КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Юли 2020, 21:32

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Продажба от Ликвидационен съвет по §13 ПЗР на ЗСПЗЗ- форма
Ново мнениеПубликувано на: 12 Дек 2010, 11:39 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 441
София, 03. 08.2009 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар ….и в присъствието на прокурора………изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА ч.гр. дело № 281/2009 год.

Производство по чл. 274, ал.3 т.1 ГПК. Образувано е по частна жалба на адв. М. С. – пълномощник на ППЗК„П”с. И. срещу определение № 815 от 26.03.2009 год. по ч.гр.д. № 653/2009 год. на ПОС-7състав,с което е оставена без уважение частната й жалба срещу отказа на съдията по вписванията при ПРС да впише договор от 27.10.1994 год. за прехвърляне на недвижим имот, кооперативна собственост,между ТКЗС”П”-с. И./в ликв./ и ППЗК”П”с. И.
В частната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи, че въпросът дали ликвидационните съвети действат като държавни органи е материалноправен и той е решаван противоречиво от съдилищата-основание по чл.280 ал.1 т.2 ГПК. В тази връзка се позовава на влезли в сила определения на ПОС №№ 55/07.01.2009 год.;1353/20.05.2008 год. и 1268/13.05.2008 год.и счита,че по този въпрос въззивното определение влиза в конфликт с разрешенията, дадени в тях.

Върховният касационен съд, състав на І г. о.,като прецени доводите в частната жалба във връзка с данните по делото,намира:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК от надлежна страна срещу въззивно определение,което подлежи на касационно обжалване съгласно чл.274 ал.3 т.1 ГПК и е процесуално допустима.
Налице са основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.1 ГПК, тъй като практиката е противоречива при разрешаването на повдигнатия материалноправен въпрос.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията, въззивният съд е приел, че договорът касае прехвърляне чрез продажба на правото на собственост върху недвижим имот и от гледна точка на тяхната форма, на вписване подлежат само актовете, които са с нотариално заверен подпис или извършени по нотариален ред, съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника за вписванията. Настоящият случай не попада в изключението на чл. 3, ал. 2 от ПВ, тъй като акта подлежащ на вписване не е издаден от надлежен държавен орган,защото ликвидационният съвет макар и назначаван от министъра на земеделието, съгласно § 13, ал. 2 ПЗР на ЗСПЗЗ не е оторизиран с осъществяването на властнически правомощия, а само с действия, свързани с управлението на дейността и с ликвидацията на организациите по § 12 ПЗР на ЗСПЗЗ до заличаването им в регистъра.
Въззивното определение е незаконосъобразно, тъй като не е съобразено с нормативната уредба, действала към момента на сключване на договора подлежащ на вписване. Съгласно разпоредбата на § 13 ПЗР на ЗСПЗЗ /редакция ДВ бр.28/92 год. и изм.бр.48/93 год./ ликвидационните съвети се назначават и освобождават от министъра на земеделието и продоволствието по предложение на областните земеделски служби, съгласувано с кметовете на съответните населени места и притежават правомощия, изчерпателно изброени в ал. 5 на същата разпоредба. Освен това ликвидационните съвети, съгласно чл. 48 oт ППЗСПЗЗ, са задължени да продават имуществото на ТКЗС по реда на Наредбата за търговете, която е приложима при продажба на държавни и общински предприятия и на дълготрайни активи на тези предприятия, както и на ликвидирани или в процес на ликвидация предприятия.
Следователно ликвидационните съвети, като назначаеми от орган на изпълнителната власт -министъра на земеделието и продоволствието и като представители на презумптивно възприетата държавна собственост по см. на условията на чл. 10 б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, са действали като надлежен държавен орган, а не като представителни органи на организациите, поради което актовете издадени от тях попадат в изключението на чл. 3, ал. 2 ПВ и подлежат на вписване.

По тези съображения обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на І г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 815 от 26.03.2009 год. по ч.гр.д. № 653/2009 год. на ПОС-7състав .
ОТМЕНЯ определение № 815 от 26.03.2009 год. постановено по ч.гр.д. № 653/2009 год. на ПОС-7състав.
ДА СЕ ВПИШЕ в книгите по вписванията при ПРС договор от 27.10.1994 год. за продажба на имущество на заличено ТКЗС”П”-с. И.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Продажба от Ликвидационен съвет - форма, дан. оценка
Ново мнениеПубликувано на: 05 Мар 2014, 13:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N 110
София, 04.03.2014 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 7589/2013 година.
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба подадена от Б. Т. С. срещу определение № 3103 от 31.10.2013 г. по ч. гр. д. № 3108/13 г. на П. окръжен съд. С него е потвърдено определение от 24.09.2013 г. на Съдията по вписванията при П. районен съд, с което е отказано да се впише договор за прехвърляне на недвижимо имущество, сключен на 02.08.1996 г. между комисията по § 29, ал. 1 ПЗР на ЗСПЗЗ, определена от общото събрание на правоимащите на ТКЗС [населено място] в ликвидация и жалбоподателя.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и е допустима.
За да се произнесе по жалбата съдът взе предвид следното:
За да откаже вписване на договора, съдът е приел, че той е не е съставен в нотариална форма, нито подписите са нотариално заверени, поради което не подлежи на вписване. Обосновал се е и с това, че облекчената форма писмен договор с нотариална заверка на подписите е приложима само при разпореждане с недвижимо имущество, извършено от държавата или нейн орган или общината, а в случая праводател по договора са лица, упълномощени по реда на § 29, ал. 1 ЗСПЗЗ, която няма качеството на държавен орган .
Изводът е законосъобразен.
Договорът, вписване на който е поискано, е сключен на 02.08.1996 г. при действието на § 29, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в първоначалната му редакцията (ДВ бр. 45 от 16.05.1995 г.), която не урежда възможността за продажба на имуществото на организациите по § 12 ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, а за неговото разпределяне. В договора е отразено, че е сключен на основание чл. 27 ЗСПЗЗ и чл. 52 ППЗСПЗЗ след проведен търг за продажба на имущество, по решение на общото събрание на правоимащите. Към този момент действа Наредбата за търговете, приета с ПМС № 105 от 15.06.1992 г. Тя не съдържа изискване писменият договор, който се съставя със спечелилия търга, да е с нотариална заверка на подписите. Наредбата е създадена за прилагане Закона за приватизация на държавни и общински предприятия. В ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ не се съдържат разпоредби, препращащи към нея. От това следва, че обикновената писмена форма не е установена от закона, като форма на договора, който се сключва с лицето, спечелило на търг продадения от представители на правоимащите лица имот.
Съгласно чл. 3 от Правилника за вписванията подлежат на вписвания само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверени подписи. Изключение е установено само за актовете издадени от надлежните държавни органи.
Упълномощените лица да проведат търга за продажба на имущество нямат качеството на държавни органи. Те са представители на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ, поради което не могат да се ползват от облекчената форма за разпореждане с недвижимо имущество – писмен договор.
При тези данни изводът, че договорът 02.08.1996 г. не подлежи на вписване, тъй като подписите под него не са нотариално удостоверени, поради което не отговаря на изискването, установено с нормата на чл. 3, ал. 1 от ПВ е законосъобразен.

Обоснован е и следващият извод за нередовност на искането за вписване на договора поради това, че към него е представена данъчна оценка за сградата, която е с площ различна от сградата, предмет на договора, поради което не може да се приеме по несъмнен начин, че оценката е относима към имота, предмет на договора.

Водим от горното съдът намира, че не е налице основание за допускане касационна проверка на обжалваното определение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационна проверка на определение № 3103 от 31.10.2013 г. по ч. гр. д. № 3108/13 г. на П. окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов