КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 17:51

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - вписване на встъпването в ипотечен дълг и дължимата такса
Автор Съобщение
  Заглавие:  вписване на встъпването в ипотечен дълг и дължимата такса  Отговори с цитат
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.......

гр.ЛОВЕЧ, 31.05.2011 г.


ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД граждански състав в закрито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Д. ЧЛЕНОВЕ:1. Т 2. Н. Д.


при секретаря ……………………………………………. като разгледа докладваното от съдията гр. дело №268 по описа за 2011 година, съдът за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.32Б от ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА във връзка с чл. 577 от ГПК.

Подадена е частна жалба № 3738/25.05.2011 г. от „С г”АД-София против определение № 3/12.05.2011 г. на съдията по вписванията при Л районен съд. Моли съдебният акт да бъде отменен като незаконосъобразен, тъй като неправилно е определен размера на държавната такса и не е съобразено, че се касае до действие по отбелязване, а не по вписване. Посочва се, че съдът не е приложил разпоредбата на чл. 129 от ГПК и се изтъква,че пълния размер на дължимата държавна такса за вписване е внесен в последствие.
Съдът като разгледа жалбата и приложените писмени доказателства към преписката по молба №3045/12.05.2011 г. по описа на Службата по вписванията при–Ловеч, намира за установени следните фактически обстоятелства:
Подадена е писмена молба №3045/12.05.2011 г. до Службата по вписванията –Ловеч от „У Б”-АД-София за вписване на промени в договорната ипотека учредена с акт №93,т.2,н.д. №92/2009 г. на нотариус с рег.№139 на НК вписан в АВ-СВ-Л, акт №31,т.1,д.№513/2009г., произтичащи от договор за встъпване в дълг от 30.03.2011 г. с нотариално заверени подписи на страните за сумата 13400000 евро.
Постановено е определение №3/12.05.2011 г.на Съдията по вписванията при Ловешки районен съд,с което е отказано вписване на молба №3045/12.05.2011 г. на „У Б”-АД-София в имотния регистър на АВ-София. Посочено е, че на при действие на чл. 171 от ЗЗД, чл. 17, ал.1 и ал.2 от ПВ и чл. 2 от ТТСАВ дължимата държавна такса възлиза на сумата 26208.12 лева, а молителя е внесъл такса в размер на сумата 13104.06 лева.
Частната жалба № 3738/25.05.2011 г. от „Спарки груп”АД-София против определение №3/12.05.2011 г. на съдията по вписванията при Ловешки районен съд е подадена на 25.05.2011 г..Атакуваният акт на съдията по вписванията при ЛРС е връчен на жалбоподателя на 17.05.2011 г. Съдът приема,че е спазен законоустановения едноседмичен срок по чл. 275 от ГПК, настоящето производство е допустимо и жалбата следва да се разгледа по същество.
Представен е договор за встъпване в дълг/неразделна част от договор за банков револвиращ кредит №1170/07.01.2008 г. и анексите към него/ от 30.03.2011 г., между „У Б”-АД-София-кредитор, „С е”-АД-Л кредитополучател, ипотекарен длъжник и залогодател и „С г”АД-София, Спарки GMBH SPARKI GmbH-Германия-двамата солидарни длъжници,встъпващи в дълга за сумата 13400000 евро,ведно с договорените лихви,такси и комисионни до окончателното погасяване на банков револвиращ кредит №1170/07.01.2008 г. За целите на настоящето изложение следва само да се отбележи, че встъпването в дълг, т.н. кумулативно поемане на дълг, уредено в чл. 101 от ЗЗД е договор, с който трето лица се задължава солидарно по съществуващо облигационно отношение с кредитора и за последния възниква нова претенция за същата престация, като при плащане от единия длъжник, последния се суброгира в правата на кредитора.
Приложен е нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, находящи се в гр. Л №93,т.2,рег.№1615/н.д.№92/2009г. от 12.03.2009 г. /вписан под №31,т.1.,н.д.513/12.03.2009 г. на АВ-СВ-Л/ между „У Б”АД-София-ипотекарен кредитор, предоставил банков револвиращ кредит по договор № 1170/07.01.2008 г. за сумата 6400000 евро и с анекс № 1/12.03.2009 г. предоставил допълнителен кредитен лимит 7000000 евро или при обща кредитна експозиция 13400000 евро и „С-Е”-Л кредитополучател и ипотекарен длъжник. Вложен е като доказателство и нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №74/11.10.2010 г. т.2,р.№3727,д.№234/2010 г./вписан под №66,т.4,н.д. 6083 на АВ-СВ-Р/ между „У Б”АД-София-ипотекарен кредитор, предоставил банков револвиращ кредит по договор № 1170/07.01.2008 г. и анекси за сумата 13400000 лева, „Спарки-Елтос”-Ловеч-кредитополучател и „Е с”-Р-трето задължено лице, ипотекарен длъжник и собственик на недвижими имоти в гр.Русе.
В казуса основният въпрос е свързан с размера на дължимата държавна такса, предвид вида на дейността на съдията по вписване - вписване или отбелязване. Настоящата инстанция счита, че становището на съдията по вписванията относно вида на действието –вписване, а не отбелязване, е законосъобразно и се споделят от съдебния състав. Встъпването в ипотечен дълг е посочено, сред правните сделки, които подлежат на вписване изрично в разпоредбата на чл. 171 от ЗЗД. При историческо тълкуване на разпоредбата на чл. 171 от ЗЗД съдът констатира, че правната норма е имала първоначална редакция /ДВ чл. 27/1950 г./, в която е било предвидено,че за да има действие към ипотеката встъпването в дълг трябва бъде отбелязано към договора или молбата за учредяване на ипотека. С изменението на чл. 171 от ЗЗД /ДВ бр.34/2000 г./ обусловено от приемането на ЗКИР се предвижда, че встъпването в дълг се вписва в имотния регистър, като вече е изоставен термина „отбелязване”. Явно не се касае до терминологична неточност, а до конкретизиране на вида на дейността на съдията по вписване. Аргумент за този извод съдът намира и в съдържанието на чл. 17, ал. 1 от ПВ, където отново изрично се посочва, че встъпването в ипотечното вземане се „вписва” и то по реда на чл. 12, ал.2 от ПВ. Съдът счита,че законодателят прави ясно разграничение между вписване и отбелязване, като последното изрично е посочено, в кои хипотези се извършва - чл. 13, чл. 14 и 19, ал.3 от ПВ. При сравнително тълкуване на разпоредбите на чл. 17 и чл. 13, чл. 14 и 19, ал.3 от ПВ съдът установява, че не може да се възприеме, че под термина „вписване” по смисъла на чл. 17 от ПВ законодателят е имал предвид отбелязване, в какъвто смисъл са съжденията на жалбоподателя. Още повече, че израза „вписване” е използван изрично и последователно досежно встъпването в ипотечен дълг в чл. 17,ал. 1 от ПВ: ”вписване на актовете…”, чл. 17,ал. 2 от ПВ – „основанието за вписването..”, ”върху, които ще се направи вписването”, ”вписването се извършва”, а относно подновяването и заличаването има самостоятелни разпоредби - чл. 18 и чл. 19, конкретизиращи различен ред за действията на съдията по вписване. Вписването по смисъла на чл. 1 от ПВ е юридически акт с гражданско-правно действие, представляващо даване гласност на акта, който следва да бъде вписан и целящо непротивопоставимост на последващи действия от трети лица, даващо сигурност в гражданския оборот. Вписването представлява завършване на сложния фактически състав на една сделка и вписаното обстоятелство се счита известно на третите лица от датата на вписване, като въведената необорима презумпция за знание се обосновава с публичността на имотния регистър. От правните последици и цели на вписването като гражданско-правно действие настоящата инстанция извежда позицията,че вписването в имотния регистър е строго формална дейност. Проверката на длъжностното лице - съдия по вписванията предвид чл. 82 от ЗКРИ е свързана само с установяване на спазването на законните изисквания и предвидената форма на подлежащия на вписване акт. Този обхват на дейността на съдията по вписванията е въведен и в основанията за отказ за вписване по смисъла на чл. 32а от ПВ. В хода на проверката за редовност на искането за вписване Ловешки окръжен съд констатира, че на основание чл. 2 от ТТСАВ, се дължи държана такса в размер на 0.1% от материалния интерес или 26208.12 лева.
Вписването е охранително производство, което е безспорно, едностранно и формално. От друга страна предвид чл. 12, ал. 2 от ПВ /приложимата правна норма в казуса/ производството по вписване се развива незабавно в рамките на работния ден и завършва с разпореждане на съдията по вписванията. Относимостта на чл. 129 от ГПК във връзка с чл. 540 от ГПК следва да се преценява във всеки конкретен случай, като касае единствено предпоставките на Правилника по вписванията. В тази насока е утвърдената съдебна практика на ВКС, която настоящата инстанция споделя - определение № 260/16.06.2009 г. по гр.д. 2009 г. на ВКС. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент молителят - жалбоподател е внесъл дължимата държавна такса в пълния и размер от 26208.12 лева /пл. нареждане от 13.05.2011 г. за сумата 13104.06 лева и пл. нареждане от 04.05.2011 г. в размер на сумата 13104.06 лева/ следва да бъде отменен отказа за вписване и да бъде разпоредено такова. Тази позиция на съда се обосновава и с оглед защита правата на молителя,тъй като се касае до отстранен недостатък на молбата за вписване и отказът за вписване би имал значителни неблагоприятни последици.
Съдът приема, че атакуваният отказ на съдия по вписванията при ЛРС по молба № 3045/12.05.2011 г. до Службата по вписванията – Л от „У Б”-АД-София за вписване на промени в договорната ипотека учредена с акт № 93, т.2, н.д. №92/2009 г. на нотариус с рег.№ 139 на НК вписан в СВ Л, акт № 31, т. 1, д.№ 513/2009г. произтичащи от договор за встъпване в дълг от 30.03.2011 г. с нотариално заверени подписи на страните за сумата 13400000 евро е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като укаже да бъде извършено вписване на посоченото обстоятелство.
Воден от гореизложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа на съдия по вписванията ри ЛРС по молба №3045/12.05.2011 г. до Службата по вписванията –Л от „У Б”-АД-София за вписване на промени в договорната ипотека учредена с акт №93,т.2,н.д. №92/2009 г. на нотариус с рег.№ 139 на НК вписан в СВ-Ловеч, акт № 31, т.1, д.№ 513/2009г. произтичащи от договор за встъпване в дълг от 30.03.2011 г. с нотариално заверени подписи на страните за сумата 13400000 евро, като УКАЗВА да се извърши вписването.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
Мнение Публикувано на: 20 Яну 2012, 10:56

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов