върху имуществото му и делото е било спряно на основание чл. 632, ал.1 от ТЗ. С решение № 6 от 11.01.2012 г. производството по несъстоятелност е било възобновено. С молба от 23.08.2012 г. жалбоподателите са поискали изваждане на спорния имот от масата на несъстоятелността въз основа на влязлото в сила решение по гр.д. № 3986/2011 г. на ШРС, като молбата им е била оставена без уважение от съда по несъстоятелността с определение № 458/01.10.2012 г. С постановление за възлагане на недвижим имот от 15.04.2013 г. по т.д. № 550/2010 г. по описа на ШОС, вписано в СВ на 14.06.2013 г., на въззиваемия, в качеството му на купувач по извършена продажба на имущество от масата на несъстоятелността е бил възложен ПИ с идентификатор № ... по КК на гр. Шумен, с площ от 971 кв. м., при съседи: ПИ с номера ..., ..., ..., ... и ..., ведно с частично изградената в него жилищна сграда с магазини със ЗП 411 кв. м., РЗП със сутерена - 2 358 кв. м.. Междувременно, на 04.11.2011 г. жалбоподателите са депозирали искова молба, която не е била вписана в СВ, за разваляне на нотариален договор № .../2007 г. на нотариус рег. № ..., поради неизпълнение на поетите от страна на " Елитис " ЕООД задължения по него. С решение № 563/27.06.2012 г. по гр.д. № 3986/2011 г. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 20.07.2012 г. и вписано в СВ с вх. рег. № ... от 13.09.2012 г., въпросният нотариален договор е бил развален, на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД. От изслушаната СТЕ се изяснява, че със заповед № РД-25-567/11.04.2008 г. на кмета на Община - Шумен е бил одобрен проект за ПУП - ПРЗ, с който е бил образуван нов самостоятелен УПИ VІ-155, 156 - за ПИ с идентификатори ... и .... Със заповед № КД-....2008 г. на началника на СГКК - гр. Шумен, по заявление вх. № ....2008 г. от " Елитис " ООД, е била одобрена промяна на КК и КР, при която имоти с идентификатори ... и ... са били обединени в един новообразуван имот с идентификатор ... по КК на гр. Шумен. От друга страна, от материалите по т.д. № 550/2010 г. по описа на ШОС, се доказва, че с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 112 от 26.08.2008 г., т. ІХ, рег. № 7660, н.д. № 1169/2008 г. на нотариус рег. № 019, ПИ с идентификатор № ... е бил ипотекиран в полза на " Райфайзенбанк / България / " ЕАД, гр. София, като обезпечение за изпълнение задължението на " Елитис " ООД за връщане на кредит по договор за банков кредит № 60434/26.08.2008 г., че кредиторът се е снабдил за вземанията си, произтичащи от цитирания договор, със заповед за изпълнение № 289/08.02.2010 г. и изпълнителен лист от 09.02.2010 г., издадени по ч.т.д. № 490/2010 г. по описа на ШРС, предявил е същите в производството по несъстоятелност на длъжника, с молба от 03.01.2012 г. и те са били приети от синдика.

Въз основа на изнесените факти, настоящата инстанция приема за доказано, че преди депозиране на исковата молба за разваляне на нотариален договор № 139/2007 г. на нотариус рег. № ..., спорният недвижим имот е бил ипотекиран от ответника по иска в полза на банка, за обезпечение на негово парично задължение по договор за банков кредит. Преди посочената дата банката се е снабдила и с изпълнителен титул за вземанията си по упоменатия договор за кредит. Също преди нея е било открито производство по несъстоятелност на длъжника и въпросният имот е бил включен в масата на несъстоятелността, като ипотекарният кредитор е предявил вземанията си, обезпечени с ипотека върху имота и те са били приети от синдика преди датата на влизане в сила и вписване на съдебното решение по иска с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД. Изложеното и изричните разпоредби на чл. 173 от ЗЗД и чл. 618, ал.1 от ТЗ, налагат извод, че и след развалянето на нотариален договор № 139/2007 г. по съдебен ред банката е запазила правото си на предпочтително удовлетворение от цената на ипотекирания имот, независимо от възникналото в полза на жалбоподателите реституционно право да поучат обратно собствеността му, след разваляне на договора за прехвърлянето й. Предвид горното и, че процесният имот е бил включен в масата на несъстоятелността на " Елитис " ЕООД и възбранен по силата на съдебно решение от 03.01.2011 г. по т.д. № 550/2010 г. на ШОС, дружеството не е имало право и не е могло да изпълни задължението си да го върне на жалбоподателите след разваляне на сключения помежду им договор, по начин, противопоставим на кредиторите на несъстоятелността. От друга страна, съгласно чл. 88, ал.2 от ЗЗД, развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписването на исковата молба, от което следва извод, че развалянето на договора по н.а. № 139/2007 г. не би могло да дерогира правото на ипотекарен кредитор на банката и произтичащото от него право на предпочтително удовлетворение чрез принудително изпълнение върху имота, тъй като ипотеката е учредена преди завеждане на исковата молба по чл. 87, ал.3 от ЗЗД. В посочения смисъл следва да се имат предвид постановките, застъпени в решение № 414/29.10.2012 г. по гр.д. № .../2012 г., І г.о. на ВКС, постановено по реда на чл. 290 от ГПК и задължително за съда, съгласно което, когато ипотеката е вписана преди исковата молба по чл. 87, ал.3 от ЗЗД, правата на ипотекарния кредитор са противопоставими на ищеца по тази иск, ако бъде уважен, което произтича от нормата на чл. 88, ал.2 от ЗЗД, визираща не само вещни права, а и права, придобити от договор, подлежащ на вписване. Вписването на ипотеката е елемент от фактическия й състав, задължителен за да породи действие. То пази правото на ипотекарния кредитор от последващи правни и фактически промени с вещта. На ипотекарния кредитор са непротивопоставими всички следващи прехвърляния и учредяване на тежести след вписване на ипотеката. Като последица от казаното следва, че в случая е приложимо и правилото на чл. 496, ал.2 от ГПК, вр. чл. 717л, ал.4 от ТЗ, според което правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да се противопоставят на купувача от проданта, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите. Предвид това и, че, поради изложените вече причини, реституционното право на жалбоподателите е непротивопоставимо на правото на банката - като взискател да удовлетвори вземанията си чрез принудително изпълнение върху ипотекирания в нейна полза недвижим имот, то е такова и по отношение на купувача на имота при продажбата му, извършена по реда на гл. ХХХХVІ от ТЗ. Освен това, съгласно чл. 175, ал.1 от ЗЗД, след извършване на публичната продан всички ипотеки и вещни права върху имота, учредени след първата ипотека се погасяват, от което следва, че след продажбата на имота в производството по несъстоятелност правото на собственост на жалбоподателите, възникнало по силата на конститутивтото решение по гр.д. № 3986/2011 г. на ШРС се счита за погасено. Ето защо, съдът приема, за недоказани първата и третата от кумулативно изискуемите предпоставки за успешно провеждане на иска по чл. 108 от ЗС, а именно, че ищците са собственици на ревандикирания имот и, че той се владее от ответника без правно основание, което налага отхвърлянето му.

Що са касае до позоваването на жалбоподателите по аналогия на разпоредбата на чл. 717з, ал.2, изр.ІІ от ТЗ, съдът счита, че то би било релевантно за разрешаването на правния спор по същество, но само при липса на основания за зачитане правата на ипотекарния кредитор, по изложените по-горе съображения.

В съответствие с изнесените фактически и правни доводи, настоящата инстанция приема, че обжалваното решение е законосъобразно и правилно и следва да се потвърди.

На основание чл. 78, ал.3 от ЗЗД, жалбоподателите следва да заплатят на въззиваемия деловодни разноски във въззивното производство в размер на 2 200.00 лева - платен адвокатски хонорар.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № 702/30.09.2014 г. по гр. д. № 3009/2013 г. по описа на Районен съд - Шумен.

ОСЪЖДА Л.Г.И., ЕГН **********,***-... № 40 и С.Н.С., ЕГН **********,***, да заплатят на " Глоб Строй " ЕООД, ЕИК ... със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. ... № 26, вх. 1, ет. 2, ап. 4, представлявано от Д.Й.М. деловодни разноски във въззивното производство в размер на 2 200.00 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните, при условията на чл. 280 от ГПК.

ПРЕДЕСДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов