КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 11:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на непарична вноска - апорт
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юни 2010, 12:01 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30.11.2009 г.
гр.Ямбол

В и м е т о н а н а р о д а


ЯМБОЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ІІ - ри въззивен граждански състав

на двадесет и седми ноември две хиляди и девета година

в закрито съдебно заседание,

в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:1. ЖЕНИ БОЗУКОВА
2.АТАНАС АТАНАСОВ
като разгледа докладваното от младши съдия Атанас Атанасов въззивно частно гражданско дело № 437 по описа на ЯОС за 2009 г.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството се води по реда на чл.577 ал.1 ГПК вр. чл.274 Гражданско процесуален кодекс/ ГПК/ и сл.

Образувано е по въззивна частна жалба на „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен срещу определение № 18/17.11.2009 г. на съдия по вписванията при ЯРС, постановено по молба вх.рег.№ 41/17.11.2009 г. на „Служба по вписванията” при Ямболски Районен съд /СВ при ЯРС/, с което е постановен отказ да се извърши вписване на непарична вноска - апорт.

В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се сочи, че молителят е поискал вписване на устав на дружеството, като към молбата си е бил приложил всички изискуеми по чл.73 ал.5 Търговски закон /ТЗ/ документи и респективно е била заплатена държавна такса в размер на 10 лв.

Изтъква се, че визираното производство не касае вписване на акт относно недвижими имоти, за да обоснове сочените подробно от съдията по вписванията мотиви за постановеният отказ.

Иска се обезсилване на отказът на съдията по вписванията и разпореждане вписването на устава на дружеството.

Съдът, като взе предвид изтъкнатите доводи в жалбата, атакувания първоинстанционен съдебен акт и доказателствата по делото установи следното:

С молба, вх.рег.№ 41/17.11.2009 г. на СВ при ЯРС, представляващите „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен лица са поискали вписването на устава на дружеството по повод увеличаване на капитала посредством внасяне на непарични вноски, включващи недвижими имоти.

Към молбата си са приложили съответно нотариално заверен устав, удостоверение за актуално правно състояние /УАПС/, нотариално заверено съгласие на вносителя на непаричната вноска, ксерокопие на документи относно правото на собственост на вносителя, протокол за взето решение от волеобразуващия орган на вносителя на непаричната вноска за нейното извършване, пълномощно, както и документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв.

Видно от копието на документа за собственост, непаричната вноска е имала за предмет недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул.” Димитър Благоев” № 3А и съставляващ хлебозавод, състоящ се от седем на брой промишлени сгради, със съответно посочени застроени площи, ведно с прилежащите им и съответни идеални части от правото на строеж върху терена, съставляващ поземлен имот идентификатор № 87374.511.399.

Видно от текста на устава на „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен, апортната вноска е отразена с предмет „ хлебозавод Ямбол”; с наименованието на вносителя и неговия адрес и ЕИК, като седемте промишлени сгради са посочени като отделни недвижими имоти и са индивидуализирани единствено съобразно кадастралното им записване.

При преценката на представените му молба, с приложените към нея доказателства, съдията по вписванията е констатирал, че молителят не е заплатил изискуемата по закон държавна такса, като същевременно не е представил и доказателства относно материалния интерес на апортната вноска – заключението на оценителната експертиза, на базата на която да се изчисли държавната такса, както и не е представил доказателства за липсата на данъчни задължения за имота и за липсата на публични задължения на прехвърлителя/вносителя/.

Също така е констатирал и нередовност по смисъла на Правилник за вписванията касателно апортната вноска в устава на „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен, изразяващ се в непосочване на адрес на апортирания /те/ имот/и/, както и нередовност досежно представените доказателства относно правото на собственост на вносителя, тъй като същите не са били под формата на официален документ препис, а на обикновено ксерокопие.

При така констатираните нередовности съдията по вписванията е постановил своя отказ, предмет на настоящия съдебен контрол.

ЯОС направи следните правни изводи:

Въззивната частна жалба е процесуално допустима, т.к. е подадена от лице, което има право на жалба, в законоустановения срок за обжалване срещу подлежащ на инстанционен контрол съдебен акт.

Разгледана по същество се преценя от въззивният съд за неоснователна, като съображенията за това са следните:

В разпоредбата на чл.73 ал.5 ТЗ законодателят е предвидил режим на едно нетипично нотариално производство, извършвано от съдията по вписванията.

При отчитане на характерните за дружественото право особености, с оглед спазване на законовите правила, конкретно касаещи правото на собственост върху недвижими имоти – придобиване, изгубване, правни сделки и т.н., нормата е предвидила вписване на непаричните вноски в капитала на търговските дружества, имащи за предмет недвижими имоти.

Целта на вписването е да се даде гласност на извършената правна сделка – апорт, посредством която се прехвърля собствеността върху даден недвижим имот, като се извърши вписването й в съответните имотни регистри.

При вписването на актовете за сделките, с които се прехвърля правото на собственост върху недвижим имот, изцяло важат правилата на гл.ІІ Правилник за вписванията, ДОПК, Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, като в конкретния случай на апорт, освен тях важат и правилата на специалния законов текст от ТЗ.

При подаването на молбата си за извършване на вписване на устава на дружеството, представляващите „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен, чрез представяне на съответните доказателства са изпълнили специалните правила, предвидени в ТЗ, но същевременно не са изпълнили общите законови правила, касаещи вписванията на актовете относно недвижими имоти.

Чл. 4 б.”а” Правилник за вписванията предвижда вписване на всички актове, с които се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти, като несъмнено в случаите на апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество, актът, с който формално се извършва правната сделка и се прехвърля собствеността, е уставът на търговското дружество.

Във връзка с това правило и нормата на чл.73 ал.5 ТЗ предвижда вписването на устава за извършената апортна вноска, като задължава съдията по вписванията да провери правата на прехвърлителя /вносителя/.

Наличието на специален текст в ТЗ обаче не дерогира от само себе си правилото на чл.264 ДОПК, постановяващо, че при прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти прехвърлителят представя писмена декларация относно липсата на публични задължения и данъчни задължения за имота, което съответно става с декларация по образец по чл.264 ал.1 ДОПК и удостоверение за данъчната оценка на недвижимия имот.

Съгласно чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за вписване на подлежащи на вписване актове се събира държавна такса в размер на 0.1 на сто върху цената, по която е таксуван актът или върху цената на иска, но не по-малко от 10 лв.

Чл. 96 ал.1 т.1 Закон за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/ предвижда при прехвърляне правото на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес да е в размер на пазарната стойност на вещта.

За определяне на пазарната стойност на недвижимия имот – предмет на апорт законодателят е предвидил специален ред, като цената на имота се определя посредством оценка от три вещи лица.

В тази връзка за определяне на дължимата според Тарифата държавна такса за вписването, която следва да е в размер на 0.1 на сто от стойността на апортирания недвижим имот, молителят следва да представи на съдията по вписванията препис от това заключение, както и доказателства за платена такса съответстваща на 0.1 на сто от стойността на имота по заключението пазарна цена.

Не е спазено и изискването на чл.6 ал.1 б.”в” Правилник за вписванията, като в подлежащия на вписване акт – устав, не са отразени пълните данни за местонахождението на апортирания имот, по-специално неговия адрес.

В несътоветствие с индивидуализацията по нотариален акт на недвижимия имот – хлебозавод, състоящ се от седем отделни промишлени сгради, в устава на „Демеа Инвест”АД – гр.Сливен е записано, че предмет на апорта са седем отделни имота, които са индивидуализирани само по кадастрално записване, а адресът на апортирания имот е отнесен единствено като адрес на дружеството – вносител на непаричната вноска.

С оглед конкретната хипотеза, ЯОС единствено не споделя доводът на съдията по вписванията за представяне на препис от документите, удостоверяващи правото собственост на вносителя върху имота, доколкото се касае са вписване на този нотариален акт в същата служба и е напълно възможно да бъде извършена служебна проверка, при наличието на представено ксерокопие, макар и незаверено.

По изложените съображения настоящият състав на ЯОС преценя отказът на съдията по вписванията като законосъобразен, поради което и частната жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство следва да се остави без уважение.

По изложените мотиви Ямболски Окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 18/17.11.2009 г. на съдия по вписванията при ЯРС, постановено по молба вх.рег.№ 41/17.11.2009 г. на „Служба по вписванията” при Ямболски Районен съд.

Определението подлежи на обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 ГПК пред Върховен Касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на страните .


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Потвърдено с Определение № 212 от 1.03.2010г. на ВКС по ч. т. д. № 96/2010 г., I т. о., ТК


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов