КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Сеп 2020, 00:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на прекратяване на аренда/нотариална покана
Ново мнениеПубликувано на: 12 Юни 2014, 14:29 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 05. 06. 2014 година гр. Ямбол

Ямболският окръжен съд Гражданско отделение, І-ви състав

В закрито заседание

На 05 юни 2014 г. в следния състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЧОКОВА

КРАСИМИРА ТАГАРЕВА

Секретар

Като разгледа докладваното от съдия А. Димитрова

Вт. ч. гр. дело № 221 по описа за 2014 година

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 577/ ГПК, вр. чл. 32а от Правилника за вписванията ( ПВп).

Образувано е по частна жалба подадена от А.Д.А. ***, против определение № 3/ 16.05.2014 год. на Съдията по вписванията при Районен съд гр. Елхово, с което е отказал отбелязване на нотариална покана рег. № 1768, том І, акт 90 от 19.03.2013 год. на нотариус на НК, постъпила с вх. рег. № 1547/ 16.05.2014 година.

Мотивите за отказа се основават на чл. 4/ ПВп., съгласно който нотариалната покана не е от подлежащите на вписване актове и не следва да се вписва, съответно отбелязва. Съдията по вписванията се позовал още и на трайната практика на ВКС по този въпрос, обективирана в цитираните от него определения.
В частната жалба се твърди, че определението е неправилно поради нарушение на материалния закон и поради необоснованост, иска се отмяната му и въззивният съд да постанови отбелязване на прекратяването на договор за аренда на земеделски земи, вписан с вх. рег. № 3129, акт 177, том 2 от 17.11.2011 год. на Служба по вписванията при ЕРС.
Твърди се, че договора за аренда, сключен на 17.11.2011 год. бил прекратен чрез способа разваляне на сделката на осн. чл. 28 ал.1/ ЗАЗ, вр. чл. 87 ал.1/ ЗЗД, което правно действие молителят заедно с останалите наемодатели извършили извънсъдебно, т.к. бил сключен за срок от 6 стопански години и съдебното му разваляне е недопустимо с оглед нормата на чл. 28 ал.2/ ЗАЗ. Нотариалната покана за развалянето му, която била отправена до наемателя на 19.03.2014 год., била получена от него на 31.03.2014 год. и последният не е заявил претенции или възражения по уведомлението.
На осн. чл. 27 ал.2/ ЗАЗ А. депозирал молба по Службата по вписванията при ЕРС, с която поискал отбелязване на прекратяването на процесния договор, но Съдията по вписванията приел в мотивите, че се иска отбелязване на нотариалната покана, а не на прекратяването на договора. Твърди се още, че действително нот. покана не подлежи на вписване съгласно чл. 4/ ПВп., но обжалваното определение е в абсолютно противоречие с практиката на ВКС и приложимия материален закон – ЗАЗ и ППЗАЗ. Направен е прочит на практиката на ВКС, на която се е позовал и Съдията по вписванията, съгласно който прочит молбата му следва да бъде уважена.
След като се запозна с оплакванията в жалбата и приложените към нея писмени документи, ЯОС приема за установено от фактическа и правна страна следното:
До съдията по вписванията при ЕРС е подадена молба от А. А., в която е направено искане да се отбележи прекратяването на договор за аренда на зем. земи – акт № 104, том 3, рег. № 2865/ 20011 год. на нотариус № 452 по регистъра на НК с район на действие ЕРС, вписан с вх. № 3129, акт 177, том 2 от 17.11.2011 год. на Служба по вписванията гр. Елхово, като за целта се отбележи нотариална покана с рег. № 1768, том І, акт 90 от 19.03.2014 год. с нот. удостоверени подписи, връчена на 21.03.2014 год.
Към молбата е приложен договора за аренда на зем. земи, сключен между А. и още две физически лица в качеството им на наемодатели, и „Агро-МК” ЕООД в качеството му на наемател за срок от 5 стопански години, с нот. заверка на подписите и вписан на 17.11.2011 год. в Служба по вписванията гр. Елхово. Приложени са още скици на зем. земи, удостоверения за данъчна оценка и удостоверения за наследници, документ за внесена д. такса и два броя нотариални покани с нот. заверка на подписите на наемодателите. Нот. покани са връчени на наемателя по договора на 21.03.2014 год., което е удостоверено от нотариус К. К. Установява се от съдържанието на нот. покана, че с нея наемодателите са отправили до наемателя на осн. чл. 28 ал.1/ ЗАЗ, вр. чл. 87 ал.1/ ЗЗД едностранно волеизявление за разваляне на договора за аренда, поради виновно неизпълнение на задължението му за заплащане на арендната цена.
Въз основа на приложените към молбата писмени документи, с обжалваното определение съдията по вписванията при ЕРС отказал да разпореди отбелязване на нотариалната покана, поради неподлежащ на вписване акт, съгласно нормата на чл. 4/ Пр. Вписванията.
При горната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:
Частната жалба е допустима, като подадена в законоустановения срок, от легитимна страна, имаща правен интерес да обжалва постановеното определение.
Разгледана по същество се преценява като неоснователна.
Постановеното определение е правилно, т.к. е съобразено с изискванията на подлежащите на вписване актове относно недвижими имоти. Съгласно чл. 4/ ПрВ на вписване в нотариалните книги подлежат актовете, посочени в чл. 112/ ЗС, съответно в чл. 4/ ПВп., които са изчерпателно изброени и нотариалната покана, с която се прекратява договор за аренда на зем. земи, не е измежду тези актове. С Опр. № 847/ 28.10.2011 год. по ч.т. дело № 745/ 2011 год. на ВКС се приема, че е недопустимо кръгът актове, подлежащи на вписване, който е нормативно уреден, да бъде разширен с други обстоятелства - в случая с прекратяване на договор за аренда с едностранно предизвестие - поради което разширително тълкуване на посочените норми и недопустимо.
Процесния случай е именно такъв, видно от молбата на А. постъпила в Службата по вписванията - да се отбележи прекратяването на договора за аренда, чрез отбелязване на нотариалната покана за едностранното му прекратяване, поради което отказа, който е постановил Съдията по вписванията, приемайки че тя не подлежи на вписване, е законосъобразен и съобразен с практиката на ВКС по този въпрос.
Твърдението в частната жалба, че Съдията по вписванията неправилно приел, че е поискано отбелязване на нотариалната покана, а не отбелязване на прекратяването на договора за аренда, не може да се сподели. Както се посочи по- горе искането на А. в молбата от 16.05.2014 год. е чрез отбелязване на нотариалната покана да се отбележи прекратяването на договора. Съгласно чл.27 ал.2/ЗАЗ на вписване подлежи самото прекратяване на договора за аренда, а в случая е поискано това да стане чрез отбелязването на нот. покана, съдържаща едностранно предизвестие за прекратяването му, което правилно е отказано, т.к. нот. покана както се посочи не подлежи на вписване.
В този смисъл е практиката на ВКС, на която изрично се е позовал Съдията по вписванията и самият жалбоподател, чийто прочит на съдебните актове, обаче, не се споделя от настоящата съдебна инстанция. Ето защо, неоснователно е твърдението му, че въз основа на тези постановени от ВКС актове следва да се извърши отбелязване на нотариалната покана, в която е материализирано едностранното прекратяване на процесния договор за аренда, т.к. последното не е от категорията на едностранните безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера и подлежат на вписване съгласно чл. 569 т.5/ ГПК ( вж. Опр. № 311/ 24.04.2013 год. по ч.т. д.№ 1880/ 2013 год. І т.о. ВКС).
Не на последно място следва да се отбележи още, че прекратяването на процесния аренден договор не подлежи на вписване, т.к. към молбата липсват доказателства това обстоятелство да е регистрирано в съответната общинска служба по земеделие – изискване на чл. 27 ал.2/ ЗАЗ.

Водим от гореизложеното на осн. чл. 577, вр. 278 ал.1/ ГПК ,ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3/16.05.2014 год. на Съдията по вписванията при Елховския районен съд по преписка вх. рег. № 1547/ 16.05.2014 година, с което е отказал отбелязване на нотариална покана рег. № 1768, том І, акт 90 от 19.03.2013 год. на нотариус на НК, постъпила с вх. рег. № 1547/ 16.05.2014 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната, пред В К С на Р България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на прекратяване на аренда/нотариална покана
Ново мнениеПубликувано на: 02 Окт 2017, 12:41 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 27.09.2017 г. гр.ЯмболЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, І-ви въззивен граждански състав

на 27 септември 2017 година

в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТОЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

2. ГАЛИНА ВЪЛЧАНОВАсекретар

като разгледа докладваното от съдия Росица Стоева

възз.ч.гр.дело №305 по описа за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:Производството пред Ямболски окръжен съд е образувано по частна жалба на Б.П.И., представлявана от пълномощника адв.И.И. от ЯАК против Определение №1/29.08.2017 г., постановено по заявление вх.№1888/29.08.2017 г. на Съдията по вписванията при ЕРС, с което е отказано вписване на едностранно прекратяване на Договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в Служба по вписванията–Елхово, вх.рег.№1754, акт.№91, том III от 29.05.2014 г.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразността на атакувания съдебен акт. Въззивникът навежда доводи, че съдията по вписванията е излязъл извън рамките на проверката, която следва да извърши по закон, в нарушение на т.6 от ТР №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС. Сочи, че като приобретател на арендувания обект, съгл. чл.17, ал.2 от ЗАЗ, замества арендодателя като страна по вече сключения договор за аренда. Позовава се на разясненията, дадени от ВКС в ТР №2/2015 г. на ОСГТК, в частност че предсрочното прекратяване на договора за аренда, извършено с едностранно волеизявление, безспорно подлежи на вписване. Моли съда да отмени обжалвания отказ и да разпореди да бъде извършено исканото вписване.

След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е с правно основание чл.577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима.

Преценена по същество частната жалба е неоснователна. Съображенията са следните:

Със заявление вх.№1888/29.08.2017 г. на Служба по вписванията при ЕРС е поискано вписване на едностранно прекратяване на Договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в Служба по вписванията–Елхово, вх.рег.№1754, акт.№91, том III от 29.05.2014 г. Заявителката Б.П.И. е мотивирала искането си с обстоятелството, че през 2015 г. придобила 1/8 идеална част от земеделски имоти, по отношение на които друг съсобственик е сключил процесния договор за аренда. Сочи още, че е получила дължимото рентно плащане за стопанската 2014/2015 г., но не е получила такова за стопанската 2015/2016 г. Тъй като и след покана, арендатора не изплатил дължимата сума, отправила едностранно предизвестие за прекратяване на договора за аренда, поради неплащане.

С атакуваното в настоящото производство определение, съдията по вписванията при ЕРС отказал да извърши исканото вписване. Отказът е мотивиран със следното: "Представеното заявление за едностранно прекратяване на договора за аренда е документ, който не следва да бъде вписван, тъй като същият не отговаря на изискванията на чл.2, чл.З, чл.27 и чл.28, ал.1 от ЗАЗ. С него, заявителят не доказва своя правен интерес от извършване на вписване на акт, който не поражда, изменя или прекратява негови права, а такива на трето лице. Заявлението е подадено от лице, което не е страна по процесния договор за аренда. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, буква "а" от ПВ, при вписването следва да бъдат посочени индивидуализиращите белези на страните, което в случая не е сторено. Изявление за прекратяване на договора могат да направят само съсобствениците, които са страна по договора. Видно от представения нотариален акт за покупко-продажба, заявителят е придобил 1/8 идеална част от процесните имоти в землището на с.Лалково, от друг съсобственик, който не е страна по договора."

Така постановеният отказ на съдията по вписванията при ЕРС е правилен, макар и не изцяло по изложените в същия мотиви.

От фактическа страна по делото е установено, че на 28.05.2014 година е сключен договор за аренда на процесните земеделски земи между В. А. В., в качеството на „арендодател” и И. К. К., в качеството на „арендатор”, по силата на който арендодателя е предоставил на арендатора за временно възмездно ползване 4 броя земеделски земи за срок от 6 стопански години, при арендно плащане в размер на 55 кг зърно/дка. Арендният договор е вписан в СВ - гр.Елхово. На 07.04.2015 г. Б.П.И. придобила 1/8 идеална част от арендуваните земеделски имоти, получила дължимото рентно плащане за стопанската 2014/2015 г., но не е получила такова за стопанската 2015/2016 г. Тъй като и след покана, арендатора не изплатил дължимата сума, отправила едностранно предизвестие за прекратяване поради неплащане на договора за аренда, получено от арендатора.

От правна страна настоящия съд намира следното:

Според чл.2 от Правилника за вписване, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник. На вписване в нотариалните книги подлежат посочените в чл.112 ЗС и чл.4 ПВп актове, а договорът за аренда подлежи на вписване в имотния регистър, съгласно чл.3, ал.1 ЗАЗ и чл.4, б."л" от ПВп. На вписване подлежи и прекратяването на договора за аренда, на осн. чл.27, ал.2 ЗАЗ, без вписването да е обусловено от това кое е основанието за прекратяване на арендния договор по чл.27, ал.1 ЗАЗ: изтичане на срока на договора, неизпълнение, взаимно съгласие за прекратяване, едностранно предизвестие в хипотезите на чл.29 ЗАЗ, като по отношение на всяко от тези основания може да възникне материалноправен спор за неговото действително осъществяване и относно тава, дали то поражда целения с него правен ефект - прекратяване на договора. При извънсъдебно прекратяване на договора за аренда, поради неизпълнение от страна на арендодателя, доколкото то се обективира в едностранно писмено волеизявление, за нуждите на вписването по чл.27, ал.2 ЗАЗ пред съдията по вписванията следва да се представи актът, материализиращ това волеизявление и се удостовери достигането до адресата му. /т.1 от ТР №2/20.07.2017 г. по т.д.№2/2015 г. на ОСГТК на ВКС/.

По въпроса за предметния обхват на проверката на съдията по вписванията е формирана задължителна съдебна практика в т.6 от Тълкувателно решение №7/25.04.2013 г. по тълк.д.№7/2012 г. Съгласно дадените в него указания, проверката, която съдията по вписванията извършва, съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията, относно това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закона.

В чл.3, ал.4 ЗАЗ (в ред.ДВ бр.13/2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) е регламентирано, че договорът за аренда може да бъде сключен със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Въведено е изискването пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. По аналогия същото следва да важи и при прекратяване на договора за аренда при условията на чл.27 и сл. ЗАЗ.

Настоящия съд приема, че от представеното заявление с искане за вписване на едностранно прекратяване на обсъждания договор за аренда на земеделски недвижими имоти, не може да се направи извода, че отговаря на изискванията на чл.3, ал.4 ЗАЗ, а именно: съсобственика, поискал вписване на прекратяването на този договор да притежава повече от 50 на сто от собствеността на земеделската земя. Нещо повече, самата заявителка е посочила, че притежава 1/8 идеална част от процесните имоти, което безспорно е много по-малко от 50%. Подаденото заявление следва да има съдържанието, предписано в чл.6, ал.1, б."а" от ПВп - идентификация на страните. В случаят заявителя не притежава повече от 50 на сто идеални части от конкретните имоти, следователно не са изпълнени и изрично упоменатите в закона материалноправни предпоставки. Изменението в чл.3, ал.4 ЗАЗ е влязло в сила на 07.02.2017 г. и следва да бъде съобразено.

Вярно е, че договора за аренда, вписване на чието прекратяване се иска е сключен през 2014 г. /т.е. преди изменението на чл.3, ал.4 ЗАЗ/ и че съгласно чл.17, ал.2 ЗАЗ приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. В случая обаче заявителката Б.П. не е придобила собствеността върху целия арендуван обект, а само 1/8 идеална част от нея, поради което съдът приема, че по този начин страната цели заобикаляне на въведеното с изменението на чл.3, ал.4 ЗАЗ императивно изискване относно сключването на тези договори, съответно - прекратяването им.

При всичко изложено, частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение, а атакуваният отказ - да се потвърди.

Водим от горното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение №1/29.08.2017 г., постановено по заявление вх.№1888/29.08.2017 г. на Съдията по вписванията при ЕРС, с което е отказано вписване на едностранно прекратяване на Договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в Служба по вписванията–Елхово, вх.рег.№1754, акт.№91, том III от 29.05.2014 г.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов