КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Сеп 2020, 23:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Практика - чл. 4, б. "и" ПВ и чл. 112, б. "и" ЗС
Ново мнениеПубликувано на: 05 Окт 2011, 21:29 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
22.03.2011 г., гр. Ямбол

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ІV-ти Въззивен граждански състав на 22 март 2011 година в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Ч.
ЧЛЕНОВЕ: 1. Р. С.
2. К. П.
секретар като разгледа докладваното от съдия Р. С. възз.ч.гр.дело №147 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред Ямболски окръжен съд е образувано по частна жалба на И.Г.С. *** против Определение №2/21.01.2011 г., постановено по преписка вх.№90/21.01.2011 г. на Съдията по вписванията при ЕРС. С посоченото определение е отказано вписване на препис от саморъчно завещание на покойния Г. И. С.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразността на атакувания съдебен акт. Въззивникът заявява твърдения, че съдията по вписванията е излязъл извън рамките на проверката, която следва да извърши по закон. Моли съда да отмени обжалвания отказ и да разпореди да бъде извършено исканото вписване.

След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е с правно основание чл.577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима. Преценена по същество частната жалба е основателна. Съображенията са следните:

Със заявление, вх.№90/21.01.2011 г. на Служба по вписванията гр.Е., нотариус К. И., рег.№***, район на действие – РС гр.В. е поискал съдията по вписванията при ЕРС да извърши вписване на препис от обявено от него саморъчно завещание, в което се съдържат завещателни разпореждания относно недвижими имоти, находящи се в района на община гр.Е.

С атакуваното в настоящото производство Определение №2/21.01.2011 г., постановено по преписка вх.№90/21.01.2011 г. съдията по вписванията при ЕРС е отказал да извърши исканото вписване на препис от саморъчно завещание на покойния Г. И. С.. Отказът е мотивиран със следното: „В представеното завещание завещателят Г. И. С. е записал рождената си дата – *** г., а в протокола за обявяване на завещанието нотариус И. е посочил ЕГН ********** на завещателя. При това не може да се направи идентичност на лицето посочено в протокола като завещател с лицето написало завещанието”.

Така постановеният отказ на съдията по вписванията при ЕРС е неправилен.

Съгласно чл.4, б.”и” от ПВп на вписване подлежат преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. В чл.6, ал.1 от ПВп пък е посочено какво трябва да е съдържанието на подлежащите на вписване актове.

Поначало вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията (чл.32а) дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл.4 и отговаря ли той на изискванията на чл.6 от същия нормативен акт. Извън тази проверка остава валидността на представения за вписване акт, в конкретния случай идентичност на лицето посочено в протокола като завещател с лицето написало завещанието (още повече, че в чл.25, ал.1 от ЗН, уреждащ задължителното съдържание за валидност на саморъчното завещание, изискване за посочване на дата на раждане на завещателя не е предвидено). Настоящата инстанция счита, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и Правилника за вписванията, ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота и ако не е внесена необходимата държавна такса за вписване. В настоящия казус не е налице нито една от посочените хипотези.

За изчерпателност на настоящите мотиви следва да бъде отбелязано следното: Както вече се посочи в производството по вписване проверката, извършвана от съдията по вписванията е формална. Дали данните в подлежащия на вписване акт (в случая саморъчно завещание) и съставения от нотариуса протокол за обявяването му са верни, може да бъде установено само в исково производство с участието на лицето, за което охранителният акт е породил изгодни правни последици и на засегнатото лице. В никакъв случай обаче това не е част от правомощията на съдията по вписванията, в частност не може да послужи като основание за отказ да се извърши искано вписване.

Предвид на изложеното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение №2/21.01.2011 г., постановено по преписка вх.№90/21.01.2011 г. на Съдията по вписванията при ЕРС, с което е отказано вписване на препис от саморъчно завещание на покойния Г. И. С.

ВРЪЩА преписката на Съдия по вписванията при РС – гр.Е. с указания да извърши исканото вписване в съответствие с разпоредбите на чл.4, б.”и” и чл.6, ал.1 от Правилника за вписванията.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Нотариусът не е проц. легитимиран да обжалва отказ на св
Ново мнениеПубликувано на: 05 Окт 2011, 21:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
гр. Ямбол, 11.02.2011 год.

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение
На единадесети февруари 2011 година
В закрито заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Д.
ЧЛЕНОВЕ: К. Т.
М. Х.

Като разгледа докладваното от младши съдия Х.
В. ч. гр. дело № 71 по описа за 2011 год.
За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 577, ал.1 вр. чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба на К.И.И. – нотариус с район на действие – РС В., с рег. №***, против Определение №2/21.01.2011 год., по преписка №90/21.01.2011 год. на съдия по вписванията при РС – Е., с което е отказано вписването на препис от обявено саморъчно завещание.

В жалбата на първо място се посочва, че самият нотариус е правно легитимиран по смисъла на чл.32 а, ал. 4 от ПВп да обжалва постановения отказ, доколкото в обжалваното определение се сочи порочност на съставен от него протокол и доколкото в развилото се пред него производство няма обособена страна. Като допълнителен аргумент за наличието на интерес от обжалване се посочва факта, че постановилият акта орган е изпратил препис на него.

На следващо място, твърди се че обжалваното определение е постановено при нарушаване на материалния закон по подробно изложени съображения. Сочи се, че съгл. чл.32а, ал.1 от ПВп – вписване следва да се откаже само в два случая, когато акта не поглежи на вписване или не отговаря на изискванията на закона. В конкретния случай се посочва, че съдията по вписванията е излязал извън рамките на проверката, която е следвало да извърши. Заявява се още, че в процедурата по обявяване и издаване на заверен препис от саморъчното завещание са спазени всички изисквания на закона, а това че посочената от завещателя дата на раждане се различава от действителната е фактическа грешка. Иска се отмяна на обжалваното определение, като вместо него бъде постановено вписване на преписите от саморъчно завещание.

От Службата по вписванията - Е. е постъпила окомплектована преписката с рег. №90/21.01.2011 год.

ЯОС, след като обсъди наведените доводи и прецени материалите по делото, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е депозирана в предвидения в закона срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по смисъла на чл. 577, ал. 1 вр. чл.274, ал.1, т. 2 от ГПК.

Същата съда намира за процесуално недопустима, доколкото изхожда от лице, което не е легитимирано да обжалва отказа на съдия по вписванията, поради следните съображения:

В Служба по вписванията – Е. е постъпило заявление за вписване на саморъчно завещание на Г. И. С. от с. Ш., обл. В., което е било обявено с протокол от 01.12.2010 год. под рег. № 4886 по регистъра на нотариус К.И.. С обжалваното определение, съдия по вписванията е отказал да извърши съответното нотариално удостоверяване, като е приел че е налице несъответствие в записаната в самото завещание дата на раждане на завещателя и посочения в протокола за обявяване ЕГН, поради което и не можело да се направи идентичност на лицето написало завещанието с посоченото в протокола.

Настоящия състав на ЯОС намира, че частната жалба, постъпила от нотариуса обявил саморъчното завещание се явява подадена от лице, което не притежава процесуална легитимация да обжалва отказа на съдия по вписванията от свое име. Съгласно чл. 577, ал. 1 ГПК отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба. По общо правило право на жалба имат лицата, които притежават процесуална легитимация за това, в разглеждания случай - страните в нотариалното производство. Нотариусът не е страна в нотариалното производство, каквото е и производството по вписванията (аргумент от хипотезата на чл. 572 ГПК), а в конктерния случай не може да бъде и представител на страните - да действа от името и за сметка на същите. В това производство той е длъжностно лице с определена от закона компетентност - да удостоверява обстоятелствата по чл. 569 ГПК и да представя в службата по вписванията определени подлежащи на вписване актове. Освен действията, за които е оправомощен от закона, други извън тях, каквото е и обжалването на отказа на съдията по вписванията, той не е легитимиран да извършва /в този смисъл Определение №129/09.03.2010 год. на ВКС/. Практиката на ВКС допуска известна правна възможност на нотариусът да атакува отказ на съдията по вписванията, но само когато на контрол подлежат личните действия на нотариуса, какъвто не е настоящия случай - Определение № 173/16.04.2009 г на ВКС.

Като несъстоятелен се преценя довода в частната жалба, че в производството пред нотариуса няма обособена страна, което поражда и интереса му от обжалване. В конкретния случай заинтересовани лица са тези, които ще се ползват от обявеното саморъчно завещание – наследниците по завещание, като самото обявяване на завещанието не е част от фактическия състав, пораждащ правните му последици. Изводът, че право да обжалват отказите на съдията по вписванията имат страните в нотариалното производство, следва и от същността на нотариалното действие по вписването - да се оповести на третите лица вписания акт. От това действие на вписването се ползват страните по акта, поради което и те са единствено оправомощени да обжалват евентуален отказ да се даде гласност с исканото вписване.

Следва да се посочи, че видно от данните по преписката определението за отказ от вписване не е връчено на заинтересованите лица по надлежния ред, защото съобщение е изпратено само до нотаруиса, който не е страна в производството, както беше посочено по-горе. Правата на посочените лица не се преклудират с подаване на частна жалба от страна нотариуса, т.к. последният не може да ги замести като обжалва вместо тях съдебния акт, който засяга техни права. За тях срокът за обжалване не е започнал да тече, поради нередовното връчване на съдебния акт.

Поради недопустимостта си, частната жалба не следва да бъде разглеждана по същество.

С оглед на изложеното, ЯОС намира че подадената частна жалба е недопустима , същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Водим от горното, Ямболски окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна жалба на К.И.И., нотариус с рег. №*** и район на действие – РС В., против Определение №2/21.01.2011 год., по преписка №90/21.01.2011 год. на съдия по вписванията при РС – Е.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. гр. дело № 71 по описа на ЯОС за 2011 год.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Р България в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов