КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Сеп 2020, 00:11

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 13 Дек 2016, 10:57 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.ЯМБОЛ 08.12.2016 г.

Ямболският окръжен съд,Гражданска колегия,в закрито съдебно заседание на 08.12.2016 г/две хиляди и шестнадесета година/ в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Кючуков

ЧЛЕНОВЕ: 1Ж.Бозукова

2.Н.ИвановПри секретаря ............ и в присъствие на прокурора..........................................като разгледа докладваното от Ж.Бозукова....................................................................възз.ч. гр д №427 по описа за 2016г.

За да се произнесе , съдът взе в пред вид следното:

Производството е по чл 274 и сл.,вр. с чл 577 ГПК.Същото е образувано по ЧЖ на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, с ЕИК 000694740,със седалище и адрес на управление-гр.София,представлявано от ИД-Д. Ш.в и Прокурист-М. В., чрез Адвокатско съдружие”Димитров и съдружници”,представлявано от пълном.адв.Г.П.С.- САК срещу Определение №1/02.11.16г на Съдията по вписванията при ЕРС, с което е отказано вписване на удостоверение №20160630101343/30.06.16г и удостоверение № 20160630101441/30.06.16г на АВ за промяна по реда на чл 15 ТЗ на кредитора „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, в качеството му на правоприемник на „АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ” КЧТ, с ЕИК 831694000- по партида на имота и по партида на длъжника към два броя ипотеки, индивидуализирани в молба, вх №3697/02.11.16г.

С ЧЖ се иска отмяна като неправилно и незаконосъобразно на атакуваното определение на Съдията по вписванията при ЕРС, като настоящата инстанция разпореди, да бъде извършено исканото вписване на цитираните удостоверения от 30.06.16г на АВ. В тази връзка се навеждат аргументи, че съгл.практиката на ВКС,удостоверението за вписване преобразуване на дружество в ТР, следва да се впише и в имотния регистър по реда на чл 263и, ал 6 ТЗ, като се приложи чл 4 б”л” от ПВ, а таксата се определи по реда на чл 2 от Тарифата за таксите,събирани от АВ. В тази връзка се сочи т.3 и т.6 от ТР №7/25.04.13г на ОСГТК на ВКС.

По ЧЖ е налице становище на Съдията по вписванията при ЕРС, в което се твърди, че жалбата е неоснователна, т.к продажбата на търговско предприятие и преобразуването на търговски дружества са различни институти и в случая не е приложима разпоредбата на т.3 от ТР№7/13г на ОСГТК ВКС, защото правоприемството е настъпило по силата на Договор за продажба на търговско предприятие, сключен по реда на чл 15 ТЗ и удостоверенията не са актове, въз основа на които следва да се направи вписване към посочените ипотеки за промяна на кредитора по договорите за кредит, а с тях само се удостоверява изпълнението на чл 16 ал 1 ТЗ,че договорът за продажба на търговското предприятие е вписан в ТР по партидата на двете дружества.

ЯОС приема следното по фактите:

От доказателствата по делото се установява, че СлВп при ЕРС е била сезирана с молба, вх №3697/02.11.16г от „Юробанк България”АД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр.София, с искане за вписване на удостоверение №20160630101343 от 30.06.16г и удостоверение № 20160630101441 от 30.06.16г, за промяна по реда на чл 15 ТЗ на кредитора „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, в качеството му на правоприемник на „АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ” КЧТ, с ЕИК 831694000- по партида на имота и по партида на длъжника, към нотариален акт за договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в СлВп, с вх №4227 от 23.10.07г.

С атакуваното Определение №1/02.11.16г на Съдията по вписванията при СлВп при ЕРС е отказано като неоснователно на осн чл 16 ал 4 ТЗ,вр с чл 32 „а” от ПВп, исканото вписване на удостоверенията, поискано с молба вх №3697/02.11.16г от „Юробанк България”АД.

В мотивите на определението е прието, че в ПВп или др. нормативни актове няма правна норма, регламентираща вписване на искане за промяна на кредитор по нот. акт за договорна ипотека,поради което представените удостоверения на АВ не представляват актове подлежащи на вписване, а на вписване подлежи самия Договор за продажба на търговското предприятие на осн. чл 4 б”л” от ПВ, когато с него се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв и договорът следва да се причисли към категорията: „други актове, за които е предвидено със закон”, че подлежат на вписване. Според Съдията по вписванията, при вписването по чл.16 ал.4 ТЗ, освен специалните изисквания на цитираната норма, трябва да бъдат изпълнени и всички общи изисквания по чл.6 от ПВ, а в случая не е спазена разп. на чл.6 ал.1 б.”в” ПВ – подлежащия на вписване акт да съдържа описание на имота, не е изпълнено и изискването, при вписване на договора–да се представи писмена декларация от прехвърлителя за липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължително осигурителни вноски, съгл. чл.264 ал.1 от ДОПК, като не е налице и данъчна оценка за липса на непогасени данъчни задължения досежно имота, предмет на договора съгл. чл.265 ДОПК, като за вписването на договор се дължи и ДТ, съгл. чл.2 от Тарифата за ДТ събирани от АВ - 0.1% върху цената, по която е таксуван акта и която е определена, съобразно удостоверения материален интерес по чл.97 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗННД, а приложената към преписката вн. бел. за платена Д.Т. към АВ от 30.06.2016г, не кореспондира с характера на исканото вписване. В тази връзка се сочи, че всяко вписване и отбелязване представлява отделно производство, за което е необходимо да бъдат представени молби, а в случая се иска вписване с една молба на два акта – две удостоверения на АВ. В мотивите на атакуваното определение е прието, че приложение на чл.129 ГПК в производството по вписване е невъзможно и съдията по вписванията не може да дава указания за отстраняване на нередовности по молбата за вписване, с оглед изискването за бързина на вписването и разглеждането на всяка молба в деня на подписването, съгл. приетото в т.1 от ТР № 7/25.04.2013 г. по ТД № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС.

Предвид изложеното, ЯОС прави следните правни изводи:

ЧЖ е процесуално допустима, като депозирана от надлежно легитимирана страна, в законоустановения срок по чл 275 ГПК и срещу подлежащ на обжалване акт, съгл. чл.32а от Правилника за вписванията.

По същество ЧЖ е неоснователна.

В производството по вписване, съдията по вписванията извършва единствено проверка относно това, дали актът, чието вписване се иска е от категорията актове, подлежащи на вписване съгл.ПВп и дали актът е редовен от външна страна-дали са спазени законовите изисквания за форма и посочените в чл 6, б”а” от ПВп изисквания за съдържание на акта.

Съгл. чл 4 б”а” ПВп, на вписване подлежат всички актове, с които се прехвърля правото на собственост-продажба, дарение, замяна и пр.,или с които се учредява ,прехвърля,изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове,с които се признават такива права/констативни нот. актове и пр./, а съгл. б”л” подлежат на вписване и „всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване”.

В тази връзка, в разп. на чл 17, ал. 1 ПВп , са изброени актовете по чл 171 ЗЗД, подлежащи на вписване, но вписване промяна на кредитор по нотариален акт за договорна ипотека,при прехвърляне на търговско предприятие, не е сред визираните в закона.

Съдът приема, че въпросните две удостоверения №20160630101343 и № 20160630101441 от дата 30.06.16г на АВ, не са измежду актовете подлежащи на вписване, т.к същите удостоверяват единствено, настъпило правоприемство въз основа на Договор за прехвърляне на търговското предприятие, сключен по реда на чл 15 ТЗ, респ. вписването на договора в ТР към АВ- по партидата на двете дружества-отчуждител и правоприемник, в изпълнение разп. на чл 16 ал 1 ТЗ.

Издадени от ТР към АВ удостоверения се вписват като акт, подлежащ на вписване, когато са издадени на осн. чл 4 б „л” от ПВп, във вр с чл 263и, ал 6 ТЗ-когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недв. имот или върху движима вещ и сделката подлежи на вписване съгл.чл 263в ал 1 ТЗ- при вливане или сливане на търг. дружества, както и по чл 263г ал 1 ТЗ – при разделяне и отделяне на тръг. дружества.

Отделен е въпроса, че в случая се иска вписване на два акта-две удостоверения с една молба, а всяко вписване и отбелязване в имотния регистър представлява отделно производство и Съдията по вписванията следва да бъде сезиран с отделна молба за отделните производства.

От друга страна- Договорът за продажба на търговско предприятие, приложен към молбата до Съдията по вписванията, не е сред изрично посочените в чл 4 б”а” ПВп актове и същият следва да бъде отнесен към категорията актове, визирана в чл 4 б”л” ПВп- ”други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване”, като при вписването в имотния регистър, освен специалните изисквания, следва да бъдат изпълнени и всички общи изисквания по чл 6 ПВп. В случая обаче, договорът за прехвърляне на предприятие представен към молбата, не съдържа описание на имота, до който се отнася,липсва данъчна оценка за липса на непогасени данъчни задължения относно имота-предмет на договора, не е налице писмена декларация от прехвърлителя за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения по см. на чл 264 ал 1 ДОПК, нама доказателства за платена ДТ по чл 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от АВ, а приложеният документ за венсена ДТ към АВ, не отговаря на характера на исканото вписване.

И т к предвид приетото по т.1 от ТР№7/25.04.13г по ТД№7/12г на ОСГТК на ВКС,в производството по вписване в имотния регистър, не се прилага чл 129 ГПК-даване на указания за отстраняване на констатирани нередностите по молбата, с оглед изискването за бързина на вписването, то в случая съдията по вписванията е постановил отказ.

С оглед изложеното наст. инстанция приема, че на осн. чл. 16 ал.4 ТЗ, вр. с чл.4 б.”л” и чл.32а от ПВ, Съдията по вписванията е постановил правилен и законосъобразен отказ от вписване на въпросните удостоверения, предмет на молба, вх. № 3697/2.11.2016 г, поради което атакуваното определение, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното,ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

Потвърждава Определение №1/02.11.16г на Съдията по вписванията при ЕРС, с което е отказано вписване на удостоверение №20160630101343/30.06.16г и удостоверение № 20160630101441/30.06.16г на АВ за промяна по реда на чл 15 ТЗ, на кредитора „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, в качеството му на правоприемник на „АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ” КЧТ, с ЕИК 831694000- по партида на имота и по партида на длъжника към два броя ипотеки, индивидуализирани в молба, вх №3697/02.11.16г.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 20 Дек 2016, 09:23 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 16.12.2016 г. гр.Ямбол


ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, І-ви въззивен граждански състав
на 16 декември 2016 година
в закрито заседание в следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТОЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. КРАСИМИРА ТАГАРЕВА
2. КАЛИНА ПЕЙЧЕВА

секретар
като разгледа докладваното от съдия Росица Стоева
възз.ч.гр.дело №421 по описа за 2016 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.577 ГПК.
Образувано е по частна жалба на "Юробанк България" АД, с ЕИК 000694740, представлявано от пълномощника адв.Г.С. от САК против Определение от 02.11.2016 г. на СВ – гр.Ямбол, с което е отказано вписването на два броя удостоверения на Агенцията по вписванията, ТР за промяна на кредитора "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банка – клон България" КЧТ по партидата на имота и по партидата на длъжника към 55 (петдесет и пет) броя договорни и законни ипотеки, вписани в Службата по вписвания – гр.Ямбол.
Жалбоподателя, чрез процесуалния си представител излага, че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача - "Алфа Банка – клон България" КЧТ, му е прехвърлен целия бизнес на продавача, чрез сделка, която включва освен другото и продажбата на съвкупността от активи, задължения и фактически отношения, свързани и попадащи в неговото търговско предприятие, както е дефинирано в чл.15 ТЗ, което безспорно включвало и договори за кредит/вземания, обезпечени с учредена и вписана ипотека. Предвид обстоятелството, че липсвала изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечни актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърляното предприятие, за разлика от правата при особените залози, където е уредено изрично счита, че следва по аналогия да се приложат правилата за преобразуване на търговските дружества, където удостоверението за вписването на преобразуването в ТР, следва да се впише по реда на чл.263и, ал.6 ТЗ и в Имотния регистър, като се приложи чл.4, б."л" от ПВп. Счита, че тези правила следва да се приложат по аналогия и в случая по чл.16 ТЗ, където в резултат на сделка е прехвърлено цялото търговско предприятие, вкл. и правоприемство в ипотечните права, което е настъпило по силата на вписването в ТР. Поради изложените съображения, моли съда да уважи жалбата, като отмени обжалвания отказ и разпореди да бъде извършено вписване на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016 г. и Удостоверение №20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. за промяна по реда на чл.15 ТЗ на кредитора "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банка – клон България" КЧТ, по партидата на имота и по партидата на длъжника към 55 (петдесет и пет) броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване, вх.№8995/02.11.2016 г. на СВп - гр.Ямбол.
След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Жалбата е с правно основание чл.577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима.
Преценена по същество частната жалба е неоснователна. Съображенията са следните:
С молба за вписване, вх.№8995/02.11.2016 г. "Юробанк България" АД е поискало вписване на промяна на кредитора по реда на чл.15 и чл.16, ал.2 ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г., сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача -"Алфа Банка – клон България" КЧТ, вписано в ТР на АВп по партидата на двете дружества, съгласно удостоверение №20160630101343 от 30.06.2016 г. и удостоверение №20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. по партидата на имота и по партидата на длъжника към 55 (петдесет и пет) броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване.
С обжалваното определение от 02.11.2016 г., Съдията по вписванията при ЯРС е постановил отказ по молбата за вписване на представените удостоверения. В мотивите си е приел, че двете удостоверения не са от категорията актове, подлежащи на вписване, съгл. чл.4 ПВп. На следващо място е посочено, че при прехвърляне на търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти или вещни права върху такива, в т.ч. и обезпечено с ипотека вземане, съгл. чл.16, ал.4 ТЗ на вписване подлежи договора и то ако в него се съдържа описание на имотите и са представени съответните скици. Позовал се е и на разпоредбата на чл.171 ЗЗД и чл.17 ПВп, където ограничено са изброени подлежащите на вписване промени в ипотеката, като представените удостоверения не попадали сред тях.
Настоящата съдебна инстанция намира така постановения отказ за правилен. Когато се прехвърля търговско предприятие, с оглед валидността на продажбата, прехвърлянето се вписва в Търговския регистър по партидите на продавача и купувача, като вписването е елемент от фактическия състав на сделката. Когато с договора, се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв, договорът се вписва и в съответната Служба по вписвания /чл.16, ал.4 ТЗ и чл.4, б."л" от ПВп/, т.е на вписване както в ТР, така и в СВп. подлежи договорът за продажбата, съдържащ всички изискващи се в ПВп. реквизити, а не издадените от ТР удостоверения за подлежащи на вписване и вписани обстоятелства. Когато предприятието включва вземания, които са обезпечени с ипотека, какъвто е и настоящия случай, за да има действие по отношение на ипотеката, прехвърлянето трябва да бъде вписано и в имотния регистър, след вписването му търговския регистър, тъй като с договора се постига ефекта на договора за цесия /чл.171 ЗЗД и чл.17 ПВп/. И в този случай обаче на вписване подлежи отново договорът за прехвърляне на предприятието. Представените за вписване удостоверения, издадени от ТР, за вписани обстоятелства по партидата на прехвърлителя и приобретателя, са само предпоставка за допустимост на иницииране на производството по вписване на прехвърлянето на предприятието, обективирано в договора за продажба и в имотния регистър, по съответните партиди на вписаните ипотеки, но те не подлежат на вписване на самостоятелно основание. Хипотезата на чл.263и, ал.6 ТЗ, на която по аналогия се позовава жалбоподателя, в случая е неприложима. Посочената норма касае вписване на удостоверение по чл.263в, ал.1 и чл.263г, ал.1 ТЗ в случай на преобразуване на търговско дружество (вливане, сливане, разделяне и отделяне), а не при прехвърляне на търговско предприятие, когато се вписва договорът.
Предвид изложено и тъй като представените за вписване удостоверения не подлежат на вписване, то правилно и законосъобразно, съдията по вписванията, е отказал вписването им поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение, следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 02.11.2016 г. на СВп – гр.Ямбол, с което е отказано вписването на удостоверение №20160630101343 от 30.06.2016 г. и удостоверение №20160630101441 от 30.06.2016 г. на АВп., ТР за промяна на кредитора "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банка – клон България" КЧТ по партидата на имота и по партидата на длъжника към 55 (петдесет и пет) броя договорни и законни ипотеки, вписани в Службата по вписвания – гр. Ямбол.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов