КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Окт 2021, 17:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Частично заличаване на ипотека за дадени имоти
Автор Съобщение
  Заглавие:  Частично заличаване на ипотека за дадени имоти  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _______30.12.2009г.
гр. Перник

Пернишкият окръжен съд, гражданска колегия, I състав

На тридесети декември 2009 Година

В публичното заседание в следния състав :

Председател: Людмила Пейчева
Членове :
Методи Величков
Капка Павлова
при секретаря _____________ и в присъствието на прокурора ___ като разгледа докладваното от член съдията Капка Павлова, ч.дело № 773 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.2 от Правилника за вписванията вр. с чл. 274 и чл.577 от ГПК.

С определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС е оказал да впише съгласие на „Б.- а. К. Б.” АД за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземле имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.

Против така постановеното определение са постъпила жалби от страните по договора за договорна ипотека ,чието частично заличаване се иска . Моли се определението да бъде отменено и да бъде постановен съдебен акт,с който да се впише поисканото заличаване.

Жалбите са подадени в законоустановения срок от лица ,имащи правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима и като такава ще следва да бъде разгледана.

Пернишкият окръжен съд ,като извърши проверка на обжалвания акт и преценявайки доводите на страните,намира за установено следното :

Видно от приложения по делото нотариален акт № акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-Перник с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. „Д. и.” ООД *** е учредило в полза на „Б.- а. Б.” АД ипотека върху 276 недвижими имота като обезпечение на отпуснатия кредит в размер на 6603671 евро.

На 29.10.2009г. в Службата по вписванията при РС- П. е постъпила молба от управителя на „Д. и.” ООД ,с която се иска да бъде заличена ипотеката върху описаните по-горе пет недвижими имота. Към молбата е приложено нотариално заверено съгласие ,дадено от упълномощени лица от ипотекарния кредитор за заличаване на ипотеката. В същото е посочено, че е погасена част от отпуснатия кредит в размер на 149 880 евро. Представени документи, удостоверяващи надлежното упълномощаване на лицата, подписали съгласието.

В обжалваното определение са изложени мотиви, че съгласието на БАКБ е незаконосъобразно, тъй като ипотечното право е неделимо и разделянето му на части противоречи на същността на ипотеката. Освен това е посочено, че за заличаване на ипотеката се дължи държавната такса в размер на 1 / 2 от тази, внесена за вписване на ипотеката, тъй като законодателят не въвежда разграничителен критерий между пълното и частично заличаване, нито въвежда по-ниска държавна такса, различна от тази по чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

В депозираните жалби се навеждат доводи, че атакуваното определение е незаконосъобразно, тъй като това е изрично предвидено в Правилника по вписванията и че това е право на кредитора, който сам преценява дали дадено вземане на бъде обезпечено или не. Освен това се твърди ,че неправилно е прието ,че държавната такса за частично заличаване на ипотеката се дължи върху пълния размер на дълга ,а не само върху погасената част от същия ,тъй като това не е в интерес на гражданския оборот. В подкрепа на тези доводи е представено копие от писмо на Министерство на правосъдието с изх.№12-11139 от 27.08.2008г.,с което на Председателите на районните съдилища и директорите на регионалните дирекции на Агенцията по вписванията се дават указания, че при частично заличаване на ипотека следва да се събира държавна така върху погасената част от дълга.

Пернишкият окръжен съд счита, че право на кредитора, чието вземане е обезпечено да даде съгласие за частично заличаване на ипотеката, учредена в негова полза. Действително ипотечното право е неделимо ,но това се отнася до обстоятелството, че целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на кредитора. Кредиторът обаче има право да поиска заличаване на ипотеката независимо от това дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи дали да запази привилегията, която дава обезпечаването на вземането. Ето защо , когато са ипотекирани няколко имота, кредиторът във всеки един момент може да даде съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях, върху част от имотите или върху всички имоти и това не е в противоречие със закона.

По отношение на таксата, която се дължи от молителя за вписване на съгласието за частично заличаване на ипотека ,окръжният съд излага следните съображения: Съгласно чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата на чл.2 от същата тарифа. В последната разпоредба е регламентирано, че таксата се събира върху цената, върху която е таксуван актът или документът. Под цена на акта обаче следва да се разбира размера на цялото вземане. Това е така с оглед на вече изразеното становище, че целия размер на вземането по нотариалния акт се обезпечава от цялата ипотека/ в случая от всички имоти/ . В конкретния договор за кредит не е уговорено кой имот каква част от вземането обезпечава. Само ако имаше изрична такава уговорка може да се приеме, че следва да се внесе държавна такса върху онзи размер на вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска заличаване.

Както беше посочено по-горе, кредиторът може да поиска заличаване на ипотеката върху част от имотите без да е необходимо въобще да има плащане от страна на ипотекарния длъжник. Затова и погасяването на сума, която съответства на стойността на тези имоти не е условие за извършване на заличаването. Поради тази причина „цената на акта” по смисъла на чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията не може да се определя от посочената от кредитора част от кредита ,която той твърди, че е била погасена .

Предвид на тази съображения, изводите на съдията по вписванията, че за да вписано съгласието за заличаване на ипотеката върху описаните в същото пет броя недвижими имоти, подробно описани , следва да се внесе държавна такса в размер на половината от таксата за вписване на цялата ипотека са правилни и

С оглед на изложеното ,съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС, постановено по молба вх.№ 19/29.10.2009г.,подадена от „Д. И.” ООД, гр.С. за вписване на съгласие с рег.№ 2976/ 08.102009г. по описа на нотариус №*** на НК ,дадено от „Б.- а. К. Б.” АД, гр.С. за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателите.

Председател:
Членове:
Мнение Публикувано на: 24 Апр 2010, 08:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов