КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Сеп 2020, 00:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: неотстраняване нередовностите на исковата молба
Ново мнениеПубликувано на: 31 Дек 2010, 12:49 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
24.02 .2010 год.
гр.Ямбол

Ямболският окръжен съд ,
VІІІ-ми граждански състав
На двадесет и четвърти февруари 2010 година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ЧОКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ИВАНОВА
КАЛИНА ПЕЙЧЕВА

Секретар П.Узунова

Като разгледа докладваното от съдия Р.Чокова

В.ч.гр.д. № 72 по описа на 2010 година

за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството по настоящето дело е образувано въз основа на подадена частна от Д.С.Б. *** чрез пълномощника му адв.Г. от САК срещу срещу определение №2164/23.12.2009г. по гр.д.№238/2009г.на V-ти състав на ЯРС, с което е прекратено производството по делото. Жалбата е бланкетна като в същата се сочи, че определението е несправедливо и незаконно и противоречи на фактическата обстановка, както и че частният жалбоподател е изпълнил всички възможни за изпълнение указания на съда. Заявява, че той в качеството си на ищец по делото пред ЯРС има парични претенции към ответниците, изразяващи се в законовата запазена част от наследството му.

Въззивният съд намира, че частната жалба, макар и допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от връчване на прекратителното определение и от страна с правен интерес от обжалването, разгледана по същество е неоснователна.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът прие за установено следното

по фактите:

С искова молба(ИМ) частният жалбоподател е предявил срещу наследниците на Е. С. К.-С.М.К. и К. М.К. без посочени адреси искания: 1) да се анулира договор за дарение на недвижим имот, с който общият им родител С. Д.Б. е дарил на дъщеря си Е. С. К. с нот.акт 171 т.V н.д.1769/1968г.; 2)да се допусне делба на процесния имот, и поради това, че имотът е продаден на 3.12.2002г.на трети лица, претендира за парично обезщетение, което се равнява на наследствения му дял. Освен това твърди, че се е разбрал с двамата ответници да си поделят разходите-останали неплатени сметки в дом за възрастни хора , останали от общият им родител, както поетите от него, частния жалбоподател, всички разходи по уреждане на погребението-гробно място, погребален ритуал и др.които са в размер на около 7 000лв. и по отношение на които не са му се издължили. Към исковата молба е приложил у-ние за наследници на С. Д.Б., от което се установява, че преки наследници на последния са неговия син-ищеца и децата на починалата му преди него дъщеря Е. С. К.-негови внуци, посочени като ответници с ИМ без адреси и ЕГН. Представен и нот.акт от 1968г., с който С. Д.Б. е дарил на дъщеря си Е. С. К. част от имота, втори нотариален акт,с №35 т.V д.№1769/1968г., , с който Е. С. К. е призната за собственик върху целия имот въз основа на делба на съсобствен имот и трети нот.акт №112 т.V рег.№9926 д.№651 от 3.12.2002г., с който Е. С. К. със съпруга си са продали същия имот на трето лице. На 19.10.2009г.съдът е образувал ИМ в гр.д.№2383/2009г.по описа на ЯРС.

С Разпореждане от 19.10.2009г. съдът е оставил без движение ИМ като указал на ищеца и му предоставил възможност в 1-седмичен срок от съобщението с писмена молба с преписи за ответниците, да отстрани нередовностите и, както следва: 1/да представи надлежно пълномощно с посочени страни и предмет на делото или да подпише лично ИМ; 2/да посочи ответниците по всеки един от предявените искове и техните адреси за призоваване; 3/ да посочи колко иска предявява, срещу кого, обстоятелствата на които се основават претенциите и какво иска от съда по всяка една от тях; 4/ да насочи претенцията си за делба срещу всички съделители; 5/ в случай, че е заявена претенция за нищожност или унищожаване на договор за дарение, да посочи цена на иска в размер на данъчната оценка на имота, предмет на договора, да внесе по сметка***% върху цената на иска и да впише исковата молба в тази част; 6/ в случай, че е заявена претенция за разходи, да посочи цена на иска и отделно размера на претенциите по пера в рамките на общия размер на исковата сума като внесе по сметка***% от сумата. Освен това съдът го е задължил в същия срок да представи удостоверение за данъчна оценка на имота, скица на имота, доказателство за внесена ДТ и преписи от ИМ и приложенията за връчване на ответниците, като е предупредил ищеца, че при неизпълнение на указанията в срок ИМ ще бъде върната. На 22.11.2009г. съобщението с разпореждането е връчено на адв.Г. от призовкар при СГС.

С молба, постъпила в ЯРС на 19.11.2009г.адв.Г. е посочила ЕГН на посочената с ИМ ответници и техните служебни адреси. Посочила а е, че прилага обяснително писмо от клиента си Д.С.Б. до съда, с което той уточнявал исковите си претенции представила е вн.бележка за внесена ДТ от 450лв.като заявява ,че с голямо желание и нетърпение очаква „разпореждането на съда относно уточняващите параметри на иска” Твърди, че клиентът и претендира за финансово обезщетение за претърпените от него загуби, свързани с починалите му родители, както и че няма претенции към настоящите собственици на имота, поради което не може да получи удостоверение за данъчна оценка и скица на процесния имот. Моли за назначаването на вещо лице-експерт по недвижими имоти-оценител, който да направи актуална оценка на имота, описан според приложените нотариални актове.

На 2.12.2009г. в ЯРС по номера на делото е постъпила молба от ищеца чрез неговия представител адв.Г., с която последният е поискал удължаване на срока за изпълнение на указанията, получени от клиента и на 19.11.2008г., тъй като същите изискват продължително време и отново иска от съда назначаване на вещо лице-оценител на недвижими имоти при евентуална невъзможност за сдобиване със скица и данъчна оценка, актуални към момента..С тази молба изпраща лично подписана от клиента й искова молба и представя пълномощно, с което е надлежно упълномощена да представлява доверителя си пред ЯРС.във връзка с гр.д.№2383/2009г. срещу наследниците на Е. С. К. С. и К. К..... Съдът с определение от 1.12.2009г.е уважил искането на адв.Г. като удължил срока за изпълнение на указанията, дадени с разпореждането и с 1 месец,, като този срок започва да тече след изтичане на стария срок , в който е следвало да се отстранят нередовностите на ИМ.

На 21.12.2009г. адв.Г. депозира по пощата с клеймо на плика от 19.12.2009г.молба от името на доверителя си , с която прави следните уточнения на предявения иск, които смята че са окончателни: че претенцията на клиента й е само и единствено за парично овъзмездяване на усилията, които той е положил за гледането и осигуряване на вечен покой на родителите му и има претенция само за парична сума като желае анулиране на дарението върху процесния имот, но не като сграда и земя, а като паричен еквивалент на неговата запазена част от наследството. Сочи, че искът е насочен срещу наследниците на сестра му, които отказват да заплатят направените разноски с отглеждането и осигуряването на последен покой на родителите им. Прилага документи, които посочват стойността на услугите, които клиентът и е направил в тази връзка. Заявява, че поради това искът не следва да бъде вписан, защото претенцията за разваляне на дарението има точно определен паричен еквивалент и иска от съда да допусне назначаване на експертиза с в.л.-специалист експерт – оценител на недвижими имоти, който да установи конкретната цена на имота, съгласно нормите. И накрая е конкретизирала, че „искът е конкретно за делба на наследство и установяване на конкретните дялове.

При горната фактическа установеност , съдът стига до следните изводи

по правото:

Частната жалба е допустима като подадена в срок от страна с правен интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна, тъй като ищецът не е изпълнил указанията на съда в по-голямата им част, дадени му с разпореждането от 19.10.2009г., независимо от удължаването на сроковете по негово искане.

Съображения:

С първоначалната искова молба (ИМ), както и с молбата от 21.12.2009г.адв. Г. е направила следното уточнение на исковете, които е предявил клиентът й с ИМ: първият от тях е за парично овъзмездяване на доверителя й, който е направил разходи по гледането и погребението на наследодателите (негови родители) и вторият от тях(след анализ на всички молби , постъпили от ищеца-лично и неговия адвокат) е за делба на наследството, оставено от С. Д.Б., починал на 22.10.2008г.с искане за възстановяване на запазената част от наследството на наследодателя като паричен еквивалент, предвид на което той желае разваляне на договора за дарение, извършено с нот.акт 171 т.V, н.д.1769/1968г. на ЯРС върху недвижимия имот(втори етаж от къща и дворно място от 345кв.м.), дарен на сестра му Е. С. К., починала през 2007г. и продаден на трето лице, при изричната уговорка от страна на ищеца, че няма претенции към сегашните собственици на имота, на които имотът е продаден от сестра му през 2002г.(в уточняващата молба лично ищецът е посочил имуществото на наследодателя: пари в три сметки в БА.„Уникредит”-клон Калоян-София и направено дарение на част от имот през 1968г.на Естев края нар С. К. негова сестра и дъщеря на наследодателя с нот.акт164 т.ІV, д.1755/1968г. ) Посочила е, че ответници по тези искове са двамата наследници на сестра му-нейни синове, на които с предходна молба е посочила ЕГН и адреси за призоваване. Представени са преписи от всички уточняващи молби за ответниците, внесена е и ДТ в размер на 450лв. , която съдът приема , че е внесена и по двата иска.

По първия от исковете обаче настоящият съд намира, че не са изправени следните нередовности на исковата молба: няма посочена точна цена на общия размер на иска(с ИМ е посочена приблизителна цена „около 7 000лв.”и разходи, които ищецът е поел (извършил): неплатени сметки в дом за възрастни хора, разходи за гробно място и погребален ритуал, които ищецът), не е посочен поотделно размера на различните претенции по пера в рамките на общия размер на исковата сума. Представянето на писмени доказателства с изписани в тях суми, изразходвани във връзка с претенцията не представлява част от исковата молба и не представлява изпълнение на указанията, дадени от съда с разпореждането, а чрез тях се доказва твърдяното с ИМ.

По втория от исковете съдът приема, че също само част от разпорежданията на съда са изпълнени. Не е изпълнено указанието на ЯРС да се впише тази част на исковата молба, която касае разваляне договора да дарение. Напротив: налице е категоричен отказ от страна на адв.Г. с последната молба вписване на исковата и молба в тази и част с оглед на това, че „претенцията за разваляне на дарението има точно определен паричен еквивалент”. Съдът намира, че този иск следва да бъде вписан, съгласно императивната разпоредба на чл. 114 б.”а” от Закона за собствеността (ЗС)(„исковите молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване по чл. 112.”, а според чл.112 б.”а” от с.з. на вписване подлежат „ всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права). Необходимостта от вписване на исковата молба в тази й част произтича и от чл.37 ал.1 от ЗН. А за изпълнение на това указание на съда за вписване на исковата молба в тази й част, на ищеца е необходима скица и удостоверение за данъчна оценка на имота, предмет на дарението, каквито страната в удължения по нейно искане от съда срок да изправи нередовностите на ИМ е могла да се снабди и представи в съда и пред съдията по вписванията, независимо, че имотът е продаден на трето лице, неучастващо в делбата..

С оглед на гореизложеното, съдът намира атакувания съдебен акт за правилен, поради което като такъв следва да бъде потвърден.

Мотивиран от изложеното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението от 23.12.2009г., постановено по гр.д.№2383/2009г.по описа на Ямболския районен съд, с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване нередовностите на исковата молба в предоставения от съд срок от ищеца Д.С.Б. ***., представляван от адв. Анка П.Г. от САК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред БАС с въззивна жалба в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов