КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 02 Авг 2021, 08:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Тарифата
Автор Съобщение
  Заглавие:  ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Тарифата  Отговори с цитат
ПРОЕКТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №…

от ……………………... 2013 г.

за изменение и допълнение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., и бр. 27 от 2013 г.)МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Досегашната ал.1 става чл.1, като се изменя така:

“Чл.1 За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лева за всяка следваща страница. ”

2. Алинея 2 се отменя.


§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, като се създава изречение второ:
“Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.“

2. Създава се ал. 2:
“(2) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на търговско дружество и на молба за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване, се събира такса в размер на 10.00 лв.“


§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 3, става ал. 1 като се изменя така:

„(1) За извършване на отбелязване (включително на актовете по чл. 17 от Правилника за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване, се събира половината от събраната такса за вписване.”

2. Създават се ал. 2 и 3:

“(2) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира половината от таксата по чл. 2, изчислена върху сумата, за която се иска отбелязване, заличаване или подновяване, а ако такава не е посочена в искането - върху сумата, за която е направено първоначалното вписване.
(3) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията, от заинтересовано лице по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията, или на основание съдебно решение, се дължи проста такса в размер на 10.00 лв.”


§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 4 става ал. 1, като се изменя така:

„(1) За вписване на удостоверението за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер на 80 лева.

2. Създава се ал. 2:
“(2) За извършване на отбелязвания и за заличавания (допълнителни обстоятелства по смисъла на Закона за особените залози) и за подновяване на вписването въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър, се събира половината от таксата по алинея 1.“


§ 5. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса 1 лв. за първа страница и 0.10 лв. за всяка следваща страница.
(2) За справка, извършвана чрез отдалечен достъп до Информационната система, се събира такса в размер на 1 лев за всяка справка.“


§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения :

1. В ал. 1:
а) Текстът на ал. 1 се изменя така:
„(1) За издаване на удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице (по чл.46 от Правилника за вписванията), се събират следните такси:”
б) в т. 1 числото „10” се заменя с „5”;
в) в т. 2 числото „20” се заменя с „10”;
г) в т. 3 числото „50” се заменя с „25”

2. Алинея 2 се изменя така :
“(2) За издаване на удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот (по чл. 47 от Правилника за вписванията), се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв.“

3. Алинея 3 се изменя така :
„(3) При неспазване на сроковете по ал.1 и ал.2 таксата е в размер на 5, съответно на 10 лв.“

4. Алинея 4 се изменя така :
„(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията, за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1.“

5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията, за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2.“

6. Алинея 6 се отменя.§ 7. В чл. 8 , ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 4 числото „40” се заменя с „35”

б) в т. 5 числото „60” се заменя с „55”

в) в т. 10 числото „60” се заменя с „55”

г) в т. 11 числото „40” се заменя с „35”

д) в т. 12 числото „15” се заменя с „10”

е) в т. 13 числото „60” се заменя с „55”

ж) в т. 14 числото „70” се заменя с „65”

з) в т. 15 числото „30” се заменя с „25”

и) в т. 16 числото „15” се заменя с „10”

й) в т. 17 числото „15” се заменя с „10”

к) в т. 18 числото „60” се заменя с „55”

л) в т. 19 числото „15” се заменя с „10”

м) в т. 20 числото „15” се заменя с „10”

§ 8. В чл. 9 , ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 4 числото „30” се заменя с „25”

б) в т. 5 числото „35” се заменя с „30”

в) в т. 10 числото „35” се заменя с „30”

г) в т. 11 числото „30” се заменя с „25”

д) в т. 12 числото „15” се заменя с „10”

е) в т. 13 числото „35” се заменя с „30”

ж) в т. 14 числото „40” се заменя с „35”

з) в т. 15 числото „20” се заменя с „15”

и) в т. 16 числото „15” се заменя с „10”

й) в т. 17 числото „15” се заменя с „10”

к) в т. 18 числото „35” се заменя с „30”

л) в т. 19 числото „15” се заменя с „10”

м) в т. 20 числото „15” се заменя с „10”

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
числото „15” се заменя с „10”


§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „35” се заменя с „30”;
б) в т. 2 числото „130” се заменя с „100”;
в) в т. 3 числото „160” се заменя с „110”;
г) в т. 4 числото „460” се заменя с „360”;
д) в т. 5 числото „460” се заменя с „360”;
е) в т. 6 числото „1700” се заменя с „1300”;
ж) в т. 8 числото „430” се заменя с „340”;
з) в т. 9 числото „130” се заменя с „100”;
и) в т. 11 числото „460” се заменя с „360”;
к) в т. 13 числото „50” се заменя с „40”;
л) в т. 14 числото „100” се заменя с „80”;
м) в т. 16 числото „100” се заменя с „80”;
н) в т. 17 числото „230” се заменя с „180”;
о) в т. 20 числото „50” се заменя с „40”;
2. В ал. 2:
а) в т. 2 числото „60” се заменя с „50”;
б) в т. 3 числото „80” се заменя с „55”;
в) в т. 4 числото „230” се заменя с „180”;
г) в т. 5 числото „230” се заменя с „180”;
д) в т. 6 числото „850” се заменя с „650”;
е) в т. 8 числото „215” се заменя с „170”;
ж) в т. 9 числото „60” се заменя с „50”;
з) в т. 11 числото „230” се заменя с „180”;
и) в т. 13 числото „25” се заменя с „20”;
к) в т. 14 числото „50” се заменя с „40”;
л) в т. 16 числото „50” се заменя с „40”;
м) в т. 17 числото „115” се заменя с „90”;
н) в т. 20 числото „25” се заменя с „20”;

3. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „60” се заменя с „30”;

4. В ал. 4:
а) в т. 1 числото „30” се заменя с „15”;

5. В ал. 5 числото „230” се заменя с „180”;


6. В ал. 6 числото „115” се заменя с „90”;

§11. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50” се заменя с „40”;
2. В ал. 2 числото „25” се заменя с „20”;

§ 12. В чл. 16в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „50” се заменя с „40”;
2. В ал. 2 числото „25” се заменя с „20”;
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. По висящите производства, по които са събрани такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, не се довнасят такси.

§ 10. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ/


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/НИНА СТАВРЕВА/
-------------------------------------------------------------------------------------------------


ПРОЕКТ


ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Д О К Л А Д
от
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТООТНОСНО: промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., и бр. 27 от 2013 г.)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР– ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., и бр. 27 от 2013 г.), наречена по-долу – „Тарифата“ е изготвен на основание чл. 4, букви "в" и "о" от Закона за държавните такси, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за търговския регистър и в изпълнение на мярка 8 от приетия с Решение на Министерския съвет № 484 от 15.08.2013 г. пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, като работната група взе под внимание предложенията, направени едновременно от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Камарата на строителите. Направените предложения са подкрепени и от представители на Българската асоциация на съдиите по вписванията, Нотариалната камара и Софийската адвокатска колегия.
Предлаганите изменения предвиждат намаляване на дължимите от търговците държавни такси за действия извършвани по Правилник за вписванията, издаване на удостоверения, изготвяне на преписи и справки предоставяни от службите по вписванията, както и вписвания в търговския регистър, свързани с първоначална регистрация на търговци, вписване на промени във вече вписани обстоятелства и обявяване на актове и вписвания в регистър БУЛСТАТ. Намаляването на таксите ще има положителен ефект върху стартирането и правенето на бизнес в България, конкурентноспособността на фирмите и навлизането на нови местни и чужди търговци на пазара, ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки и ще се създаде единна практика при събиране на държавни такси за вписвания, заличавания и отбелязвания. Чрез намаляване размера на таксите ще се намали регулаторната тежест и ще се създаде икономическа предпоставка за развитие на ефективна бизнес среда.
І./ По отношение на измененията в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта Раздел І – „Такси събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията“, в правната доктрина се възприема становището, че вписването в книгите по вписванията продължава да е охранително (нотариално) производство, коренно различно по естеството си от установените регистрационни (и лицензионни) режими за извършването на конкретни дейности по смисъла на чл. 1, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол в стопанската дейност. Този характер на производството по вписването не се променя от факта, че вписването като техническа дейност се извършва от Агенцията по вписванията, водеща също и търговския регистър, регистър БУЛСТАТ, регистъра на имуществените отношения между съпрузите по чл. 19 от Семейния кодекс.
Вписването в книгите за вписване е предвидено в защита на обществения интерес, за да съществува яснота и сигурност относно собствеността и обременеността на недвижимите имоти на територията на Република България с вещни тежести и права.
Именно характерът на производството по вписване - охранително (нотариално) производство, коренно различно по естеството си от установените регистрационни (и лицензионни) режими за извършването на конкретни дейности по смисъла на чл. 1, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол в стопанската дейности интересите, които същото защитава, следва да бъдат водещи при определяне размера на дължимите за вписването (респ. за отбелязванията и заличаванията) такси. Таксите за вписване за действия и услуги по Правилника за вписванията, (особено тази за вписване на ипотека) имат преди всичко гаранционно - обезпечителна функция.
Ипотеката възниква с вписването на ипотечния акт в предвидената за това книга в съответната служба по вписване. В този смисъл подкрепяме становище изразеното от Службата по вписванията към Агенция по вписванията, Българската асоциация на съдиите по вписванията и Нотариалната камара, с което се заявява, че с въвеждане на таван на таксата за вписване на ипотеки ще постави в неравностойно положение самите ипотекарни кредитори и длъжници – таксата ще е все три хиляди лева и за този, който получава (дава и търси обезпечение на) три милиона лева и за този, който получава (дава и търси обезпечение на) 30 000 000 лева заем.
Предложената редакция на текста при частично заличаване на ипотека цели да се преустанови противоречивата практика, породена от действащата понастоящем редакция на чл. 3 от Тарифата. Предложението е съобразено с обществения интерес при направеното от бизнеса предложение за размера на дължимата такса при заличаване на ипотека, поради неподновяването й в предвидения десетгодишен срок, след извършена публична продан или въз основа на съдебно решение. Тъй като в тези случаи се касае за ипотеки, правното действие на вписването, на които е отпаднало се предлага тяхното заличаване да става с минималната предвидена в Тарифата такса от 10 (десет) лева.
Предлага се да отпадне възможността да бъдат издавани удостоверения за един имот до 8 работни часа – чл. 7 от Тарифата. Обичайно такива удостоверения се заявяват за да послужат пред банка, за усвояване на парични средства от кредит или за разплащане по сделки с недвижими имоти. Ето защо, доминиращо исканията са удостоверенията е да обхващат период на проверка не по-малко от десет години. Във всички Служби по вписванията има въведена информационна система, която съдържа информация за срок от повече от десет години, но изготвянето на удостоверенията за имот, много често е изключително трудно, защото в рамките на този период има промяна на собственици по няколко пъти, има и множество трансформации на имоти (разделяни, обединявани, надстроявани, пристроявани, преустройвани) и е необходимо да се направи правен извод за идентификацията им. Изричната разпоредба за краткия срок за издаването на подобни удостоверения увеличава вероятността да се допусне грешка в тяхното съдържание. Отговорността за издаване на удостоверения и преписи с неточности по чл. 49 от Правилника за вписванията (ПВ) отново е възложена на Агенцията по вписванията, като размерът на обезщетението зависи от размера на претърпяната вследствие сгрешеното удостоверение или препис вреда в пълния и размер, независимо от платената за издаването му такса. Считаме, че е в интерес не само на гражданския оборот с недвижими имоти, но и на Агенция по вписванията да няма такса за издаване на удостоверения в такъв кратък срок – така ще се намали вероятността от допускане на грешки в издаваните такива, както и до намаляване на исковете за присъждане на обезщетение за претърпени вреди присъдени за издадени от АВ сгрешени удостоверения. Ще се намали разходът на бизнеса от заплащате на такси на Агенция по вписванията. Това се прави с оглед възможността същите, при обективна възможност да бъдат изготвяни и в по-кратък срок от посочените по горе.
Остава възможността да се издава удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице в срок от 8 часа, като е предложено таксите за издаване на удостоверенията по чл. 7, ал. 1, издавани по реда на чл.46 от Правилника за вписванията (по партида на лице) да бъдат намалени с 50 %.
Направено е предложение, таксата за извършване на устна справка по чл. 6, ал.1 да бъде намалена с 33 %, а също така се намаля драстично таксата за предоставяне на копие от документ с 77 %. За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса в размер на 2 лв. (към момента тя е 3 лв.). За устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса 1 лв. за първа страница (към момента тя е 2 лв. за първа страница и 0,50 лева за всяка следваща) и 0,10 лева за всяка следваща.
След извършени справки в информационната система на имотния регистър за постъпилите заявления за издаване на удостоверения, преписи и извършени справки (съгласно приложената към настоящия доклад таблица) се установява, че дължимите такси, събирани от Агенция по вписванията за разглеждане на заявленията в периода 01.09.2012 – 25.08.2013 г. са в размер на 5 297 135лева. При сравнително прилагане на разпоредбите, предвидени в настоящия проект за изменение и допълнение на Тарифата, размерът на приходите би бил 3 581 845 лева или реалното намаление би било с 1 715 290 лева.
ІІ./ По отношение на измененията в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта на Раздел ІІ – „Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ“, се предлага таксите за вписване на нов субект, за вписване на промени в обстоятелства, които налагат издаването на карта за идентификация, както и издаването на дубликат на карта за идентификация да бъдат намалени с по 5 лева за всеки нов субект определен в чл. 8, ал. 1, чл.9, ал.1, чл. 11 от Тарифата.
След извършени справки в информационната система на регистър БУЛСТАТ за постъпилите заявления се установява, че дължимите такси, събирани от Агенция по вписванията за разглеждане на заявленията в периода 01.09.2012 – 25.08.2013 г. са в размер на 718 185 лева. При сравнително прилагане на разпоредбите, предвидени в настоящия проект за изменение и допълнение на Тарифата, размерът на приходите би бил 523 245 лева или реалното намаление би било с 194 960 лева. В процентно отношение, резултата от приложението на проекта за изменение на Тарифата ще доведе до намаляване на реалния размер на приходите с 24 %, при допускането, че в последващи периоди броя на заявленията, подавани в регистър БУЛСТАТ се запази.
ІІІ./ Най-голямо намаляване размера на таксите е предвидено във връзка с регистрацията на нови търговци, а именно относно първоначалната регистрация на всички видове търговци – Раздел ІІа, чл. 16а от Тарифата. За отбелязване е, че в частта за намаляване на таксите за преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави членки на Европейския съюз (ЕС), или от други държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство – чл. 16а, ал. 1, т. 17, се предлага таксата да се намали за втори път през календарната 2013 г.
Предвид обстоятелството, че малкия и среден бизнес в Република България е организиран под формата на дружества с ограничена отговорност, най – значително е предложението за намаление на таксата за първоначална регистрация по електронен път или на хартиен носител на дружества с ограничена отговорност. В процентно отношение, в сравнение с действащите разпоредби на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията тези такси се намаляват с 31 %.
Като абсолютна стойност на размер на приходите от подаваните в Търговския регистър заявления, най – голямо е намалението от таксите за обявяване на годишни финансови отчети, което при допускане в последващи периоди, че броя и структурата на заявленията, подавани в Търговския регистър се запази ще бъде в размер на 2 136 295 лева.
Отчитайки факта, че дължимият размер на таксите за вписване на промени във вече вписани обстоятелства по електронните партиди на търговците е в нисък размер, а именно 30 лв. за заявления подавани на гише и 15 лв. за електронно подавани заявления, в тази част от Тарифата намаление се предвижда за таксите за вписване на промени в обстоятелствата относно капитала на капиталовите търговски дружества - чл. 16а, ал. 3, т. 1 от Тарифата, където стойността на таксата е предложено да се намали два пъти – от 60 лв. на 30 лв.
Във връзка с отражението върху приходите на Агенция по вписванията от предлаганото намаление на държавните такси, следва да се посочи:
След извършени справки в информационната система на търговския регистър за постъпилите заявления (съгласно приложената към настоящия доклад таблица) се установява, че дължимите такси, съобразно разпоредбите на Тарифата, събирани от Агенция по вписванията за разглеждане на заявленията в периода 01.09.2012 – 25.08.2013 г. са в размер на 19 011 905 лева. При сравнително прилагане на разпоредбите, предвидени в настоящия проект за изменение и допълнение на Тарифата, размерът на приходите би бил 14 903 935 лева или реалното намаление би било с 4 107 970 лева. В процентно отношение, резултата от приложението на проекта за изменение на Тарифата ще доведе до намаляване на реалния размер на приходите с 22 %, при допускането, че в последващи периоди броя и структурата на заявленията, подавани в Търговския регистър се запази.
При определяне размера на дължимите в полза на Агенция по вписванията такси, следва да се отчита характерът на производството по водене на всеки един от съответните регистри. Вписването в търговския регистър биха могли да се определят като регистрационни процедури, те се извършват по реда на нормативно-контролните производства предвидени в Глава втора и Глава втора „а“ (Нова - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) от Закона за търговския регистър.
В заключение следва да посочим, че предложените от работната група промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията са във всеобщ интерес – както на бизнеса така и на гражданите, поради което и тяхното своевременно обективиране в нормативен акт считаме за крайно необходимо.
В предложеният проект на акт не се предлага да се увеличи числеността на Агенция по вписванията.
Към доклада е приложена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - за актове, които оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Мерките по изпълнение на предложения проект на Постановление на Министерския съвет за промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. ще се изпълнява в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията по вписванията.
Предложеният проект на акт не предвижда хармонизация на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се изготвя справка за съответствие с европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проекта на постановление е публикуван на Internet страниците на МП и Портала за обществени консултации.
Проектът на Постановление и приложените към него документи са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като изразените становища са отразени в приложената справка. На основание чл. 32, ал. 3 от правилника, във връзка с чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, проекта на материалите са съгласувани с Агенцията по вписванията и със Служба по вписванията към СРС – УС и гл. секретар на БАСВ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля Министерския съвет да приеме предложения проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

ПРИЛОЖЕНИЯ :
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.;
2. Справка за отразяване на получените становища-в табличен вид;
3. Съгласувателни писма;
4. Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
5. Проект за съобщение на средствата за масова информация;
6. Магнитен носител.ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
Мнение Публикувано на: 28 Окт 2013, 10:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов