КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юли 2021, 19:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Такса при частично заличаване на ипотека
Автор Съобщение
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
ТАКСИ ПРИ ЧАСТИЧНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКА
Преглед на съдебната практика

Функцията на ипотеката да служи като реално обезпечение на едно вземане се осъществява, като върху един конкретен недвижим имот се налагат определени тежести. Този имот би могъл да се освободи от действието им чрез погасяване на ипотеката. Като се има предвид конститутивното действие на вписването относно учредяването на ипотека, то погасяването на нейното действие става чрез заличаването й - чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Ипотека, която е погасена, трябва да бъде заличена от книгите за вписванията.
Молбата се подава до съдията по вписванията в службата по вписванията, където е била вписана ипотеката. Самото заличаване се извършва по реда на чл. 19, ал. 3 от Правилника за вписванията.
Заличаването на ипотеката може да бъде извършено в четири уредени от закона случая, а именно:
1. Доброволно заличаване, въз основа на писмено съгласие на кредитора с нотариално заверен подпис - чл. 179, ал. 1 ЗЗД, чл. 19, ал. 1 ПВ. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
2. Въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което е постановено заличаването - чл. 179, ал. 1 ЗЗД, чл. 19, ал. 1 ПВ. Всяко лице, което има интерес, може да предяви отрицателен установителен иск, че ипотеката е погасена.
3. По искане на купувач, придобил ипотекирания имот на публична продан - чл. 175, ал. 1 ЗЗД, чл. 19, ал. 2 ПВ.
4. По искане на всяко заинтересовано лице, ако ипотеката не е подновена, след изтичане на 10 години от датата на вписването й - чл. 172, ал. 1 ЗЗД.

Заличаването на ипотека се извършва по начина, указан в чл. 179 ЗЗД и чл. 19 от Правилника за вписванията, като заличаването може да бъде пълно, за цялата сума, или частично - аргумент от чл. 19 и 21 ПВ и от чл. 179 ЗЗД.
Съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (ТДТСАВ) (обн. ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.), за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер на 0,1 на сто, но не по-малко от 10,00 лв. Съгласно чл. 3 от цитираната тарифа за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания, се събира половината от таксата по чл. 2.

Съществува твърде противоречива практика, осъществявана от съдиите по вписванията в отделни районни съдилища в страната при частично заличаване на вписана ипотека по чл. 21 от Правилника за вписванията.

Част от съдиите по вписванията разпореждат частично заличаване да бъде извършено след внасяне на държавна такса, изчислена върху целия размер на кредита. Други - разпореждат това да става след внасяне на държавна такса, изчислена съразмерно на платената част от кредита, т.е. върху посочена сума от кредитора в самото съгласие за заличаване.
Има и трета категория съдии по вписванията, които считат, че ипотеката е единна и неделима и частичното заличаване е недопустимо, поради което го отказват.
В практиката често срещаме постановени определения за откази на съдии по вписванията за различните възможни цитирани по-горе варианти, както и определения на окръжни съдилища по повод обжалвани откази в този смисъл.
Така например с Определение № 165/02.03.2011 г. на съдията по вписванията при Сл. Вп. - гр. В. е постановен отказ по молбата с вх. № 4003/02.03.2011 г. по рег. на Сл. Вп. - В. на “Р. (Б.)” ЕАД - С. за частично заличаване на договорна ипотека на нотариус № ... с район на действие - района на В. районен съд, в частта относно недвижим имот, описан в пункт II, т. 3 от нотариалния акт, а именно: “Търговски комплекс Л., в к.к.
“З. п”, В., състоящ се от триетажна масивна сграда, снек-бар и офис помещения, двуетажна масивна постройка - студио и едноетажни масивни постройки - магазини с обща застроена площ от 279,80 кв.м и обща разгърната застроена площ от 380,30 кв.м със съответни идентификатори.
По обжалвания отказ е образувано въззивно ч. гражд. д. № 1495/2011 г. на В. окръжен съд по частна жалба на “Г. тур” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. “К. Б. I-ви” № ... Към молбата, видно от съдържанието й, са приложени копие от договора за ипотека и пълномощно. Доказателства за внесена държавна такса за частичното заличаване на ипотеката липсват.
Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес по обжалване на определението и е процесуално допустима.
За да откаже частичното заличаване на ипотеката върху описания имот, съдията по вписванията е приел, че в договора за ипотека не е посочено каква част от вземането на банката обезпечава ипотеката върху процесния имот (както това е посочено за други 29 ипотекирани имота), при което ипотеката върху имота обезпечава цялото вземане на ипотекарния кредитор, което е в размер на 10 500 000 евро. При това положение дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно процесния имот, която следва да се внесе, е в размер на половината от дължимата и внесена за вписването на договора за ипотека - чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
В. окръжен съд счита, че определението е правилно.
В случая с цитираната по-горе договорна ипотека в полза на “Р. Б.” ЕАД - С. са ипотекирани 37 недвижими имота, подробно описани в договора, за обезпечаване на вземането на банката към “Г.-т.” ООД Варна, произтичащо от договор за банков кредит в размер на 10 500 000 евро. За двадесет и девет от ипотекираните в полза на банката имоти е посочено каква част от вземането обезпечава всеки един от тях. За процесния имот/имоти не е указано каква част от вземането на ипотекарния кредитор обезпечава, поради което и съгласно чл. 174 ЗЗД ипотеката върху същия обезпечава цялото вземане. С оглед горното и при липсата на указания в договора за ипотека каква част от вземането обезпечава ипотеката върху процесния имот, то съгласно разпоредбите на чл. 2 и 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно горния имот е половината от държавната такса върху размера на сумата, върху която е таксуван актът, т.е. половината от таксата по чл. 2 от тарифата, събрана при вписването на договора за ипотека. В случая изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ЗЗД, че ипотеката върху процесния имот, чието заличаване се иска, обезпечава вземането му до размера от 1 271 685 евро, има материалноправни последици и е от значение за отношенията му с длъжника, но е без значение за определянето на дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката, която по изложените по-горе съображения следва да се определи в половин размер от размера на таксата, по която е таксуван договорът за ипотека.
В случая от доказателствата по делото не се установява да е платена изобщо държавна такса за поисканото частично заличаване - липсва представено копие от вносната бележка или от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, от който да е видно внасянето на сума за държавна такса. Такива доказателства не са представени и с частната жалба, поради което и твърденията на частния жалбоподател за внесена държавна такаса, са недоказани.
Невнасянето на държавна такаса, когато такава се дължи, е основание за отказ на исканото частично заличаване на ипотеката върху процесния имот.
Наведените в жалбата възражения и доводи, че дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката върху процесния имот следва да се определи върху посочената от кредитора сума в депозираното по чл. 179, ал. 1 ЗЗД съгласие, съдът намира за неоснователни по мотивите, изложени по-горе.
Наведените от жалбоподателя доводи, че вече били извършени няколко частични заличавания относно частта от ипотекираните в полза на банката имоти, и тези действия са били таксувани върху частичния интерес на банката, което обосновавало и извода, че и в настоящия случай дължимата държавна такса трябва да се определи върху интереса на кредитора, съдът намира за неоснователни. Видно от представените с частната жалба доказателства, през май 2009 г. са заличени ипотеките върху четири от ипотекираните имоти, но в договора за ипотека, с който тези имоти са ипотекирани, за всеки от тях е посочено каква част от вземането на кредитора обезпечават, поради което и са таксувани върху тези суми в съответствие с чл. 2 и 3 ТДТСАВ.
По изложените съображения съдът намира, че обжалваното определение е правилно, а частната жалба срещу него - неоснователна и същата следва да се остави без уважение. В същия смисъл са и мотивите на ОС-В., изразени в Определение № 228 от 26.01.2012 г. по ч. гражд. д. № 210 по описа на съда за 2012 г.
Аналогични са мотивите на В. окръжен съд и в Определението му от 13.10.2011 г. по ч. гражд. д. № 1937 по описа за 2011 г. по повод частна жалба от “У. А. С.” ООД - гр. С., представлявано от управителя Вл. С. чрез пълномощника адв. Б. С., против отказ на съдията по вписванията при ВРС да бъде вписано съгласие за частично заличаване на договорна ипотека.
В мотивите на обжалвания отказ съдията по вписванията е изложил съображения, че ипотечното право е неделимо, поради което не може да се каже кой имот каква част от задължението обезпечава. Следователно при частично заличаване на договорна ипотека само спрямо някои от описаните недвижими имоти държавната такса за заличаване следва да се внесе в размер на първоначално внесената изцяло държавна такса за вписване на договорната ипотека, а не само изчислената върху погасената част от обезпечения дълг. Освен това констатира несъответствие между вписаните в молбата съгласие обекти и тези по нотариален акт за договорна ипотека.
В рамките на проверката по частната жалба по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 ГПК съдът констатира следното:
Очевидно, че обединяването на изброените в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека самостоятелни сгради в един обект с общ кадастрален идентификатор, се е осъществило след вписване на този нотариален акт, но същият факт подлежи на установяване пред съдията по вписванията и не е достатъчно съществуването на твърдения в тази връзка в писменото съгласие на кредитора, без да се представят доказателства. Само на това основание следва да се потвърди обжалваният отказ.
Във връзка с дължимата държавна такса за вписване на частично заличаване на договорна ипотека, ВОС намира следното: след като принципно е допустимо от нормативния акт (чл. 21 ПВ) частичното заличаване на вписана ипотека, то неоснователни са съображения, почиващи на неделимостта на ипотечното право. Причините, които налагат частичното заличаване, могат да имат различен произход, но крайният резултат при частичното заличаване е, че за част от недвижимите имоти, спрямо които е било налице вписване на някакво вещно право, вещна тежест или ограничение, то отпада. А за другата незасегната част от недвижимия имот, респективно имоти, то остава.
Както нормативно е допустимо частичното заличаване, така и допустимо и отговарящо на принципа за реципрочност е изискването за изчисляване на дължимата държавна такса за заличаване съобразно тази част. Това правило е възприето и в други нормативни актове - например Тарифа за дължимите държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК, според която размерът на таксите се определя върху: цената на иска, предявен с исковата молба; само върху обжалвания с въззивната жалба интерес. Размерът за определяне на ДТ е даден в чл. 3 във връзка с чл. 2 ТДТСАВ и касае хипотезата на цялостно заличаване на вписване на подлежащ на вписване акт. Представлява половината от дължимата за вписване такса, а именно 0,1 на сто върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска, но не по-малко от 10,00 лв.
В конкретния случай, при частично заличаване на вписана договорна ипотека само по отношение на няколко от ипотекираните имоти, предвид частично погасяване на дълга, следва да се събере половината от 0,1% върху цената, по която е таксуван актът досежно тази му част. Удостовереният с нотариалния акт материален интерес се определя по реда на чл. 96 и 97 ЗННД и ако е прието, че това е размерът на цялото обезпечено с ипотека вземане, то при частично заличаване материалният интерес ще се определи върху размера на погасения дълг. Аналогично разрешение е дадено и с нормата на чл. 97, ал. 2 ЗННД, според която при изменения и допълнения на сделки и документи удостовереният материален интерес е само този на промените.
С оглед на гореизложеното, ВОС потвърждава отказа на СВ при ВРС да бъде вписано съгласие за частично заличаване на договорна ипотека. Същият смисъл намираме и в мотивите на ОС-Р. в негово определение от 10.02.2010 г. по ч. гражд. д. № 33 по описа на съда за 2010 г.
С друго решение В. окръжен съд от 17.11.2011 г. по ч. гражд. д. № 2267 по описа за 2011 г., за да се произнесе, е взел предвид следното:
Производството е образувано по частна жалба на К. И. К., действащ като управител на “К. и сие” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Р., ул. “К. Б.” № 80 против отказ на съдия по вписванията при ВРС, обективиран в определение от 24.10.2011 г. да заличи частично наложена ипотека.
ВОС намира следното:
С нот. акт № 115/2008 г. е учредена договорна ипотека от частния жалбоподател в полза на “У. Б.” АД за обезпечаване задължението на първия спрямо второто ТД в размер на 1 100 000 по договор за инвестиционен банков кредит от 20.02.2008 г., върху недвижим имот на “К и сие” ЕООД, представляващ ПИ с площ от 1 800 дка, находящ се в гр. В. КП “А. м.”, съставляващо УПИ по плана на с.о. “А. м.” и изградената върху него сграда в груб строеж, състояща се от 24 паркоместа, ресторант на две нива и 14 апартамента, с избени помещения.
Таксата за вписване на договорната ипотека върху удостоверения материален интерес е в размер на 1100 лв.
С молба от 24.10.2011 г. К. И. К. е поискал вписване по над­лежния ред на съгласие за частично заличаване на учредена с нот. акт № 115/2008 г. договорна ипотека, с приложено нотариално заверено съгласие на “У. Б.” АД за частично заличаване на визираната по-горе ипотека, само досежно един обект от нея - подробно описан в искането. Уточнено е в съгласието, че частичното заличаване се налага поради връщане на част от задължението на ипотекарния длъжник в размер на 26 012,54 лв. по договора за банков кредит от 20.02.2008 г. Представена е и вносна бележка за внесена държавна такса за вписване на съгласието за заличаване в размер на 125 лв. Приложен е и нотариален акт.
В мотивите на обжалвания отказ съдията по вписванията е изложил съображения, че ипотечното право е неделимо, поради което не може да се каже кой имот каква част от задължението обезпечава. Следователно при частично заличаване на договорна ипотека само спрямо някои от описаните недвижими имоти държавната такса за заличаване следва да се внесе в размер на първоначално внесената изцяло държавна такса за вписване на договорната ипотека, а не само изчислената върху погасената част от обезпечения дълг.
По повдигнатия в частната жалба и в мотивите на обжалвания акт въпрос за дължимата държавна такса за вписване на частично заличаване на договорна ипотека, ВОС споделя същите мотиви както по ч. гражд. д. № 1937 по описа за 2011 г. в определението си от 13.10.2011 г.
До същите изводи стигаме и проследявайки мотивите на ВОС в определеннието му от 21.12.2011 г. по ч. гражд. д. № 2509 по описа за 2011 г.
Производството е образувано по частна жалба на ЧСИ, рег. № 715, с район на действие - ВРС, срещу отказ № 725 на СВ при ВРС, обективиран в определение от 25.11.2011 г. - да заличи частично договорна ипотека, вписана на 22.10.2007 г. в АВ. Към молбата на ЧСИ е приложено доказателство за внесена ДТ в размер само на 5,00 лв. и липсват доказателства за внесена ДТ в размер на половината от таксата за вписване по чл. 3 от Тарифата за ДТСАВ. От представеното с молбата за вписване удостоверение от ЧСИ се установява, че ипотекарният кредитор “А. Б. - клон Б.” - С., не е дал съгласието си да остане в сила частично вписаната в негова полза на 22.10.2007 г., договорна ипотека, с акт № ... СВ - В., върху НИ, представляващ ап. 11, находящ се в гр. В., ж. к. “В.”, бл. ..., вх. № 1 А, ет. 4, за който по изпълнително дело № 20097150400210 е проведена публична продан, постановлението за възлагане на който е влязло в сила на 16.06.2011 г. Това е видно и от приложената към молбата изрична декларация в този смисъл от същия.
Съгласно чл. 21 ПВ е допустимо частично заличаване на вписана ипотека, като ДТ следва да се изчисли по правилата на чл. 3 във връзка с чл. 2 ТДТСАВ, т.е. половината от дължимата за вписване такса - 0,1 на сто върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска, но не по-малко от 10,00 лв. В конкретния случай, при заличаване на вписване на договорна ипотека само върху един от имотите, всеки от които обезпечава дълга, предвид частичното погасяване на последния, съгласно постановлението за възлагане на НИ от 29.03.2011 г. по изпълнително дело, посочено по-горе, продаден за сумата от 57 966,75 лв., ДТ следва да се събере в размер половината от 0,1% върху размера на погасения дълг. За целта следва в искането за заличаване изрично да се посочи размерът на платената част от дълга. Такова изявление, респективно доказателства за платена държавна такса в размер, определен съобразно изложените правила, липсват в искането на ЧСИ № ... Това поставя в невъзможност съдията по вписванията да провери размера на дължимата държавна такса.
Поради изложеното, предвид липсата на изрично изявление за размера на погасената част от дълга и съответна държавна такса за заличаване в искането за заличаване на ЧСИ, обжалваният отказ следва да бъде потвърден.
Различни мотиви по повод обжалване откази на съдии по вписванията във връзка с искания за частично заличаване на вписани ипотеки намираме и в определения на Б. окръжен съд.
Например: Определение № 352/28.01.2011 г. на БОС по ч.гр.д. № 2212/2010 г., образувано по повод на частна жалба с вх. № 11435/28.12.2010 г. по описа на БОС, против Определение № 242 от 10.12.2010 г. на СВ към АВ - Б., с което е отказано вписване на искане за частично заличаване на договорна ипотека.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши частично заличаване с аргументите, че внесената от заявителя държавна такса в размер на 76,58 лв. е неправилно изчислена и дължимата би следвало да бъде в размер на половината от таксата за вписване, или 1564,67 лв., изчислена от държавния орган въз основа на удостоверения в договора за ипотека материален интерес в размер на 800 000 евро.
Съдът намира обжалваното определение за незаконосъобразно поради следните мотиви: От представените по преписката доказателства следва изводът, че са спазени изискванията на чл. 168 ал. 2 във връзка с чл. 167, ал. 2 ЗЗД, към който препращат чл. 16 ПВ, както и чл. 19 и 21 ПВ досежно съгласието на кредитора и съдържанието на молбата от заинтересованото лице. Според чл. 3 ТДТСАВ, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания, се събира половината от таксата по чл. 2, т.е. 0,05%. Тълкуването на тези разпоредби, съобразно ЗНА, според настоящия съдебен състав води до извода, че идеята на законодателя е размерът на таксата да бъде поставен в зависимост от материалния интерес, който подлежи на удостоверяване. При вписване на договорна ипотека и при заличаването й материалният интерес се определя от общия размер на задължението, чието изпълнение се обезпечава. При частичното заличаване на ипотека относно част от обектите, за които е учредена поради частично погасяване на дълга, материалният интерес е реципрочен на погасеното вземане. От това следва, че при тази хипотеза държавната такса за заличаването следва да се определи върху размера на погасеното вземане, а не следва да се заплаща такса, като за пълно заличаване, в какъвто смисъл е и константната и неизменна практика на БОС.
Същите мотиви на БОС намираме в определение от 08.02.2010 г. по ч. гражд. д. № 108/2010 г., образувано по частна жалба против Определение № 641/11.12.2009 г. на съдията по вписванията при БРС, с което е отказано частично заличаване на договорна ипотека поради неправилно внесена такса за заличаване. Последното е отменено с указание да се извърши исканото заличаване. Определението не подлежи на обжалване.
Аналогични са мотивите и в Определение на БОС от 11.06.2010 г. по ч. гражд. д. № 818 по описа за 2010 г., с което се отменя Определение № 88 от 20.04.2010 г. на съдията по вписванията към СВ при АВ-Б, с което е отказано частичното заличаване на договорна ипотека по описа на СВ при АВ - Б. Указва се да се извърши исканото частично заличаване. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В същия смисъл и със същия краен резултат - отмяна на определения на съдии по вписванията във връзка с постановени откази за частично заличаване на ипотеки с мотив неправилно внесена такса за исканото заличаване, намираме в следните определения на П. окръжен съд, а именно:
Определение № 3410 от 17.12.2009 г. по ч. гражд. д. № 3045/2009 г. на ПОС против определение от 13.11.2009 г. на съдията по вписванията при ПРС по преписка с вх. № 54/13.11.2009 г.
Определение № 862/22.03.2010 г. по ч. гражд. д. № 762/2010 г. против Определение № 179 от 26.02.2010 г. на съдията по вписванията при ПРС по молба с вх. № 4161/26.02.2010 г.
Определение № 721/09.03.2010 г. по ч. гражд. д. № 648/2010 г. против определение от 23.02.2010 г. на съдия по вписванията при ПРС по преписка № 163/25.02.2010 г.

И в трите горецитирани определения на ПОС, с които се отменят определения на съдията по вписванията с мотив непълно внесена такса по повод поискано частично заличаване на вписани договорни ипотеки, мотивите на конкретни състави са еднотипни в следния смисъл: При частично заличаване по ипотечно вписване следващата се държавна такса за това вписване се определя по правилата на чл. 2 и 3 ТДТСАВ. Когато се касае до частични заличавания, следва да се събере такса, съответна на материалния интерес на частичното заличаване, като в крайна сметка пълният размер на дължимата се държавна такса за вписване на заличаването ще бъде събрана при вписването на всички частични заличавания.

Общото и в трите цитирани определения на ПОС е, че с тях се отменят определения за отказ на съдията по вписванията при ПРС, постановени на основание чл. 3 ТДТСАВ, но те не са окончателни и подлежат на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС, в противовес на Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001 г., т 6 на ВКС на ОСГК, в което се приема, че на касационно обжалване подлежат само актове, които решават в отрицателен смисъл въпроса за основателността на молбата за вписване.

Има и определения на ПОС и на други окръжни съдилища, по които има образувани ч. гражд. дела против определения за отказ на съдията по вписванията с предмет частично заличаване на ипотека, по които е постановена отмяна на отказа, с разпореждане връщане на преписката за извършване на частично заличаване. Определението не подлежи на обжалване (Пример Определение № 1684/14.06.2010 г. на ПОС по ч. гражд. д. № 1352 по описа за 2010 г.).
Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, I т.о. в закрито заседание на 05.03.2010 г. по ч. т. д. № 158/2010 г. не допуска касационно обжалване на Определение № 520/30.12.2009 г. по ч. гражд. д. № 773/2009 г. на П. окръжен съд, с което се потвърждава определение № 62/29.10.2009 г. на съдията по вписванията при П. РС, с което е отказал да впише съгласие на Б. кр.б. АД за частично заличаване на договорна ипотека по следните мотиви:
По чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, материалноправният или процесуалноправен въпрос е разрешаван противоречиво от съдилищата, когато наред с обжалваното въззивно определение съществува и друго влязло в сила определение по реда на отменения ГПК, в което същият въпрос е разрешен по различен начин - т. 3 ТР 1/2009 ОСГКТК. Такова определение не е представено.
Бланкетното позоваване на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК не обосновава приложното поле на касационно обжалване. Отделно от това, нормата на чл. 3 от Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията, е ясна и не се нуждае от тълкуване.
Разнородната практика на съдиите по вписванията във връзка с таксите, събирани от Агенцията по вписванията при частично заличаване на вписана ипотека, касаят практическото приложение на чл. 3 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Законодателят не въвежда като разграничителен критерий пълното или частичното заличаване, нито определя по-ниска такса при частично заличаване на ипотека, различна от тази по чл. 3 от тарифата. Затова и няма законово основание да се определя държавна такса за частично заличаване на ипотеката въз основа на изплатената част от обезпеченото вземане.

Към този момент, въпреки че практиката на съответните окръжни съдилища не е задължителна, съдиите по вписванията по места се ползват от нея, тъй като няма произнасяне на ВКС във връзка с конкретна жалба по такъв казус, чиято практика, поради задължителният й характер, бихме могли да ползваме.
По повод множеството сигнали, постъпили в Министерството на правосъдието относно съществуващата противоречива практика, осъществявана от съдите по вписванията в отделните районни съдилища при приложение на чл. 3 ТДТСАВ, беше изпратено писмо от министъра на правосъдието под № 92-11-139/27.08.2008 г., и второ напомнително писмо от 22.04.2010 г. в тази връзка до председателите на районните съдилища, до изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, до директорите на регионални дирекции към АВ с указания да се уеднакви практиката по този въпрос, като при частично заличаване по чл. 21 ПВ се събира държавна такса, съразмерно на платената част от кредита. Въпреки това, практиката продължава да е разнородна поради факта, че цитираните по-горе писма нямат характера на нормативен акт по смисъла на ЗНА. Съгласно чл. 7, ал. 3 ЗНА инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал, или чието изпълнение трябва да осигури. В този смисъл приложеното писмо няма характер на инструкция по смисъла на чл. 7, ал. 3 ЗНА.
В тази връзка към настоящия момент по инициатива на заместник-министъра на правосъдието се изготвя инструкция по приложението на действащата Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, което е крайно наложително. Изпратено е указание до БАСВ за вземане на становище досежно проблемите при ежедневното приложение на тарифата от съдиите по вписванията, както и изготвяне на предложения за изменението й с оглед уеднаквяване на практиката в страната при събиране на съответните такси.
От 2011 г. към Министерството на правосъдието беше създадена работна група за изготвяне на промени в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ. Нейната задача е да даде конкретни приложения, които да бъдат приети по определен от закона ред, и след това приложени в практиката.

Елена КРЪШКОВА, съдия по вписванията
Мнение Публикувано на: 10 Май 2012, 09:19
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……………/……….2011 год., гр. Варна

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи август две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА КАВЪРДЖИКОВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ

сложи за разглеждане въззивно частно гр. дело № 1495 по описа на съда за 2011 год., докладвано от съдията К. Иванов и да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба на „Гала тур” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І-ви” № 111, с ЕИК 103793187, подадена чрез процесуален представител адв. Н.И. *** срещу Определение № 165/02.03.2011 год. на Съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е постановен отказ по молбата на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София (ипотекарен кредитор на частния жалбоподател „Гала – тур” ООД – Варна) да се извърши частично заличаване на договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от нот. акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17.
В жалбата са наведени оплаквания, че определението с което е постановен отказ за частично заличаване на ипотеката е неправилно и се настоява за отмяната му.
Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението (съгласно задължителните указания, дадени с определението № 376/25.07.2011 год. по ч. гр. дело № 235/2011 год. на ВКС на РБ, Първо г. о.) и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
С молба – съгласие с вх. № 4003/02.03.2011 год. по рег. на СлВп – Варна „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София е сезирала съдията по вписванията с искане за частично заличаване на договорна ипотека, учредена в полза на банката с договор по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от цитирания нотариален акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17, ведно с правото на строеж върху терена – поземлен имот с идентификатор 10135.513.100. В молбата на кредитора е посочено, че описания търговски комплекс „Лагуна”, ведно с правото на строеж върху терена, обезпечават която и да е част в размер до 1 271 685 евро (един милион двеста седемдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и пет евро) от цялото вземането на банката към „Гала – Тур” ООД – Варна, което е в размер на 10 500 000 евро (десет милиона и петстотин хиляди евро). Към молбата видно и от съдържанието й (точка „Приложения”), са приложени копие от договора за ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна (с който описания имот, както и други имоти, са ипотекирани в полза на банката за обезпечаване на вземането й към „Гала – тур” ООД – Варна) и пълномощно. Доказателства за внесена държавна такса за частичното заличаване на ипотеката липсват. Такива липсват и в преписката по молбата за заличаване.
За да откаже частично заличаване на ипотеката върху описания имот Съдията по вписванията е приел, че в договора за ипотека не е посочено каква част от вземането на банката обезпечава ипотеката върху процесния имот (както това е посочено за други 29 ипотекирани имота), при което ипотеката върху имота обезпечава цялото вземане на ипотекарния кредитор, което е в размер на 10 500 000 евро. При това положение дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно процесния имот, която следва да се внесе е в размер на половината от дължимата и внесена за вписването на договора за ипотека – чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, ДВ, бр. 94/2005 год.
Определението е правилно.
Заличаването на ипотеката се извръшва по начина, указан в чл. 179 ЗЗД и чл. 19 ПрВп, като заличаването може да бъде пълно, за цялата сума, или частично – арг. от чл. 19 и чл. 21 от ПрВп и от чл. 179 ЗЗД.
Съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, обн. ДВ, бр. 94/2005 год., за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Съгласно чл. 3 от цитираната Тарифа, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.
В случая с договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна, в полза на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София са ипотекирани 37 недвижими имота, подробно описани в договора, за обезпечаване на вземането на банката към „Гала – тур” ООД – Варна, произтичащо от договор за банков кредит в размер на 10 500 000 евро. За двадесет и девет от ипотекираните в полза на банката имоти е посочено каква част от вземането обезпечава всеки един от тях. За процесния имот/имоти не е указано каква част от вземането на ипотекарния кредитор обезпечава, поради което и съгласно чл. 174 ЗЗД ипотеката върху същия обезпечава цялото вземане. С оглед горното и при липсата на указания в договора за ипотека каква част от вземането обезпечава ипотеката върху процесния имот, то съгласно разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно горния имот е половината от държавната такса върху размера на сумата върху която е таксуван актът, т. е., половината от таксата по чл. 2 от тарифата, събрана при вписването на договора за ипотека. В случая изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ЗЗД, че ипотеката върху процесния имот, чието заличаване се иска, обезпечава вземането му до размера от 1 271 685 евро, има материално правни последици и е от значение за отношенията му с длъжника, но е без значение за определянето на дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката, която, по изложените по – горе съображения следва да се определи в половин размер от размера на таксата, по която е таксуван договора за ипотека по нот. акт вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна.
Когато се представи акт за вписване, респ.,заличаване, в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване/заличаване: 1) ако актът не подлежи на вписване 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията - официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4) ако не е представена скица-копие от кадастралната карта, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5) ако не е внесена необходимата такса за вписването (когато такава се дължи) и 6) ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК (освен при вписването и отбелязването на съдебно решение).
В случая от доказателствата по делото не се установява да е платена изобщо държавна такса за поисканото частично заличаване – липсва представено копие от вносната бележка или от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, от които да е видно внасянето на сума за държавна такса. Такива доказателства не са представени и с частната жалба, поради което и твърденията на частния жалбоподател за внесена държавна такса, са недоказани.
Невнасянето на държавна такса, когато такава се дължи, е основание за отказ на исканото частично заличаване на ипотеката върху процесния имот.
Наведените в жалбата възражения и доводи, че дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката върху процесния имот следва да се определи върху посочената от кредитора сума в депозираното съгласно чл. 179, ал. 1 ЗЗД съгласие, съдът намира за неоснователни. Както бе посочено по–горе изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ЗЗД, че ипотеката върху процесния имот, чието заличаване се иска, обезпечавала вземането му до размер от 1 271 685 евро, има материално правни последици (напр. признание за погасяване на част от дълга; акт на разпореждане с вещно по своя характер и съдържание субективно право и др.) и е от значение за отношенията му с длъжника, но е без значение за определянето на дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката върху процесния имот. Да се приеме обратното, означава чрез изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ГПК, че част от вземането му е погасено, да се игнорират нормите, уреждащи определяне на размера на дължимата държавна такса за исканото действие, което не е в съгласие със закона.
Наведените от жалбоподателя доводи, че вече били извършени няколко частични заличавания относно част от ипотекираните в полза на банката имоти, и тези действия са били таксувани върху частичния интерес на банката, което обосновавало и извода, че и в настоящия случай дължимата държавна такса трябва да се определи върху интереса на кредитора, съдът намира за неоснователни. Видно от представените с частната жалба доказателства през месец май 2009 год. са заличени ипотеките върху четири от ипотекираните имоти, но в договора за ипотека, с който тези имоти са ипотекирани, за всеки от тях е посочено каква част от вземането на кредитора обезпечават, поради което и са таксувани върху тези суми в съответствие с чл. 2 и чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, обн. ДВ, бр. 94/2005 год.
По изложените съобажения съдът намира, че обжалваното определение е правилно, а частната жалба срещу него – неоснователна и същата следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Гала тур” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І-ви” № 111, с ЕИК 103793187, подадена чрез процесуален представител адв. Н.И. *** срещу Определение № 165/02.03.2011 год. на Съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е постановен отказ по молбата с вх. № 4003/02.03.2011 год. по рег. на СлВп – Варна на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София за частично заличаване на договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от нот. акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17.
Определението може да се обжалва с частна жалба при условията на чл. 280 от ГПК пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страната.
След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на Службата по вписванията – Варна при АВп – София.
Мнение Публикувано на: 20 Сеп 2011, 14:16
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
има ли някакво развитие по темата?
Мнение Публикувано на: 19 Сеп 2011, 14:56
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
И СОС потвърди такъв отказ, но това бе преди получаването на последното, качено по-горе писмо.
Мнение Публикувано на: 13 Дек 2010, 10:08
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ


№ 520/30.12.2009г. гр. Перник


Пернишкият окръжен съд, гражданска колегия, I състав
На тридесети декември Година 2009
В публичното заседание в следния състав :
Председател: Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Капка Павлова

при секретаря _____________ и в присъствието на прокурора ___ като разгледа докладваното от член съдията Капка Павлова, ч.дело № 773 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.2 от Правилника за вписванията вр. с чл. 274 и чл.577 от ГПК.
С определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС е оказал да впише съгласие на „Б.- а. К. Б.” АД за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземле имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.
Против така постановеното определение са постъпила жалби от страните по договора за договорна ипотека ,чието частично заличаване се иска . Моли се определението да бъде отменено и да бъде постановен съдебен акт,с който да се впише поисканото заличаване.
Жалбите са подадени в законоустановения срок от лица ,имащи правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима и като такава ще следва да бъде разгледана.
Пернишкият окръжен съд ,като извърши проверка на обжалвания акт и преценявайки доводите на страните,намира за установено следното :
Видно от приложения по делото нотариален акт № акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-Перник с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. „Д. и.” ООД *** е учредило в полза на „Б.- а. Б.” АД ипотека върху 276 недвижими имота като обезпечение на отпуснатия кредит в размер на 6603671 евро.
На 29.10.2009г. в Службата по вписванията при РС- П. е постъпила молба от управителя на „Д. и.” ООД ,с която се иска да бъде заличена ипотеката върху описаните по-горе пет недвижими имота. Към молбата е приложено нотариално заверено съгласие ,дадено от упълномощени лица от ипотекарния кредитор за заличаване на ипотеката. В същото е посочено, че е погасена част от отпуснатия кредит в размер на 149 880 евро. Представени документи, удостоверяващи надлежното упълномощаване на лицата, подписали съгласието.
В обжалваното определение са изложени мотиви, че съгласието на БАКБ е незаконосъобразно, тъй като ипотечното право е неделимо и разделянето му на части противоречи на същността на ипотеката. Освен това е посочено, че за заличаване на ипотеката се дължи държавната такса в размер на 1 / 2 от тази, внесена за вписване на ипотеката, тъй като законодателят не въвежда разграничителен критерий между пълното и частично заличаване, нито въвежда по-ниска държавна такса, различна от тази по чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.
В депозираните жалби се навеждат доводи, че атакуваното определение е незаконосъобразно, тъй като това е изрично предвидено в Правилника по вписванията и че това е право на кредитора, който сам преценява дали дадено вземане на бъде обезпечено или не. Освен това се твърди ,че неправилно е прието ,че държавната такса за частично заличаване на ипотеката се дължи върху пълния размер на дълга ,а не само върху погасената част от същия ,тъй като това не е в интерес на гражданския оборот. В подкрепа на тези доводи е представено копие от писмо на Министерство на правосъдието с изх.№12-11139 от 27.08.2008г.,с което на Председателите на районните съдилища и директорите на регионалните дирекции на Агенцията по вписванията се дават указания, че при частично заличаване на ипотека следва да се събира държавна така върху погасената част от дълга.
Пернишкият окръжен съд счита, че право на кредитора, чието вземане е обезпечено да даде съгласие за частично заличаване на ипотеката, учредена в негова полза. Действително ипотечното право е неделимо ,но това се отнася до обстоятелството, че целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на кредитора. Кредиторът обаче има право да поиска заличаване на ипотеката независимо от това дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи дали да запази привилегията, която дава обезпечаването на вземането. Ето защо , когато са ипотекирани няколко имота, кредиторът във всеки един момент може да даде съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях, върху част от имотите или върху всички имоти и това не е в противоречие със закона.
По отношение на таксата, която се дължи от молителя за вписване на съгласието за частично заличаване на ипотека ,окръжният съд излага следните съображения: Съгласно чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата на чл.2 от същата тарифа. В последната разпоредба е регламентирано, че таксата се събира върху цената, върху която е таксуван актът или документът. Под цена на акта обаче следва да се разбира размера на цялото вземане. Това е така с оглед на вече изразеното становище, че целия размер на вземането по нотариалния акт се обезпечава от цялата ипотека/ в случая от всички имоти/ . В конкретния договор за кредит не е уговорено кой имот каква част от вземането обезпечава. Само ако имаше изрична такава уговорка може да се приеме, че следва да се внесе държавна такса върху онзи размер на вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска заличаване.
Както беше посочено по-горе, кредиторът може да поиска заличаване на ипотеката върху част от имотите без да е необходимо въобще да има плащане от страна на ипотекарния длъжник. Затова и погасяването на сума, която съответства на стойността на тези имоти не е условие за извършване на заличаването. Поради тази причина „цената на акта” по смисъла на чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията не може да се определя от посочената от кредитора част от кредита ,която той твърди, че е била погасена .
Предвид на тази съображения, изводите на съдията по вписванията, че за да вписано съгласието за заличаване на ипотеката върху описаните в същото пет броя недвижими имоти, подробно описани , следва да се внесе държавна такса в размер на половината от таксата за вписване на цялата ипотека са правилни и
С оглед на изложеното ,съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС, постановено по молба вх.№ 19/29.10.2009г.,подадена от „Д. И.” ООД, гр.С. за вписване на съгласие с рег.№ 2976/ 08.102009г. по описа на нотариус №*** на НК ,дадено от „Б.- а. К. Б.” АД, гр.С. за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателите.
.

Председател: Членове:
Мнение Публикувано на: 10 Дек 2010, 11:26
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
Изображение
Мнение Публикувано на: 04 Май 2010, 09:46
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
Бих допълнил че намира приложение и чл. 97, ал. 2 ЗННД
Цитат:
Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:
1. при сделка с моторно превозно средство - стойността, по която същото е застраховано;
2. при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;
3. при учредяване на търговско дружество -размерът на капитала;
4. при продажба на наследство - пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти;
5. при изпълнение на завещания - пазарната цена на завещаното имущество;
6. при управление на имущество - месечният доход от имуществото;
7. при сделка, която има за предмет парично вземане - номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания - общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
(2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.
(3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.
Мнение Публикувано на: 22 Мар 2010, 14:40
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 230
София, 08,03,2010 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в закрито заседание на 5 март две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ:
Елеонора Чаначева
Емил Марков
при секретар

и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Никола Хитров
ч. т. дело № 158 /2010 год.

Производството е по реда на чл.274,ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Д. им ООД-София против определение № 520/30.12.2009 г. по ч.гр.д. № 773/2009 г. на Пернишки ОС, с което се потвърждава определение № 62/29.10.2009 г. на съдията по в. при Пернишки РС, с което е отказал да впише съгласие на Б. кр б АД за частично заличаване на договорна ипотека.

В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК, което е инкорпорирано в частната касационна жалба, се твърди, че въпроса каква такса е необходимо до бъде събирана от службите по в. при повече от едно частично заличаване на ипотека, е решаван противоречиво от службите, а произнасянето на ВКС ще бъде от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото.

ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:

По чл.280,ал.1,т.2 ГПК, материалноправният или процесуалноправен въпрос е разрешаван противоречиво от съдилищата, когато наред с обжалваното въззивно определение съществува и друго влязло в сила определение по реда на отменения ГПК, в което същият въпрос е разрешен по различен начин-т.3 ТР 1/2009 ОСГКТК. Такова определение не е представено.

Бланкетното позоваване на чл.280,ал.1,т.3 ГПК не обосновава приложно поле на касационно обжалване. Отделно от това, нормата на чл.3 от Тарифата за таксите събирани от А. по в. , е ясна и не се нуждае от тълкуване.
Оплакванията за неправилност на акта са неотносими към производството по допускане на касационно обжалване.
По изложените съображения, частната касационна жалба не попада в приложното поле на чл.280,ал.1,т.1 и 2 ГПК и затова не следва да се допуска до разглеждане по същество.

Водим от горното, ВКС-І т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Не допуска касационно обжалване на определение № 520/30.12.2009 г. по ч.гр.д. № 773/2009 г. на Пернишки ОС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
Мнение Публикувано на: 16 Мар 2010, 06:39
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
На 29.10.2009г. в Службата по вписванията при PC- ХХХ е постъпила молба
от управителя на „ХХХХХХ,с която се иска да бъде заличена ипотеката
върху описаните по-горе пет недвижими имота. Към молбата е приложено
нотариално заверено съгласие .дадено от упълномощени лица от ипотекарния
кредитор за заличаване на ипотеката. В същото е посочено, че е погасена част от
отпуснатия кредит в размер на 149 880 евро. Представени документи, удостоверяващи
надлежното упълномощаване на лицата, подписали съгласието.
В обжалваното определение са изложени мотиви, че съгласието на Банката е
незаконосъобразно, тъй като ипотечното право е неделимо и разделянето му на
части противоречи на същността на ипотеката. Освен това е посочено, че за
заличаване на ипотеката се дължи държавната такса в размер на 1 / 2 от тази,
внесена за вписване на ипотеката, тъй като законодателят не въвежда
разграничителен критерий между пълното и частично заличаване, нито въвежда по-
ниска държавна такса, различна от тази по чл.З от Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията.
В депозираните жалби се навеждат доводи, че атакуваното определение е
незаконосъобразно, тъй като това е изрично предвидено в Правилника по вписванията
и че това е право на кредитора, който сам преценява дали дадено вземане на бъде
обезпечено или не. Освен това се твърди ,че неправилно е прието ,че държавната
такса за частично заличаване на ипотеката се дължи върху пълния размер на дълга ,а
не само върху погасената част от същия ,тъй като това не е в интерес на гражданския
оборот. В подкрепа на тези доводи е представено копие от писмо на Министерство на
правосъдието с изх.№12-11139 от 27.08.2008г.,с което на Председателите на
районните съдилища и директорите на регионалните дирекции на Агенцията по
вписванията се дават указания, че при частично заличаване на ипотека следва да се
събира държавна така върху погасената част от дълга.
ХХХ окръжен съд счита, че право на кредитора, чието вземане е
обезпечено да даде съгласие за частично заличаване на ипотеката, учредена в
негова полза. Действително ипотечното право е неделимо ,но това се отнася до
обстоятелството, че целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на
кредитора. Кредиторът обаче има право да поиска заличаване на ипотеката
независимо от това дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи
дали да запази привилегията, която дава обезпечаването на вземането. Ето защо ,
когато са ипотекирани няколко имота, кредиторът във всеки един момент може да
даде съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях, върху част от имотите
или върху всички имоти и това не е в противоречие със закона.
По отношение на таксата, която се дължи от молителя за вписване на
съгласието за частично заличаване на ипотека .окръжният съд излага следните
съображения: Съгласно чл.З от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция
по вписванията за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания
и отбелязвания се събира половината от таксата на чл.2 от същата тарифа. В
последната разпоредба е регламентирано, че таксата се събира върху цената, върху
която е таксуван актът или документът. Под цена на акта обаче следва да се разбира
размера1 на цялото вземане. Това е така с оглед на вече изразеното становище, че
целия размер на вземането по нотариалния акт се обезпечава от цялата ипотека/ в
случая от всички имоти/ . В конкретния договор за кредит не е уговорено кой имот
каква част от вземането обезпечава. Само ако имаше изрична такава уговорка може
да се приеме, че следва да се внесе държавна такса върху онзи размер на
вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска
заличаване.
Както беше посочено по-горе, кредиторът може да поиска заличаване на
ипотеката върху част от имотите без да е необходимо въобще да има плащане от
страна на ипотекарния длъжник. Затова и погасяването на сума, която съответства на
стойността на тези имоти не е условие за извършване на заличаването. Поради тази
причина „цената на акта" по смисъла на чл.2 от Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията не може да се определя от посочената от
кредитора част от кредита ,която той твърди, че е била погасена .
Предвид на тази съображения, изводите на съдията по вписванията, че за да
вписано съгласието за заличаване на ипотеката върху описаните в същото пет броя
недвижими имоти, подробно описани , следва да се внесе държавна такса в размер
на половината от таксата за вписване на цялата ипотека са правилни и
С оглед на изложеното ,съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение №ХХ /29.10.2009г. съдията по вписванията при РС
Мнение Публикувано на: 12 Яну 2010, 13:38
  Заглавие:  Re: Такса при частично заличаване на ипотека  Отговори с цитат
В представената молба съгласие кредиторът депозира изрично искане за частичното заличаване на ипотеката поради изплащане на част от дължимите суми по кредита в размер на 149 880 евро по отношение на имотите описани в молбата съгласие за заличаване на вписването .Тази част представлява част от цялото обезпечено вземане в размер на 12 915 657 лв . Съгласието за заличаване на ипотеката е незаконосъобразно , т . к . противоречи със същността на ипотеката . Една от основните характеристики на ипотечното право е неговата неделимост и именно с тази негова характеристика е в противоречие депозираното съгласие за заличаване . Поначало всяка част на вземането е обезпечена от имота и всяка част от имота , респ . от имотите обезпечава вземането . Следователно плащането на част от вземането не освобождава част от имота , съответно един или няколко от имотите , от ипотеката . В този смисъл е и Решение № 1401 от 22.10.1999 . , V г.о. на ВКС . Ипотеката продължава да тежи за цялото задължение върху целия имот , респ . върху всички ипотекирани имоти . С оглед неделимостта на ипотечното право , в случаите , в които предмет на ипотеката е един недвижим имот е правно недопустимо частично заличаване на ипотеката , поради погасяване на конкретно определена част от вземането . Приложното поле на чл . 21 от ПВ , изрично регламентиращ частичното заличаване , обхваща само хипотезите , при които вземането на кредитора е обезпечено с ипотека върху два или повече имота , какъвто е и настоящия случай . Целта на частичното заличаване има преди всичко практическа насоченост и се изразява във възможността да се заличи ипотечната върху имота ,за да бъде отново ипотекиран . Основанието , въз основа на което ипотекарният кредитор следва да упражни предоставената му от закона възможност да иска частично заличаване на ипотеката е частично погасяване на предоставения кредит и наличието на достатъчно обезпечение за оставащата част от дълга . Размерът на погасената част от дълга е ирелевантен . Нещо повече - правно недопустимо е изплатената част от обезпеченото вземане да бъде конкретизирана по размер в съгласието на ипотекарния кредитор и въз основа на сумата по извършеното частично плащане да бъде внесена държавната такса за заличаване на ипотеката . Този извод се налага от обстоятелството , че дългът по договора за ипотеката е единствен и единен , поради което е незаконосъобразно разделянето му на части . Не може да се приеме , че с извършеното частично плащане длъжникът е изпълнил именно тази част от вземането , която е обезпечена с ипотека именно върху имота , по отношение на който се иска заличаване на ипотечното вписване .
Незаконосъобразността на така депозираното съгласие на кредитора за частично заличаване на ипотеката обуславя и противоречието му с императивна правна норма на чл .3 от Тарифата за държавните такси , събирани от Агенцията по вписванията , приета с ПМС № 243 / 14 .11.2005 г. определяща дължимата държавна такса за заличаване на ипотеката . По силата на цитираната разпоредба , за заличаване на ипотека се събира половината от таксата за вписване на ипотеката . Съгласно чл . 2 от същата Тарифа за вписване на подлежащи на вписване актове се събира държавна такса върху цената , върху която е таксуван акта , но не по – малко от 10 лв . Предвид обстоятелството, че левовата равностойност на обезепеченото вземане в размер на 6 603 671 евро , възлиза на сумата от 12 915 657 лв . , при вписването на ипотеката е внесена държавна такса за вписване в размер на 12 915 лв . / дванадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева / , представляващи 0,1 % от цената по която е таксуван нотариалния акт . Следователно дължимата държавна такса за исканото от Банката частично заличаване на ипотеката е в размер на 6 457 . 83 лв . / шест хиляди четиристотин петдесет и седем лв . и 83 ст . / .От представената вносна бележка се установява , че не е внесена нормативно определената такса за заличаване на вписването на ипотеката , внесена такса в размер на 146 , 57 лв .
Освен това с оглед неделимостта на ипотечното право , при регламентирането на държавната такса за заличаване на ипотеката , законодателят не въвежда като разграничителен критерий пълното или частичното заличаване , нито определя по – ниска такса при частично заличаване на ипотеката , различна от тази по чл . 3 от Тарифата . Затова и няма законово основание да се определя държавна такса за частично заличаване на ипотеката въз основа на изплатената част от обезпеченото вземане . Към депозираните документи е приложено и писмо от министъра на правосъдието с указания да се уеднакви практиката на съдиите по вписавнията по този въпрос , като при частично заличаване по чл . 21 от ПВ се събира държавна такса , съразмерна на платената част от кредита . Приложеното писмо няма правно значение т. к. няма характера на нормативен акт по смисъла на ЗНА Съгласно чл 7 , (3) от ЗНА Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. Приложеното писмо няма характер на инструкция по смисъла на чл .7 ,ал .3 от ЗНА .Представено е и Определение на Софийски градски съд , с което е отменен отказ на съдия по вписванията при РС – гр . София при аналогична хипотеза . Практиката на окръжните съдилища не е задължителна , с такава зъдължителност се ползва практиката на ВКС , а до този момент няма произнасяне на ВКС по този въпрос .
На основание изложеното и на основание чл . 32 а от ПВ ,
О П Р Е Д Е Л И Х :

ОТКАЗВАМ вписване на съгласие на за частично заличаване на договорна ипотека по отношение на следните недвижими имоти
................
Мнение Публикувано на: 06 Яну 2010, 10:26

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов