КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Юни 2021, 20:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Възбрана върху имот продаден под отлагателно условие
Ново мнениеПубликувано на: 16 Ное 2010, 13:41 
Да, относно вписване на законна ипотека, която да обезпечава вземамнето по НА, съм съгласна, че може. Въпросът е дали кредиторите на прехвърлителя, а не той самия могат да насочат изпълнение към имота?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Възбрана върху имот продаден под отлагателно условие
Ново мнениеПубликувано на: 12 Май 2011, 11:50 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
РЕШЕНИЕ
№ …………….
гр. Пловдив, 22 ноември 2010 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и десета в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. П.


при секретаря Б.К. и с участието на прокурора Б. М., като разгледа докладваното от председателя Т. П. административно дело № 1537 по описа за 2010 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. чл. 197 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
Образувано е по жалба на Ц.И.Ж., ЕГН **********,*** против Решение № 105/16.07.2010 г. на И.Д. Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено от П. Б. – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив.
В жалбата се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Иска се оспореното Решение да бъде отменено, със всички произтичащи от това правни последици. Претендират се направените по делото разноски.
Ответникът по жалбата – Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, чрез своя процесуален представител взема становище, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.
Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.
Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
Процесното постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки е обжалвано от трето лица, което има самостоятелни права върху имуществото - предмет на обезпечението. Следва да се приеме, че жалбата е подадена в предвидения за това срок пред горестоящия в йерархията административен орган (доколкото няма данни оспореното постановление да е връчено на Ж.), който с решението си го е потвърдил. Така постановеният, от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.
Постановление за предварително обезпечаване изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., е издадено на ЕТ “Стр. ф. – Г.С.”, на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ от П. Д.Б. – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив по мотивирано искане на началника на сектор “СПУДР” при ДП “Юг”. Със същото е наложена обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. П., ул. “П. Т.” № 11, целият със застроена и незастроена площ от 482 кв.м., съставляващ имот планоснимачен № **29 от кв. 6*0 А по регулационния план на П. градска част на гр. П., а именно: АПАРТАМЕНТ “Б” в югоизточната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 48,78 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 в подземния етаж на сградата с полезна площ 11,60 кв.м.; АПАРТАМЕНТ “В” в северната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 78,94 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, в подземния етаж на сградата с полезна площ 8,54 кв.м.; ГАРАЖ № 3 в западната част на сградата със застроена площ 17,05 кв.м. Следва да се посочи още, че с процесното постановление е наложен и запор върху движими вещи, който не е оспорен, поради което не е предмет на разглеждане в настоящото производството.
За да потвърди разглежданото Постановление за предварително обезпечаване изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив е приел, че представеният Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *5 от 27.12.2001 г., том VІІ, рег. № 5*38, дело 1164 от 2001 г., с който Г.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Стр. ф. – Г.С.” продава на жалбоподателката процесните имоти, е сключен под отлагателно условие, което се счита отпаднало в две хипотези – при наличието на нотариално заверена декларация от продавача и издадена от него фактура за заплащане на цената или банков счетоводен документ за изплащане на остатъка от цената, като първите две условия следва да са налице кумулативно. Въз основа на приложените към преписката доказателства е направен извод, че отлагателното условие за прехвърляне на собствеността по нотариалния акт е настъпило едва на 08.07.2010 г. с издаването на нотариално заверената декларация от страна на продавача. В допълнение в решението е посочено и следното изречение: “Тоест към момента на издаване на процесното постановление имотът е бил все още собственост на продавача и независимо, че такъв тип условия се считат сбъднати със задна дата, ако до момента на настъпване на фактическия състав, която обуславя сбъдването се извърши вписване по партидата на продавача, то то има валидно действие.” Това според Директора на ТД на НАП гр. Пловдив означава, че транслативният ефект на договора за продажба е само в отношенията между страните по сделката, а за третите лица правните последица са без значение. Въз основа на тези мотиви е постановено оспореното Решение № 105/16.07.2010 г., издадено от Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив, с което Постановление за предварително обезпечаване изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено на ЕТ “Стр. ф. – Г.С.”, на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ от П. Д. Б. – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив, е потвърдено.
При така установената фактическа обстановка, съдът съобрази следното от правна страна:
От данните по делото се установява, че процесните недвижими имоти са продадени на жалбоподателката с гореописания НА под отлагателено условие, съгласно което собствеността върху същите ще премине в патримониума на купувача при окончателно изплащане на продажната цена в размер на 41704 лв., от които 1000 лв. изплатени на продавача в деня на изповядване на сделката, видно от съдържанието на самия НА. Остатъкът от цената е изплатен на продавача, както следва: 36000 лв. на 28.12.2001 г., за което е издадена фактура № 199/28.12.2001 г. и 5000 лв. на 31.01.2002 г., за което е издадена фактура № 205 от същата дата. По делото също така е представена и нотариално заверена на 08.07.2010 г. декларация от продавача Г.С.К., удостоверяваща гореизложеното факти и обстоятелства. Впрочем тези обстоятелства не са спорни между страните.
За разрешаването на конкретния административноправен въпрос е необходимо да се посочи, че сделката, сключена под отлагателно условие не поражда правно действие. Когато отлагателното условие се сбъдне, настъпват правните последици на обусловената от него за страните промяна в правоотношенията им. Според чл. 25, ал. 2 от ЗЗД сбъдването на условието има обратна сила и правните последици на сделката се пораждат от момента на нейното сключване, а не от деня на сбъдване на условието.
С оглед изложеното до тук, се налага извода, че отлагателното условие, от чието настъпване зависи възникването на желаните от страните правни последици на процесната сделка, се е сбъднало на датата на последното плащане - 31.01.2002 г., с което цената е била окончателно изплатена. Именно в този момент, вещно-правният ефект от договора е настъпил, но с обратна сила от деня на неговото сключване. Следователно към 05.03.2002 г. - датата на налагане на възбраната върху описаните по-горе недвижими имоти, ЕТ “Стр. ф. – Г.С.” не е бил собственик на същите. Тук следва да се посочи, че неспазването на уговорения начин на удостоверяване на окончателното изплащане на продажната цената по НА, при положение че същата е платена, за което по делото има безспорни доказателства, в никакъв случай не може да попречи на настъпването на казания вещно-правен ефект, т.е. окончателното изплащане на цената по договора е единствения юридически факт, от настъпването на който зависи правното действие на сделката, а как последният ще бъде удостоверен, след като е осъществен, е без всякакво правно значение за настъпване на правните последици от сделката.

Основен принцип в правото е, че за дълга на длъжника не може да се посяга върху имуществено право, което не му принадлежи. В противен случая би се стигнало до незаконно посягане в правната сфера на друго лице, което не отговаря за дълга. Ето защо принадлежността на имущественото право, обект на обезпечаването, към имуществото на задълженото лице е важна предпоставка за законосъобразността на наложените обезпечителни мерки.
Изложеното до тук, съотнесено към конкретиката на настоящия казус, налага извода за незаконосъобразност на наложената с оспореното постановление за предварително обезпечаване възбрана върху процесните недвижими имоти, доколкото ЕТ “Стр. ф. – Г.С.” не е бил собственик на същите към датата на възбраната.
При това положение, оспореното решение на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, ще следва да бъде отменено, като вместо него процесното Постановление за предварително обезпечаване, ще следва да бъде отменено в частта, с която е наложена обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. П., ул. “П. Т.” № 11, целият със застроена и незастроена площ от 482 кв.м., съставляващ имот планоснимачен № **29 от кв. 6*0 А по регулационния план на П. градска част на гр. П., а именно: АПАРТАМЕНТ “Б” в югоизточната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 48,78 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 в подземния етаж на сградата с полезна площ 11,60 кв.м.; АПАРТАМЕНТ “В” в северната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 78,94 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, в подземния етаж на сградата с полезна площ 8,54 кв.м.; ГАРАЖ № 3 в западната част на сградата със застроена площ 17,05 кв.м.
С оглед изричната правна регламентация в чл. 197, ал. 4 от ДОПК, настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1, пр. 1 от ДОПК на жалбоподателката се следва присъждане на сторените разноски в производството. Те се констатираха в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, представляващи заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Мотивиран от гореизложеното, Пловдивския административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Решение № 105/16.07.2010 г. на И.Д. Директор на ТД на НАП гр. Пловдив – Г.Щ.Т., потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено от П. Д. Б. – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за предварително обезпечаване на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено от П.Д.Б. – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив, в частта, с която е наложена обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. П., ул. “П. Т.” № 11, целият със застроена и незастроена площ от 482 кв.м., съставляващ имот планоснимачен № **29 от кв. 6*0 А по регулационния план на П. градска част на гр. П., а именно: АПАРТАМЕНТ “Б” в югоизточната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 48,78 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 в подземния етаж на сградата с полезна площ 11,60 кв.м.; АПАРТАМЕНТ “В” в северната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 78,94 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, в подземния етаж на сградата с полезна площ 8,54 кв.м.; ГАРАЖ № 3 в западната част на сградата със застроена площ 17,05 кв.м.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, да заплати на Ц.И.Ж., ЕГН **********,***, сумата в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов