КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Окт 2021, 15:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: договор за прехвърляне на наследство по чл.212 ЗЗД
Ново мнениеПубликувано на: 28 Юли 2011, 16:38 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр.Габрово, 26.1.2011година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Габровският окръжен съд........................................................отделение
в закрито заседание на двадесет и шести януари...............................
две хиляди и единадесета година.............................................в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Г.
ЧЛЕНОВЕ: В.Т.
П.П.

Секретаря........................................................................и с участието на прокурора....................................................................................................... изслуша докладваното от председателя С.Г........ч.гр.д.№ 11 по описа за 2011г. и за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по реда на чл.274,ал.1,Т.т.2 във вр. с чл.577,ал.1 от ГПК.
С определение №3 от 5.1.2011г., съдията по вписвания при районен съд Г. е отказал да разпореди вписване на приложения по молба на нотариус С. В. с рег. №** и с район на действие –гр.Г., договор за прехвърляне на наследство по чл.212 ЗЗД със страни – Р.В.Б. и Д.Н.П..
Постъпила е частна жалба от една от страните по сделката, чието вписване се иска – Д.Н.П.. Моли да бъде отменено определение. Излага доводи и съображения. Договорът отговарял на изискванията за действителност и форма. Цената на договора била 5000лева. Приложените писмени доказателства за наличие на недвижими имоти в наследството неправилно били изтълкувани като част от договора. Те били представени само за да се установи, че в наследството има и недвижими имоти, основание за вписване на договора. Неоснователно съдията изисквал удостоверение за наследници. Това доказателство било изискуемо от нотариуса.
Претендира се отмяна на отказа като незаконосъобразен.
По процесуалната допустимост на частната жалба.
Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице, против подлежащ на обжалване акт и във визирания в ГПК срок.
По основателността на частната жалба.
Окръжният съд провери правилността на атакуваното определение с оглед указанията за неговата порочност и намери жалбата за основателна.
За да откаже вписването на договора съдията по вписванията е приел, че с оглед естеството на договора неоснователно били приложени скици на жилище и гараж, които конкретизирали съответните обекти и това противоречало на предмета на договора за продажба на наследство. Задължителен елемент на този договор била цената, която не била посочена в представения договор. Нямало и удостоверение за наследниците на наследодателите. Фактически се касаело за договор за продажба, но нейната форма не била спазена.
Настоящият състав на въззивната инстанция не споделя направените изводи.
Съдията по вписванията правилно е посочил определение №410/28.11.2008г. на ВКС по гр.д.1899/2008г.,3-то г.о. относно задължителната проверка, която следва да извърши при вписване на акт в нотариалните книги. Съгласно това определение, когато се представи акт за вписване в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване при наличието на следните предпоставки: 1) ако актът не подлежи на вписване, 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията - официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4) ако не е представена скица - копие от кадастралната карта, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5) ако не е внесена необходимата такса за вписването (когато такава се дължи) и 6) ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК (освен при вписването и отбелязването на съдебно решение). На друго основание вписване в нотариалните книги не може да бъде отказано.
В случая не е налице нито едно от описаните по-горе основания. Страните са сключили договор за прехвърляне на наследство съгласно чл.212 от ЗЗД в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Представили са го за вписване заедно с нотариален акт за собственост на апартамент и гараж на името на наследодателя на продавача, заедно с две схеми за тези обекти, което е удостоверило, че договорът подлежи на вписване съгл. Чл.4,б.”б” от Правилника за вписванията и че отговаря на изискванията за форма по чл.212 ЗЗД. Актът има необходимото съдържание, има индивидуализация на страните, има цена в размер на 5000, колкото продавачът е дължал на купувача по друг договор, а на имотите не, тъй като такова не се изисква. С договора е прехвърлена съвкупност от права и задължения, не конкретни обекти. Върху цената е внесена необходимата такса за вписването и са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК – декларация. При тези данни няма основание за отказ на вписването. Съдията по вписване не може да преценява действителността на договора, размера на неговата цена и други, извън посочените по-горе изисквания, които установява чл.6 от ПВ.
По изложените съображения въззивният съд намери определението за отказ за неправилно и незаконосъобразно и счете, че като такова същото следва да бъде отменено на основание чл.271 ГПК. Документите следва да се върнат на съдията по вписвания за извършване на вписването, което ще се счита извършено към момента на подаване на молбата за него съгласно чл.577,ал.3 ГПК.
Водим от горното, окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение №3 от 5.1.2011г. на съдията по вписвания при районен съд Г., с което е отказал да разпореди вписване на приложения по молба на нотариус С. В. с рег. №** и с район на действие –гр.Г., договор за прехвърляне на наследство по чл.212 ЗЗД със страни – Р.В.Б. и Д.Н.П..
Да се извърши вписване.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика ОС Габрово
Ново мнениеПубликувано на: 28 Юли 2011, 16:45 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Габрово 26.05. 2011год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Габровският окръжен съд, колегия в закрито
заседание на двадесет и шести май
през две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: В.Т.

1. В. Г.
Членове :
2. Г.К.
при секретаря и в присъствието
на прокурора
като разгледа докладваното от съдията Г. в.ч.гр.д. № 188 по описа за 2011 год. ,за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274 ал.1,т.2 във вр. с чл. 577, ал.1 от ГПК.
С Определение № 8/27.04.2011г. съдията по вписванията при РС- Г. е отказал вписване на договор за продажба на наследство от 26.04.2011г. с нотариално удостоверени подписи от помощник нотариус по заместване И.Х..
Постъпила е частна жалба от страните по сделката, чието вписване се иска.
В жалбата се твърди, че обжалваното определение, с което съдията по вписванията е отказал да впише договор за продажба на наследство с нотариална заверка на подписите е неправилно. Изложени са множество оплаквания и твърдения, които не са пряко свързани с обжалваното определение. От твърденията в жалбата може да се изведе факта, че в наследството предмет на договора е включен недвижим имот, в района на ГРС и поради това договора подлежи на вписване именно от съдията по вписванията при този съд.
Претендира се отмяна на обжалваното определение, като се разпореди на съдията по вписванията вписване на представеният договор за продажба на наследство.
По процесуалната допустимост на жалбата:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в предвидения от закона срок и е процесуално допустима.
Окръжният съд провери правилността на атакуваното определение с оглед указанията за неговата порочност и намери жалбата за неоснователна.
Производството пред съдията по вписванията е започнало по молба на нотариус С.В., рег № *** на Нотариалната Камара и с район на действие ГОС. С молбата е поискано вписване на приложен към нея договор за продажба на наследство.
С обжалваното Определение № 8/ 27.04.2011г. , съдията по вписванията е отказал на осн. чл. 32а,ал.1 ПВ, във вр. с чл. 212 ЗЗД, вписването на договора за продажба на наследство с вх. № 787/27.04.2011г., тъй като към договора не бил приложен документ установяващ, че в наследството е включен недвижим имот, намиращ се в района на ГРС, обуславящ допустимостта на вписването, посочил е, че записаната в договора дата на нотариално удостоверяване – рег.№ 2387, акт № 155,том І от 01.07.2011г. е невярна, тъй като все още не е настъпила, а освен това в титулната част е вписана като купувач по договора К.И.И. , а в т. 4 на същия договор е посочено, че КУПУВАЧЪТ е П.Н.М., което сочело на неяснота относно лицето, страна по договора. Нямало и удостоверение за наследници, а съобразно разпоредбата на чл. 212 ЗЗД продавачът по договор за продажба на наследство, следва в охранителното производство да установи, че е наследник. Освен това от съдържанието на самия договор се установявало, че продавачът И.Й. е продал наследството си от права, задължения и фактически отношения, оставено от покойните М.Й. и И.Й. на своята съпруга -И.Й.. Тази продажба изключвала приложимостта на чл. 212 ЗЗД отново и разпореждането с недвижим имот, който е бил включен в продаденото наследство, следвало да се осъществи по правилата за форма визирани в чл. 18 ЗЗД.
Настоящият състав на въззивната инстанция не споделя изцяло направените от съдията по вписванията изводи.
Чл. 32а от Правилника за вписванията дава формулировка за компетентността на съдията по вписванията досежно дължимата проверка за съответствие на представения за вписване акт с изискванията на закона. Съгласно цитирания законов текст и съдебната практика застъпена в Определение № 410/28.11.2008г. на ВКС по гр.д. № 1899/2008г. на ІІ г.о., съдията по вписванията може да откаже вписване при наличието на следните предпоставки: 1. – ако актът не подлежи на вписване, 2.- ако не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и ПВ - официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3.- ако актът няма необходимото съдържание – индивидуализация на страните и на имота, 4.- ако не е представена скица – копие от кадастралната карта, когато конкретен имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5. ако не е внесена необходимата такса за вписването/ когато такава се дължи/ и 6. – ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК. На друго основание вписване в нотариалните книги не може да бъде отказано.
В случая е налице основанието описано по-горе под т.3 – в договора няма точна индивидуализация на страните, доколкото в него се съдържа вътрешно противоречие относно купувача. Правилно съдията по вписванията е забелязал, че в представеният за вписване договор за продажба на наследство от 26.04.2011г. в титулната част, както и в т. 2 и т. 3 като купувач е посочена К.И.И., а в т. 4 като купувач е посочено лицето П.Н.М.. Това противоречие в представеният за вписване договор е достатъчно да породи съмнение относно страните по сделката и да направи представеният за вписване договор за продажба на наследство нередовен от външна страна, което е основание за отказ от неговото вписване.
Наред с това правилно съдията по вписванията е посочил, че не е обосновано по никакъв начин искането за вписване на договора по чл. 212 ЗЗД, тъй като не са представени доказателства, че в продаденото наследство е включен недвижим имот. Освен това представянето на такова доказателство е необходимо с оглед определяне на местно компетентния съдия по вписванията, който да извърши вписването, пред вид разпоредбата на чл. 7 във вр. с чл. 10, ал.3 от Правилника за вписванията.
Останалите изложени от съдията по вписванията аргументи за отказ от вписване, са незаконосъобразни.
Съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките установени от Правилника за вписванията, който нормативен акт определя рамките на неговите правомощия. По смисъла на чл. 32а ПВп съдията по вписванията следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от правилника. Проверката дали посоченото в акта като притежател на определеното вещно право лице действително се явява собственик на това право не се извършва по реда на чл. 32а П Вп. Съдията по вписванията не е компетентен да осъществи контрол върху извършената от нотариуса при съставянето на нотариален акт проверка. Още по-малко може да извършва проверка върху съдържанието на предоставеният за вписване договор за продажба на наследство по чл. 212 ЗЗД и да излага доводи относно неговата действителност.
С оглед на изложеното, настоящият състав на съда намира за незаконосъобразни и извън компетентността му, доводите на съдията по вписванията изложени в обжалваното определение и засягащи съдържанието на представеният за вписване договор за продажба на наследство.
Тъй като тези съображения не се отразяват върху крайният извод, а именно наличие на предпоставки за отказ от вписване, то обжалваното определение следва да бъде потвърдено, по своя краен резултат.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписванията при Г. районен съд за вписване на Договор за продажба на наследство с вх. № 787/27.04.2011г. постановен на основание чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията и обективиран в определение № 8/ 27.04.2011 г.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ едноседмичен срок от е връчването му на жалбоподателите.


Председател :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов