КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 07:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Нов съдружник и увеличаване на капитала
Ново мнениеПубликувано на: 10 Ное 2015, 12:11 
Offline
Аватар

Регистриран на: 04 Мар 2010, 09:24
Мнения: 20
РЕШЕНИЕ № 355


дата...^.^.:..... 2012 г.,


ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , търговско отделение,
трети състав
Председател: Асен Гаджев
Членове: Красимир Коларов
Емил Митев

в закрито заседание от 18.07.2012 г

разгледа докладваното от Емил Митев търговско дело № 776
по описа за 2012 година за да се произнесе взе предвид: '

Производството е по реда на чл.25,ал.4 от Закона за
търговския регистър —ЗТР. :
Образувано е по частната жалба на „Виниз 11 "ООД -
град Пловдив, седалище и адрес на управление: град Пловдив-
Община - Пловдив, ул."Георги Кондолов"№5 ?ет.1,
представлявано от управителя Златка Николова Пехливанова^
представлявана от адвокат Мариянка Маринова Лулчева от АК-
град Пловдив, с посочен адрес против Решение № 330' от
17.05.2012 г, постановено от ПОС, по търг.делоМ 451/2012 г по
описа на XVI ти състав.
По силата на обжалваното решение първоинстанционният
съд -ПОС е потвърдил отказа от 07.05.2012 г на длъжностното
лице към Агенцията по вписванията по заявлението, подадено от
03.05.2012 г за вписване на промени по партидата на търговското
дружество „Виниз 11 "ООД град Пловдив - приемане на нов
съдружник -Златка Николова Пехливанова, в качеството й на
едноличен търговец с фирма ЕТ „Щанс 2000 -Златка
Пехливанова „ град Пловдив, както и увеличаване на капитала на
ТД с апортна вноска, внесена от Едноличния търговец.
В жалбата се излагат оплаквания, че съдът не е отчел
факта, че дружествения договор от 15.02.2011 г на „Виниз
П"ООД — Пловдив е бил публично обявен в Търговския
регистър.

Този актуализиран устав на търговското дружество -
частен жалбоподател се намира при партидата на дружеството.
Или основната теза на частния жалбоподател е ,че
актуалният дружествен договор на търговското дружество е
обявен . При неговата липса - вписването в Търговския регистър
е недопустимо.
Претендира се отмяната на обжалваното решение на
ПОС като незаконосъобразно ,тъй като като краен резултат съдът
е потвърдил един незаконосъобразен отказ на длъжностното
лице към Агенцията по вписванията .
Пловдивският апелативен съд след преценка на
изложените в частната жалба оплаквания и доводи, приема за
установено следното:
Частната жалба е депозирана в определения срок,
подадена е от легитимирана да обжалва страна- заявител,
надлежно е подписана от законния представител на търговеца —
заявител и упълномощения процесуален представител в лицето
на адвокат М.Лулчева от АК- град Пловдив. . :
Първоинстанционният съд е потвърдил, отказа на.
длъжностното лице, като е проявил толерантност към'.
длъжностното лице . Същото това анонимно длъжностно лице
което е автора на ' мотивите на отказа, които са предимно'
теоретични и правилни. Но имат един единствен недостатък
просто нямат нищо общо с проблематиката на казуса:!"
f-
Последната се определя от заявлението за вписването на
две нови обстоятелства по партидата на търговеца, а именно: <
а/ приемане на нов съдружник - ЕТ"Шанс 2000- Златка
Пехливанова, който записва нови дялове -1316 броя дялове в
капитала на дружеството „Виниз 1 Г'ООД- град Пловдив- на
стойност от 65 800 лв, придобити срещу апортна вноска - два
недвижими имота ,собственост на едноличния търговец.
б/ Увеличаване на капитала на търговското дружество с
апортната вноска, като резултат от което капитала на
дружеството се увеличава от 5000 лв на 70 800 лв- чрез внасяне
на апортната вноска в размер на разликата от 65 800 лв.
Тези обстоятелства, подлежащи на вписване са били
надлежно заявени и придружени е изискуемите за това писмени
документи.
По заявлението има произнасяне , обективирано в отказ,
съдържащ доста интересни мотиви.
Нека да цитираме дословно „ Едноличният търговец не
се раздвоява юридически ."
Забележителна мисъл, до която обаче длъжностното
яшце не е достигнало само - просто е извадка от едно старо
шение на ВКС , което наистина е добре мотивирано . Но за
жаление нито като правна проблематика, нито като
^актология решението на ВКС има нещо общо с настоящия
казус и правният проблем който той поставя. 5 ^
След тази смела теоретична постановка за раздвояването
на едноличния търговец , който все пак може да се раздвои, но /
забележете: само юридически ,следва следния абзац „
Неправилно е разбирането , че физическото лице й едноличния
търговец са две различни лица ,поради което и не е
законосъобразно съдружници в дружеството да станат
физическото лице Златка Пехливанова и същата ,в качеството й
на едноличен търговец с фирма ЕТ „Шанс -2000-Златка
Пехливанова".
Този мотив на длъжностното лице е, както се казва „ удар
в десятката",след който се оказва ,че физическото лице Златка
Пехливанова няма никакъв шанс да стане съдружник в
търговско дружество „Виниз H "ООД - град Пловдив. По този
оригинален начин длъжностното лице към Агенцията по
вписванията е решило да избегне ефекта на Н,раздвояването".
Този опит обаче изобщо не е сполучлив. По-скоро се е получил
обратен ефект.
Този обратен ефект, разбира се е за сметка на търговското
дружество „Виниз П"ООД.,т.е. за сметка на частния
жалбоподател. i
Но най-вече за Златка Пехливанова, която е управител на
дружеството. Последната има качеството и на едноличен
търговец - качество, което по логиката на длъжностното лице
по-скоро й вреди, отколкото я ползува. Но трябва да отчитаме
правните аргументи, а не житейските съображения.
Не е ясно защо един едноличен търговец не може да бъде
съдружник в дружество с ограничена отговорност и каква точно
е причината,поради която същият едноличен търговец да внесе
непарична апортна вноска в капитала на едно ТД.
ТЗ не съдържа забрана за това, но длъжностното лице
към Агенцията практически е „дописало „ закона , по
недопустим начин. Това прави отказа на длъжностното лице
незаконосъобрезен.
-4-
пос деликатно избягва коментар по темата, след като
приема, че отказа е законосъобразен , но по други съображения.
> По делото е установено, че процесното търговско
фокество е регистирано първоначално като ЕООД след което се
Г^еобразува в ЕООД с трима съдружници. Златка Пехливанова
като физическо лице е съдружник, притежаваща 30 дяла.
Правилно първоинстанционният съд се е позовал на
чл.73,ал.1 от ТЗ, съобразно която разпоредба вноската на право за
прехвърлянето на което се изисква нотариална форма се
извършва с дружествения договор. Този дружествен договор
най-напред се обявява и след това така обявения дружествен
договор се вписва в Агенцията по вписванията.
Установено е ,че актуален дружествен договор, в който да
са отразени промените, свързани във формата на управление ,т.е.
преобразуването от ЕООД в ООД, съдружници, капитал,
разпределение на дружествените дялове- по партидата на
търговеца не съществува обявен дружествен договор.
Съобразно чл.68,ал.1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г за
водене и съхраняване до TP информацията в частта „Обявени
актове се структурира в поле № 1001 „Обявен акт", в който се
вписва наименованието на обявения акт.
Такъв обявен акт в поле № 1001 не é отразен, но това си е
пропуск на Агенцията, която е следвало да забележи, че
актуалният дружествен Устав от 15.02.2011г. на' „Виниз 1 1 "ООД
е представен като писмено доказателство със заявление A4 от
дата 24.3.2011 г. Този актуализиран Устав на преобразуваното в
ООД дружество е част от преписката и е отразен по партидата на
търговеца. Второто заявление , изходящо от търговеца е
входирано с дата 03.05.2012 г, като актуализирания дружествен
договор вече е обявен. Налице е непълнота или грешка по
смисъла на чл.27 от ЗТР, която грешка се изразява в
неоповестяването на актуализирания дружествен договор в поле
„1001",т.е Обявен акт". Тази непълнота или грешка е допусната
от Агенцията,а не от частния жалбоподател, поради което и
грешката е следвало да бъде отстранена служебно. Това
задълженеие е по чл.28, изр. последно от ЗТР. От този именно
ред се е възползувал заявителя и непълнотата вече е отстранена -
по партидата на търговеца се констатира че поле „1001" най-
сетне е попълнено и в същото поле е отразено, че има обявен акт
-актуализирания Уставна в ООД търговско дружество. Датата
на обявяването е 23.05.2012 г и съвпада с датата на депозиране на
частната жалба. С вх.№ 14067.
Следователно към момента на постановяване на
Настоящото решение на апелативната инстанция - грешката или
непълнотата са отстранени по реда, предвиден в специалния зако
- чл.27 от ЗТР.
Ясно е ,че мотивът поради който ЛОС е потвърдил
изначално незаконосъобразния отказ на длъжностното лице към
Агенцията - вече е отпаднал. Това е факт, релевантен по делото,
който е настъпил за времето след постановяавне на решението на
ПОС, с което се потвърждава отказа, но по други съображения.
Следва да се отмени решението на ПОС, което по
същество с оглед на представените пред тази инстанция
доказателства е било правилно. Но след като актуализираният
дружествен договор на „Виниз 11 "ООД - град Пловдив вече е
надлежно обявен и е станал достояние на третите лица- вече е
отпаднала и последната правна преграда пред частния
жалбоподател да впише заявените обстоятелства по партидата на
„Виниз 11 "ООД-Пловдив.
Извънправната прегреда обаче е тази, съдържаща се в
мотивите на длъжностното лице към Агенцията, в които се
съдържа необичайно виждане за тоса ,че едноличният търговец
не се раздвоява юридически.. Очевидно анонимното длъжностно
лице, оформило, отказа е пропуснало, . лекцията на тема
„Внасянето на непарична вноска от вносителя - Едноличен
търговец в капитала на ТД - ООД. Няма пречка един едноличен
търговец, без „ да се раздвои юридически ",/'■ каквото и да
означава това/ да направи непарична вноска -апорт на
собствени недвижими имоти в капитала на преобразуваното в
ООД търговско дружество, Апорта е напълно допустим, но тази
сделка не би имала да последица прекратяване дейността на
едноличния търговец , а още по- малко неговото заличаване о
търговския регистър.
Следва да се отмени обжалваното решение на ПОС, но
поради новонастъпил след постановяване на решението факт —
обявяването на актуализирания дружествен договор на
заявителя „Виниз П"ООД- Пловдив. Следва да се отмени отказа
на длъжностното лице към АП като незаконосъобразен.
ПАС следва да даде указания на Агенцията да извърши
вписването на заявените обстоятелства по партидата на
търговеца- „Виниз 11 "ООД - град Пловдив.
Следва да се дадат указания на Агенцията по вписванията
да извърши вписване на заявените от молителя обстоятелства,
задължително подлежащи на вписване.
На основание чл.25,ал.5 от ЗТР съдът дава задължителни
указания до длъжностното лице към Агенцията по вписванията
да извърши вписване на заявените обстоятелства,а именно:
а/ приемане на нов съдружник в ООД - Златка
Пехливанова в качеството й на едноличен търговец с фирма
„Шане-2000 Златка Пехливанова „
б/ увеличаване на капитала на капитала на
преобразуваното търговско дружество „Виниз-11 "ООД с
непарична апортна вноска ,вносителят по която е новият
съдружник, т.е. едноличният търговец.
По тези съображения и на основание чл.25,ал.5 от ЗТР
Съдът
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 330 от 17.05.2012 г, постановено
от ПОС по търг.дело №'451/2012 г по описа на същия съд,
вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа
20120503090709/ 07.05.2012- г. по заявлението, изходящо от
„Виниз -11 "ООД, оформен от длъжностното лице към
Агенцията по вписванията към МП- град София.
ДАВА задължителни указания на Агенцията по
вписванията да извърши вписванията на заявените от молителя
обстоятелства, а именно:приемане на нов съдружник в лицето на
Златка Николова Пехливанова, в качеството й на едноличен
търговец с фирма ЕТ „Шан-2000"- град Пловдив и увеличаване
на капитала на преобразуваното дружество „ Зиниз -11 "ООД
гряд чрез непарична апорнтна вноска, внесена
съдружник.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
АПЕЛАТИВЕН СЪДО
Решението е обявено в регистъра
по чл. 235 ал. 5 от .ГПК
на дата ..........
ТОМ ..;.............
№/по поредност на подреждане
страница
Деловодител:
Пловдив

ВЯРНО С 0|
СЕКРЕТАР..


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов