КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Яну 2021, 03:56

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Едностранно прекратяване по ЗАЗ и още нещо
Ново мнениеПубликувано на: 17 Юни 2010, 12:52 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 360
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД ГР.ДЕВНЯ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

като разгледах заявление с вх.№ 950/17.06.2010г. по описа на Служба по вписванията гр.Девня при Агенция по вписванията гр.София, взех предвид следното:

производството е образувано по заявление подадено от ..... ЕГН....., в качеството му на управляващ и представляващ „И”ООД, ЕИК...., със седалище и адрес на управление: гр.........с искане да бъде вписан следният акт – нотариална покана рег.№770, том I, №24/05.03.2001г. на нотариус №465, отправена до „С” ЕООД, за едностранно прекратяване на Договор за аренда с вх.рег.452, том I, №144/22.02.2008г. по отношение на имот №018154, находящ се в землището на с.Щипско. Към заявлението са приложени Нотариалната покана в два официално заверени преписа, Договора за аренда вх.рег.452, том I, №144/22.02.2008г. , Нотариален акт №58 том I рег. №681 д.47/2009г. на нотариус №465, Декларация, Квитанция за внесена държавна такса.
След като разгледах заявлението и приложенията към него, взех предвид следното. Съгласно представения Нотариален акт №58 том I рег. №681 д.47/2009г., молителят „И”ООД е придобил правото на собственост върху поземлен имот №018154, находящ се в землището на с.Щипско, местност Държана с площ от 10.002дка. Същият поземлен имот е предмет на Договор за аренда с вх.рег.452, том I, №144/22.02.2008г. по описа на Служба по вписванията при РС гр.Девня. Съгласно чл.17 ал.2 от ЗАЗ приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан. Приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване и не може да търси изпълнение докато не изпълни това свое задължение. Арендатора не може да изпадне в забава ако не е бил уведомен за заместването. От общите правила /чл.87 ЗЗД/ следва, че арендодателя следва да даде на арендатора подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. От представените по преписката доказателства не може да се установи съществуването на тези предпоставки.
Съгласно чл.569, т.5 ГПК вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване в случаите, предвидени от закона, са нотариални производства, с които се регистрират вече документирани юридически факти. Целта на тези нотариални действия е да се даде гласност на подлежащите на вписване актове. Посочената цел обуславя вида и обсега на упражнявания контрол от съдията по вписванията върху актовете, представени за вписване За извършване на вписването се осъществява контрол, който се ограничава до проверка подлежи ли на вписване актът, чието вписване се иска, спазени ли са общите,или специални условия за неговото вписване, нищожен ли е актът и произвел ли е действие, съдържа ли акта минимално необходимите елементи по чл.6 Правилника за вписванията. Констатацията за нищожността и действието на акта се извършва само и единствено според документираното в него съдържание и с оглед неговата форма.
Съгласно чл.27 от ЗАЗ договорът за аренда може да бъде прекратен едностранно единствено в посочените в ЗАЗ случай, но при спазване на общите правила. В общия случай арендодателя може да прекрати едностранно договора за аренда при забавено плащане или при договор без уговорен срок. Като доказателство за липсата на плащане е представена декларация от ..... ЕГН......, в качеството му на управляващ и представляващ „И.”ООД, че не е получавал плащания от страна на арендатора. По своето същество декларацията се явява частен свидетелстващ документ и като такъв се ползва с доказателствена сила, само когато удостоверява неизгодни за издателя факти и не се ползва с никаква доказателствена сила, ако удостоверява изгодни за издателя факти. В конкретния случай, в рамките на охранителното производство е недопустимо и невъзможно установяването на материалноправните предпоставки на чл. 27 и чл. 29 ЗАЗ.
От друга страна, производствата по вписвания, отбелязвания и заличавания като охранителни от категорията на нотариалните, са проява на доброволна юрисдикция, с тях се оказва “съдействие”/чл.2 предл.2 от ГПК/ на молителя. Същите са едностранни и безспорни. Водят до пораждане на положителни правни последици в сферата на молителя, без да засягат чужда правна сфера. Ако се стигне до накърняване на чужди правни интереси с охранителен акт на съдията по вписванията, то този акт е порочен.
С оглед на горното считам, че исканото вписване, следва да се откаже поради недопустимост.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ и още нещо
Ново мнениеПубликувано на: 17 Юни 2010, 12:56 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 360
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
в закрито заседание на първи юни 2010г
като разгледа докладваното от съдия ….. ч.гр.дело № 924 по описа за 2010г, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по частната жалба на „………"ООД
с вх.№ 32/30.04.2010 срещу определение на съдията по вписванията при АВп № 32/15.04.2010г, с което е отказал да извърши вписване на нотариална покана рег.№ 770 том I № 24/5.03.2001 на нотариус № 465, отправена до „……."ЕООД за едностранно прекратяване на Договор за аренда с вх.рег.№ ... том .. № .......г по отношение на имот ………., находящ се в землището на с.Щипско, по искането на ……. ЕГН …., в качеството му на представляващ и управляващ „……"ООД ЕИК ….., със седалище и адрес на управление гр………. - заявление с вх.№ ..../15.04.2010 по описа на СлВп-гр.Девня при АВп-гр.София
Счита акта за постановен в нарушение на материалния закон и моли за отмяната му.
По делото е приложено становището на съдията по вписванията с мотиви, че поради недопустимост следва да се откаже.
Частната жалба е подадена в срок е допустима.
Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:
Съдията по вписванията е сезиран със заявление за вписването на на нотарилана покана рег.№ 770 том I № 24/5.03.2010 на нотариус № 465, отправена до „…….." ЕООД за едностранно прекратяване на договор за аренда вх.рег.№ 3490 том V № 173/10.10.2005г по отношение на имот № .........., находящ се в землището на с.Щипско.
Съобразно разпоредбите на Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/-чл.З договорът за аренда се сключва в писмена форма с нот.заверка на подписите на страните. Договорът се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие. При вписването се представя скица на арендувания обект.
В гл.VI от закона е уредено прекратяването на арендния договор и последиците от това. Съгл. ал.2 на чл.27 прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги
В чл.27 са изброени основанията за прекратяване, сред които по т.4 е посочено едностранното прекратяване - в предвидените в този закон случаи, към които се отнасят хипотезите на чл.28 и чл.29 ЗАЗ. Първата касае срочните договори, а втората-безсрочните. За вторите изрично е посочена формана при едностранното прекратяване - писмено предизвестие.
В настоящия случай договорът е сключен за срок от 7 години Уговорено е в чл. 14 от същия, че прекратяването му може да стане:
1. с изтичането на срока;
2. в случай на неизпъленние - с волеизявление, отправено от изправната
страна до неизправната доколкото не е предвидено друго в ЗАЗ;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална завер
ка на подписите.
Въз основа на горното въззивният съд прави следните изводи:
Макар разпоредбата на чл.З от ПВп да сочи, че на вписване подлежат актове, извършени по нотариален ред или са с нот.заверен подпис, то по-общото правило систематически е уредено в нормата на чл.2 „вписване и отбелязване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник.
Законът за аренда в земеделието влиза в сила от 1996г. Същият се явява по-нов, специален и с по-висок по ранг спрямо Правилника за вписванията. Освен това, след като за безсрочните договори е посочено изрично, че прекратяването става само с едностранно предизвестие /чп.29/, не може да се приеме, че прекратяването на срочните договори следва да бъде при по-утежнена форма за валидност - с нот.заверка на подписите. Действително, няма пречка страните доброволно да уговорят такава по-утежнена форма /каквато в случая е предвидена при прекратяване по взаимно съгласие/, но след като законът не поставя изискване, недопустимо е съдът по търкувателен път да извежда подобно задължение въз основа на общите правила на ЗЗД и ПВп, при положение че специалният закон не поставя такова.
Ето защо приема, че в настоящия случай е достатъчно наличието на писмено уведомление, достигнало до насрещната страна по договора. Към заявлението е представена нотариална покана, обективираща волеизявлението на арендодателя за прекратяването на договора от една страна, и удостоверяване от нотариуса за връчването й на арендатора- от друга. Тази нот.покана подлежи на вписване в нотарилантите книги. Без значение е представената декларация, но няма пречка подобно изявление /че арендодателят не е получавал рента за определен период/ да бъде включено в съдържанието на отправената нот.покана.
Изложените от съдията по вписванията съображения касаят обсъждането на материалноправни въпроси, свързани с разваляне на двустранен договор, които не са предмет на проверка от него. Производството по вписванането е формално и правомощията се свеждат до преценка от външна страна дали са налице предпоставките за вписване, а не да се обсъждат доказателства, които биха били предмет на евентуален съдебен спор.
Като е отказал да извърши вписването, съдията е действал е незаконосъобразно и затова определението следва да бъде отменено и делото следва да се върне с указания за вписването на нот.покана.
Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение № ......15.04.2010г, .

ЗАДЪЛЖАВА съдията по вписванията да впише нотариална покана


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов