КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Щандовете не представляват самостоятелен обект в сграда
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=864
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 03 Юни 2010, 12:13 ]
Заглавие:  Щандовете не представляват самостоятелен обект в сграда

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ІІІ-ти въззивен граждански състав

На 26 януари 2010 година

В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РОСИЦА ЧОКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ
КАЛИНА ПЕЙЧЕВА
Секретар П.Узунова

Като разгледа докладваното от съдия Р.Чокова

Възз.ч.гр. дело № 24 по описа за 2010 година

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 - 279, вр. чл. 577, ал. 1 от ГПК

Делото е образувано по частна жалба от Кмета на Община Елхово П.К. против определение №2/2.12.2009г. на съдията по вписванията при ЕРС по молба с вх.№3 от същата дата, с което на основание чл. 32а във вр.с чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията, същият е отказал да впише договор за наем между Община Елхово и „Странджа-МП”ООД.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно и се иска отмяната му. Намира , че същото е немотивирано и несъобразено с разпоредбите на ЗКИР, тъй като в договора за наем се съдържат всички придвидени от закона реквизити за вписване, а видно от предмета на договора, под наем се отдава щанд №2 с площ от 47.36кв.м., находящ се в масивна сграда с идентификатор27382.500.948.1.2., а не цялата сграда като щандът не представлява самостоятелен обект в сграда по смисъла на §1 т.1 от ДР на ЗКИР

Частната жалбата е подадена от страна с правен интерес от обжалването и в законоустановения за това срок, при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима, а
разгледана по същество, е и основателна.

Съдът, след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено следното: За да постанови атакувания акт, Съдията по вписванията е приел, че предмет на вписване съгласно постъпилата молба от Кмета на гр.Елхово е договор за наем на щанд №2 с площ от 47.36кв.м., сключен между Общината и „Странджа-МП”ООД, но не е посочен идентификаторът на обекта, предмет на договора за наем, а вместо него е посочен идентификаторът на цялата сграда, като в същото време не е посочена и етажността на сградата, т.е.договорът, подлежащ на вписване не съдържа всички необходими реквизити, посочени в чл. 6, ал. 1, б. "в" от ПВ, във вр. с чл. 60 ЗКИР - липсва пълна индивидуализация на недвижимия имот, както и приложена към него скица-копие от кадастралната карта на обекта, предмет на договора за наем.

Съдът намира така обжалваното определение за неправилно. Същото следва да се отмени и върне на Съдията по вписванията за извършване на необходимите действия по вписване на процесния Договор за наем.

СЪОБРАЖЕНИЯ:

Нормата на чл. 6 от Правилника за вписванията сочи какви обстоятелства и реквизити следва да съдържат подлежащите на вписване актове, в частност в б. "в" на ал. 1, е посочено, че в акта следва да се съдържа описанието на имота, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ или границите. В случая съдът намира, че в т.1 на процесния Договор в достатъчна степен е индивидуализиран недвижимия имот, предмет на наем същият представлява частна общинска собственост, намира се в гр.Елхово, ул.”Търговска”№13 и представлява :щанд №2 с площ от 47.36кв.м. в масивна сграда-хали, цялата с площ от 280.93кв.м. с идентификатор 27382.500.948.1.2, построена 1940г. в ПИ с идентификатор 27382.500.948 по кадастралната карта на гр.Елхово, с посочени граници на ПИ съгласно скица на имота №3399/26.06.2009г. и граници на ПИ съгласно АЧОС №910/25.08.2004г.Неразделна част от договора е приложената към същия под т.№6 –Схема с разпределението на целите хали на щандове и номерирането им и съгласно която се установява точното местонахождение на щанд №2, а от схема №3401/25.06.2009г.на Службата по геодезия, картография и кадастър от АЧОС се установява , че масивната сграда-хали е на един етаж и е предназначена за търговска дейност. От това следва, че предмет на договора е само част от тази масивна сграда, обозначена в схемата като щанд №2 с размер 47.36кв.м., за който няма как да бъде индивидуализиран чрез идентификатор, защото видно от схемата халите представляват едно общо помещение, обозначено с идентификатор и вътрешното му разпределение на щандове се извършва от собственика-Общината. Щандовете не представляват самостоятелен обект в сграда по смисъла на §1 т.1 от ДР на ЗКИР, поради което за последните няма как да има за всеки от тях отделен идентификатор по смисъла на чл. 60 ЗКИР в т.ч. идентификатор и на щанд №2, отдаден с Договора под наем, чието вписване се иска. Даденото в Договора по този начин описание на отдадения под наем обект-щанд №2 съдържа минимума от реквизити, които по смисъла на чл. 6 от Правилника за вписванията позволяват индивидуализацията на имота по договора за наем заедно с приложената към него схема на вътрешното разпределение на обекта-хали.

Мотивиран от изложеното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2 от 2.11.2009 г. на съдия по вписванията при ЕРС, с което е постановен отказ за вписване на договор за наем по молба вх. № 3/11 53 от 2.12.2009г. на Кмета на Община Елхово-П.А.К. и връща преписката за предприемане на дължимите в охранителното производство действия при съобразяване указанията на съда.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1/
2/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/