КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 03 Авг 2021, 20:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: номенклатурите на книги и подредените в тях актове
Ново мнениеПубликувано на: 25 Мар 2011, 11:43 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 11 Сеп 2009, 12:51
Мнения: 12
ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТА НИКОЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

КОПИЕ:
ДО ГОСПОЖА ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО

С Т А Н О В И Щ Е
от Илиана Дикова
Председател на УС на БАСВ


ОТНОСНО: Допълване в Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър подсистема Имотен регистър на номенклатурите на книги и подредените в тях актове

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,


По повод на отправеното до мен, в качеството ми на Председател на БАСВ, искане с Ваш№ 04-01-302-09/02.03.2011г. за промяна на номенклатурата на книгите в ИИСКИР и привеждането им в съответствие с Правилника за вписванията, както и други констатирани от съдиите по вписванията проблеми по информационната програма, Ви представям следното становище:

Книгите, които следва да води АВ са изрично и изчерпателно посочени в Правилника за вписванията. Подреждането на съответния, разпореден за вписване акт в съответната книга е от изключителна важност с оглед на факта, че именно подреждането на акта завършва фактическия състав на вписването. В този смисъл, въведената практика информационната система да определя книгата е изключително погрешна и абсолютно незаконосъобразна.

Бих искала да подчертая, че именно вида на книгата следва да е водещ и при нанасянето на актове и при даването на справки, а не само вида на акта, както е понастоящем.

Книгите са нормативно уредени в чл.33 и чл.33а на ПВ. В този смисъл актовете следва да бъдат подредени именно според така установените разпоредби, а не по реда на ЗКИР:По чл. 33 от ПВ:
а) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а";
б) книга, която се образува от подреждането на другите актове - по чл. 4, букви "б"-"и";
в) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека;
г) книга, която се образува от подреждането на молбите за учредяване на законна ипотека;
д) книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ;
е) (книга, която се образува от подреждането на актовете за налагане на възбрани;
ж) входящ регистър;
з) (партидна книга или картотека;
и) азбучен указател;
к) регистър за справки;
л) регистър за отказите и постановените по тях определения на окръжния съд;
м)книга, която се образува от подреждането на актовете, по които са постановени откази за вписване, отбелязване и заличаване, определенията за отказ, както и жалбите и определенията на окръжните съдилища по тях.

По чл.33а от ПВ :
а) описна книга на нотариалните дела;
б) книга, образувана от извършените в района нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
в) книга за записване на предадените за пазене, обявяване и връщане на саморъчни завещания;
г) описна книга за саморъчните и нотариалните завещания;
д) азбучен указател само за нотариални дела и завещания;
е) книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи.


В този смисъл, книгата следва да бъде указана от съдията по висванията със самото разпореждане за вписване, т.е. информационната система би следвало да е достатъчно отворена и гъвкава, така че всяко едно разпореждане да бъде адекватно изпълнено по конкретното разпореждане на съдията, за което той носи отговорност къде е подредил съответния акт. Ако е необходимо наименованието на актовете да се установят предварително, то тогава следва от всички видове актове да са заложени във всички книги, така че изборът да бъде свободен, според разпореждането, а не установен с програмен продукт.

Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 41аот ПВ.

По всяка молба, с която се иска вписване на подлежащ на вписване акт, се образува нотариално дело или особено канцеларско дело. Останалите молби се прилагат към канцеларски дела.

В програмния продукт не само следва да се заложи автоматичното даване на номера на дела, но и да се осигурят корици и място за съхранение на тези дела. Целта на тази разпоредба, освен актовете да бъдат подредени в съответния том, е и акта със съпътстващите го документи, включително на молбата и платежния документ за таксата да бъдат съхранени в съответно дело.


Предоставяме на Вашето внимание някои препоръки по проблеми, констатирани в процеса на работа с ИСКИИР-„ИКАР”-ИМОТЕН РЕГИСТЪР1. Водене на входящия регистър по поредност-преминаване през „тясно” място на принципа „един след друг”, за да се осигури предвидената в закона поредност на постъпващите актове
2. Премахване на т.нар.”двойно входящ регистър” от записите не само в системата, но и пренасянето му върху актовете

Забележка: “Входящият регистър”, наричан неправилно в практиката “двойно-входящ регистър” (неправилно, защото след 1951 г. входящия регистър не се води в два идентични екземпляра, единия от който в края на годината се предава за съхранение в архива на друг окръжен съд), е отделен регистър, в който последователно, по реда на постъпването им, се записват всички постъпващи в службата актове (нотариални актове, договори, възбрани, искови молби и др.) – така чл. 34 от Правилника за вписванията.
Единствената цел на “входящия регистър” е само да даде поредност на постъпващия за вписване акт, а не да създаде някаква “персонална” противопоставимост на все още неизвършеното вписване (защото отразения във входящия регистър акт до подреждането му в съответната актова книга все още не е вписан по смисъла на чл. 7 от ПВп).
От поредния номер във входящия регистър се определя само редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване при евентуална конкуренция между различни вписани актове срещу един и същ праводател, поради което и недостатъци, грешки или поправки в отразяването на информацията във входящия регистър досежно името на една от страните по подлежащия на вписване акта не води до нищожност, т.е. до липса на вписване.

3. Изчистване на „административните” данни от входящия регистър-приносител, нотариус, съдия, служител-тези данни трябва да се нанасят в последствие и нямат място във входящия регистър. Там следва да се отрази вида на акта и страните, за да се предотврати възможността за подмяна на актове, ”запазване” на номера както и нарушаване на поредността
4. Въвеждане на всички нормативно-установено книги в номенклатурата на системата. Предвидената книга ОТКАЗИ в ПВ напр. съществува като такава, но не се отразява никъде по справки, както и електронно не се дава том и № на отказа.
5. Осигуряване на възможността на служителите точно да изпълнят разпореждането на съдията по отношение на избора на книга, както и на цялостното разпореждане по отношение на персоналните партиди и имотите
6. Да се отрази при справките и удостоверенията, освен вида книга като водеща и вида на акта, както е сега
7. Даване на № на дело и образуване на такова по всеки акт, подлежащ на вписване
8. ”Затваряне” на информацията от обработваната дата до пълното й приключване- например на практика, се издава справка към 18.10 2010г, която е приключена дата,но в УВТ се дават данни за записи и от 19 и 20 .10 напр.
9. Въвеждане на система за контролно засичане и проверка на нанесената информация.
10. Възможност при всяка справка-имотна и персонална да се вижда кога каква корекция по записа е правена
11. Възможност да се отрази определената от съдията такса, а не първоначално внесената, съобразно квитанцията.Това е необходимо,тъй като съдията по вписванията определя дължимата такса и ако е внесена неправилно предварително таксата, то трябва да се доплати съобразно резолюцията, но в програмата вече е вкарана тази по платежния документ и няма възможност да се коригира повече. По този начин и отчетността на АВ е неправилна.
12. Връзка на всички страни с имотите по акта, но и възможност да се отрази и транслацията-при замени и делби напр.
13. Въвеждане на статус „без движение „ и „отказ” по отношение на удостоверенията за тежести и лица.
14. Изнасяне на начална дата на справката за всяка служба конкретно, според вярното положение за нея.Във всяка служба по вписванията е въведена информационна система по различна време и в зависимост от това началната дата на справките трябва да съответства като година – напр.1998г. за София
15. Въвеждане на възможност за промяна в срока, съответно таксата за издаване на удостоверение.
16. Изчистване от текста на справките на всички неустановени по нормативен път данни-файлови партиди,стари имотни и т.н.
17. Въвеждане на възможността едно писмо да има само един входящ номер, независимо от броя на лица или имоти, за които се иска справката, съответно връзка със само 1 изходящ номер.регистър на пощата
18. Отделяне на различните справки-имотни, персонални, поща на различни модули с различни входящи, съответно изходящи номера-така би се въвела яснота по отношение на вида документ
19. Своевременно разпечатване и подвързване на всички книги, за които е установено такова задължение-за целта следва да се подобри бързината и възможността, за да не „забива” програмата при разпечатване на азбучник например
20. ”Затваряне” на справките за цялата страна, до промяна на нормативната уредба-тази база следва да е само за „междуведомствена” кореспонденция и то с препоръчителни данни-книгите, а и имотния регистър, се водят за съдебен район,а не централизирано. Предвидената услуга от АВ за справка за цялата страна може да се случи,когато има имотен регистър по силата на ЗКИР, какъвто до настоящия момент няма
21. Възможност и задължение да се отразява в удостоверенията по чие искане се издават, като от тази база се води и регистъра по чл.40 от ПВ с всички възможности за справка по този регистър.

С уважение:
Илиана Дикова


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: номенклатурите на книги и подредените в тях актове
Ново мнениеПубликувано на: 19 Апр 2011, 10:35 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 11 Сеп 2009, 12:51
Мнения: 12
Здравейте колеги,
Като Председател на УС на БАСВ и инициатор на промените в ИИСКИР и по-точно в частта за промяна на наименованието на книгите в Информационната система, с цел привеждането им в законов вид - моля, да уточните точните им наименования, така както трябва да бъдат.

В приложените документи има таблица на старите наименования, както и части от кореспонденцията с поддържащата фирма. Нуждаем се срещу всяко наименование да бъде записано новото, което да е съобразено и в съответствие със закона.

Още един път, моля за съдействие, поради кратките срокове с които разполагаме.

Поздрави,

Илиана Дикова


Цитат:
Във връзка с изпълнението на поисканата промяна по т.1

„Промяна наименованията на книгите, в съответствие с Правилника по вписванията”, съгласно протокол от 11.04.2011,
Изображение
За Ваше улеснение изтеглете файл с име ” RA_PR_books_18.04.2011”.xls, който описва всички налични към момента ( 18.04.2011) книги в системата :


Веднага след като получим техническата спецификация в приложения файл, с указано ново наименование в графа „Име на книга да се преименувана за дата 22.04.2011( в тестова среда)

Ще изпратим документ „ Искане за промяна”, който ще се съгласува с Вас и ще включва :

>>Обхват ( т.1 от протокола а именно готовност на поисканата промяна да бъде в тестова среда след 22.04.2011)

>>Предадена документация( Релийс на новата версия, описание за потребителя)

>>График вкл.инсталация, тест на версията на посочена тестова среда в АВ

>>Подписване на приемо-предавателен протокол

Отчитайки малкия срок с, който разполагаме, искаме да Ви благодарим предварително за указаното съдействие!

Цитат:
- Промяната следва да бъде направена считано от 20.04.2011г. под формата на преименуване на съществуващите до момента книги без да бъде променяна тяхната номерация.
- Добавяне на 2 нови книги в тестова среда – Искови молби и Заличавания. Пускането им в продуктивен режим трябва да бъде осъществено считано от 01.01.2012г.. По отношение на Отказите би следвало да се има в предвид, че в Правилника по вписванията не съществуват като книга, а като регистър, което означава, че не би следвало да се генерира том и номер.
- След съгласуване със съдиите по вписванията следва да бъдат уточнени наименованията на книгите, които ще бъдат преименувани.
- Преименуваните книги следва да бъдат качени в тестова среда, за да бъдат извършени тестови сценарии от администраторите на АВ.
- Промяната в книгите засяга публичния сайт http://www.icadastre.bg, което означава, че преди качване в продуктивен режим трябва да бъде тестван и ОСС.

Цитат:
Във връзка с проведената среща на 15.04.2011 г., между представители на „Сименс” във Ваше лице и г-н Мирков, и ръководството на Агенция по вписванията е взето решение в рамките на поддръжката на Имотния регистър да се изпълни т.1 от Протокола за проведена среща от 11.04.2011.

С настоящото писмо, потвърждаваме взетото решение по т.1 от Протокола, а именно:

„Промяна наименованията на книгите, в съответствие с Правилника по вписванията.”

Промяната, трябва да се извърши в тестова среда, в рамките на срока до изтичане на Договора за поддръжка и при успех както от страна на ИИСКИР, така и от страна на OSS, да бъде имплементирана в реална среда от 01.01.2012 г.


Надяваме се на успешен изход!


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: номенклатурите на книги и подредените в тях актове
Ново мнениеПубликувано на: 19 Апр 2011, 15:25 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 20 Окт 2009, 17:57
Мнения: 5
Нашето предложение със Спасова
Изображение


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: номенклатурите на книги и подредените в тях актове
Ново мнениеПубликувано на: 20 Апр 2011, 09:06 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Не са точни наименованията на част от книгите, а именно тези на книга "вписвания", книга"отбелязвания" и книга"прехвърляния". Част от проблемът е в това, обхващат доста разнообразни като предмет и форма актове, поради което е трудно "вкарването" им под общо наименование.
Най- неангажиращо като наименование би могло да бъде използването на отделните букви на чл. 33 от ПВ, които регламентират отделните книги-напр. наименование „книга по чл. 33, б.а”, „книга по чл. 33, б.б” и т.н., но това пък би затруднило служителя при обработката на акта, защото ще доведе до дублиране с именованието на частите на партидата на имота съгласно чл. 59, ал.1 от ЗКИР .
Друга възможност е ползването на другите критерии заложени в отделните букви на чл. 33 от ПВ. Използвани са два критерия за обособяването на актовете в различни групи, съответно книги. Единият е видът на акта-от в б."в" до б."е". Книги "възбрани, "договорни ипотеки", "законни ипотеки" и "особени залози" отговарят точно на вида на актовете, които се подрежда в тях, съответно възбрани, договорни ипотеки и т.н. и наименованието на същите не поражда проблеми.
В б."а" на чл.33 е използаван като критерий формата на акт—„книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове. Същата буква продължава-„по чл. 4, б.”а” , където попадат не само актове, извъшени в нотариална форма, но и дриги, извършени в по-облекчена форма, с приравнени на нотариалните актове, последици, с които се удостоверяват, прехвърлят или учредяват вещни права- АДС, Решения на ПК ведно със скица, договори за прехвърляне на вещни права със страна община или държавата по чл.18 от ЗС и др. Като се има предвид че актовете, приравнени на нотариалните, не попадат в никоя друга книга по чл. 33, то те следва да намерят мястото си в книгата по б.”а” на чл. 33 от ПВ. Поради това книгата по б.”а” на чл. 33 от ПВ може да бъде наименована-„н.а. и приравнени на тях актове за прехвърляне, учредяване или констатиране на вещни права”. Една от резервите ми по отношение на това наименование е , че то отново няма категорично да класифицира и събере в тази книга всички актовете с прехвърлително и удостоверително действие с предмет вещни права, тъй като извън нея ще останат напр. влезлите в сила решения, които заместват актовете по б.А” на чл. 4 от ПВ-чл. 4, б.”з” и които попадат в следващато книга по чл. 33б”б.”от ПВ. Освен това ще се стигне до използване на различни критерии за наименоване на книгите, макар че и законодателят го е направил.
Ако се използва критерият вид на акта- книгата по б.”а” би могла да има следното наименование –книга прехвърляния и признаване/удостоверяване/ на вещни права. Това наименование също не е напълно точно, тъй като прехвърляния се осъществяват и посредством договор за доброволна делба, който има вещно-прехвърлително действие и попада в книга по чл. 33, б.”б” от ПВ.
Следва да се се отбележи, че всяко наименование е доста условнои няма как да „изчерпи” и „покрие” всички актове, попадащи в книгата, регламентирана от чл. 33, б.”а” от ПВ.
Книгата по чл. 33, б.”б” от ПВ включва в себе си различни по вид и действие актове-договори, декларации, завещания, едни от тях имат чисто облигационно действие, други и вещно, поради което няма как да бъдат обхванати в едно понятие, а и чл. 33, б.”б” казва, че това са „други актове”, поради което тази книга би могла да се казва „ други актове, подлежащи на вписване” или „други вписвания”.
Съществуващата към момента книга”отлебязвания”, която включва в себе си освен отбелязвания и заличавания, би следвало да се съобрази с чл. 33а, б.”е” от ПВ и да включва заличавания без отбелязвания. Отбелязванията следва да бъдат в съответната на първоначалния, вписан акт книга. поради което книгата по чл. 33а, б.”е” от ПВ следва да е книга „заличавания”.
Не намирам за необходимо създаването на две нови книги-искови молби и заличавания. Книга искови молби не е предвидена в правилника и към настоящия момент те попадат в книга вписвания, което не създава проблем. По скоро следва да се направи „видима” връзката с акта, по отношение на който има действие на противопоставимост. В книга заличавания следва да се преименува сега съществуващата книга отбелязвания поради посочените по-горе мотиви.
Изображение


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: номенклатурите на книги и подредените в тях актове
Ново мнениеПубликувано на: 20 Апр 2011, 10:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
едно въпросче.....до сега не съм се замислял , защо запор върху вземане обезпечено с ипотека ще е във "възбрани" , а не при "ипотеки"? А и разграничението законна - договорна в случая, не е наложително. :?:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов