КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Сеп 2020, 23:58

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: прекратяване на дог. за наем
Ново мнениеПубликувано на: 16 Дек 2011, 18:35 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ИС%. 13.07.2011 г. гр.Ямбол


Ямболски окръжен съд втори граждански състав
На 13 юли 2011 година

В закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ЖЕНИ БОЗУКОВА
2. МАРИНА ХРИСТОВА
Секретар Л. Р. Прокурор
Като разгледа докладваното от съдията М.Георгиева Въззивно частно гражданско дело № 262 по описа на 2011 г.
Подадена е частна жалба от „Серес" АД гр.София, чрез пълномощника му юриск. И.Ж.С., срещу Определение № 8/01.06.2011 г. постановено по преписка вх.№ 1119/01.06.2011 г. на съдията по вписванията при ЕРС, с което е постановен отказ да се извърши поисканото от жалбоподателя вписване на прекратяване на договор за наем на земеделски земи. В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на определението на съдията по вписванията, като се посочва, че договорът за наем е сключен за срок от 6 години и е с предмет - временно и възмездно ползване на земеделски земи, съгласно тяхното предназначение. Жалбоподателят посочва, че по реквизитите си и по своя предмет договорът за наем е фактически договор за аренда, съгласно чл.2, чл.З и чл.4 от Закона за арендата в земеделието. Предвид това и на основание чл.28 вр. с чл.27 ал.1 т.2 от ЗАЗ наемодателят има право едностранно да го прекрати, когато наемателят не издължава договорената наемна цена, а това самото прекратяване също подлежи на вписване по аналогия с чл.27 ал.2 ЗАЗ.
Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да извърши исканото действие по вписване на обстоятелството.
ЯОС след като обсъди оплакванията на жалбоподателя и провери атакувания съдебен акт, прие следното:
Между „Серес"АД и земеделския производител Х. Х. Н. е сключен договор за наем на земеделски земи на 30.01.2009 г., с предмет - отдаване за временно и възмездно ползване на посочени в договора зем. земи със срок на действие за 6 стопански години, считано от 01.10.2007 г. до 01.10.2014 г.; и при договорена наемна цена. Този
договор е с нотариална заверка на подписите от 04.02.2009 г. и е вписан в службата по вписванията при РС Елхово на 05.02.2009 г.
С нотариална покана от 23.03.2010 г., връчена на Х. Н.на 30.03.2010 г. „Серес"АД го е уведомил, че считано от 01.10.2010 г. договорът за наем се прекратява, поради неизплащане на договорената наемна цена за изтеклите 2 стопански години.
На 01.06.2011 г. „Серес"АД - гр. София е подало заявление до службата по вписванията гр.Елхово, с което е поискано вписване на основание чл.87 ал.1 ЗЗД на прекратяването на договора за наем на земеделски земи.
На 01.06.2011 г. съдията по вписванията при РС Елхово е постановил обжалваното определение, като е отказал вписването на прекратяването на договора за наем. В мотивите си съдията по вписванията е посочил, че имотите по заявлението не са посочени с кадастрални номера, а за землището на с.Шарково има одобрена и влязла в сила кадастрална карта.
Отказът е законосъобразен. Вписването има оповестително действие. В това производство съдията по вписванията няма правомощия да проверява и изследва материално-правните отношения между страните по договора, вписване прекратяването на който се иска. Същият може и следва да осъществи контрол по отношение на подлежащите на вписване актове само и единствено от формална страна. Съдията по вписванията следва да прецени дали актът, който се иска да бъде вписан отговаря на изискванията за вписване, т.е. дали представлява акт подлежащ на вписване по смисъла на чл.4 от Правилника за вписванията и отговаря ли той на изискванията на чл.6 от същия Правилник.
В случая тези предпоставки не са налице. Съгласно чл.6 ал.З ПрВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР, като се прилага и скица- копие от кадастралната карта. В молбата на „Серес" АД липсва описание на имотите, съгласно нормата на чл.60 т.1-7 от ЗКИР. Поради това, само на това основание постановеният отказ за вписване е законосъобразен и следва да се потвърди. Жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното, ЯОС
ОПРЕДЕЛИ

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8/01.06.2011 г. постановено по преписка с вх. № 1119/01.06.2011 г. на Съдията по вписванията при
РС Елхово, с което е отказано вписване на прекратяване на договор за наем на земеделски земи, вписан в Службата по вписванията - Елхово под дв.вх.рег.№ 470, акт 115, том 1/05.02.2009 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване, отбелязване или заличаване прекратяване на наем
Ново мнениеПубликувано на: 18 Авг 2016, 10:43 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 18.02.2016г. гр.Ямбол
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, първи състав
На 18.02.2016 година
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
ИВА КОДЖАБАШЕВА Секретар Прокурор
Като разгледа докладваното от съдия ТАГАРЕВА Възз. ч.гр.дело №90 по описа за 2016г. За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.577, ал.1 ГПК, вр. с чл.274, ал.1, т.2 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на търговското дружество „Росагрофонд" ООД -гр.Сливен, действащо чрез управителя Ст.С., срещу Определение №2/29.01.2016г. на съдията по вписванията при ЯРС по преписка № 546/2016г., с което е постановен отказ да се разпореди вписването на едностранно прекратяване на договор за наем на земеделска земя на основание чл.87, ал.1 ЗЗД.
С жалбата е направено оплакване за неправилност на определението на съдията по вписванията. Частният жалбоподател счита, че в нарушение на чл.8, ал.1 от ПВ съдията по вписванията е приел, че заявлението за вписване следва да е с нотариална заверка на подписа, без да съобрази, че искането е да се впише факта на самото прекратяване на договора за наем, а не нотариалната покана или заявлението. Също неправилно съдията по вписванията разсъждавал относно съществуването на правен спор поради неизпълнението на договорното задължение на наемателя за заплащане на годишна наемна вноска, тъй като правомощията му не се простират до проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора. Жалбоподателят изтъква, че развалянето на договора по реда на чл.87, ал.1 ЗЗД е такова правно действие, при което настъпва прекратяване на договорните отношения и по общите правила на ЗЗД е достатъчно предупреждението за разваляне да се извърши в писмена форма, която в случая е спазена. Наред с това посочва, че в практиката си съдилищата третират вписания договор за наем като договор за аренда по смисъла на ЗАЗ, с оглед на което и на основание чл.27, ал.2 от ЗАЗ по аналогия прекратяването и на договора за наем подлежи на вписване в нотариалните книги. Разбирането на частния жалбоподател е, че при обсъждане на предпоставките за вписване прекратяването на договора за наем на земеделска земя, съдията по вписванията следва да прецени единствено налице ли е вписан договор за наем и дали действието му е прекратено по съответния ред, които предпоставки в случая са налице.
Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да извърши исканото вписване на обстоятелството.
ЯОС, след като обсъди доводите на жалбоподателя и провери атакувания съдебен акт, прие следното:
Между „Росагрофонд" ООД - гр.Сливен като наемодател и „Боровец-К" ЕООД -гр.Ямбол като наемател, е сключен договор за наем на земеделски земи от 06.02.2012г. с предмет - предоставяне за временно възмездно земеделско ползване на посочените в договора земеделски земи, със срок на действие на договора от пет години, считано от 01.10.2012г. до 30.09.2017г., при договорена наемна цена. Този договор е с нотариална заверка от 06.02.2012г. на подписите на представителите на търговските дружества, които са

сключили договора, като същият е вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията - гр.Ямбол на 17.02.2012г.
С нотариална покана от 16.12.2015г. на нотариус №453 в Нот.К, дружеството „Росагрофонд" ООД е уведомило наемателя - дружеството „Боровец-К" ЕООД, че му определя срок до 29.12.2015г., в който да издължи сумата 13 846.13лв., представляваща общо дължима наемна цена по договора за наем от 06.02.2012г. и по други два наемни договора, като при неизпълнение на това задължение ще счита договорите за развалени. Нотариалната покана е връчена на 07.01.2016г.
На 29.01.2016г. дружеството „Росагрофонд" ООД, чрез свой пълномощник, е подало заявление до съдията по вписванията при ЯРС, с което е поискало отбелязване в нарочните регистри на прекратяването на основание чл.87, ал.1 ЗЗД на вписания договор за наем от 06.02.2012 г.
По заявлението съдията по вписванията е постановил обжалваното определение, с което е отказал вписването на едностранното прекратяване на договора за наем на земеделски земи. В мотивите си съдията по вписванията е посочил, че на вписване в нотариалните книги подлежат актовете, посочени в чл.112 ЗС и чл.4 ПВ, които са изчерпателно изброени, а не обстоятелства, подлежащи на вписване, както и че изявлението за разваляне на договор за наем не попада в кръга на подлежащите на вписване актове съгласно закона и правилника. Позовавайки се на ТР №7/2012г. на ОСГТК на ВКС, съдията по вписванията е приел, че за да бъде извършено вписване на обстоятелството -едностранното прекратяване на договора за наем поради неизпълнение, той би следвало да извърши проверка за валидното прекратяване на договора, каквато материалноправна проверка е извън правомощията на вписващия орган.
Отказът на съдията по вписванията е законосъобразен.
В охранителното производство по чл.569 и сл. ГПК съдията по вписванията няма правомощията да изследва материалноправните предпоставки на акта, освен ако това не е изрично предвидено в закон. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията (ПВ), се свежда до това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. В този смисъл са задължителните разяснения, дадени от ОСГТК на ВКС в т.6 от ТР №7/25.04.201 Зг. по т.д. №7/2012г.
В случая съдията по вписванията при ЯРС правилно е приложил закона и е съобразил задължителната съдебна практика, като е приел, че за да впише прекратяването на договора за наем, ще следва да извърши материалноправна проверка за валидното прекратяване на договорната връзка, което е извън правомощията му. Постановявайки отказа за вписване, в съгласие със закона са и изводите на съдията по вписванията, че на вписване в нотариалните книги подлежат само актовете, посочени в чл.112 ЗС и в чл.4 от ПВ, измежду които не е изявлението за прекратяване на наемен договор. Не намира основание в закона твърдението на жалбоподателя, че на вписване подлежи фактът на прекратяването на договора за наем. Нормата на чл.569 ГПК определя нотариалните производства, по които се извършват съответните действия, като в т.5 са посочени: вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон. Освен тази норма, Правилникът за вписванията, издаден за прилагане на Глава XI на ЗС „Вписвания", в чл.2 изрично въвежда правилото, че вписване, заличаване и отбелязване се допуска само в изрично посочените от този правилник и закона случаи. Кои вписвания подлежат на заличаване изчерпателно са изброени в чл.13, чл.19 и чл.32 от ПВ - предвидено е заличаване на вписвания на искови молби и решенията по тях, постановени по изчерпателно изброените видове искове, заличаване на ипотеки и възбрани. В обобщение, относно договора за наем на недвижим имот разпоредбата на чл.4, б."е" от ПВ предвижда

вписването на този вид договор, в т.ч. договор за наем на земеделска земя за срок по-дълъг от една година, но в ПВ не е предвидено вписване на прекратяване на наемен договор, нито извършване на заличаване на вписването на договор за наем на недвижим имот, като такова правило не е закрепено и в закон. Действие по заличаване на вписан договор за наем на недвижим имот би било и безпредметно, тъй като вписването на договора за наем има за цел той да бъде противопоставим на трети лица, за да се охранят интересите на наемателя за срока на действието на договора
. Или в случая не са налице условията на закона за извършване на исканото вписване, като същото разрешение е дадено с Определение № 230/02.05.2012г. на ВКС по ч.гр.д. № 35/2012г., 1-во ГО и Определение №210/20.03.2013г. на ВКС по ч.гр.д. №3108/2013г., П-ро ГО.
Неоснователни са доводите на частния жалбоподател, че по своя предмет и съдържание договорът за наем от 06.02.2012г. следва да се третира като договор за аренда, прекратяването на който подлежи на вписване в нотариалните книги. Както вече се посочи, извън компетентността на съдията по вписванията е да проверява материалноправните предпоставки на представения за вписване акт, включително и да тълкува договорни клаузи, като такава проверка не може да бъде извършена и от съда в настоящото производство по чл.577 ГПК.
По горните съображения, след като в случая не са налице предпоставките за извършване на исканото вписване на прекратяването на договора за наем, отказът на съдията по вписванията да извърши това вписване е правилен съдебен акт, който следва да се потвърди. Частната жалба на търговското дружество „Росагрофонд" ООД е неоснователна и се оставя без уважение.
Водим от изложеното, ЯОС
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2/29.01.2016г. на съдията по вписванията при Ямболски районен съд, постановено по преписка № 546/2016г.
Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов