КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Сеп 2020, 00:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на завещание от Израел
Ново мнениеПубликувано на: 23 Яну 2012, 16:05 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17.01.2012 год. гр.Ямбол
В ИМЕТО НА НАРОДА

Ямболският окръжен съд ­ІV граждански състав

На 17 януари 2012 година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛИНА ЧАПКЪНОВА

ЧЛЕНОВЕ:1.РОСИЦА СТОЕВА

2.МАРИНА ХРИСТОВА

Секретар Д.С.

Прокурор ………………………
Като разгледа докладваното от съдия Л.ЧАПКЪНОВА

В.ч.гр.д. № 18 по описа на 2012 година

за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по чл.577 ал.1 вр. чл.274 и сл./ГПК.Образувано е по частна жалба на Й.Б., Р. С., Ю. С. и О. С., всички от И. чрез пълномощника им адв.В. Д., съд.адрес: гр.С., бул.***** № ***, партер против определение от 30.12.2011 год. по молба рег.№ 10832/30.12.2011 год. на съдия по вписванията Н.Г. при Ямболски районен съд.С посоченото определение съдията по вписванията отказва да разпореди вписване на завещание на А. Б. л.к. *****, съставено и обявено в държава Израел от адвокат и изпълняващ длъжността нотариус Й. Б. с вх.рег.№10832/30.12.2011 год.

Жалбоподателите считат, че така постановеният отказ е неправилен, тъй като е постановен в нарушение на материалния закон и е необоснован, поради което се иска неговата отмяна.Твърдят, че неправилно съдията по вписванията е приел, че: А. Б. и А. Д. Б. не са едно и също лице: необосновани са заключенията че по делото липсват доказателства досежно факта дали В. Б. е съпруга на А. Б.: че липсват доказателства за настъпилата смърт на А. Б.:че при съставянето на завещанието е следвало да бъде спазена формата на чл.24 и чл.25 от българския закон за наследството, като считат че при конкретните обстоятелства при които е съставено завещанието е приложим е закона на държавата Израел по отношение на това изискване.Сочи се още, че макар и изрично в завещанието да не е направен избор относно приложимото право, то този избор е направен мълчаливо чрез съставянето на завещанието в Израел при спазване изискванията за неговата действителност по израелския закон, още повече че към датата на съставянето му 1990 год. действащия сега КМЧП не е съществувал.Въпреки това жалбоподателите считат, че завещанието не противоречи на чл.90/КМЧП.Излагат се подробни съображения в подкрепа на заявеното оплакване.Към жалбата са приложени и писмени доказателства.Молят отказа да бъде отменен като бъде разпоредено вписване на завещанието.
Съдът след преценка на доказателствата и при съблюдаване на закона прие следното:
Частната жалба е процесуално допустима като подадена при спазване на преклузивния срок по чл.577 ал.1/ГПК, от легитимирана страна, при наличието на правен интерес.
При съвкупна преценка на доказателствата се установи, че с молба вх.рег.№ 10832/30.12.2011 год. пълномощника на жалбоподателите е поискал от съдията по вписванията при ЯРС да извърши вписване на завещание, което е съставено в държавата Израел от израелски нотариус и е породило правни последици, поради което да се извърши регистрация в имотния регистър на имената на Й. Б. с ЕГН-**********, Р.С. с ЕИК-176195598, Ю. С. с ЕИК-176195600 и О. С. с ЕИК-176195625 с посочените в молбата ид.ч. от подробно описаните недвижими имоти, находящи се в гр.Ямбол.В приложеното в заверен превод от иврит завещание на А.Б., живущ на ул.******* № *** Т. А. е записано, че същият е на възраст над 80 години, в пълно съзнание и здрав разум и по своето добро желание и добра воля, не насила или по задължение или принуда, необходимост, несправедлива заплаха, трик или измама прави следните завещателни разпореждания:по т.3-завещава цялото си имущество от всякакъв вид от недвижими имоти и движимо имущество, пари, права и/или всякакво друго имущество на съпругата си В. Б. с л.к. ******, т.4- в случай че когато почине съпругата му В. Б. не е жива-завещава и осигурява цялото си имущество както следва:А.на сина си Й. Б. с л.к. ******* На синовете на пичиналата си дъщеря Н.С.-О. С. с л.к.******** Ю. С. с л.к.******** и Р. С. с л.к. № ******.Завещанието е съставено на 28.06.1990 год. и съдържа подписа на завещателя.В документа е записано, че свидетелите М. А.., адвокат и М. Д. потвърждават това, че А. Б. е декларирал пред тях това завещание и се е подписал днес, пред всеки един от тях.Положени са подписи на двамата свидетели, както и на нотариус Й. Б..Документа е с приложен към него апостил.В постановление за утвърждаване на завещание в заверен превод от иврит е посочено, че същото е относно наследството на покойния А.Б. с израелска л.к******, който е починал на дата 16.12.2009 год. и адресът му е бил в Т. А.-Я..В постановлението е записано изявление на Й. З., регистър наследство, че завещанието на починалия от дата 28.06.1990 год., копието на което е прикрепено тук е валидно.Постановлението е издадено на 01.03.2010 год.Документа съдържа кръгъл печат и подпис на нотариус Й.Б..

От анализа но горепосочените писмени доказателства се налага обоснован извод, че се касае за вписване на завещание, изготвено в държавата Израел, от лицето А.Б.на 28.06.1990 год., починал на 16.12.2009 год., чиято съпруга носи името В. Б, а синовете на починалата му дъщеря Н. С., носят имената О. С., Ю.С. и Р. С., като завещанието е обявено в държавата Израел.

В приложеното в заверен превод от иврит завещание на Виолета Басан с лк.******, живуща на същия адрес в Т. А., ул.******* на възраст над 80 год., със същата дата-28.06.1990 год. е посочено в т.4, че завещава цялото си имущество от всякакъв вид от недвижими имоти и движимо имущество, където и да е то, всички парични суми, права от всякакъв вид и всякакво друго имущество, на съпруга си А. Б. с л.к. *******.Записано е още в т.4, че ако по време на нейната смърт съпругът й А. Б. не е жив, то завещава и дава цялото си имущество на единствените си наследници-сина й Й. Б.-3/6 и на синовете на починалата й дъщеря Н. С.-О., Ю.. и Р. С. с посочване на номер на л.к.-по 1/6.От записването в самия документ е видно, че същото е съставени в присъствието на същите свидетели, посочени в завещанието на А. Б..В приложеното в заверен превод от иврит наследствено постановление за потвърждаване на завещание, относно наследството на покойната В. Б., починала на 05.01.2011 год., е посочено, че завещанието на покойната е подписано на 28.06.1990 год. и е валидно.

Към молбата за вписване са приложени данъчна оценка на недвижим имот, в която като собственик е посочено лицето А. Д. Б. с ЕГН-**********, скици от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Ямбол, както и три бр. нотариални актове за собственост на името на А.Д. Б. с ЕГН-**********.

От анализа но горните писмени доказателства може да се приеме обоснован извод, че В. Б. е изготвила завещание в държавата Израел на същата дата 28.06.1990 год. на която е изготвено и завещанието на А. Б. с аналогични завещателни разпореждания, като и в двата документа съпрузите изрично са посочили, че ако към датата на смъртта на съпруга последния не е жив, как следва да се разпредели имуществото им между техните наследници.Следва да се посочи, че и двете завещателни разпореждания липсват разминавания както по отношение на посочените наследници, индивидуализирани чрез посочване на номер на л.к.,така и по отношение на техните квоти.Следователно следва да се приеме за доказан факта, че В. Б. е съпруга на А.. Б..Този релевантен факт се подкрепя и от данните по приложеното удостоверение за раждане на Й. А. Б., в който като родители са записани В. Й.М. и А. Д. Б..Вън от това следва да се посочи, че изготвеното от В. Б. завещание е вписано в Служба по вписванията-Агенция за вписванията, София.

От приложените към частната жалба копие от заявление до Министерство на правосъдието от 23.01.2007 год. и лична карта се установява, че А. Д. Б./Б. А./ е поискал удостоверение от което да е видно, че е запазил българското си гражданство.От писмо № 165/26.01.1997 год. на Министерство на правосъдието се установява, че лицето А. Д. Б. Ф. в регистрите на българските граждани с ЕГН-**********.Съпругата му В.Б./по баща М./ е декларирала притежаваните от нея недвижими имоти в София, Пловдив и Хасково.

При наличието на горните фактически констатации съдът в настоящия състав прецени частната жалба за основателна.По делото са доказани всички правно релевантни факти обуславящи основателността на искането за вписване.

Както е известно, правното значение на института на вписването се изразява в това да се даде гласност на актовете, свързани с промяна в принадлежността на правото на собственост и на други вещни права.Вписването дава възможност на всяко трето лице да узнае какъв е статутът на определен недвижим имот към конкретна дата.С вписването се осигурява защита на лицата, придобили права върху недвижим имот с оглед противопоставимостта на вписаните актове спрямо невписаните, или по-късно вписаните.В тази връзка съдията по вписванията няма правомощия за контрол досежно придобиването или принадлежността на правото на собственост, респективно самото вписване нито създава, нито променя вещни права, а само дава гласност на вече настъпили факти по отношение на тези права.

В мотивите за отказа си Съдията по вписванията се позовава на разпоредбите на КМЧП и чл.24 и 25 /ЗН като приема, че предложеното за вписване нотариално завещание не отговаря на изискванията за форма, визирани в българското законодателство.За да се отговори правилно на въпроса налице ли са пречки за вписването на завещанието изготвено на 28.06.1990 год. следва съдът да установи кой е приложимият нормативен акт.Както се сочи в частната жалба КМЧП е обнародван в един значително по-късен момент от съставянето на завещанието/Д.в. бр.42/17.05.2005/.В същото време завещанието е съставено и обявено в държавата Израел, при което следва да се приеме, че е налице валидно и законосъобразно завещателно разпореждане, при съблюдаване законите на Израел.Безспорен факт е, че към момента на съставянето на завещанието А.Б.е бил гражданин на държавата Израел, имал е постоянно местоживеене в тази държава-Т.А. ул.******, като към датата на смъртта си е бил със статут на двойно гражданство.

Съгласно общото правило на чл.4 буква „и” от Правилника за вписванията на вписване подлежат преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот или права върху недвижим имот.В конкретния казус се касае до вписване на обявено завещание в държавата Израел, което има за предмет недвижим имот, поради което липсва причина за отказ от вписване на процесното завещание.

От друга страна поисканото вписване не противоречи и на действащото към момента законодателство-КМЧП.Както е известно завещанието е едностранен акт и може да се определи като едностранно сделка.В чл.61 от цитирания нормативен акт изрично е записано, че формата на правните сделки се урежда от правото, което е приложимо към сделката.Достатъчно е обаче да бъдат спазени условията за форма, определени от правото на държавата по местоизвършването на сделката.Иначе казано, достатъчно е завещанието да е изготвено при спазване на формата, определена в случая от правото на държавата Израел.Както се посочи по-горе в мотивите касае се за завещание изготвено при спазване на правото на държавата по местосъставяне на завещанието, което е и надлежно обявено в тази държава.Не е налице противоречие и с изричния регламент на чл.91 ал.2/КМЧП, касаещ наследяването по завещание.В правната норма се сочи, че завещанието е действително по форма, ако отговаря на правото на държавата:1.в която то е съставено или 2.чийто гражданин е бил завещателят към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или 3.в която завещателят е имал обичайно местопребиваване към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт.В конкретния случай завещателят А.Б. към датата на съставяне на завещанието 28.06.1990 год. е бил гражданин на Израел, имал е обичайно местопребиваване в тази държава и завещанието е съставено при спазване правото на Израел, поради което липсва причина като обявено в държавата Израел да бъде вписано в Службата по вписванията.

За пълнота на мотивите и с оглед препратката на чл.90 ал.1 към разпоредбите на чл.89 ал.3/КМЧП касаеща избора на приложимо право/вън от приетото от съда, че този нормативен документ не е съществувал към датата на изготвяне на завещанието/ следва да се приеме, че изборът на приложимо право е направен от завещателя с факта на изготвяне на завещанието при спазване на нормите на законодателството на държавата Израел.Да се приеме противното означава да се излезе извън границите на формалната логика.

Вън от всичко изложено до тук/с оглед мотивите на обжалваното определение/ съдът преценя, че изготвеното в държавата Израел завещание, обявено по надлежния ред в тази държава и придружено с апостил е акт подлежащ на вписване на осн. чл.4 б”и”/правилника за вписванията.Ето защо жалбата се намери за основателна.

Що се касае до изложеното в мотивите на Съдията по вписванията наличие на различие в имената на завещателя А. Б.и А. Д.Б., съдът намира че се същото се дължи на разлика в транслитерацията при изписване на български език и на иврит и по делото са налице безспорни доказателства, че се става дума за едно и също лице, като в тази връзка следва да се ценят и данните от приложеното пълномощно, заверено от Консулската служба на Р.България в Тел Авив от 05.04.1995 год., в която завещателят сам е записал имената си А. Б./по баща Д./.

Предвид изложеното следва отказа на съдията по вписванията да бъде отменен и преписката върната на съдията по вписванията при Ямболски районен съд с указание за вписване на обявеното завещание.

При тази мотивация вр. чл.577/ГПК, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 30.12.2011 год. на съдията по вписванията при ЯРС Н.Г. по молба вх.рег.№10832/30.12.2011 год. на АВ, Служба по вписванията, с което се отказва да разпореди вписване на завещание на А. Б. л.к. ******, съставено и обявено в държава Израел от адвокат изпълняващ длъжността нотариус Й. Б.и постанови:

ВРЪЩА молба вх.рег.№10832/30.12.2011 год. на АВ, Служба по вписванията при Ямболски районен съд, ведно с приложените писмени доказателства с указания за вписване на съставено и обявено завещание от 28.06.1990 год. на А. Б. в държавата Израел.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов