КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Авг 2021, 07:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Автор Съобщение
  Заглавие:  Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011  Отговори с цитат
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№3

гр. Разград, 06 Януари 2011г.

Разградският административен съд, в закрито заседание на 06 Януари 2011год. в състав:

Председател: Диан Василев

за да се произнесе по докладваното адм.д. №154 по описа на съда за 2010год., установи следното:
Производството по настоящото дело е образувано след постъпила преписка в деловодството на съда по повод определение на ВКС от 22.12.2010г. С определението, ВКС е изпратил жалбата на държавен съдебен изпълнител(ДСИ) при районен съд Разград срещу отказ на съдия по вписванията да издаде удостоверение по реда на чл.42 и сл. от Правилник за вписванията(ПВ) за разглеждане по компетентност от административния съд. Върховният касационен съд е приел, че действията по издаване на такъв вид справки от страна на съдия по вписванията е административна дейност и следователно отказът за издаване на справка подлежи на обжалване по реда на АПК(Административно-процесуален кодекс).
Административният съд, след като прецени данните по преписката и като съобрази разпоредбите, находящи се в гл.54 на ГПК(Граждански процесуален кодекс), озаглавена „Нотариални производства”, разпоредбите на ПВ, както и легалните определения за административен акт, дадени в чл.21 от АПК, прави следните изводи:
Производството първоначално е образувано пред Разградски окръжен съд по повод подадена жалба от държавен съдебен изпълнител във връзка с направен отказ на съдия по вписванията да издаде справка или удостоверение по чл.46 от Правилник за вписванията, поискана от държавния съдебен изпълнител. Окръжния съд е приел, че дейността на Служба по вписванията по издаване на справки и преписи от документи не подлежи на съдебен контрол по реда на ГПК и това го е мотивирало да остави без разглеждане подадената пред него жалба като недопустима. Срещу това определение държавния съдебен изпълнител подава жалба, която е предмет на производството, образувано пред ВКС. С определение №521 от 22.12.2010г. ВКС потвърждава определението на РзОС, но в диспозитива си постановява жалбата на ДСИ да се изпрати за разглеждане от Административен съд Разград, тъй като в мотивите си приема, че действията по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания е административна дейност, съответно отказа да се извърши такава дейност подлежи на обжалване пред съответния административен съд- по аргумент от чл.128, ал.1, т.3 от АПК.
Настоящият състав не споделя тези изводи и счита, че делото не му е подсъдно поради следните съображения:
Нормата на чл.569 ГПК, разпоредба, находяща се в гл.54 на кодекса „Нотариални производства”, в раздел I(едно римско), озаглавен „Общи правила”, с подзаглавие „Нотариални удостоверявания” изброява изчерпателно кои производства са нотариални. В т.6 от тази норма е посочено, че нотариално удостоверяване е даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2 от ГПК, а в т.7 като вид нотариално удостоверяване е записано и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести. Следователно действията по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания, уредени в чл.42 и сл. от ПВ е вид нотариално удостоверяване съгласно ГПК. От друга страна, съгласно чл.577, ал.1 от ГПК „Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд”. Действително в ПВ няма изрична уредба на обжалване на отказ от издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, чл.32а и сл. от правилника уреждат случаите на откази от страна на съдиите по вписвания, но за актове, представени във входящия регистър за вписване, отбелязване или заличаване. Такава уредба обаче е налице в нормативен акт от много по-висока степен, който дава и определение на този вид дейност- че това е нотариално удостоверяване, сочи и реда по който се жали отказ от извършване на такава дейност- с частна жалба пред съответния окръжен съд. Следователно, отказите на съдиите по вписвания да издадат справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания не са административна дейност и не подлежат на обжалване по реда на АПК, а като вид нотариално удостоверяване се обжалват по реда на чл.577, ал.1 от ГПК и следва да се разгледат от съответния окръжен съд, в случая Окръжен съд Разград.
Ето защо, Разградският административен съд намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати, като неподсъдно нему. Възниква спор за подсъдност между Разградски административен съд и Разградски окръжен съд, който следва да се разреши по реда на чл. 135, ал. 4 от АПК.
Въз основа на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по административно дело № 154/2010 г. по описа на съда, поради неподсъдност.
Повдига спор за подсъдност с Окръжен съд Разград.
Изпраща делото на Върховен административен съд за разрешаване на спора по реда на чл. 135, ал. 4 от АПК.
Определението не подлежи на обжалване.Съдия:/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 06.01.2011 год.
Мнение Публикувано на: 12 Окт 2011, 17:31
  Заглавие:  Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 16 28.02 .2011г. Град Разград

В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградският административен съд, в закритото съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и единадесетата година, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ДАМЯНОВА

При секретаря
И в присъствието на прокурора
Като разгледа докладваното от съдията Таня Дамянова административно дело № 24 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 521 от 22.12.2010г. ВКС е изпратил жалбата на държавен съдебен изпълнител при районен съд Разград срещу отказа на съдия по вписванията да издаде удостоверение по реда на чл.42 и сл. от Правилник за вписванията(ПВ) за разглеждане по компетентност от административния съд.
Разградският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, констатира следното: С писмо № 3410/27.10.2010г. държавния съдебен изпълнител при Разградския районен съд е поискал да бъде уведомен за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на длъжника А. А. А. от село В., община И. Поискани са и копия от документите за собственост.
С определение от 27.10.2010г. съдията по вписванията при Районен съд - град Разград е отказал на държавния съдебен изпълнител при РС - Разград издаването на справка или удостоверение по чл.46 от ПВ до заплащане на държавна такса.
Държавният съдебен изпълнител при РРС е депозирал жалба против постановения отказ, в която е посочил, че заплащане на такса не се следва, тъй като изпълнителното дело, по което е изискана справката е за присъдена издръжка и като такова е освободено от държавна такса съобразно чл.5, буква”к” от ЗДТ.
Съдът намира, че жалбата на държавния съдебен изпълнител против отказа на съдията по вписванията е недопустима. Съобразно чл.264, ал.2 от ЗСВ държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания. В този смисъл те са държавни органи, разполагащи с властнически правомощия.
Абсолютна процесуална предпоставка за атакуване на административен акт, респ. действие или бездействие на администрацията пред съда, е наличието на интерес от обжалване. Интересът трябва да е правен- обжалването следва да е насочено към премахване или предотвратяване на неблагоприятни правни последици или към постигане на положителни правни резултати. Освен това интересът трябва да е личен и пряк, т. е. административният акт (действие или бездействие) да засяга правната сфера на жалбоподателя като непосредствено отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя.
В разглежданата хипотеза такъв интерес не е налице. Предмет на обжалване е отказ на съдията по вписванията, който не засяга директно правната сфера на жалбоподателя- държавен съдебен изпълнител. Той не е нито гражданин, нито организация по смисъла на §1 от ДР на АПК, а държавен орган и като такъв не може да търси защита от незаконни актове, действия или бездействия на други държавни органи. Това е така, тъй като законодателят е предвидил други гаранции за изпълнението на разпорежданията на държавните органи. Именно такива гаранции дават чл. 275, ал.2 от ЗСВ, който предвижда, че държавните органи, длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. В този смисъл е и разпоредбата на чл.93 от ГПК, чл.426 ГПК и пр.
Този извод се подкрепя и от тълкуването на чл.120, ал.2 от конституцията, дадено с Решение № 21 от 26.X.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 18/95 г.
Единствената възможност на държавните органи да атакуват административни актове е чл.186, ал.1 от АПК, какъвто настоящият случай не е.
Ето защо Разградският административен съд намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати поради липсата на правен интерес у жалбоподателя.
Мотивиран така, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по административно дело № 24/2011 г. по описа на съда поради недопустимост на жалбата.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.Съдия: /п/


ЗАБЕЛЕЖКА: Решението влязло в сила на 09.03.2011 г. като необжалвано.
Мнение Публикувано на: 12 Окт 2011, 08:52
  Заглавие:  Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011  Отговори с цитат
Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Пенка Гетова
чл. 577, ал. 1 ГПК


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 135, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по повдигната от Административен съд - Разград препирня с Окръжен съд Разград, за подсъдност на делото по подадена жалба вх. № 5191/28.10.2010 г. от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград срещу определение от 27.10.2010 г. на съдията по вписване, с което е постановен отказ за издаване на справка или удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията. Административен съд - Разград е приел, че действията по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгата за вписванията, уредени в чл. 42 и сл. от Правилника за вписванията, са нотариални удостоверявания по смисъла на чл. 577, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Следователно, отказът на съдията по вписванията да издаде исканата справка подлежи на обжалване по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК пред Окръжния съд - Разград.


Върховният касационен съд и Върховния административен съд, петчленен състав намира, че делото е подсъдно на Административен съд - Разград, по следните съображения:


Действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява административна дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извършва по силата на изричната правна норма на чл. 42 Правилника за вписванията. Това му действие не поражда юридически последици, а представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.


По изложените съображения петчленния състав,


ОПРЕДЕЛИ:


Компетентен да разгледа жалба с вх. № 5191/28.10.2010 г., подадена от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград против определение от 27,10.2010 г. на съдията по вписване, е Административен съд - Разград.


Определението не подлежи на обжалване.
Мнение Публикувано на: 22 Мар 2011, 10:58

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов