КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 06:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ
Автор Съобщение
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
Няма още издадена инструкция.
Мнение Публикувано на: 26 Ное 2012, 08:56
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
Имате ли информация дали въпросната инструкция е вече издадена и в случай на положителен отговор, къде мога да я намеря ?
Мнение Публикувано на: 23 Ное 2012, 22:49
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
Производството по вписване, отбелязване и заличаване на подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване актове е съдебно нотариално охранително производство, уредено и регламентирано в ГПК /чл.569 ал.5 и сл./. То е подробно регламентирано в Правилника за вписванията, чл.7 изрично посочва, че вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Член 9 от ПВ визира правомощията на съдията по вписванията: „вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията......”. Тези правомощия на разпореждане възложени на съдията по вписванията включват в себе си не само поставяне на резолюция за вписване, въз основа на която да се извърши техническото въвеждане на данни в програмния продукт чрез който те се обработват. Същинската задача на съдията по вписванията е да извърши юридическа преценка за вида на вещните права, които се признават, учредяват, отнемат или прекратяват чрез подлежащите на вписване актове. Той е длъжен да прецени дали недвижимия имот, до който те се отнасят е претърпял промяна във вида си след нанасянето му на кадастралната карта, спрямо записите които вече съществуват за него в книгите за вписване на база на представените му данни и доказателства и да прецени как да разпореди наслагването на новопостъпващите записи към вече съществуващите такива. Съдията по вписванията е длъжен да съблюдава това с цел постигане на максимална яснота за наличните противопоставими права на ФЛ и ЮЛ спрямо третите лица. Вписването като съдебно охранително производство няма за цел да пълни една електронна система с хаотично натрупани данни за вещни права касаещи недвижими имоти. От това резултатът може да бъде само застрашаване правата на гражданите, защото въвеждането на невярна, неточна и объркваща информация, без наличието на изрично прецезирано разпореждане от съдията по вписванията води до риск от подвеждаща и невярна информация при извършването на справки по партидите на ФЛ и ЮЛ.
Изключително важно е да не се забравя, че отговорностите на съдията по вписванията са значителни в посока правилна юридическа преценка на вещните права касаещи недвижимите имоти, които се засягат в подлежащите на вписване актове. Прецизно свършената работа от този орган на съдебно охранителното производство трябва да се разглежда като своеобразна форма на превенция, която държавата осъществява за ограничаването на имотни измами с недвижими имоти и намаляването на гражданските дела свързани със спорове за собственост.
Съгласно чл.1 от Закон за държавните такси –„държавните такси се събират от органите на съдебната власт в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерски съвет”. Съгласно чл.6 „длъжностни лица за неплатени по тяхна вина такси или платени в по-малък размер се задължават да платят същите и се наказват с глоба до троен размер”. В производството по вписване съдията по вписванията е съдебният орган отговорен за правилното определяне и разпореждане на точния размер на държавната такса по вписване.
С оглед на това, като орган който е отговорен за воденето на охранителното производство по вписване и като съдии по вписвания с дълъг юридически стаж категорично изразяваме становището си, че е необходима бърза промяна на Тарифата за държавните такси събирани от АВ като се изменят и допълнят някои нейни текстове с цел постигане на максимална ясното и еднозначност на тяхното съдържание. Преди повече от една година, когато беше формирана работна група в МП, в която бяха включени представители на Българска Асоциация на съдиите по вписванията изпратихме конкретни предложения за изменение на текстовете на Тарифата с цел същата да се прилага и тълкува еднозначно. По необясними за нас причини изменението на Тарифата не беше довършено и сега отново се изправяме пред старите проблеми. Този процес задължително следва да бъде завършен, тъй като това е единствения законов ред за изменението на тарифи и не е възможно да уеднаквяваме практиката си на базата на инструкции и указания. Това би довело до неспазване на Закона за държавните такси и би довело до разрез с убеждението ни на юристи за задължителното прилагане на нормативните и подзаконовите нормативни актове.
Защитавайки това свое убеждение изпращаме конкретни предложения за изменение на текстовете на Тарифата за държавните такси ,събирани от АВ и се надяваме на пълно разбиране и подкрепа от страна на Министерството на Правосъдието.
Правим следните предложения:

Относно чл.1 и чл. 2 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

Като съдии по вписванията считаме, че таксите за заверени преписи от актове, налични в книгите на “Службата по вписванията”, следва да са по-високи от таксите за незаверени преписи.
При заверените преписи съдията по вписванията проверява самоличността, деееспособността и правата на молителя. Същият трябва да отговаря на изискванията на чл.51 от Правилника за вписванията, а именно да бъде страна по акта, правоприемник, представител по закон или изрично упълномощено лице. Предлагаме да се събира такса за извършена справка и копиране на акта от книгите в архива на “Службата по вписванията” по сметка на Агенцията по вписванията. За заверяване на преписи, дейност , която извършва съдията по вписванията като съдебен орган, да се събира нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси, която да се внася по сметка на съответния Районен съд.
Високите такси за незаверени преписи не биха били препятствие за злоупотреби от страна на недобросъвестни лица. От друга страна тези преписи дават единствено информация на заинтересованите лица без да имат силата на оригинал. Ограничаването на достъп до незаверени преписи ще противоречи на публичния характер на регистъра и на тенденцията да се предоставя дистанциран достъп за справки от Агенцията по вписванията.

Относно чл. 3 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

Предлагаме чл.3 да претърпи следната редакция:

Чл.3 За отбелязвания и подновявания се събира половината от таксата по чл.2.

Създава се нов член 3а, с две алинеи 1 и 2, който регламентира заличаването.

Чл.3а ал.1 За заличавания се събира половината от таксата по чл.2, но не по-малко от 10лв. /каквато е минималната такса при вписванията/.

ал.2 /вариант 1/ За частично заличаване на ипотеки се събира такса в размер на 0,05% от посочената като погасена от кредитора сума в съгласието.
/вариант 2/ При първо частично заличаване на ипотека се събира таксата по ал.1, а при последващо частично заличаване на ипотеката се събира такса в размер на 10 лв.

Относно чл.7 ал.2 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

чл.7 ал.2 да се допълни “ по нареждане на Регионалния Директор” като текста придобие следната редакция:
ал.2 При неспазване на сроковете по ал.1 таксуването се извършва в размер 10 лв. по нареждане на Регионалния директор.

Относно ал.5 и ал. 6 на чл.7 от Тарифата за такси събирани от АВ

Предлагаме ал.5 и ал.6 да отпаднат, тъй като материята е уредена в ал.1 и ал.4 на чл.7, където изрично е посочено , че удостоверението се издава за имот и лице. Без значение е дали има или няма идентификатор. При тълкуването на ал.6 на чл. 7 се стига до извода, че следва да издаваме едно удостоверение за няколко обекта в един поземлен имот, принадлежащи на един собственик. Това е в противоречие с ал.1 и ал.4 на чл.7, както и със същноста на имотния регистър.

Относно чл.7а от Тарифата за такси събирани от АВ

Думите “ заверен от страна по акта” да отпаднат.

Като орган следящ за събирането на държавните такси и носещ отговорност за правилното им определяне и внасяне, считаме че е особено опасно да се даде възможност на страната сама да удостоверява извършеното плащане. Създават се предпоставки страните да изготвят много преписи от един и същи електронен документ, който да използват по различни заявления за вписване в цялата страна.
Мнение Публикувано на: 14 Фев 2012, 15:59
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
Ние с Ася имахме едно запитване преди време. Някои от въпросите все още са дискусионни и има разнородна практика по тях.

Във връзка с констатирана разнородна практика в службите по вписванията, относно начина на събиране на таксите при изготвяне и издаване на удостоверения за тежести върху имот, при който се проследява историята за 10 години назад, следва да се уточни как да се събират таксите при следните хипотези :

- ако в този период са извършени няколко прехвърляния на имота, следва ли да се издават отделни удостоверения за всеки изминал период, като всяко едно от тях се таксува отделно ?

- необходимо ли е молителят да подава отделни молби за тежести – тоест, за всеки предходен нотариален акт на праводател да подава отделна молба с отделна такса ?

- следва ли само в едно удостоверение да се опишат всички предишни собственици на имота и всички действия извършени с него, за което молителят подава само една молба с приложени копия от актовете на предишните праводатели и със заплатена една такса ?

- следва ли, че при условие молителят не разполага с незаверени преписи от актовете на праводателите да откажем да извършим справката за 10 годишния период, а да извършим проверката само по неговата партида и по партидата на продавача, което ще се отрази и в удостоверението ? Или следва ние служебно да проследим историята на имота 10 години назад - този въпрос е провокиран от факта, че в много служби първоначалната компютърна програма е въведена доста по- късно и голяма част от проверката се извършва на ръка по книгите, което отнема изключително много време /.

Разнородната практика произтича от това, че реално все още проверката се извършва по персоналните партиди на лицата. Ако имотът е бил собственост на повече от едно лице в проверявания 10 – годишен период , то има ли логика да се таксува всяка една проверка по поименните партиди на всички предишни собственици ? Това ли всъщност е смисъла на чл. 7, ал 4 от тарифата ? Съгласно цитираната разпоредба .....”когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице /освен при съсобственост /, / тоест, нас ни интересува хипотезата, при която молителят подава молба за проверка по партидите на предишните собственици, но за едни имот / -..... издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал.1 “......... – основание ли е тази разпоредба , ако се издава удостоверение за един имот, но за повече лица , да се издават отделни удостоверения за всяко лице и най- важното да се плащат такси според броя на лицата ? или по-правилната практика ще е да се събира само една такса, независимо колко прехвърляния е имало с имота, докато се стигне до настоящия собственик.

Неясни са и следните разпоредби от Тарифата за ДТ, събирани от АВ:
- чл. 7, ал. 5 – „Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект се издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1” - означава ли това, че ако върху поземления имот е изграден само един обект, т.е. една сграда, то следва да се издава едно общо удостоверение за поземления имот, ведно със сградата и да се заплаща една такса?
- чл. 7, ал. 6 – „Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект се издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал.1, независимо от броя на съсобствениците” – означава ли това, че ако върху поземления имот са изградени повече от един обект, но принадлежат на един и същ собственик, то следва да се издаде едно удостоверение и да се събере една такса, което ако е така, от своя страна води до други два въпроса:
1. Откъде съдия по вписванията да се информира, че въпросните обекти са без кадастрални идентификатори, защото в случая се има предвид „наличие на кадастрален идентификатор”, а не имот, находящ се в район с одобрена кадастрална карта”, като двете понятия не са тъждествени – наличие на кадастрален идентификатор имат и обекти, които не попадат в райони с одобрени кадастрални карти, това се случва при т. нар. „частни заснемания”, които се одобряват не със заповед на ИД на АГКК, а със заповед на съответния началник на СГКК и за които не се обявява официално никъде информация, т.е. ако съдия по вписванията издаде удостоверение, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.6 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, винаги рискува това да бъде в разрез с разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от същата Тарифа?
2. Не се ли поставят в неравностойно положение собствениците на имоти с отделни кадастрални идентификатори в сравнение със собствениците на имоти без кадастрални идентификатори – например: собственик на недвижим имот, състоящ се от поземлен имот и две сгради, всички с кадастрални идентификатори трябва да плати три такси, а собственик на недвижим имот, състоящ се също от поземлен имот и две сгради, но без кадастрални идентификатори, ще плати една такса?
Мнение Публикувано на: 14 Фев 2012, 09:35
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
На 01.10.2009г. влезе в сила ,публикуваната в ДВ бр.77 от 29.09.2009г. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. При нейното приложение се констатираха противоречия с правни принципи , норми регламентирани в материята ,касаеща охранителното производство .Наред с това със заповед РД-01-502 / 26.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията се правят указания към служителите за приложението на тарифата, които вменяват на служителите правомощия, с каквито те не разполагат и се измества съдебно охранителното присъствие на съдията по вписванията. Практическото приложение на тарифата предизвика следните проблеми, мотивирали ме за настоящото становище пред Вас:
Съгласно Закона за държавните такси- чл.3-„държавната такса се заплаща при предявяване на искането за извършване на действието и /или при издаване на документа ,за който се плаща такса ,така както е указано в тарифата.”,чл.4 б. в/-„държавните такси се заплащат: за извършване на действия и услуги от държавни съдебни изпълнители и от службите по вписвания”-стара редакция от 01.07.1997г- с приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/- съдията по вписванията. ДВ бр.36/2004 г. в сила от 31.07.2004г.-съдия по вписванията се замени със служба вписвания , което не беше съобразено с факта че „действия” се извършват от съдията по вписванията ,а „услуги” се извършват от службите. Нотариалното действие вписване, отбелязване ,заличаване, издаване на удостоверения, справки по нотариалните книги са нотариални действия извършвани от съдията по вписванията –чл.570 ГПК във връзка и с чл.280 ЗСВ –т.е. таксите следва да се определят само и от съдията по вписванията –той” разпорежда или отказва вписването ,заличаването ,отбелязването в имотния регистър и се произнася по издаването на справки и удостоверения”-чл.280 ал.1,т.1 от ЗСВ. Волята на законодателя е нотариалното производство със съдебното присъствие на съдията по вписванията да носи сигурност и гаранция за спазване законовите норми и принципи с цел охрана и сигурност на вещно правните отношения -собствеността на недвижимите имоти.

1.С оглед гореописаното Заповед РД-01-502 / 26.06.2009г. на изпълнителния директор на АВ ,с която нарежда на служителите си да изпълняват служебните си задължения ,давайки указания как да определят таксите по тарифата ,респ. да определят колко броя удостоверения да се направят е в нарушение на ГПК, ЗСВ, ЗДТ, Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.Чл.82 ал.1 ЗКИР- „съдията по вписванията разпорежда да се извърши вписването ,след като провери дали са спазени изискванията на закона ,както и предвидената от закон форма на акта ,с който се признава, учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещното право”-т.е. той извършва действията. Определянето на таксите е вменено в негова отговорност и е условие за извършване на съответното охранително нотариално действие по негово разпореждане. Отговорността за неизпълнение на всяко разпореждане е визирана и в чл.405 ал.1 ЗСВ.

чл.1 ал.2 – „за издаването на незаверен препис от вписан акт от книгите на службата по вписванията се събира такса 5 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница”-приложението на този текст води до неоправдано големи такси- доближаващи се до тези за заверени преписи и на практика ,затруднява се издаване на обикновени копия- служещи за други нотариални действия -например удостоверения за тежести . Този текст не е съобразен с практическото приложение на тези копия. Получава се така , че едно незаверено копие струва повече от заверено когато се касае за акт от един лист. Издаването на незавереното копие бе уредено по добре в стария текст на тарифата-1 лв.,т.е. твърда такса за целия акт ,независимо от броя страници. Сега се получава парадокса че за голям акт -от много страници се плащат големи суми- скоро се внесе такса 45 лв. за незаверено копие от акт. Издаването на заверено копие е нотариално действие извършвано от съдията по вписванията и ангажира неговата съдийска преценка- ГПК, ПВ- при произнасяне .В теза хипотеза е оправдано таксата да е по голяма.
Предложение: незаверени копия да се издават само на лицата от кръга на чл. 51 Правилника за вписванията- с оглед факта ,че в тях се съдържат лични данни.

Чл.2 „За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван акта или документа, или върху цената на иска в размер 0.1 на сто, но не по-малко от 10лв.”
Думата „документи”няма реално приложение и следва да отпадне- вписват се актове. Актовете,подлежащи на вписване, визирани в Правилника за вписванията – чл. 4 и следващи- ако са в нотариална форма- няма проблем- таксата се определя от визирания в акта- удостоверен материален интерес.
Други актове:
-искови молби се събира 0.1% върху цената на иска.Ако не е посочен цена на иска ,както и при искови молби за делба се събира минималната такса 10 лв.,тъй като молителят може да няма възможност да се снабди с данъчна оценка на спорния имот / те се издават все още само на собственици/ и с оглед приложението на чл. 70 ГПК- относим и към охранителното производство- чл.540 ГПК
-за вписване на актове без материален интерес, подлежащи на вписване (нот. актове за поправка, съдебни решения без посочена цена- искове по 108 ЗС, решенията на съдилища не съдържащи цена- по тях не следва да се иска данъчна оценка , цена договори за наем и аренда на земеделска земя - те по силата на закона са без мат. интерес , безвъзмездно право на ползване - събира се твърда такса –минималната 10 лв.
-- при продажбата на наследство матер.интерес се определя от цената в самия договор- не по малко от 10 лв. – с оглед особеността на тези договори- продава се наследството като съвкупност без посочени имоти в договора

за вписвания по ТЗ:
апорт непарична вноска- 0.1% върху по-високата стойност от експертната оценка и данъчната оценка на недвижимия имот
-прехвърляне на търговско предприятие- 0.1% върху по-високата цена между продажната , данъчната оценка за недвижимия имот и балансовата стойност на предприятието
- преобразуване на търговско предприятие-
при промяна на правно -организационната форма- 10 лв ,
при вливане, сливане, разделяне - стойността на имотите ал. 6 на 263з от Търговски закон ги урежда в отделна хипотеза - когато има вещни права върху недвижими имоти – по по голямата от двете стойности балансова и данъчна 0.1%
вписвания по ЗЗД- цесия, встъпване в дълг, заместване в дълг – събраната такса следва да е по реда на чл.3 – тъй като тези актове следва да бъдат отбелязвани към първоначално вписаните ипотеки- т.е. следва да се събира половината от таксата указана в първоначалния акт- ипотека .
Мотив : защото това не е нова ипотека с нови последици,запазва се реда на ипотеката , така че и таксата следва да бъде като при отбелязване - половината от таксата за вписване
брачен договор -вариантите са два
ако има указана някаква цена – 0.1% върху по високата от двете- посочена и данъчна оценка
ако няма указана цена – 0.1% от данъчната оценка
молба за отмяна – чл.112 б.к ЗС –
първи вариант – по първоначално внесената такса с оглед цената на иска
втори вариант -да е твърда такса 10 лв.

Чл.3 –„за отбелязвания и заличавания ,както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл.2
Предложение : 1.тъй като в чл. 2 е визиран минимум- - но не по –малко от 10 лв. – минималната такса при отбелязване,заличаване – да е 10 лв.- с оглед таксите при заличавания на възбрани и констатираното противоречиво събиране в страната- 7.50 / визираната такса за вписване е 15 лв. или с оглед минимума визиран в чл. 2- 10 лв. и практиката в страната на колеги – да бъде не по малко от 10 лв.
2.Тук следва да намерят място актовете по чл. 101,102 ЗЗД – прехвърляне ,заместване ,встъпване в дълг.
3. Не е уредено –такса при частични заличавания, тъй като Тарифата от 2009 възпроизвежда стария текст , който поради разнородна и противоречива практика беше повод за указания от министъра на правосъдието в инструкция –от 27.08.2008г. ,с която се дава насока -при заличавания да се събира държавна такса ,съразмерно на пратената /погасената /част от кредита. След вече утвърденото приложение на тези указания промяната в Тарифата от 2009 игнорира разпореждането на министъра и върна пак първоначалното състояние ,което доведе до остри противоречия .
Предложение : Следва да се въведе изричен текст за частичните заличавания при ипотеки- например процент от сумата ,за която се иска заличаване на ипотеката- 0,1% върху сумата за която се иска заличаването. Това е в синхрон с чл. 97 ал.2 от ЗННД и с указанията от ресорен зам.министър - Райчинова – № 92-11-139/27.08.2008г., потвърдено от ресорен зам. министър Жанет Петрова от 04.05.2010 г. във връзка с постъпили сигнали до МП за неспазване на указанието и утвърдена вече съдебна практика - в същата тема и на ОС и на ВКС .
С оглед особеностите на ипотечното право – неделимо , целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на кредитора а той има право да поиска заличаване на ипотеката независимо дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи дали да запази привилегията, която дава обезпечението на вземането – при ипотекиране на няколко имота и правото на кредитора да дава съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях и текста на чл. 3 от Тарифата- таксата се събира върху цената, върху която е таксуван актът ,а в ипотеката не е уговорено кой имот каква част от вземането обезпечава – би било добре в актовете за ипотеки да има текст ,че ако има такава уговорка в акта при частично заличаване ще е ясно за кой имот и за каква сума от кредита се заличава .Само ако има изрична такава уговорка може да се приеме, че таксата следва да се внесе върху онзи размер на вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска заличаване.
-при отбелязване (заличаване) по вписана ИМ, с което е отхвърлен иска- твърда такса 10 лв.,или половината от първоначално внесената за вписване на искова молба- но това би затруднило излишно страните ,които имат интерес от отбелязване определението на съда за прекратяване- още повече че в самото определение на съд – няма визиран материален интерес. Няма основание да се иска данъчна оценка при отбелязвания, заличавания- тъй като тези нотариални действия нямат самостоятелно действие- те продължават или прекратяват действието на първоначално вписания акт.
Чл.4 За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавни такси, събирани от ЦРОЗ по ЗОЗ.
Съгласно ТАРИФАТА за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози- чл.2 За вписване на договори за залог, за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и за лизинг се събира такса 40 лв. за първия лист от заявлението и по 10 лв. за всяка следваща страница на заявлението и документа за съгласие, ако е приложен отделно. И с олед изискванията на ЗОЗ и Правилника за вписванията – чл.21,ал.3 ЗОЗ и чл.22а от ПВ – се вписва и подрежда удостоверението от Търговски регистър.С оглед изпълняване изискванията на чл. 6 от ПВ- се прилага и договора като неразделна част от удостоверението.Т.е. събраната такса за вписване е 40 лв. за удостоверението и с оглед приложението на договора и страниците му - по 10 лв. за всяка от него.

чл.5 „за вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.”- следва да се уточни в частта откази от вещни права... да е на лице по 15 лв., тъй като по съответните поименни партиди на лицата се изпълнява разпореждането на съдията.

Чл.7.Издаването на удостоверения за наличие и липса на тежести е нотариално производство, извършвано от съдията по вписванията-чл.569 и 570 ГПК .Като такова, процедурата по подготовка и изготвянето му е уредена в Правилника за вписванията /ПВ/.Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията- в сила от 01.10.2009г. в чл.7 урежда нерегламентирани в правото правила за такси, противоречащи на принципи на охранителното производство -визирани в ГПК,ЗКИР ,ПВ, а именно- съобразяване на нотариалните действия с конкретното искане на молителя,/ГПК/. Пример-чл.7 ал.4,5,6- едно заявление от молител се издават няколко удостоверения -независимо от факта ,че той е собственик на целия имот и той преценявайки какво да е искането му и къде и за какво ще му послужи. Нарушаване волята на молителя е в противоречие и с вещно правните принципи-напр.чл.92 ЗС ,влиза в противоречие с практическото приложение на чл.47 ПВ ,не дава точна представа за състоянието на целия имот на собственика ,крие риск от издаване на неверни в съдържание удостоверения- т.е. новата постановка на чл. 7- ал.4,5,6 от Тарифата не е съобразена ,че вписването,съответно справките се извършват и към настоящия момент по персонална система и няма имотен регистър. В чл.7 ал.5 и 6 касаещи – удостоверение за поземлен имот –влиза в противоречие с принципите на Закона за собствеността .Точното прилагане на буквата на текстовете по чл.7 водят до големи правни проблеми , стига се до неоправдано събиране на такси, изготвят се удостоверения с взаимно изключващи се и противоречиви изводи. Резултатът е напрежение в правните среди -обслужвани с тези удостоверения ,противоречива практика , издаване на удостоверения ,които не водят до търсените правни изводи. Тук трябва да се подчертае ,че нотариалното производство –издаване на удостоверения-чл.569 т.7 ГПК извършвано от съдията по вписванията е производство ,в което следва да се изпълнят точно указанията –разпореждания на съдията по вписванията, т. е. тарифата следва да обслужва правото, а не обратно
Чл.7ал.1 т.3 „за издаване в срок до 8 работни часа-50 лв.”- по добра редакция би била –за един работен ден -тъй като се плаща доста голяма такса ,а при издаване на удостоверението няма практическа възможност да се проверят и постъпилите актове и на удостоверението фигурира предходния ден на издаването. На практика няма никаква актуална удостовереност и смисъла му е обезсмислен. Този проблем би се отстранил с един пълноценен входящ регистър с нанесени данни за собственици и възможност за проверка и по входящия регистър.
Чл.7 ал.3 Няма правен аргумент и за въведеното изискване в ал.3 –„...за период от 10 години се събират следните такси:” и ал.3-„когато удостоверението се изисква за период ,по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто”.По принципите на вещното право определящ е момента на придобиване на имота от собственика и проверката се извършва на името на собственика от придобиване до отчуждаване –т.е. неправомерно се събира такса с 30 % повече. Не е ясно приложението на ал.2 на чл.7-
„при неспазване на сроковете по ал.1 таксата е в размер на 10 лв.”-съответно по ал.1 –до 7 работни дни-10 лв., до 3 раб. Дни- 20 лв., до 8 часа- 50 лв. Възниква въпросът ако Агенция по вписванията просрочи издаване на удостоверение –например при искане до 8 часа при издаване на удостоверение се дават архивирани данни от програмата за предния ден , а не за деня на изтеглянето- т.е. налице е неспазване на срок и следва ли да се намали таксата и как на практика би станало едно връщане на пари .
Чл.7 ал.5 „ Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1”.
С оглед гореизложеното противоречие на тази редакция с Закона за собствеността и несъобразеност ,че вписването се извършва по персонална система и няма имотен регистър:
Предложение: Когато става дума за един собственик – на имот и сгради – независимо от броя им в този имот- да се подготвя и издава едно удостоверение с една такса

Чл.7а-„Когато държавната такса е заплатена по електронен път ,в службата се представя препис....заверен от страната по акта ,от нотариус или от банката....”- този текст не е съобразен с факта, че съдията по вписванията е отговорен за определяне и събиране на дължимите такси по съответните нотариални производства, каквото е и издаването на удостоверения- той извършва разпореждания, които се изпълняват от служителите, а платените такси се удостоверяват с надлежни финансови документи. Изготвяне на преписи от такива документи –заверени от страна по акта или нотариус е нерегламентирано и отваря врата за измами .Проверката дали са спазени изискванията на закона –чл.533 ГПК,чл.82 ЗКИР,чл.32а ПВ, е вменена на съдията по вписванията ,за всички видове нотариални действия. Определяне и удостоверяването на внесена държавна такса е първото изискване на закона ,което дава възможност да се произнася съдията по вписванията с разпореждания и служителите да извършват услугите- регистрация и техническа дейност.
Предложение : Таксите се удостоверяват с оригинални платежни документи.


По нотариалните действия извършвани от съдиите по вписванията ,касаещи актове съхранявани от държавния нотариат и приети в архива на Агенция по вписванията –саморъчни завещания и всички процедури по тях -обявяване ,оттегляне, изготвяне на първи препис се събират такси по Тарифа за нотариални такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност и/или по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по сметка на съдилищата.
Мнение Публикувано на: 14 Фев 2012, 09:26
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
Инструкция № 18 на Министъра на правосъдието от 14 октомври 2002 год. относно прилагането на Тарифа № 1 към ЗДТ
И Н С Т Р У К Ц И Я № 18

от 14 октомври 1992 г.

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА
ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ
СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ
СЛУЖБИ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (*)

Издадена от Министерството на правосъдието,
необнародвана в ДВ, изм. с Решение № 9463 на
Върховния административен съд от 25 октомври 2002 г.
по адм. дело № 4386 от 2002 г. - ДВ, бр. 103 от
5 ноември 2002 г., в сила от 5 ноември 2002 г.


В изпълнение на параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на
Постановление № 167 на Министерския съвет от 28 август 1992 г. и с оглед да се
внесе яснота по въпроси, които на практика пораждат съмнения във връзка с
приложението на тарифата, се дават следните указания:

I.

1. По искания за извършване на действия и издаване на документи, както
и за извършването на тези действия или издаването на документи, когато не са
предвидени държавни такси в тарифата, се събират такси, предвидени за подобни
искания, действия и документи.
2. Държавните такси при сделки с недвижими имоти и вещни права върху
тях, когато не се определят върху данъчната оценка, се определят върху
по-високата цена между уговорената и базисната пазарна цена по Наредбата за
базисните пазарни цени на недвижимите имоти (НБПЦНИ), приета с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 1991 г. По този начин се определя и държавната
такса при доброволна делба, при спогодба по делбено дело и при удостоверяване
съдържанието на документ с материален интерес, когато имат за предмет вещно
право върху недвижим имот.
3. Държавните такси се определят въз основа на базисните пазарни цени
по наредбата по т. 2, когато се събират:
а) за исковете, изброени в чл. 55, ал. 1, букви "б", "в" и "г" от
Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако имотът няма данъчна оценка;
б) за извършване на нотариални завещания, обстоятелствени проверки,
констативни нотариални актове, издаване на препис от саморъчно завещание и при
принудително отнемане на недвижим имот;
в) при замяна на недвижими имоти таксата се определя върху цената на
по-скъпия имот;
г) при учредяване право на строеж, ако обектът не подлежи на
самостоятелна данъчна оценка, държавната такса се определя съгласно НБПЦНИ.
Цената по предходните букви се определя от общинския съвет, за което
се издава съответно удостоверение.
4. Под пазарна цена, съответно цена на недвижимите имоти, се разбира
цената им по НБПЦНИ.

II. Раздел А

Такси, събирани от съдилищата

По точка 1

По искове за собственост на движими вещи, когато наред с иска за
собственост се предявява алтернативно искане за заплащане равностойността на
вещите, ако не са налице, следва да се събира държавна такса 4% върху
стойността на вещите.
Исковите молби по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД) се таксуват на базата на чл. 55, ал. 1, буква "г" от ГПК. С решението, с
което се уважава искът, съдът осъжда ищеца да заплати на държавата следващите
се разноски по прехвърлянето и нарежда да се впише възбрана върху имота за
тези разноски.
По искови молби, с които се претендират лихви, таксата се събира и
върху лихвите, изтекли до подаване на исковата молба, изчислени в същата.
По искови молби за унищожаване на договори за дарения държавната такса
се събира върху стойността на договора.
При прекратяване на договори за наем, когато в исковата молба са
посочени няколко основания, се събира една такса.
По дела, по които ищецът е освободен от предварително внасяне на
държавна такса и приключат със съдебна спогодба, таксата се присъжда върху
стойността на признатата със спогодбата претенция.

По точка 2

Исковите молби за произход и оспорване на произход се таксуват по тази
точка. Всички документи и книжа по делата за установяване на произход се
освобождават от заплащане на държавна такса съгласно чл. 5, буква "к" от
Закона за държавните такси.

По точка 3

По делата за развод, заведени преди влизане в сила на тарифата, но
решени след тази дата, първоначално внесената такса не се увеличава, а
окончателният й размер се определя при решаване на делото. Критерият за
определяне на окончателната такса е материалното състояние на съпрузите.
Максималният размер се присъжда при доходи на страните, надвишаващи
многократно средната работна заплата в страната.
По делата за развод се събира първоначална държавна такса в размер на
500 лв., а окончателната се определя при решаване на делото. В окончателния
размер се включва и предварително платената сума от 500 лв.
В случаите, когато съдът не се произнася относно вината (чл. 99, ал. 3
от Семейния кодекс), както и ако е установено, че и двете страни са виновни за
разстройството на брака, се присъжда държавна такса, понесена по равно от
двете страни, като първоначално внесената се включва в частта на ищеца. Ако в
тези случаи ищецът е освободен от държавна такса, ответникът заплаща
половината от дължимата окончателна държавна такса.
По делата за развод, включително и по взаимно съгласие, когато
страните постигнат споразумение относно издръжката на децата, респективно по
издръжката между съпрузите, както и относно имуществените им отношения, ще
следва да се събира държавна такса:
а) отделно по производството за развод;
б) относно споразумението за имуществените отношения - 2%, като при
делба - спогодба (т. 4 от Тарифа № 1). Стойността на недвижимото имущество се
установява от общината по местонахождението на имота. Стойността на движимите
вещи се определя по споразумение между съпрузите;
в) относно споразумението за издръжка, както и по делата за издръжка,
приключили със спогодба - 2% върху тригодишните платежи - чл. 55, ал. 1,
буква "ж" от ГПК и т. 3, буква "б" от Тарифа № 1.

По точка 4

Таксата се събира върху стойността на дяловете от движимите и
недвижимите имоти. Когато има присъдени подобрения в полза на някои от
страните, върху стойността на същите не се събира такса нито по т. 4, нито по
т. 6, тъй като те се включват и увеличават стойността на делбената маса. Върху
всички други присъдени суми при преглеждане на сметките се присъжда държавна
такса, която се възлага върху осъдените лица. При възлагане имотът се оценява
по действителната му стойност, върху която се присъжда и държавната такса. При
делба на имоти между роднини по права линия, или между братя и сестри, таксите
се определят за застроените имоти върху данъчната оценка, а за незастроените -
върху половината от нея - чл. 2, ал. 3 от Закона за държавните такси (ЗДТ).
Когато делбата се извършва с ненавършили или навършили пълнолетие низходящи,
таксите се събират в половин размер по предходното изречение - чл. 2, ал. 4
от ЗДТ.
По точка 5

При частично отхвърляне на молби за делба следва да се събира държавна
такса в размер не по-малко от 300 лв.

По точка 7

По тази точка се таксуват и молбите, подавани от предприятия,
еднолични търговци, търговски дружества, сдружения, кооперации и др., които не
са включени в единния държавен бюджет и не са освободени от заплащане на
държавна такса. ДСК се освобождава от заплащане на такса, съгласно чл. 36 от
Закона за Държавната спестовна каса, а ДЗИ - съгласно чл. 18 от Закона за
Държавния застрахователен институт.
Таксуват се и молбите на предприятия, еднолични търговци, търговски
дружества, сдружения, кооперации и др. за издаване на изпълнителни листове
срещу работници или служители въз основа на решения на комисиите по трудови
спорове и съдилищата. Ако искането е направено от работник или служител такса
не се събира.
При издаване на дубликати от изгубени изпълнителни листове въз основа
на съдебен акт по чл. 248 от ГПК се събира такса по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Общата тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавните такси (ДВ,
бр. 35 от 1976 г.).

По точка 8

По тази точка се таксуват и:
а) жалбите против откази на нотариуса да извърши някое действие и
жалби против постановления на нотариуса, с което не е признато правото на
собственост по обстоятелствена проверка;
б) производствата за установяване на факти по чл. 436 и сл. от ГПК;
в) молбите за прекратяване на наемни отношения по чл. 36, ал. 1, т. 7,
8 и 10 от Закона за наемните отношения;
г) жалби срещу изпълнителни действия на финансов орган, съгласно
чл. 27 от Закона за събиране на държавните вземания;
д) производствата за издаване дубликати от изпълнителни листове по
чл. 248 от ГПК;
е) молбите по чл. 191 от ГПК.

По точка 9

При спогодби по наказателно-частен характер дела, когато страната брои
суми за вреди и разноски, без да е бил предявен по делото граждански иск, не
се присъжда държавна такса.

По точка 10

При предявяване на граждански иск по наказателни дела таксата не се
събира предварително, а се присъжда върху уважения размер на иска.
Същата такса се присъжда и по административнонаказателни дела върху
размера на присъденото обезщетение.

По точка 11

По производства за финансови начети, независимо от това дали се
образува наказателно или гражданско дело, таксата не се събира предварително,
а се присъжда върху уважения размер.

По точка 12

Таксата по тази точка се събира по обжалвани актове на съдилищата,
включително и по обжалвани актове по производства за установяване на факти по
чл. 436 и сл. от ГПК и по молби за прекратяване на наемни отношения по чл. 36,
ал. 1, т. 7, 8 и 10 от Закона за наемните отношения.
По тази точка се таксуват молбите за преглед по реда на надзора и
молбите за отмяна на влезли в сила решения по чл. 231 от ГПК.
По жалба против решение на районен съд, с което е допусната делба, се
събира държавна такса като по неоценяем иск, но определената такса не може да
бъде повече от 50% от тази по т. 2 на Тарифа № 1.
По тази точка се таксуват и жалбите срещу решенията по чл. 288, ал. 2
и 8 от ГПК, както и случаите на обжалване оценката на делбения имот, като
таксата е 50% от тази по т. 8 от тарифата.
При обжалване на разделителен протокол се събира половината от таксата
по т. 4 на тарифата, изчислена върху стойността на дела на жалбоподателя,
включително и върху обжалваната част на решенията във връзка с преглеждането
на сметките между страните.
Когато се обжалва решението относно подобренията, а не и разделителния
протокол, таксата по т. 4 се събира в половин размер върху обжалваната сума.
При частично обжалване на решение по дело за развод жалбата се таксува
като неоценяем иск, но следва да бъде под 50% от таксата, определена по т. 3
от Тарифа № 1.
При обжалване решение по бракоразводно дело от двамата съпрузи
поотделно по всяка жалба се събира половината от общо присъдената такса по
т. 3 от ведомствената тарифа № 1. Ако се обжалва и присъдената издръжка, от
осъдения съпруг ще се събира такса половината по т. 1 от тарифата.
При обжалване пред по-горен съд таксите по т. 10 и 11 не се събират
предварително, а се присъждат върху уважения от по-горната инстанция размер.
По дела за финансови начети и по граждански искове по наказателни
дела, когато се обжалва присъдата и решението за неуважения размер и втората
инстанция не уважи жалбите, не се присъждат държавни такси. Ако присъдения в
първата инстанция размер се увеличава, втората инстанция присъжда за
увеличения размер държавна такса 4% плюс 2%, което съставлява таксата за
двете инстанции.
Когато подсъдимият по наказателно дело или гражданският ответник по
производство за финансов начет обжалват размера на уважения в първата
инстанция иск и втората инстанция не намали този размер, държавна такса не се
присъжда. Ако жалбата се уважи и се намали присъдения размер, втората
инстанция следва да присъди 4% държавна такса върху уважения размер.
При обжалване на присъди по дела за престъпления, които се преследват
по тъжба на пострадалия, се събира половината от таксата по т. 9 от
ведомствената тарифа. При обжалване на присъдата от двете страни, по всяка
жалба следва да се събере половината от първоначално внесената такса по т. 9
от ведомствената тарифа. Отделно се събира такса и за обжалваната част при
уважен или отхвърлен граждански иск.

По точка 14

По тази точка се таксуват и молбите за допълване, тълкуване и поправка
на явна фактическа грешка.

По точка 16

По молби за осиновяване на близнаци по букви "б" и "в" се събира такса
като за едно дете.

По точка 17

По молба за отказ от наследство, подадена от няколко лица, се събира
държавна такса по 200 лв. от всяко лице. Ако подписите върху молбата са
нотариално заверени, събира се такса и за нотариалната заверка по т. 38 от
Тарифа № 1.

По точка 19

Свидетелствата за съдимост за назначаване на работа не се таксуват.
(Изр. второ отм. с РВАС № 9463 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)

По точка 20

Вписването на прокурист, се таксува по буква "и".
При прехвърляне предприятието на едноличен търговец, таксуването се
извършва по буква "з", а когато наследници на едноличен търговец поемат
предприятието и запазват неговата фирма не следва да се събира такса по т. 20,
буква "з", ал. 2.
При прекратяване събирателно дружество по чл. 95 от Търговския закон
(ТЗ) следва да се таксува по т. 20, буква "з", ал. 2.
При преобразуване на търговско дружество в друг вид, при вливане в
друго дружество или участие в ново дружество чрез сливане - чл. 261 от ТЗ
таксата е по т. 20, буква "к", последния абзац.

По точка 24

Таксата по тази точка се събира еднократно, независимо от броя на
лицата - упълномощители и упълномощени. Таксата не се събира за пълномощните,
издавани на юрисконсултите или други служители с юридическо образование от
ръководителите на организациите и търговски дружества, с които са в
трудовоправни отношения.

III. Раздел Б

НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

По точка 25

Таксата по тази точка се внася в приход на общинските съвети, заедно с
таксата по чл. 2 от Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и
такси. Таксуването се извършва върху по-високата цена между договорната и
пазарната, когато се касае за продажба. При замяна на недвижими имоти или
движими вещи и недвижими имоти, таксите се събират върху цената на по-скъпия
имот. Цената на недвижимите имоти по НБПЦНИ се определя от общинския съвет, а
за движимите имущества - от съда, респективно от нотариуса. При доплащане в
пари към единия имот таксуването се извършва по горния принцип, като към
цената на получения имот се прибавя получената сума в пари и в този случай се
таксува върху по-високата цена.
Договорите за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за
гледане и издръжка се таксуват върху пазарната цена на последните, независимо
от това дали освен издръжката е уговорено да се престира и определена сума. На
същата основа се събира държавна такса и когато е уговорено прехвърлянето на
недвижим имот срещу задължение да се издържа освен продавача и неговата
съпруга.
Прехвърлянето на недвижими имоти срещу изплащане на дълг се таксува
върху по-високата цена между пазарната цена на имота и размера на дълга.
При прехвърлянето на недвижим имот със запазване правото на ползване и
обитаване до живот върху предмета на сделката, таксуването се извършва без да
се намалява цената на имота със стойността на запазеното право.
Когато се учредяват или прехвърлят и други вещни права върху недвижим
имот (право на строеж, право на ползване и др.), се спазват същите принципи
при таксуването върху по-високата цена между договорната и пазарната.
При продажба на недвижим имот, към който се придава друг имот по
регулация и регулационните сметки не са уредени, при определяне цената на
имота, върху който се събира държавна такса, цената на придаваемото място не
се взема предвид.
При продажба на застроено дворно място, ако се продава само дворното
място и продавачът си запазва правото на собственост върху постройката,
таксуването се извършва върху пазарната цена на мястото, ако е по-висока от
уговорената.
Даренията на недвижими имоти се таксуват върху пазарната цена, а при
дарения на лица, посочени в чл. 2, ал. 3 и 4 от ЗДТ и чл. 42, ал. 2 и 3 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) - по данъчна оценка.
Нотариални актове, с които се прехвърлят недвижими имоти срещу
задължение за гледане и издръжка на лице извън посочените в чл. 2, ал. 3 и 4
от ЗДТ и чл. 42, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, се таксуват като възмездни сделки при
събирането на таксите по ЗДТ и ЗМДТ.
При прехвърляне на недвижими имоти - съпружеска имуществена общност,
на роднини по права линия, брат или сестра, или племенник на единия от
съпрузите, държавната такса се събира върху данъчната оценка на целия имот.

По точка 26

При прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, с нотариален акт се
събира такса в размер на 2% . Когато прехвърлянето става с частен договор с
нотариално удостоверен подпис, следва да се събира такса 1% по т. 37,
буква "б" от тарифата. Нотариалните актове за договорни ипотеки се таксуват в
размер на 2% . Тази такса не се събира, когато ипотеката е учредена с
нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост върху недвижим
имот.

По точка 28

Таксата по тази точка се събира при образуването на нотариалните дела.
Таксата не се връща при прекратяване на делото и при непризнаване правото на
собственост. Такси не се връщат и при частично уважаване на молбата. Таксата
се събира на базата на пазарната цена на имота - мястото и всички сгради
построени върху него, но не по-малко от цената по наредбата за базисните
пазарни цени на имота, въз основа на удостоверяване от общинския съвет.
Когато се иска признаване правото на собственост върху идеални части
от мястото, върху което има построени сгради, таксата се събира и върху
съответната част от пазарната цена на сградите. Сградите не се таксуват само
когато молителят притежава нотариален акт за същите или последните принадлежат
на трети лица.

По точка 29

По тази точка се събира такса във всички случаи на издаване на
констативни нотариални актове, когато молителят има документи, които го
легитимират като собственик (нотариален акт на наследодателя, разделителен
протокол, решение по чл. 19 от ЗЗД, постановление на съдията-изпълнител,
протокол за отстъпено право на строеж върху държавна земя и др.), но въпреки
това се иска издаването на такъв акт.
По тази точка се таксуват констативни нотариални актове на
жилищностроителни кооперации. Не се таксуват констативни нотариални актове на
член кооператорите по право.

По точка 31

Поправките на нотариалните актове се таксуват, когато и основните
нотариални актове, чиято поправка се иска, са таксувани. Таксата по тази точка
се събира и при поправки на договори за доброволна делба.

По точка 35

По тази точка се таксуват и издаваните от нотариалните служби преписи
от саморъчни завещания. Ако завещанието е отворено преди влизане в сила на
Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти, таксата ще следва да
се събере по Наредбата за цените на недвижимите имоти (НЦНИ), въз основа на
удостоверение от общинския съвет. При издаване препис на роднини по права
линия, или на братя и сестри, таксата се определя върху данъчната оценка, а за
незастроените - върху половината от нея. При издаване на препис от отворено
саморъчно завещание таксата 1% се събира върху стойността на имуществото по
цени, определени от общинския съвет. За издаването на втори и следващи преписи
от отворено саморъчно завещание следва да се събира таксата по т. 42.
При съставяне на публично завещание, когато предмет на завета са
селскостопански земи, за които собствеността не е възстановена по Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), държавната такса ще
следва да се определи на базата на цени, определени от общинския съвет.

По точка 36

По тази точка се таксуват оригиналните екземпляри, които се връщат на
адресатите.

По точка 37

При заверка на декларации за непарични вноски (апорт) се събира такса
по т. 37, буква "а".
За заверка на договори за лизинг на движими вещи (напр. на моторни
превозни средства и др.) таксата е по т. 37, буква "б".
При заверка на подпис върху учредителен договор за образуване на
търговско дружество, таксуването се извършва по т. 38, като заверка на подпис
върху документ с неопределен материален интерес.
При договори за доброволна делба на недвижим имот, когато между
съделителите има лица извън кръга на роднините, ползващи се с облекченията на
данъчната оценка, дължимата такса е 2% по НБПЦНИ за частите, които се
прехвърлят.

По точка 39

По тази точка се събира такса при заверка на декларация на единия
съпруг, с която дава съгласие на другия съпруг за разпореждане със семейно
жилище - индивидуална собственост.

По точка 42

При удостоверяване верността на препис от частен документ с определен
материален интерес (договор за наем), таксата се събира по т. 37, буква "б".
За вписване на договора се събира такса по т. 45.

По точка 43

При протестиране на менителничен ефект се събира само такса 2% върху
сумата, за която се извършва протестът.

IV. ТАКСИ ПО СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Внесените държавни такси по изпълнителни дела се считат за разноски по
изпълнението и съгласно чл. 69 от ГПК са за сметка на длъжника.
По висящите изпълнителни дела, по които са внесени държавни такси за
определено действие и то не е извършено от съдия-изпълнителя, допълнителни
такси не се събират. При поискване на всяко следващо действие се дължи
съответната държавна такса.
По изпълнителни дела за финансови начети, издръжка, трудови спорове и
за въвод във владение (чл. 135 от Закона за териториално и селищно устройство)
взискателят не внася държавни такси, а същите се присъждат и събират от
длъжника.
При освобождаване от заплащане на държавна такса от съда (чл. 63 от
ГПК) на основание чл. 5 от ЗДТ в изпълнителното производство таксите се
събират от длъжника.
Жалбите срещу действията на съдия-изпълнителя и възраженията на
длъжника по чл. 250 от ГПК се таксуват по т. 8 от тарифата.
Когато съдът потвърди действията на съдия-изпълнителя, внесената такса
е за сметка на жалбоподателя.
По изпълнителни дела, за обезпечение на исканото действие, се събира
таксата по т. 18.
Всички удостоверения, издавани от съдия-изпълнител (включително и тези
за дългове към държавата), актове за изгубени дела, преписи от протоколи за
извършени от съдия-изпълнителя действия, се таксуват по т. 19 от тарифата.
Таксата по т. 51 (т. 3, буква "а" на забележката) се внася от
купувача, когато продажба е извършена за дълг и от съделителите съобразно
дяловете им, когато основанието за продажба е съдебно решение за делба.
Буква "б" на т. 3 от забележката към т. 51 се отнася за въвод във
владение и предаване на вещи на обявения купувач при публична продан.
За въвод във владение се събират таксите по т. 52, когато се касае за
собственост, и по т. 53, когато се касае за ползване.
По делата за изземване на дете и режим на свиждане с дете се събира
таксата по т. 53.
Таксата по т. 53 се събира и при оглед на заемано и сочено жилище при
принудително изпълнение на решения за опразване с посочване на друго жилище.
При периодични плащания по чл. 405, ал. 2 от ГПК се събира отделна
такса за всяко инкасово поръчение.
Отделна такса при налагане на запор върху трудовото възнаграждение на
длъжника по т. 54 при промяна на местоработата му се събира, когато третото
задължено лице е започнало да удържа и превежда суми по делото.
По т. 54, ал. 2 се таксуват исканията за извършване на компенсация
между две насрещни ликвидни и изискуеми вземания.
При представяне от един кредитор на няколко изпълнителни листа срещу
един и същ длъжник се събира таксата по т. 50 от тарифата за всеки
изпълнителен лист.
В служебно издаваните изпълнителни листове, изпращани на
съдия-изпълнителя, се присъжда таксата по т. 19.
Когато длъжникът по изпълнителни дела в полза на държавата в 7-дневния
срок доброволно изплати задължението си по листа, не дължи държавна такса по
т. 54, ал. 1.
Постановленията за възлагане собствеността върху моторно превозно
средство на купувача при публична продан се таксуват по т. 37, буква "д".
Върху държавни такси не се правят отчисления в размер на 5% от
събраните суми по изпълнителни дела в полза на държавата и юридическите лица,
включително и по делата за издръжка, относно възвърнатите на държавата суми,
изплатени от общините за фонда за награждаване на съдии-изпълнители и други
длъжностни лица, съгласно Наредба № 1 от 1981 г.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Преписите от исковите молби и приложените към тях доказателства,
както и преписите от приложенията не се таксуват. Възраженията и отговори по
дела, с изключение на тези по н.о.х. дела, се таксуват по чл. 1 от Общата
тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 35
от 1976 г.).
2. Втората и следващата страница от оригиналните нотариални актове не
се таксуват, а вторите и следващите екземпляри от същите се таксуват като
преписи (по т. 42 от тарифата).
3. При събирането на пропорционалните такси те се изчисляват без
закръгляване на сумите, върху които се събират.
4. Молбите на непълнолетни за даване разрешение от председателя на
районния съд за встъпване в брак и молбите за назначаване на особен
представител, се таксуват по чл. 1 от общата тарифа за таксите.
5. Всички писмени молби до съдебните учреждения, с които се правят
искания по делата и преписките по движението им, както и за издаване на
преписи, удостоверения и други книжа по същите дела, освен онези, за които
отделно е предвидено таксуване в тарифата или са освободени по ЗДТ, се
таксуват по чл. 1 от общата тарифа.
6. Молбите за даване разрешение за отчуждаване на недвижими имоти и
движими вещи, които се отнасят до имущество на ненавършили пълнолетие деца, се
таксуват по чл. 1 от общата тарифа.
7. В текстовете на тарифата, където е определено таксата да се събира
върху "стойност", същата следва да се събира върху пазарната цена, която за
недвижимите имоти се определя от общинския съвет по НБПЦНИ, а за движимите
имущества - от съда или нотариуса.
8. (Отм. с РВАС № 9463 - ДВ, бр. 103 от 2002 г.)
9. При вписване на договори за делба, възбрани и други събраната
държавна такса по т. 44 от тарифата се отбелязва върху екземпляра, който
остава в нотариалната служба и се подрежда в отделна книга.
10. Във връзка с предвидените освобождавания от заплащане на държавни
такси по чл. 5 от ЗДТ, чл. 63 от ГПК и в други специални нормативни актове,
следва да се има предвид и следното:
Освобождават се от държавна такса молбите и заверките за освобождаване
на гаранции по наказателни от общ характер дела, а по наказателен частен
характер дела и по граждански дела се таксуват по чл. 1 от общата тарифа.
По чл. 5, буква "в" и "к" от ЗДТ се освобождават от заплащане на
държавни такси делата за установяване на трудов стаж, злополука и за
установяване на възраст за придобиване на право на пенсия.
Осъденият работник - ответник по трудово дело, не дължи държавна такса
- чл. 362 от Кодекса на труда.
Държавните такси до 100 лв. да се събират в брой срещу квитанция,
издавана от съдебното учреждение.
11. По производства за оценки и определяне на обезщетения, както и за
издаване, вписване и обезсилване на нотариални актове, за учредяване,
преминаване и заличаване на ипотеки и други вещни тежести и за издаване на
изпълнителни листове във връзка с отчуждаване на имоти за държавна и
обществена нужда (чл. 107 от Закона за собствеността) не се събират държавни и
местни такси.
12. За регистрация на сдружения с идеална цел и фондации се събира
държавна такса по т. 20, буква "е" от тарифата.
13. Инвалидите, бременните, майките с деца до 6-годишна възраст и
сираците, се освобождават от заплащане на държавни такси, само ако са налице
условията на чл. 63, буква "б" от ГПК.
14. С изменение на ЗДТ (ДВ, бр. 55 от 1991 г.) съгласно чл. 4а се
събират държавни такси при издаването на нотариални актове за прехвърляне
право на собственост и учредяване право на строеж върху недвижими имоти -
застроени и незастроени, на които ще се извърши индивидуално, групово или
кооперативно жилищно строителство, на нотариални актове за собственост в
построени от жилищностроителни кооперации или по реда на групово жилищно
строителство или надстрояване или пристрояване сгради при разделянето им, на
документи за собственост при продажба на граждани на построени за тази цел
жилища от народните съвети, както и при продажба и замяна на държавни жилища в
градовете и другите населени места, определени от Министерския съвет.
15. При обжалване присъда само в гражданската част от подсъдимия или
гражданския ищец, предварително такса не се събира, а в зависимост от
резултата се присъжда от по-горната инстанция.
16. С оглед правилното приложение на Тарифа № 1 и за уеднаквяване
практиката на съдебните учреждения във връзка с това към Министерството на
правосъдието се изгражда комисия, която разглежда всички запитвания и дава
указания по приложението на тарифата.
17. Настоящата инструкция отменя Инструкция № 1410 за прилагането на
Ведомствената тарифа № 1 по ЗДТ (обн., ДВ, бр. 97 от 8 декември 1970 г.).
-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-™-

Може да се използват някои постановки от тази инструкция, които са по такси аналогични или идентични на сегашните.
Опитвам да намеря и предишната инструкция ...
Мнение Публикувано на: 10 Фев 2012, 14:52
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
нека да се изясни и въпроса по чл.3 от Тарифата
0.1% , но не по-малко от 10 лв.
при заличаване на възбрана 10 лв ли следва да събираме или половината на 15 лв.
по това доста спорихме преди време ...
Мнение Публикувано на: 10 Фев 2012, 14:40
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
всъщност и аз така правя,но се чудя дали съм права?
Мнение Публикувано на: 10 Фев 2012, 14:13
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
То в противен случай и програмата не го позволява
Мнение Публикувано на: 10 Фев 2012, 14:13
  Заглавие:  Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ  Отговори с цитат
и аз така го разбирам "повече от един обект" означава, че за втори и следващ брой обекти трябват отделни у-ния
Мнение Публикувано на: 10 Фев 2012, 14:12

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов