КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Сеп 2020, 23:47

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: правомощия на съдията по вписванията+реституция+чл.579 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 09:59 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 05. 07. 2011 година гр. ЯмболЯмболският окръжен съд Гражданско отделение, І-ви състав
В закрито заседание
На 04 юли 2011 г. в следния състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
мл.с. ДИМЧО ДИМОВ

Секретар Д.С.
Като разгледа докладваното от съдия А. Димитрова
В.ч. гр. дело № 269 по описа за 2011 година
За да се произнесе взе предвид:
Производството е по реда на чл. 577/ ГПК, вр. чл. 32а/ ПВ.
Образувано е по частна жалба на Х.П.Б. ***, действащ чрез пълномощника си адв. М. К. от ЯАК, против определение от 09.06.2011 год. на Съдията по вписванията при Районен съд гр. Тополовград, с което е отказал да извърши вписване на договор за покупко - продажба на недвижим имот – държавна земя – частна собственост, по молба на жалбоподателя, която намерил за недопустима и неоснователна. Мотивите за отказа да се извърши вписване на процесния договор се основават на факта, че в Службата по вписвания за част от имота, който е предмет на сделката, е издаден нот. акт № 116/ 2008 год. на трети физически лица по реда на чл. 9/ ЗВСОНИ, като е взето под внимание, че е налице изискването на чл. 1 ал.1 / с..з. Прието е още, че на основание реституционния закон държавата е следвало да деактува реституираните ид. части от имота, които се реституират ex lege, както и че към момента на сключване на договора държавата не е безспорен собственик на продавания имот и не може да извършва разпоредителни сделки, освен при условията на чл. 33/ ЗС. На следващо място е прието, че не е спазена императивната норма на закона, която изисква при сключване на сделки за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот, участващите лица да изпишат собственоръчно трите си имена, освен полагането на подпис.
В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, т.к.:1/ Съдията по вписвания е приел, че в издадения нот. акт по реда на чл. 9/ ЗВСОНИ е било налице изискването на чл. 1 ал.1/ с.з., но той се отнася до възстановяване на собствеността отнета по реда на ЗОЕГПНС, която съществува реално до размерите, в които е отчуждена, а процесния имот не попада в приложното поле на посочената законова хипотеза, т.к. е непокрит имот и не съществува реално до размерите на отчуждаването - нот.акт е издаден за идеални части от него; 2/. не е в правомощията на Съдията по вписвания да преценява налице ли са основания за реституция или не, т.к. самия закон предвижда процедура и компетентни органи, които да се произнесат; 3/. процесния имот е реално обособен в УПИ, представлява самостоятелен имот, актуван е от държавата с АДС, който е вписан в службата по вписвания и всяко последващо вписване би следвало да се сблъска с правната му сила и да го прави невъзможно – в частност нот. акт № 116/ 2008 год.; 4/ счита за некоректно мотивиране на отказа, без да се посочи коя императивна норма на закона е нарушена при неизписването на трите имена на страната по сделката, като се сочи, че чл. 579 ал.1/ ГПК визира изискване за нот. актове, а в случая се иска вписване на договор за продажба на държавна собственост, чиято форма за валидност е писмената и правилата за нотариалното производство не важат; 5/. не на последно място се сочи, че позоваването на чл. 32б/ ЗВ е неотносимо, т.к. в случая не се касае до заличаване на вписани обстоятелства.
Иска се отмяна на определението като незаконосъобразно и да бъде разпоредено да се извърши вписването.
След като се запозна с оплакванията в жалбата и приложените към нея писмени документи, Съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
ПО ФАКТИТЕ
С писмен договор от 08.06.2011 год. за продажба на недвижим имот –държавна земя частна собственост по чл. 27 ал.6/ ЗСПЗЗ, на основание чл. 45 ал. 8, вр. чл. 47/ ППЗСПЗЗ Министъра на земеделието и храните, представляван от редовно упълномощен представител, е продал на Х.П.Б. *** земя – частна държавна собственост, представляваща УПИ VІІІ-19, кв.4 с площ 1,937 дка, представляващ по парцеларния план на стопански двор на бивше ТКЗС в регулация на с. Д., общ. Т., обл.Х., прилежаща площ към обект „Краварник” при граници: УПИ VІІ-19 - дпф, УПИ ХІ-20 – И. Г., от три страни улица, за сумата 5299 лв. Договора е надлежно подписан от двете страни, като са изписани и имената им, а подписа на продавача е скрепен с печат на МЗХ.
С молба от 09.06.2011 год. до Служба по вписвания при ТРС купувача по сделката Х.Б. е направил искане за вписване на договора, като освен него към молбата приложил още: скица на имота; нот. акт за собственост на обект „Краварник”; акт за държавна собственост на УПИ VІІІ- 19 от 21.02.2008 год. който е вписан в СлВп; Заповед от 09.05.2011 год. на Министъра на земеделието за упълномощаване на Директора на ОД”З” гр. Х. да сключи процесния договор; удостоверение за данъчна оценка; пълномощни и пл. документи за внесени дължими такси – всички представени по делото.
От приложения нот. акт №116/ 2008 год., издаден въз основа на обстоятелствена проверка и съгласно чл. 2 ал.2 и чл. 9/ ЗВСОНИ, се установява, че Т. И.Т. и К. И. Т. са признати за собственици на недвижим имот придобит по давност и наследство, съставляващ 3894/5466 ид. части от дворно място находящо се в с. Д., общ. Т., представляващо ПИ – 19, цялото с площ 5466 кв.м., за който са отредени: УПИ VІ-19 с площ 2106 кв.м., УПИ VІІ- 19 с площ 2060 кв.м. и УПИ VІІІ-19 с площ 1300 кв.м., в кв.4 по ПУП на селото, при граници: УПИ ХІ-20, дере и от трите страни улици. Позовавайки се този на нот. акт и приемайки, че на основание реституционния закон държавата е следвало да деактува реституираните ид. части и поради реституцията тя не е безспорен собственик на продавания имот, Съдията по вписвания при ТРС отказал да извърши вписване на договора от 08.06.2011 год. за покупко- продажба на УПИ VІІІ- 19 с площ 1,937 дка.
ПРАВНИ ИЗВОДИ
Частната жалба е допустима, като подадена в законоустановения срок, от легитимна страна, имаща правен интерес да обжалва постановеното определение.
Разгледана по същество се преценява като основателна.
Постановеното определение е неправилно, т.к. противоречи на закона и като такова следва да се отмени. Решаващия извод на Съдията по вписвания противоречи на установените в Правилника за вписвания (ПВп) предели на контрола върху подлежащия на вписване акт, който той може да упражни по реда на чл. 32а/ ПВ. Той може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките, установени в ПВп, който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия. По см. на чл. 32а/ ПВп съдията по вписвания следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по чл. 4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от правилника. Проверката, дали посоченото в акта като притежател на определено вещно право лице е действителен собственик на това право, не се извършва по реда на чл. 32 а, в който смисъл е и чл. 82 ал.2/ ЗКИР. Съдията по вписванията не е компетентен да преценява въпросите за наличието, респ. липсата на предпоставките за придобиване на собствеността, които могат да се поставят само в един исков процес, но не и в производството по вписване на акта. Ето защо той недопустимо е поставил на преценка и под съмнение качеството на собственик на продавача по договора, с оглед наличието на нот. акт по обстоятелствена проверка, издаден в полза на трети лица.
Съдът намира за необходимо да посочи, че дори да имаше право на такава преценка, мотивите на Съдията по вписванията досежно действието на нот. акт № 116/ 2008 год. и последиците на реституцията, са изцяло незаконосъобразни, и несъобразени с духа на закона. Това е така, т.к. издаденият по реда на чл. 9/ ЗВСОНИ нот. акт по обстоятелствена проверка установява правото на собственост към един минал момент, т.е. към момента на одържавяването на имота, защото в тези рамки е ограничена проверката на нотариуса при издаването му. Той притежава формална доказателствена сила относно фактите, за които свидетелства, а те са придобиване по давност и наследство на 3894/5466 ид. ч. в полза на К.и Т. Т., но с него не може да се установи реституция на имота. Това е така, защото от отнемането на имотите, бившите собственици не ги владеят, поради което закона предвиди възможност за издаване на нот. актове по обстоятелствена проверка, чрез която се установява преди всичко правото на собственост върху реституираните имоти към момента на отнемането им, а не недопустимото съгласно чл. 86/ ЗС придобиване по давност за времето след одържавяването им. Следователно, в производство по вписване, този нот. акт по никакъв начин не може да се противопостави на държавата, която се легитимира като собственик към настоящия момент с акт за държавна собственост, съставен и вписан по съответния законов ред, т.к. той легитимира физическите лица като собственици към момента на одържавяването на имота. Ако те считат, че са собственици по силата на законова реституция и друг владее имота им без основание, те следва да предприемат съдебна защита по исков път. В тази връзка следва още да се отбележи, че изцяло се споделят доводите в жалбата изложени в т. 1, 2 и 3, като отделно от това Съдът констатира, че е налице противоречие в основанието за реституция по нот. акт и в определението за отказ от вписване – в първия е посочена нормата на чл. 2 ал.2/ ЗВСОНИ, а във второто – чл. 1ал.1/ с.з.
Имайки предвид горните разяснения на закона, Съдът намира, че отказа на Съдията по вписвания е неправилен и следва да се отмени, т.к. представения за вписване договор за продажба от 08.06.2011 год. изцяло отговаря на всички установени изисквания на чл. 4 и 6 от Правилника за вписвания, каквато проверка е следвало да извърши СВп, изпълнявайки задълженията си по закон.
Следва да се посочи още, че изцяло се споделят оплакванията в жалбата за некоректност в начина на формулиране на втория от мотивите за отказ от вписване. СВп е бил длъжен до посочи коя императивна норма на закона не е спазена от страните по договора, като правилно е отразено в жалбата, че ако е имал предвид чл. 579 ал.1/ ГПК, той е относим към нотариалните актове, но не и към договорите за продажба на държавни имоти. Съгласно чл.18/ ЗС формата за валидност на продажба на недвижим имот – държавна собственост е писмената и в него няма изискване за собственоръчно изписване имената на страните по сделката.
Предвид горните съображения, Ямболският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 09.06.2011 г. на Съдията по вписванията при Районен съд гр. Тополовград, с което е отказал да извърши вписване на договор за покупко- продажба на недвижим имот – частна държавна собственост 08.06.2011 год.
И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Съдията по вписвания при ТРС, като му УКАЗВА ДА ВПИШЕ договор за покупко - продажба на недвижим имот – държавна земя – частна собственост по чл. 27 ал.6/ ЗСПЗЗ, сключен на 08.06.2011 год., с който Министъра на земеделието и храните в качеството на продавач, е прехвърлил на Х.П.Б. в качеството му на купувач, собствеността върху недвижим имот: земя частна държавна собственост, представляваща УПИ VІІІ-19 кв.4 с площ 1.937 дка, представляваща по парцеларния план на стопански двор на бивше ТКЗС в регулация на с. Д., общ. Т., обл. Х., прилежаща площ към обект”Краварник” при граници: УПИ-VІІ-19 дпф, УПИ ХІ-20- И.Г., от трите страни улица, съгласно приложена скица, която е неразделна част от договора И ИЗВЪРШИ необходимите отбелязвания съгласно Правилника за вписванията.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов