КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 22 Юни 2021, 23:47

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: До МП относно програмен продукт „ИКАР”
Ново мнениеПубликувано на: 06 Ное 2009, 11:20 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 11 Сеп 2009, 12:51
Мнения: 12
Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – С О Ф И Я
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР. СОФИЯ
Гр. София, бул.”Патриарх Евтимий”№2, тел факс:02 987 98 40.


Изх.№...................
Гр.София.................2008г.ДО

Г-ЖА МИГЛЕНА ТАЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО


КОПИЕ : Г-Н КРАСИМИР ВЛАХОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС


Относно: Проблеми, възникнали след въвеждането на програмен продукт „ИКАР” в Служба по вписванията при СРС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАЧЕВА,


В качеството си на Ръководител на СВ към СРС, бяха предприети мерки за реформиране на работата ни в съгласие с Вашите изисквания и указания. Въпреки положените усилия от моя страна и пълното разбиране и съдействие на колегите ми от службата не смятам, че нещата са качествено подобрени. Ето защо намирам за необходимо да Ви запозная с конфликтните проблеми в работата на съдиите по вписванията, които устойчиво се очертаха след стартирането на новия ред за вписвания и въвеждането на програмен продукт «ИКАР»:

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТТА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ОТ ЗСВ И ГПК ПРАВОМОЩИЯ.

Състояние до момента на въвеждане на новия ред
Съгласно разпоредбата на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, до откриването на производство по създаване на имотен регистър на територията на съдебния район на СРС, вписванията се извършват по досегашния ред – по персоналната система, уредена в Закона за собствеността и Правилника за вписванията. По силата на чл.113 от ЗС във вр. с чл.34, ал.2 от ПВ по поредния номер на входящия регистър (в който се въвеждат молбите за вписване, отбелязване и заличаване) се определя редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване, съответно на правата, черпени от вписания акт. Номерът от входящия регистър е уникален за годината, в която е подадена молбата за вписване и същото е извършено, респ. отказано.

Проблеми след въвеждането на новия ред
По заданието на новия програмен продукт входящият регистър започва от входящ номер 1 всеки работен ден. В този смисъл водената книга не е предвиденият в ал.1, б „ж” на чл.33 от ПВ входящ регистър, който пази реда на вписването.
В същото време, воденият от Службата по вписванията т.нар. „входящ регистър” се разпечатва и носи на съответния съдия по вписванията без към него да са приложени всички постъпили за деня молби и писма, нотариални и други актове, вписването, заличаването и отбелязването на които се иска. По този начин се осуетява възможността съдията да удостовери с подписа си, че наистина записаните във входящия регистър документи са постъпили реално в Службата и че са правилно записани в него, каквато е идеята на разпоредбата на чл.41, ал.2 от ПВ.

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА АЛ.2 НА ЧЛ.41 ОТ СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА ПРЕДВИЖДАЩА РЕГИСТРИТЕ И ПАРТИДНАТА КНИГА ДА СЕ ВОДЯТ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Състояние до момента на въвеждане на новия ред

До 26.01.2009 год. в Службата по вписванията в гр. София за воденето на партидна книга с персоналните партиди на лицата – страни по вписаните актове на електронен носител бе използвана т.нар. програма „НОТИС”. Тя даваше възможност при нанасяне на сделката служителят да изпълни точно даденото от съдията по вписванията разпореждане, като зададе посочената от последния книга, в която трябва да се подреди подлежащият на вписване акт. Във всяка книга имаше възможност да се избере и вида на вписвания акт, съгласно зададена номенклатура. При законодателна промяна, придвиждаща вписване на нов вид акт, имаше възможност в програмата да се зададе вида на акта по разпореждане на съдията. Книгите по видове са изчерпателно изброени в Правилника за вписванията като не е оставена никаква възможност за отклонение от предвиденото. Книгата, в която следва да се подреди подлежащият на вписване акт, се определя от съдията по вписванията в резолюцията, с която същият разпорежда вписването. В края на всяка календарна година (до 2006 година включително) вписаните актове, подредени по поредността на техните номера в съответните книги бяха подвързвани в книжни тела в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3 от Правилника за вписванията. По този начин, при функционирането на досегашният програмен продукт – „НОТИС” се гарантира правилното отразяване на информацията за вписаните актове (вида на акта, вида на книгата, в която е подреден, в кой том на тази книга и кой по ред акт в тома) в персоналните партиди на страните по акта. Възможността да се допусне разминаване между записите по персоналните партиди в електронен вид относно вида на акт и книгата, в която същият е подреден, бе сведена до минимум, като констатираните неточности в програмата се отстраняваха своевременно.

Проблеми след въвеждането на новия ред
При въвеждането на създаденият от Агенцията по вписванията нов програмен продукт „ИИСКИР” окончателно се преустанови въвеждането на данните за и от вписаните актове в досегашната програма „НОТИС”, като съдържащата се в последната информация е „мигрирана” в новата програма. При извършването на това пренасяне, обаче, информацията за персоналните партиди на лицата и записите за актовете, по които те са страни, бяха преструктурирани съобразно възможностите на новата програма, а не както го изисква законът. При „ИКАР” се премахна воденето на цели книги, които службите по вписванията са задължени с нормативен акт да водят, като : книга „ЗАЛИЧАВАНИЯ” (чл.33а, б. „е” от ПВ), книга „ОТКАЗИ”(чл.33, ал.1, б. ”м” от ПВ и чл.577, ал.2 от ГПК), книга „ОСОБЕНИ КАНЦЕЛАРСКИ ДЕЛА – ИСКОВИ МОЛБИ” и други. Актовете, които Правилникът за вписванията, ЗЗД или ГПК предвиждат да се подреждат в определени от тях книги, съответно „ИИСКИР” ги преподрежда по нерегламентиран от законите начин, като с това се променя поредността на подредените в тях актове. Същото преподреждане програмата извърши и с вписаните до нейното въвеждане актове. Например актовете, които по силата на чл.171 от ЗЗД е предвидено да се подреждат в книга „ВПИСВАНИЯ”, по новата програма биват подреждани в книга „ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ”. Договорите по чл.192 и чл.193 от ЗУТ (посредством които се учредяват т.нар. сервитути) биват подреждани от програмата в книга „ПРЕХВЪРЛЯНИЯ”. Подобно смесване на актове, различни по вид и по форма (нотариални актове, актове в обикновена писмена форма или с нотариална заверка на подписите), действащото законодателство не допуска при персоналната система на вписване (виж чл.33 и чл.33а от ПВ).
Това преструктуриране на информацията от персоналните партиди освен объркването на вида на книгата, доведе в същото време до дублиране на сигнатури по съществуващите вече книги за периода до 26.01.2009 год. /напр. в посоченият по-горе том 1 за 2007 год. на книга „Отбелязвания” съгласно нововъведената програма понастоящем има поне три или четири акта под №1./ Същият резултат се получава и предвид факта, че „ИИСКИР” преурежда contra ligem и подреждането на актовете по видове в останалите в нея книги: например съгласно изискванията на чл.33, б.”а” от ПВ службата по вписванията трябва да води „книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека”. Съгласно изрично предвиденото в чл.18, ал.3 от ПВ в същата книга, освен нотариалните актове за договорна ипотека, следва да се подреждат и молбите за подновяване на договорни ипотеки (за които е предвидена писмена форма с нотариална заверка на подписа на ипотекарния кредитор). Съгласно предвижданията на нововъведения програмен продукт в книга „Договорни ипотеки” се подреждат (независимо от това къде действително са подредени вече или къде съдията е разпоредил да бъдат подредени, ако вписването е след 26.01.09 год.) и договорите за цесия, встъпване и заместване в дълг, и новациите на обезпечени с договорна ипотека вземания. Изборът на книга става автоматично от програмата при въвеждане на вида на подлежащия на вписване акт и не може да бъде променен нито от служителя, който въвежда акта, нито от специалистите, създали и обслужващи понастоящем програмата. Съгласно чл. 570 от ГПК вписванията, отбелязванията и заличаванията се извършват по разпореждане на съдията по вписванията. Независимо какво е разпоредил съдията, обаче, въвеждането на данните от акта и подреждането на актовете в книги става автоматично от програмата, без възможност да се изпълни разпореждането. В този смисъл десетки актове в рамките само на един ден се подреждат в книги, различни от посочените в резолюциите на съдиите по вписванията.


3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОСТОВЕРНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЕЖЕСТИ.
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
Съгласно изискванията на чл.39 от Правилника за вписванията се изготвят по персоналните партиди на лицата, посочени като собственици на имота, за който се иска удостоверението. Изречение второ на чл.39 от ПВ гласи: „От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справката, и в кои томове и под какви номера те са вписани”.
Проблеми след въвеждането на новия ред
Поради своеволното задаване на вида книга и вида на акта, коректна справка, която да отговаря на фактическото подреждане на актовете по водените до този момент книги, в периода от 26.01.09 год. до 16.02.09 год. не можеше да бъде направена.
Опит да се коригират посочените недостатъци на програмния продукт бе направен на 16.02.2009 год. на която дата бе извършена повторна миграция на съдържащите се в програма „НОТИС” данни в новата – „ИИСКИР”. Обект на миграция бяха данните до 26.01.09 год. В резултат на повторната миграция бяха коригирани видовете книги, които програма „ИИСКИР” не е в състояние да поддържа, но които обективно съществуват и се съхраняват в архива на Службата по вписванията.
Издаването на справки в периода от 26.01.09 год. до 16.02.09 год. посредством новия програмен продукт „ИИСКИР” на удостоверения за минал период доведе до наличието на две справки за един и същи имот с покриващ се период на справката, но с различно съдържание в случаите, в които за имота вече е издавано удостоверение преди 26.01.2009 год. или след 16.02.09 год.
Друг съществен недостатък на нововъведения програмен продукт е ограниченият брой актове, предвидени за вписване – в същия напр. не е предвиден договор по пар.8 от ПЗР на ЗУТ, заповед по пар.16 от ЗСПЗЗ и др., което изключително много затруднява работата на служителите обслужващи програмата и от друга страна – прави издаваните справки неверни поради неправилното посочване на вида на вписания акт.
В случаите на създадени двойни партиди или когато не е осъществено тяхното обединяване, не могат да се направят връзки между заличаванията на ипотеки и вече вписаните такива.Така те не могат да се отразят и в удостоверенията за тежести и съответно не служат за целта, за която са поискани справките.

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИПСАТА НА ДОСТЪП НА СЪДИИТЕ ДО ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ НА АВ
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
До 26.01.2009г. всеки съдия по вписванията можеше да направи справка от своя компютър дали едно вписване е направено вярно или не, особено в случаите на заличавания и отбелязвания.
Проблеми след въвеждането на новия ред

На съдиите по вписванията, на които с нормативен акт е възложено да подписват издаваните от Агенцията удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, както и преписите от вписани актове, и до настоящия момент не е осигурен достъп до програмния продукт на Агенцията по вписванията (т.е. до водените в електронен вид персонални партиди). С писмена заповед на Изпълнителния директор на АВ № РД-01-40/27.01.2009г. на книговодителите по вписванията бе забранено да обсъждат работата си с новата програма със съдиите по вписванията. Така при нанасянето в програмата на сделка, служителят, вместо да иска указания от съдията по вписванията, който е разпоредил вписването, е длъжен да се обърне за съдействие към нарочен служител на Агенция по вписванията. От една страна, това забавя значително нанасянето на актовете в системата и връщането на вписаните актове на молителите. От друга страна, съдиите по вписванията по никакъв начин не могат да контролират (или дори да наблюдават) разнасянето на информацията от актовете по персоналните партиди на страните, което съгласно разпоредбата на чл.9 от ПВ е последното действие, завършващо фактическия състав на вписването.
Контрол върху въвеждането на данните от вписаните актове в програмата на електронен носител не се упражнява не само поради липсата на достъп до програмата на съдиите по вписванията но и поради факта, че в Службата по вписванията – гр. София няма назначен служител на Агенцията, чиято трудова функция да е проверка за съответствието на записите в програма „ИИСКИР” с документите, които са вписани в книгите за вписванията. По същия начин, без нормативна регламентация, вписваните актове биват сканирани, при което се нарушава тяхната цялост и видът, в който са постъпили в Службата и който съдията е взел предвид, за да разпореди тяхното вписване. Нотариалните актове биват разкачвани, за да бъдат сканирани лист по лист, тъй като монтираните скенери не позволяват сканирането на актове с формат на хартиения носител А3.
Същото нарушаване на целостта на вписаните вече актове бе допуснато при извършеното през 2007 год. сканиране на част от книгите за вписвания, съхранявани в архива на Службата по вписванията – гр. София. Томовете, вече подвързани и надлежно преброени и приключени с подпис на съдия по вписванията (съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ПВ), бяха разрязани, актовете бяха сканирани и отново подлепени в предишните корици ведно със страниците, на които са констатациите, подписа и печата на съдията по вписванията, положени при първоначалното подшиване на книгите в отделни томове. Повторна проверка за това какви актове са подредени в книгите, чиято цялост бе нарушена при сканирането, не е извършвана от служител на Службата по вписванията. За тези действия съдиите по вписванията не бяха уведомявани, тъй като съхраняването на книгите по вписванията е възложено на Агенцията по вписванията.
Много често се констатира от граждани и нотариуси, че сканираните документи са различни от тези, подвързани в томовете поради спецификата на сканирането. Не винаги арабските и римски цифри са възприети вярно, което променя и съдържанието на сканирания нотариален акт.
От края на 2006 год. в Службата по вписванията – гр. София не са подвързвани актовете по книги и не са ни давани за броене и приключване книги за вписвания. Актовете се съхраняват в метални каси в меки хартиени папки, вързани с канап, което изключително много затруднява правенето на справки по тях. Справки по тези актове се отказва включително и на съдиите по вписванията при СРС.

5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯТА ЗА САМОРЪЧНИ ЗАВЕЩАНИЯ И НОТАРИАЛНИ ЗАВЕЩАНИЯ.
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
Към програма «НОТИС» има обособени три модула с нанесени съответно на всички депозирани, обявени и оттеглени саморъчни завещания от 1972 до 1998г.
Нотариалните завещания се подреждаха по том и номер на акт по реда на постъпването им от началото на годината до края.
Проблеми след въвеждането на новия ред
Установява се, че при стартирането на новата «ИИСКИР» няма предвиден модул за регистриране на завещания. По мое нареждане, макар и не на пряко мое подчинение, си позволих да задължа служителката да води хартиен регистър на постъпилите оведомления от нотариусите и да дава «том» и «акт» на нотариалните завещания до уреждането на проблема с АВ.
За решаване на този проблем бе създаден допълнителен модул за вписване на завещания. Той обаче е съвсем формално прикрепен към основния програмен продукт и в този си вид не работи съгласно изискването на закона.
Все още не е извършена миграцията на данните на всички завещания от «НОТИС» към «ИИСКИР».
Проблемът е задълбочен и поради неясната причина за забрана за отразяване в «НОТИС» на обявяванията и оттеглянията на депозираните саморъчни завещания.


6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА ОБСЛУЖВАНА ОТ НОВАТА ПРОГРАМА
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
В програма НОТИС до 26.01.2009г. не е констатирана външна намеса в системата. Всеки достъп до нея можеше да се установи кой оператор е влизал в програмата, какво е поправял и как е нанесъл информацията от вписания документ.
Проблеми след въвеждането на новия ред
Странно е, че новата програма не само че не доразвива сигурността (системата е интернетна), а допуска един твърде свободен режим на достъп, с който напълно обезмисля наличието на персонални пароли.
Установява се, че всеки служител на АВ може да извършва всяка една операция в различните деловодства. Това на пръв поглед създава една добра оперативност в работата им. Но липсата на ясна регламентираност и персонална отговорност на всеки един служител създава предпоставки за несигурност в изпълняването на служебните им задължения. Всеки има достъп до всеки компютър с възможност да създава, променя документ, без да е ясно намесата откъде идва.
На фона на увеличаващи се имотни измами, дали една такава лабилна и несигурна информационна система няма да създаде нови възможности на недобросъвестни лица да се възползват от нейните слабости. Тестването й в реално време, без резервен вариант, който да не дестабилизира процеса на работа, създаде изключително голямо напрежение и недоверие към институцията сред потребителите- нотариуси, банки и граждани. Напрежението нараства и в ежедневната работа на съдиите, тъй като отговорността за издаваните писмени справки е и тяхна.
Какви справки издаваме на специализираните комисии, органите на МВР, данъчни органи, Органи на прокуратурата, които разчитат не само на своевременната ни реакция по отношение на бързина, но и на достоверна информация за имотното състояние на лица, обследвани за имущества, придобити по престъпен начин. Кой носи отговорност за това, че възможността за съдействие на тези органи зависи от една компютърна програма?
Дали е необходимо да въвеждаме в толкова широк мащаб един нов програмен продукт преди да е тестван от гледна точка на чиста, точна и вярна информация, гарантираща на гражданския оборот, че отразените данни за имотите и персоналните партиди са пълни и достоверни.( За справка, при въвеждането на НОТИС, тестването й в СВ-София беше за период от една година от 1996 до 1997г. Следва доработка, осъвършенстване и окончателното й въвеждане през 1998г.)
Функциите, които осъществяват съдиите по вписвания представляват провеждането на особена държавна превенция в широк кръг обществени отношения, изразяваща се в упражняване на контрол и закрила на имуществените интереси на различни правни субекти. Като изпълнители на държавната политика за осигуряване на сигурност, публичност и равнопоставеност на граждани, нотариуси, физически и юридически лица по отношение на имуществено-правни интереси, желаем да допринесем за подобряване ефективността на дейността ни, но също така и за постигане на законност и по-голяма сигурност целена в охранителното производство, чиито участници сме.
С настоящия сигнал Ви сезираме за желанието и готовността ни за участие в обсъждания, свързани с постигането на по-голяма правна сигурност на вписването, извършвано от съдията по вписванията и регистрацията, извършвана от АВ, заключителен елемент от цялото охранително производство.

Настоящото изложение се споделя и поддържа от всички съдии по вписванията в Служба по вписвания при СРС.


С уважение:

Илиана Дикова
Ръководител на Съдиите по вписванията при СРС


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: До МП относно програмен продукт „ИКАР”
Ново мнениеПубликувано на: 18 Ное 2009, 11:09 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
6. Какви трудности или пропуски при ползването на системата са установени от съдиите по вписванията, служителите и нотариусите?

Установява се, че вписването на подлежащите на вписване актове, от които се черпят права на собственост на недвижими имоти и се защитават трети добросъвестни лица се извършва в пълно противоречие с действащата нормативна уредба. Актовете не се подреждат в предвидените от Правилника за вписванията книги. Недопустимо се смесват актове с различна предвидена от закона форма и съдържание, които се подреждат в една и съща книга. В книга „Договорни ипотеки” се подреждат прехвърляне на вземане, заместване в дълг, залог на вземане и др., които според действащия Правилник за вписванията трябва да са подредени в книгата по чл. 33, буква „б”. В книги „Прехвърляния”, в които по закон се подреждат само актовете в нотариална форма в момента се подреждат апорти, договори за придобиване на държавна/общинска собственост, актове за държавна/общинска собственост, сервитути и др.
Най-важната книга, доказваща конкуренция на вписванията – входящия регистър - се води по начин, различен от предвидения в закона. Този регистър е аналогичен на общия регистър в архива на нотариуса. В него за цялата календарна година се вписват по реда на тяхното постъпване всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването, заличаването и отбелязването на които се иска с входящ номер - уникален за годината. Недопустимо е всеки ден входящия регистър в Службата по вписванията да започва от номер 1. Така въведената система на регистриране не е предвидената от законодателя единна система на входиране, от която следва противопоставимостта и последствията на вписването. Противоречащ на закона е и въведения нов електронен входящ регистър, който наложи нов ред за входиране на молби за вписване, отбелязване и заличаване на актове – редът на чл. 78 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Разпоредбата на чл. 78 от ЗКИР е приложима само при вписване в имотния регистър. Производството по създаване на имотен регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието, която се обнародва в държавен вестник (чл.70, ал.1,2 от ЗКИР). Такава заповед за Тутракан няма - не сме в хипотеза на вписване в имотен регистър. Съгласно чл. 74(1) от ЗКИР - до обнародването на заповедта по чл. 73, ал. 1 от ЗКИР, вписванията се извършват по досегашния ред. Съгласно действащата Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, подлежащите на вписване нотариални актове и документи се представят за вписване пред съдията по вписванията в деня на тяхното извършване или удостоверяване. Молбата за извършване на вписването се изготвя в два екземпляра, подписани от нотариуса. Единият остава в Службата по вписванията ............ „а другият екземпляр, надлежно датиран и подписан от съдията, се връща на нотариуса в същия ден”. (Чл. 21, ал. 1) от същата наредба.
Възникват редица въпроси във връзка със съдбата на представените от нотариусите актове за вписване, какви са последиците за правата на физическите и юридическите лица по отношение на недвижими имоти, щом правопораждащите актове не се вписват по предвидения от закона ред? Какво става с правата на третите добросъвестни лица? И най-вече: - Какви са правните последици от ипотеки, които не са вписани по предвидения от закона ред, както вкл. и с молбите за подновяване на договорни ипотеки? За разлика от останалите сделки с недвижими имоти, „ипотеката се учредява чрез вписване..” (чл. 166 ЗЗД); - Какви са правните последици от отказите от вещни права, когато „отказът има действие само ако е извършен в писмена форма с нотариално заверен подпис и ако е вписан” (чл. 100 ЗС); - Какви са правните последици от вписването на апорт? и т.н. Действителни ли са те?

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТТА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ОТ ЗСВ И ГПК ПРАВОМОЩИЯ.

Състояние до момента на въвеждане на новия ред. Съгласно разпоредбата на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, до откриването на производство по създаване на имотен регистър на територията на съдебния район, вписванията се извършват по досегашния ред – по персоналната система, уредена в Закона за собствеността и Правилника за вписванията. По силата на чл.113 от ЗС във връзка с чл.34, ал.2 от ПВ по поредния номер на входящия регистър (в който се въвеждат молбите за вписване, отбелязване и заличаване) се определя редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване, съответно на правата, черпени от вписания акт. Номерът от входящия регистър е уникален за годината, в която е подадена молбата за вписване и същото е извършено, респ. отказано. Проблеми след въвеждането на новия ред: По заданието на новия програмен продукт входящият регистър започва от входящ номер 1 всеки работен ден. В този смисъл водената книга не е предвиденият в ал.1, б „ж” на чл.33 от ПВ входящ регистър, който пази реда на вписването. В същото време, воденият от Службата по вписванията т.нар. „входящ регистър” се разпечатва и носи подписа на съдията по вписванията без към него да са приложени всички постъпили за деня молби и писма, нотариални и други актове, вписването, заличаването и отбелязването на които се иска. По този начин се осуетява възможността съдията да удостовери с подписа си, че наистина записаните във входящия регистър документи са постъпили реално в Службата и че са правилно записани в него, каквато е идеята на разпоредбата на чл.41, ал.2 от ПВ.
2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА АЛ.2 НА ЧЛ.41 ОТ СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА ПРЕДВИЖДАЩА РЕГИСТРИТЕ И ПАРТИДНАТА КНИГА ДА СЕ ВОДЯТ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
До въвеждането на новата програма в Службата по вписванията за воденето на партидна книга с персоналните партиди на лицата – страни по вписаните актове на електронен носител бе използвана т.нар. програма на Еди Чакъров. Тя даваше възможност при нанасяне на сделката служителят да изпълни точно даденото от съдията по вписванията разпореждане, като зададе посочената от последния книга, в която трябва да се подреди подлежащият на вписване акт. Във всяка книга имаше възможност да се избере и вида на вписвания акт, съгласно зададена номенклатура. При законодателна промяна, предвиждаща вписване на нов вид акт, имаше възможност в програмата да се зададе вида на акта по разпореждане на съдията. Книгите по видове са изчерпателно изброени в Правилника за вписванията като не е оставена никаква възможност за отклонение от предвиденото. Книгата, в която следва да се подреди подлежащият на вписване акт, се определя от съдията по вписванията в резолюцията, с която същият разпорежда вписването. В края на всяка календарна година (до 2004 година включително) вписаните актове, подредени по поредността на техните номера в съответните книги бяха подвързвани в книжни тела в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3 от Правилника за вписванията. По този начин, при функционирането на досегашният програмен продукт се гарантира правилното отразяване на информацията за вписаните актове (вида на акта, вида на книгата, в която е подреден, в кой том на тази книга и кой по ред акт в тома) в персоналните партиди на страните по акта. Възможността да се допусне разминаване между записите по персоналните партиди в електронен вид относно вида на акт и книгата, в която същият е подреден, бе сведена до минимум, като констатираните неточности в записите на програмата можеха да бъдат отстранявани от съдията по вписванията своевременно. За разлика от новата програма до която съдията по вписванията има достъп само до елементарни справки и то пост фактум – след като вече актът е вписан. За всяка констатирана неточност се прави запитване до IT специалистите към агенцията за коригирането им – нещо което се извършва без санкцията на съдията по вписванията.
Проблеми след въвеждането на новия ред
При въвеждането на създаденият от Агенцията по вписванията нов програмен продукт „ИИСКИР” окончателно се преустанови въвеждането на данните за и от вписаните актове в досегашната програма, като съдържащата се в последната информация е „мигрирана” в новата програма. При извършването на това пренасяне, обаче, информацията за персоналните партиди на лицата и записите за актовете, по които те са страни, бяха преструктурирани съобразно възможностите на новата програма, а не както го изисква законът. При „ИКАР” се премахна воденето на цели книги, които службите по вписванията са задължени с нормативен акт да водят, като: книга „ЗАЛИЧАВАНИЯ” (чл.33а, б. „е” от ПВ), книга „ОТКАЗИ”(чл.33, ал.1, б. ”м” от ПВ и чл.577, ал.2 от ГПК), книга „ОСОБЕНИ КАНЦЕЛАРСКИ ДЕЛА – ИСКОВИ МОЛБИ” и други. Актовете, които Правилникът за вписванията, ЗЗД или ГПК предвиждат да се подреждат в определени от тях книги, съответно „ИИСКИР” ги преподрежда по нерегламентиран от законите начин, като с това се променя поредността на подредените в тях актове. Същото преподреждане програмата извърши и с вписаните до нейното въвеждане актове. Например актовете, които по силата на чл.171 от ЗЗД е предвидено да се подреждат в книга „ВПИСВАНИЯ”, по новата програма биват подреждани в книга „ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ”. Договорите по чл.192 и чл.193 от ЗУТ (посредством които се учредяват т.нар. сервитути) биват подреждани от програмата в книга „ПРЕХВЪРЛЯНИЯ”. Договорни и законни ипотеки се подреждат в една книга в противоречие с Правилника за вписванията. Подобно смесване на актове, различни по вид и по форма (нотариални актове, актове в обикновена писмена форма или с нотариална заверка на подписите), действащото законодателство не допуска при персоналната система на вписване (виж чл.33 и чл.33а от ПВ). Това преструктуриране на информацията от персоналните партиди освен объркването на вида на книгата, доведе в същото време до дублиране на сигнатури по съществуващите вече книги за периода. Заличаванията на ипотеки са така преструктурирани, че при извеждане на разпечатка по партида на лице не може да се установи заличаването на коя ипотека е извършено в случаите когато има няколко ипотеки на това лице с един и същ кредитор и едни и същи имоти за обезпечение. Същият резултат се получава и предвид факта, че „ИИСКИР” преурежда contra legem и подреждането на актовете по видове в останалите в нея книги: например съгласно изискванията на чл.33, б.”а” от ПВ службата по вписванията трябва да води „книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека”. Съгласно изрично предвиденото в чл.18, ал.3 от ПВ в същата книга, освен нотариалните актове за договорна ипотека, следва да се подреждат и молбите за подновяване на договорни ипотеки (за които е предвидена писмена форма с нотариална заверка на подписа на ипотекарния кредитор). Съгласно предвижданията на нововъведения програмен продукт в книга „Договорни ипотеки” се подреждат (независимо от това къде действително са подредени вече или къде съдията е разпоредил да бъдат подредени, ако вписването е по новата програма) и договорите за цесия, встъпване и заместване в дълг, и новациите на обезпечени с договорна ипотека вземания. Изборът на книга става автоматично от програмата при въвеждане на вида на подлежащия на вписване акт и не може да бъде променен нито от служителя, който въвежда акта, нито от специалистите, създали и обслужващи понастоящем програмата. Съгласно чл. 570 от ГПК вписванията, отбелязванията и заличаванията се извършват по разпореждане на съдията по вписванията. Независимо какво е разпоредил съдията, обаче, въвеждането на данните от акта и подреждането на актовете в книги става автоматично от програмата, без възможност да се изпълни разпореждането. В този смисъл десетки актове в рамките само на един ден се подреждат в книги, различни от посочените в Правилника за вписванията на съдиите по вписванията.
3. ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗДАВАНЕТО НА ДОСТОВЕРНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЕЖЕСТИ.
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
Съгласно изискванията на чл.39 от Правилника за вписванията се изготвят по персоналните партиди на лицата, посочени като собственици на имота, за който се иска удостоверението. Изречение второ на чл.39 от ПВ гласи: „От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справката, и в кои томове и под какви номера те са вписани”.
Проблеми след въвеждането на новия ред поради своеволното задаване на вида книга и вида на акта, коректна справка, която да отговаря на фактическото подреждане на актовете по водените до този момент книги, след въвеждането на новата програма не може да бъде направена. Издаването на справки след въвеждането на новия програмен продукт посредством него за минал период в случаите когато за този имот няма вписвания по новата програма доведе до наличието на две справки за един и същи имот с покриващ се период на справката, но с различно съдържание в случаите, в които за имота вече е издавано удостоверение преди новата програма. Това наложи да се правят паралелни справки и по старата и по новата програма с цел максимална сигурност при издаване на удостоверения за тежести както за лица, така и за имот и за определен период от време
Друг съществен недостатък на нововъведения програмен продукт е ограниченият брой актове, предвидени за вписване – в същия напр. не е предвиден договор по пар. 8 от ПЗР на ЗУТ, заповед по пар.16 от ЗСПЗЗ др. В момента става актуално отбелязването, което трябва да се прави за имотите паметници на културата по чл. 68 от Закона за културното наследство – липсва такава възможност в новата програма. Това изключително много затруднява работата на служителите обслужващи програмата и от друга страна прави издаваните справки със съмнителна достоверност поради неправилното класифициране на актовете от новата програма. В случаите на създадени двойни партиди или, когато не е осъществено тяхното обединяване, не могат да се направят връзки между заличаванията на ипотеки и вече вписаните такива. Така те не могат да се отразят и в удостоверенията за тежести и съответно не служат за целта, за която са поискани справките. Тези недостатъци на новата програма при издаването на справки и удостоверения са причина да се проверява всеки път за всяко лице или имот и по старата програма и да се сверяват записите с цел достоверност на издаваното удостоверение.
Още един много съществен недостатък на новата програма се проявява в случаите на съдебни решения по вписани вече искови молби. Най-често срещания случай е с постановеното влязло в сила решение настъпва промяна във вещноправните взаимоотношения на страните по делото и като правило се налага да се извършат три действия по вече вписаната искова молба – отбелязване по исковата молба, за да се знае че делото е приключило, същинско вписване в случаите когато се създава нов вещноправен режим върху имотите предмет на делото и заличаване в случаите когато се отменя вече вписан акт. По новата програма за да се извърши това се налага решението представено за вписване да се регистрира три пъти и естествено да се заплатят три такси, като към всяка молба трябва да се представят и съответния брой екземпляри от решението – това е напълно неоправдано ограничение във функциите на програмата.
Програмата ИКАР не прави проверка за валидността нито на ЕГН, нито на Булстат – това създава предпоставки за въвеждане на съответните лица с грешни данни, което от своя страна е предпоставка при бъдещи вписвания, отбелязвания, заличавания, правенето на справки да се получават грешни или неточни данни.
При въвеждане на акт подлежащ на вписване ако едно лице вече е въведено като страна по акта не може да се въведе повторно, но не е така за имот – възможно е един имот да бъде въведен повторно по сделката и съответно да получи още един партиден номер.
Нотариалните актове за поправка програмата ги праща на същинско вписване и по този начин им се образува ново дело и акта за поправка не отива към акта който се поправя. Нарушено основно правило на гражданското съдопроизводство – по образувани дела нови дела не се образуват. Нотариалният акт за поправка трябва да се отбелязва по вписания акт, който се поправя и по този начин връзката между двата акта става неразривна.
При правенето на справки в регистъра на удостоверенията липсва възможност да се търси по лице - нито по име, нито по ЕГН/Булстат – това затруднява работа с удостоверенията.
Една програма трябва да улеснява дейностите за които е създадена, а не да ги затруднява или дори още по-лошо да възпрепятства извършването им. Тук е мястото да се отбележи най-безспорното качество на новата програма ИКАР – тази програма доказа, че могат да се правят имотни партиди и без наличието на идентификатор на имота. По този начин се слага край на един дългогодишен спор за това дали може да се премине към системата на реално вписване без наличието на идентификатори на имотите.

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИПСАТА НА ДОСТЪП НА СЪДИИТЕ ДО ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ НА АВ
Състояние до момента на въвеждане на новия ред
До 27.10.2008г. съдията по вписванията имаше пълен достъп до старата програма, включително и административни функции - можеше да направи справки от своя компютър, да въвежда данните по вписванията, заличаванията и отбелязванията, в случай на неправилно или погрешно въведени данни във всеки един момент имаше правата, следващи му се по закон, да коригира констатираните неточности.
Проблеми след въвеждането на новия ред
Съдията по вписванията, първоначално нямаше никакъв достъп до новата програма, нещо напълно абсурдно след като по закон на него е възложено да подписва вписаните актове и да подписва издаваните удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, както и преписите от вписани актове. Съдиите по вписванията по никакъв начин не могат да контролират (или дори да наблюдават) разнасянето на информацията от актовете по персоналните партиди на страните, което съгласно разпоредбата на чл.9 от ПВ е последното действие, завършващо фактическия състав на вписването. Контрол върху въвеждането на данните от вписаните актове в програмата на електронен носител не се упражнява поради липсата на достъп до програмата на съдиите по вписванията, такъв без никакво правно основание е предоставен на служители в централата на Агенцията. По същия начин, без нормативна регламентация, вписваните актове биват сканирани, при което се нарушава тяхната цялост и видът, в който са постъпили в Службата и който съдията е взел предвид, за да разпореди тяхното вписване. Нотариалните актове на повече от един лист биват „разкачвани”, за да бъдат сканирани лист по лист, тъй като монтираните скенери не позволяват сканирането на актове с формат на хартиения носител по голям от А4. От края на 2005 год. в Службата по вписванията – гр. Тутракан не са подвързвани актовете по книги и не са приключвани книгите за вписвания по предвидения в Правилника за вписванията ред. Актовете се съхраняват в класьори, което е в противоречие с Правилника за вписванията.

5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА ОБСЛУЖВАНА ОТ НОВАТА ПРОГРАМА
Програмата е интернет базирана на обикновен http (hypertext transfer protocol) протокол. Трайно установена практика е при уеб базирани програми за работа и достъп до бази данни да се използва https (Hypertext Transport Protocol Secure) протокол. Това е още по наложително да се премине към https протокол защото с преминаването към същинско поимотно вписване партидите на имотите трябва да са подписани от съдията по вписванията – чл. 84, ал. 1 ЗКИР.
Липсата на локална база данни във всяка служба по вписванията създава допълнителен и то доста голям риск при използването на програмата ИКАР – всяко прекъсване на интернет комуникациите по каквото и да е причина и за какъвто то е да е срок лишава от възможност както съдията по вписванията, така и службата от възможността да изпълняват функциите и задълженията си. Случай на прекъсване на програмата вече имаше в края на м. октомври т.г. и в продължение на повече от три денонощия работата на всички службите в цялата страна беше блокирана. Нещо което при използването на старата програма не се бе случвало никога. Онлайн базирането на програмата води много често в рамките на работния ден и най вече в следобедните часове до изключителната й мудност. В този период на работния ден във всички служби започва най-интензивната работа и това е естествен процес на натоварването на мрежата. Това не би било така ако има функция за работа в офлайн режим и създаване на локална база данни. Много по-удачно би било да могат службите да работят в офлайн режим и след приключване на вписванията за деня всяка служба да изпраща базата данни за деня да в пакет към централния сървър. По този начин ще се повиши бързодействието от една страна и от друга освен централната база данни във всяка служба ще са налични данните по вписванията в самата служба, съответно с направени архивни и backup копия. В това отношение програмата на Еди Чакъров беше защитена три –четирикратно – всеки ден се архивираше на сървъра и на всяка работна станция също се правеше архивно копие. След въвеждането на новата програма в Службата по вписванията в Тутракан няма никакво копие на електронните партиди създадени в системата ИКАР. От само себе си възниква въпросът – какво става с териториалния характер на вписванията.
Следва да се осигури пълен достъп до всички функции и модули на програмата на съдиите по вписванията – аргументите за това следват от изложеното по горе. Освен това съдиите по вписванията и служителите трябва да имат служебен достъп до публичната част на програмата - http://www.icadastre.bg/. Не са редки случаите на запитвания и констатации най вече от ЧСИ и ДСИ относно верността и коректността на справките по тази програма – и никой от съответната служба по вписванията – нито съдията, нито служителите не могат да гарантират нищо след като нямат достъп до тази програма. И нещо повече – съгласно чл. 50, ал. 2 от Правилника за вписванията писмените справки и удостоверения се удостоверяват с подписа на съдията по вписванията – възниква въпроса – каква е доказателствената сила на справките чрез http://www.icadastre.bg/ .
Липсват модули за изпращане на информацията по ЗМДТ, по ЗСПЗЗ, ЗКН – вместо да се изпращат ежемесечно на хартиен носител, което е от една страна неудобно и за получателите на информацията тъй като трябва да се въвежда наново в техните бази данни и същевременно е предпоставка за пропуски и неточности. Следва да се предвиди това да става по електронен път.


Заимствали сме някои неща от колегата Дикова
След като го изпратихме установихме и други недостатъци, но ако програмата бъде преработена, така че да е в синхрон с действащата правна уредба се надявам, че много от проблемите, коите има в момента ще изчезнат


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: До МП относно програмен продукт „ИКАР”
Ново мнениеПубликувано на: 30 Ное 2009, 09:58 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 10 Сеп 2009, 13:36
Мнения: 12
ето и моя
Д О К Л А Д


І. От коя дата се използва новата информационно система ИКАР?

Със заповед РД-01-482 / 10.09.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията София ,служба вписванията Пловдив започна да работи единствено с новата информационна система -Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър „ИИСКИР” на 15.09.2008г.

ІІ. Използва ли се към момента и другата информационна система и за какви цели?

От 08.07.1991г. до 26.02.1999г.се използваше друга система ,отразяваща актовете по вид, страни без данни за имотите.
За периода 26.02.1999 г. до 15.09.2008г. техническата дейност по вписването,отбелязването и заличаването ,осъществявана от служителите към Служба вписванията Пловдив се извършваше по програмния продукт на Еди Чакъров ,съобразно с действащата и към настоящия момент персонална система на вписване,регламентирана по Закона за собствеността и Правилника за вписванията.
От 15.09.2008г. без наличие на нормативно основание вписванията отбелязванията, заличаванията се извършват само на новия електронен продукт по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.”Старата програма” е все още на непрекъснато разположение. Всички справки -устни, писмени , както и при вписване на нов акт се извършват и изготвят само след проверка и по старата програма .
Констатира се, че не е възможно да се проследи собственост на недвижим имот без действащата и към настоящия момент персонална система на вписване ,регламентирана в Закона за собствеността и Правилника за вписванията.
Практическото приложение и на новия продукт ,макар и наречен „Имотен регистър” показва ,че единствено общия знаменател за проследяване и изследване на собственост и имот е само и чрез персонална система на вписване -т.е. по име на собственик. Работата и по старата програма е регламентирано и в заповеди на изпълнителния директор на Агенция по вписванията до служителите.

ІІІ. Извършена ли е пълна миграция на данните за имотите и лицата от старата в новата информационно система?

Не може да се отговори със сигурност, тъй като проверка на миграцията би могло да се извърши само след сверяване актовете по том –един по един и данните в програма „Икар”.В процеса на работата се установят липса на данни от старата програма ,пропуски, грешки ,които говорят за непълна и невярна миграция на данни .След сигнализиране от служителите до специалистите по поддръжката на ИКАР, грешките са отстранявани. Този процес продължава и до днес ,чрез въведена от Агенция по вписванията специална процедура за съставяне на констативни протоколи -изпращани по емейли от служителите-без знанието на съдиите по вписванията .Факта, че има и заповед от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията всички справки да се правят задължително и по двете програми говори ,че не може да се даде гаранция за качествена миграция на данни.

ІV. Колко имотни партиди са създадени при действието на системата ИКАР?

В района на Пловдивски Районен съд няма Заповед на Министъра на правосъдието ,съгласно чл.70 от ЗКИР за създаване имотни партиди ,но въпреки това към 17.11.2009 по новата програма ,действаща вече година/ са създадени 759 997 т.н. файлови партиди. За смисъла и естеството на тези партиди ще бъде отразено в т.6 от настоящия протокол.

V. Постъпили ли са сигнали и оплаквания за недостатъци на системата?

Устни оплаквания ,недоволства ,ежедневни проблеми са от началото на въвеждането на новата програма.
Незаконосъобразното водене на книги и регистри ,неправилното престуктуриране на старата информация са повод за ежедневни питания, спорове, разправии при изготвяне справки- устни, писмени. Оплаквания от нотариуси, държавни и частни -съдии изпълнители при искани от тях удостоверения и писма за проучване на имоти са били по повод констатирани пропуски в тях, възниквали от генерираната неправилно информация. Системата ИКАР генерира удостоверения за тежести за всеки идентификатор отделно и съответно собственика трябва да заплати такси за всяко удостоверение. Получава се доста голяма сума –неоправдано -тъй като се нарушава вещно правния принцип на чл. 92 от Закона за собствеността – собственикът на земята е собственик и на постройките и на насажденията. Дежурният съдия по вписванията е изправен пред големи трудности –с какви правни доводи да обясни възникналия проблем.
Самите бланки на удостоверения /предложени от Агенция по вписванията -несъобразени с предходно издаваните от службата ,когато беше към Районен съд Пловдив / не водят до никакви правни изводи ,нещо повече крият опасност от неправилни правни изводи.
Към проблеми относими пряко от приложението на програмата се прибавиха и такива от тълкуванието на новата Тарифа за държавни такси ,събирани от Агенция по вписванията. С тази тарифа се игнорира и указание на заместник министър на правосъдието дадено в инструкция – от 27.08.2008г. с оглед обща практика на съдиите по вписванията .С тази тарифа се събират неоправдано големи размери такси , несъответстващи на желания критерии за правни изводи в получените удостоверения. Подробно проблемите създадени от приложение на новата Тарифа са изложени в становище изпратено до Министъра на правосъдието чрез Председателя на Районен съд на Пловдив -изх.№ П-13080/13.11.2009г., което прилагам.

VІ. Какви трудности или пропуски при ползването на системата са установени от съдиите по вписванията, служителите и нотариусите?

Констатирани проблеми от съдиите по вписванията

За стартирането на новия програмен продукт „ИИСКИР” и работа с него , съдиите по вписванията са уведомени с писма от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията –изх.№ 11.00-812/04.09.2008г.- получени на 09.09.2008г.Във връзка с факта –непознаване програмата, с която ще се работи, чрез председателя на Районен съд Пловдив до Министъра на правосъдието са изпращани:
1.Сигнал- изх.№ П-6657/12.09.2008г. на РС Пловдив ,
2.Предложение от 03.11.2008 – за иницииране на спешна среща- с цел обсъждане проблемите , представено и на 15.12.2008г.на съвместен семинар на нотариалната камара и Министерство на правосъдието, относно „Стартиране на пилотен проект за изграждане на Интегрирана система за кадастър и имотен регистър”,
3.Сигнал за проблеми от 25.02.09г. след проведения семинар за представяне на информационната система на кадастъра и имотния регистър на 02.02.2009 в София –изпратен чрез Председателя на РС Пловдив до Мин.на правосъдието -изх.№ П-2090/25.02.2009г.


1.НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА „ИИСКИР” С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Програмният продукт „ИИСКИР” не е съобразен с действащото законодателство, регламентиращо производството по вписване.
Съгласно разпоредбата на чл.70 от ЗКИР производството по създаване на имотния регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на Министъра на правосъдието, подлежаща на обнародване в „Държавен вестник”,в която се посочва съдебният район, графикът за изготвяне на партиди на недвижимите имоти, както се определя и съответния съдия по вписванията.
За съдебния район на ПРС не е издадена заповед от Министъра на правосъдието за откриване на производството по създаване на имотен регистър ,поради което не е налице правно основание вписването, отбелязването и заличаването на актове относно недвижими имоти да се извършва по реда ,предвиден в ЗКИР.
По силата на императивната норма на чл.74,ал.1 от ЗКИР ,в съдебните райони, за които не е налице заповед на Министъра на правосъдието, обнародвана в „Държавен вестник”,вписването се извършва по досегашния ред. В съдебният район на ПРС са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Пловдив със Заповед № РД-18-48/03.06.09 на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра в сила от 07.08.2009г.,за някои села /но не всички/, находящи се в землището на община „Марица”,община„Родопи”,поради което само тези недвижими имоти имат идентификатори.В тази връзка въвеждането на „ИИСКИР” в Служба вписванията -гр.Пловдив с район на действие съдебният район на ПРС ,не е съобразено с принципното положение, че създаването на имотен регистър е обусловено от одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, съответсваща на съдебния район .С оглед на това в ЗКИР е предвидено поетапно откриване на производство по създаване на имотен регистър за конкретния съдебен район със Заповед на Министъра на правосъдието-чл.70 ЗКИР/,въз основа на която се създават партиди на недвижимите имоти по разпореждане на конкретния съдия по вписванията. Поради липса на визираните в ЗКИР предпоставки за извършване на вписването по начина ,предвиден за имотния регистър, съдиите по вписванията нямат правомощието да постановяват разпорежданията си на основание и в съответствие със ЗКИР. Техническата дейност на служителите към СВ в момента е незаконосъобразна- тъй като не се извършва по настоящия ред -по ПВ, а по указания на програмата създават т.н. партиди в части предвидени като форма в ЗКИР. При вписването на актовете в новата информационна система, въведените данни се структурират на персонален и на имотен формат ,като създадената електронна „имотна партида” се състои от петте части, предвидени в чл.59-чл.64 от ЗКИР. За всички недвижими имоти ,предмет на вписване след 15.09.2008г./инсталирането на „ИИСКИР”/служителите трябва да образуват „имотни партиди”,независимо от това дали недвижимият имот се намира в землище с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и съответно има даден от кадастъра идентификатор ,или няма такъв. В противен случай не може да бъде въведен в информационната система актът ,по който съдията по вписванията се е произнесъл. По своята същност тези създавани партиди не са „предварителни”,нито „имотни” партиди по смисъла на ЗКИР, защото за съдебният район на ПРС не е открито производство по създаване на имотен регистър със заповед по чл.70 от ЗКИР, съответно не е налице и заповед по чл.73 от ЗКИР. Образуваните в „ИИСКИР” партиди на всички недвижими имоти представляват т.н.”файлови партиди” на имотите ,т.е. структурирана информация на дигитален носител. Посочените „електронни” респ.”файлови” партиди и тяхното изготвяне не са уредени в действащото законодателство ,касаещо производството по вписване, отбелязване, заличаване на актове за недвижими имоти, което от своя страна поставя въпроса за действителността на така извършеното вписване в „ИИСКИР”

2.ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕТО НА „ФАЙЛОВИ ПАРТИДИ”НА ИМОТИТЕ В „ИИСКИР” И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Този процес се извършва без знанието и контрола на съдията по вписванията. По предвидения в ЗКИР ред този процес би следвало да се извършва въз основа на разпореждане на съдията по вписванията, което е постановено след обобщаване на съществуващата информация и да се образува една единствена партида на конкретния имот. При създаване на тези партиди служителите са натоварени със задължението да установят идентичност между имота ,предмет на подлежащия на вписване акт и имотите по предходни актове ,въведени в компютърната система от стара база данни. Служителят „търси” имот от старата база,”преценява” дали става дума за същия имот- предмет на вписване и посредством конкретни бутони-обединяване, разделяне –прибавя имота към новата сделка ,съответно го разделя на части и за всяка част създава партиди-/недопустимо със смисъла на чл.92 ЗС,чл.3 ЗКИР, чл.23,чл. 24 ,чл.65 ЗКИР -където са заложени основни вещно правни принципи -що е имот. Така създадените партиди се констатира ,че нямат връзка помежду си -т.е. при извикване на партидния номер на обект от имота не се прави извод от кой имот е произлязъл този нов обект. Получава се парадокса ,че в един поземлен имот с много обекти на един собственик се дават хаотични номера на партиди за всички обекти и място, без връзка между тях. Имотът от старата програма послужил за база към новото въвеждане може обаче да не е същия, защото тази преценка за идентичност би следвало да е след съдийска преценка въз основа на надлежни доказателства. Констатира се ,че не е възможна проверка на имот по посочен партиден номер ,не се прави история на имота -от къде е произлязъл ,не може да се прави проверка и по посочен идентификатор на обект ,който също не се свързва с други аналогични идентификатори от мястото -т.е. дори в този си вид не са налице смисъла и на ЗКИР-чл.6-двустранна връзка. В момента тази двустранна връзка се изразява в автоматично пренасяне данни от кадастъра, но тази дейност следва да е проверена от съдия по вписванията, тъй като данните от кадастъра следва да се съобразят с актовете за собственост .В хода на работа се констатират грешки ,пропуски и с тази цел законодателят е предвидил -в ЗКИР мястото на съдията по вписванията в този процес. Така че това автоматично пълнене крие опасности. Прави се извода ,че изготвените до сега партиди /вече над 700000 за района на ПРС -посочени по горе/ не могат да бъдат основа за предварителните предвидени по реда на ЗКИР.

Какви проблеми произлизат от тези действия по новата програма-

На първо място- тези файлови партиди се правят без правна преценка, без контрол от съдия по вписванията, дори без неговото знание, дори в противоречие с прякото му разпореждане –тъй като при липса на производство по реда на чл.70 ал.2 от ЗКИР- визиращ точно дейността на съдията по вписванията при създаване на предварителни партиди.
На второ място – при последващи вписвания се създават нови файлови партиди—т.е. в „ИИСКИР” се създават повече от една файлова партида за един имот -предната се закрива и не може да се отваря за информация, от новата не се извлича история на имота, т.е. образуването в информационната система на две или повече „файлови партиди” под различни номера на един и същи имот, създава неточна, непълна и недостоверна база данни, която не може да послужи като основа за създаване на „предварителните имотни партиди” по реда ,предвиден в ЗКИР ,когато са налице предпоставки за това.

3.НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВОДЕНЕ НА КНИГИТЕ И РЕГИСТРИТЕ

Съгласно действащия в момента ПВ целта на вписването е даване публичност на актовете чрез подреждане в съответните книги. Тези книги имат предназначението да се постигне стабилност, яснота и сигурност относно притежанието на правото на собственост и ограничени вещни права -прехвърлянето и обременяване на недвижимите имоти. Цялата система на публичност има за цел да регулира конкуренцията между актовете, от които различни лица черпят права върху един и същи имот, срещу един и същи праводател. В този смисъл книгите уредени в действащия ПВ -в чл.33 са изчерпателно и систематично подредени ,съобразено и с основните вещно правни принципи .Не случайно тази разпоредба не е претърпявала промени в хода на времето,ако е имало промени-/от 1951,1997,2004/те са били малки и несъществени .По този начин в архива в цялата му история се е постигала стабилност и сигурност. Без никакво правно основание програма „ИИСКИР” въвежда следните книги: 1.книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ,2.ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, 3.ВПИСВАНИЯ, 4. ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ, 5.ВЪЗБРАНИ,6 ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, 7.ЗАКОННИ ИПОТЕКИ,8.ЗАВЕЩАНИЯ.
В книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ вместо само нотариални актове по смисъла на чл.4а от ПВ намират място /без никакво правно основание по ПВ и ЗКИР /-актове ,които са били подреждани в книга Вписвания до скоро -а именно-анекс към споразумения, договори по ЗУТ ,замяна в договорна форма, заповеди на различно правно основание ,сервитути, постановления за възлагане, учредяване право на строеж, пристрояване. Освен липса на правно основание не е ясен принципа ,по който се определя че тези актове трябва да намерят място в книга предназначена само за нотариални актове. Така се обезмисля нотариалната форма –като удостоверяваща проследяване на собственост и права от нотариус и към нея се приравняват актове с обикновена форма -договорни и едностранни .Това внася объркване, хаос, неразбиране. Не е оправдано –с оглед факта ,че съдията по вписвания вписва широк кръг актове извън нотариалните изповядвани от нотариусите ,становището че подобна подредба е залегнала в ЗННД и Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите. Именно систематичното място на съдията по вписвания-разпореждащ вписване на актове регламентирани и в специални закони-ЗОС, ЗДС,ЗСПЗЗ,ЗАЗ,ЗУТ ,ЗГ и особените изисквания на законите налага да се имат предвид действието му –подредбата на книгите според ПВ. Този нов ред предизвиква хаос при работа с книгите и справки на широк кръг лица-ползващи публичния регистър.
В книга ВПИСВАНИЯ- намират място договори за делби,съдебни решения, различни видове актове неподлежащи на вписване- например: концесия ,прекратяване на договор с нотариална заверка на подписите ,прехвърляне на имущество след ликвидация -?,стар акт ?,учредителен акт на юридическо лице с нестопанска цел? Тук е мястото да отбележа ,че подробни указания на служителите се спускат от Агенция по вписванията, игнорирайки съдебното присъствие на съдията по вписванията като потенциал и единствено разпореждащ подреждането на актовете.
В книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ намират място актове подреждани досега в книга вписвания. Пак без правно основание вторични на ипотеката актове- договора за новация отива в книга вписвания ,а цесията вместо в книга вписвания отива при договорни ипотеки. Отново е налице противоречие с правната уредба- чл.33 б в ПВ, формата на акта -договорна ипотека и последващите актове уредени в ЗЗД. Това води до объркване и на служители ,юристи ,граждани.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ –няма правна уредба на този вид актова книга. По класификатора на програмата излизат за подреждане в тази книга всички актове, с които се извършват заличавания на ипотеки, възбрани, искови молби, както и отбелязвания по вписани искови молби, отбелязване по вписано решение, подновяване, новиране на договорни и законни ипотеки. В същото време липсва уредената в чл.33а,б.”е”ПВ -книга ,която се образува от молби за заличаване на ипотеки и възбрани, вместо това е въведена тази книга „Отбелязване” водеща до объркване –например че заличаването е вид отбелязване. Това обаче е самостоятелно нотариално производство по смисъла на ГПК-чл.569 т.5 с правопогасяващ ефект ,а не техническо действие -каквото е отбелязването -уредено в ПВ само като такова -отразяване на данни към определен акт. Не случайно заличаването е уредено отделно като книга от молби с оглед последиците които носи и връзката му с конкретния акт.
Липсват книги уредени в ПВ -от особено голямо значение -освен книга заличавания-чл.33а,б.е ПВ ,книга ОТКАЗИ-чл.33,ал.1б.м от ПВ във вр. с чл.577,ал.2 от ГПК ,книга „ОСОБЕНИ КАНЦЕЛАРСКИ ДЕЛА-ИСКОВИ МОЛБИ” .Следва да се отбележи че посочените разпоредби на ПВ не са отменени. Това преподреждане на актовете не следва да се омаловажава. Объркването на книгите води до дублиране на сигнатури по съществуващи вече книги за периода. Например констатира се ,че вид акт- поправка на нотариален акт, представляващ акт с особено значение при справка излиза като заличаване. Изборът на книга става автоматично от програмата при въвеждане на вида на подлежащия на вписване акт и не може да бъде променян нито от служителя, който въвежда акта, нито от специалистите ,създали и обслужващи понастоящем програмата .Съгласно чл.570 ГПК вписванията ,отбелязванията, заличаванията се извършват по разпореждане на съдията по вписванията ,но независимо какво той е разпоредил, въвеждането и подреждането по книги става по указания на програмата ,не въз основа на правните норми .
Объркването на различните видове книги, неправилното преструктуриране на старата информация води до неточното ,некомпетентно отразяване в издаваните удостоверения за тежести, както и въвежда в заблуда третите лица относно правната уредба и правните изводи.
Въведени са и указания кога и по кои актове се водят дела ,по кои не се водят .Спазвайки тези указания от Агенцията не се оформят особени канцеларски дела . Не се изпълнява чл.41а ПВ и на практика се получава парадокса че по един том-„прехвърляния” например се правят и нотариални и канцеларски дела- по нотариални актове -нотариални ,по актове с обикновена форма -канцеларски. Това се получава от смесването в актова книга” прехвърляния” на актове с нотариална и обикновена форма. Така се затруднява работата по справки с дела, объркват се и юристи тъй като за тези действия няма правна уредба.

Най-важната книга, доказваща конкуренция на вписванията – входящия регистър - се води по начин, различен от предвидения в закона.
Противоречащ на закона е и въведения нов електронен входящ регистър, който наложи нов ред за входиране на молби за вписване, отбелязване и заличаване на актове .По него по никакъв начин не може да се проследят постъпили актове – не се отразяват прехвърлители по актове, ипотекарни длъжници по ипотеки. Това отразяване има многостранно значение:
- при получаване удостоверения за тежести , с оглед актуализиране до последния момент- в момента удостоверения се издават с вчерашна дата,а не до последния момент както се иска ,и както е платено /спешните удостоверения-50 лв/
- при регистриране на нови сделки ,възбрани ,ипотеки и други тежести
- за проследяване движение по откази при върнато определение на съд за ново вписване,
- при устни справки
Отразяването на страни ,както и предвиждане на опции: при отказ- запазване на номер, неразделна връзка с входящия регистър при регистриране на акт ,така че да излиза че има някакъв отразен отказ е изключително голям пропуск на програмата. Целта и смисъла на входящия регистър е защита на противопоставимостта на актовете ,а на практика в момента тази защита я няма.Чл.113 ЗС е неприложим. Констатира се факта, че ако при наличие на отказ се извърши разпоредителна сделка , а тече производството по обжалване ,до постановяване на определение влязло в сила ,по програмата по никакъв начин не може да се разбере нито новото разпореждане, нито движението по отказа. От тук- издават се удостоверения –чисти ,вписват се възбрани, ипотеки ,а след това пристига определение на ПОС или ВКС за вписване на акт с предходна на възбраните и ипотеките дата .От това могат да произлизат непредсказуеми последици .Следва да има връзка с движението на отказите при изготвяне и на справки и удостоверения. Отказите –ако има страни по входящия регистър следва да могат да се отразяват и по удостоверения за тежести. За да се изпълнят изискванията на чл.9 ПВ и чл.34 ПВ –уреждащи воденето на входящия регистър следва да се предвиди по вписания вече акт да се отразява и входящия номер на постъпване- наред с двойно входящия след регистрация. Така когато се върне акт за вписване след време ще се вижда и на самия акт -хартиения носител кога ,с кой номер е постъпил. Така няма да има риск и при изготвяне на преписи от актове от измами. Следва извода че входящия регистър трябва да претърпи корекции ,за да отговаря на правните норми и смисъла на вписването като охранително производство.


4.ЗАСТРАШАВАНЕ НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ В ГРАЖДАНСКИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБОРОТ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗДАВАТ ДОСТОВЕРНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ

Една от целите на вписването е да се даде гласност на вписваните актове и правата, черпени от тях. В това се състои принципът на неограничената публичност при книгите за вписванията -във възможността всеки гражданин да прави ,каквито справки иска /устни и писмени/,относно всякакви вписвания, отбелязвания и заличавания във всички книги за вписване. Вещните права са абсолютни и противопоставими от страна на носителя им на всички правни субекти и това налага тези права да са публични. Затова книгите и регистрите са публични и всеки може да прави справки в тях-чл.42 ПВ. Констатираните пропуски и недостатъци на програмата рефлектират най-вече при правенето на справки и издаването на удостоверения за вещни тежести ,с което се застрашава правната сигурност в гражданския оборот. Това обстоятелство налага /дори е регламентирано в заповеди на АВ/ справките да се правят по персоналните партиди на лицата ,както и използването на програмата на Еди Чакъров /Например констатира се ,че при посочено грешно ЕГН -системата не отказва приемане и на практика ако се въведе грешно ЕГН -при проверка конкретния акт няма да излезе/.Въвеждането на правно нерегламентирани книги и регистриране на акт с гореизложената съвкупност от особености води до неточна информация съдържаща се в книгите и издаваните удостоверения и една невъзможност да се направи коректна справка, която да отговаря на действителното подреждане на актовете по водените до този момент книги –в периода 26.02.1999г. до 15.09.2009г.Преструктурирането на книгите за посочения период, по книги при положение че справка- се прави от 08.07.91г.-но без имоти -т.е. излизат само актове, които следва да се предоставят за информация, прави справките трудни и неточни, става подвеждане на трети лица за актовете вписани в книгите и съответното действие което пораждат –например ипотеката е частично заличена по отношение част от имоти-в регистъра излиза като поправка ,по направено отбелязване на съдебно решение по вписана искова молба – в регистъра излиза като поправка на искова молба. Проверка по заличавания и препращането към основния акт е трудна, объркана, непълна, криеща риск от грешки при изготвяне на удостоверения. Издаването на справки след въвеждането на новия продукт /по новия продукт само/ за минал период в случаите ,когато за този имот няма вписвания по новата програма доведе до наличието на две справки за един и същи имот с покриващ се период на справката ,но с различно съдържание в случаите ,в които за имота вече е издавано удостоверение преди новата програма.
Липсата при програмата на валидност на ЕГН и Булстат и въвеждането на актове с грешни такива, означава въвеждане на лица с грешни данни и ненамирането им в последствие, защото крайния извод който се налага -че единствената проверка за данни е на лице -по персонална система.
Няма ограничение на това -един имот да се въведе повторно с още един партиден номер.
Липсата на отразени страни по регистрите -входящ и регистър удостоверения затруднява работата с удостоверенията. Обезмисля се издаването на спешни- за един ден от 50 лв. при липсата на проверка по входящия регистър за постъпили до последния момент актове -издаването на удостоверението с вчерашна дата крие голям риск.
Констатира се ,че няма предвидена бланка за удостоверения по чл.483 ГПК- за ЧСИ и ДСИ,

5.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИПСАТА НА ДОСТЪП НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ДО ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ НА АВ

До 15.09.2008г. съдията по вписванията имаше пълен достъп до старата програма ,включително и административни функции- имаше права по закон да коригира неточности. Имаше правна сигурност, че разпорежданията на съдиите по вписванията, следващи му се по силата на закона се изпълняват точно. Самият съдия знаеше ,че като е разпоредил -вписването се извършва по нормативно установения ред и акта се подрежда в нормативно установената книга. При изготвяне на удостоверения за тежести и смяна на собственост /както се казваха в Пловдив /се произнасяше по представените доказателства -актове за собственост ,скици, други и разпореждаше точно кои лица да се проверят ,за да се проследи собствеността на конкретния имот. Следеше се и промяната на имота, изискваха се съответните доказателства и така издадените удостоверения носеха правна сигурност и гаранция за проверена собственост. Регистрите отговаряха на нормативните изисквания -приключваха с подпис на съдията. Входящия регистър се водеше от дежурен съдия по вписванията, отразявайки имена на прехвърлители ,ипотекарни длъжници и при издаване на удостоверения се проследяваха и постъпилите за вписване актове във входящия регистър / преди въвеждане на електронния такъв/ . Правната сигурност беше налице -нямаше оплаквания и хаос.
Със създаване на АВ реда се промени. Новият програмен продукт въведе нерегламентирани правила за вписване и изготвяне на удостоверения. Съдиите по вписванията не само ,че не бяха запознати с този продукт ,но и на сигнали за проблеми нямаше ответ. По силата на ГПК ,ЗКИР,ЗСВ и цялата действаща нормативна уредба -съдията по вписванията разпорежда всички действия и подписва всички документи –актове, удостоверения преписи, писма се ,но тъй като бе игнориран от работата на новия продукт се получи правния абсурд да не знае какво става с неговите разпореждания- те на практика не се изпълняват .Съдиите по вписванията по никакъв начин не могат да контролират /или дори да наблюдават/ разнасянето на информацията от актовете по персоналните партиди на страните ,което съгласно чл.9 ПВ е последното действие ,завършващо фактическия състав на вписването. Контрол върху въвеждането на данните от вписаните актове в програмата на електронен носител не се упражнява , а такъв без никакво правно основание е предоставен на служители в централата на Агенцията. В цялата база от най-голямото богатство на българския народ -собствеността на недвижими имоти- имат достъп лица -неюристи и тъй като нямаме и електронен подпис на практика вписването няма никакъв смисъл -може да се променят данни -без съдебен контрол в лицето на съдиите по вписванията.
Без нормативна регламентация вписваните актове се сканират, при което се нарушава тяхната цялост и видът ,в който са постъпили в Службата и който съдията е взел предвид, за да разпореди вписването .Нотариалните актове на повече от един лист биват разкачвани ,за да бъдат сканирани лист по лист. Съдията по вписванията не знае, че по разпоредения от него акт става разделяне ,обединение ,създаване на партиди, закриване на стари, откриване нови, попълване данни от кадастъра –дори с разлика в квадратури. Тук е мястото да се отбележи ,че в много случаи данните от кадастъра са неточни, а се взимат непроверени и се нанасят веднага в каретата на партидата -това е изключително опасен факт за правната сигурност на вписването .Последиците от тези действия ще се проявят след години при конкретни случаи. Съдията не знае и къде отива акта -къде се подвързва -защото предложеното меню на програмата и книги са без правна регламентация .Служителите работят по спуснати от АВ правила и указания, след запознаване с които се констатира пълно разминаване с действащото вещно право .Издаваните удостоверения, въпреки прецизните разпореждания на съдиите следват спусната форма и не водят целяни правни изводи –проверка на собственост, тежести.
Не е предвидена и възможност за изготвяне на удостоверения за ДСИ,ЧСИ –чл.483 ГПК- проверка на собственост преди налагане на възбрана.
Съдията по вписванията няма достъп до статистически данни от програмата-необходими му да изпълни задълженията си към Председателя на съответния районен съд на основание чл.80,ал.1,т.3 от ЗСВ- ежемесечни и шестмесечни предоставяне на информация.В момента по разпореждане на АВ се отказват такива справки и същите с оглед изпълняване на задълженията по ЗСВ се извличат от програмата за разпределение на нотариални дела по програмата за разпределяне на съдебни дела .
Регистрите-входящ и двойновходящ следва да се предоставят на съдиите по вписвания за проверка, след което да се полага подпис.В момента дори не е предвидено полагане на подпис под регистрите,което е нарушение на разпоредбите на ПВ.
Съдията по вписванията не знае ,че след като е разпоредил вписване на обща възбрана,продажба на наследство по силата на закони те не се извършват след като няма посочен имот.При вписване заповеди на кмет по чл.193 ЗУТ-не се извършва действието поради факта че не може да се прави партида на улица.
Използването и афиширането на термина „имотен регистър ”оставя впечатление ,че такъв наистина има и се правят и законодателни промени без практическо приложение-чл.68 ЗКН /Закон за културното наследство/ -урежда отбелязване на имоти паметници на културата. Тази уредба е неприложима.
При констатиран проблем се изготвя протокол без знанието на съдията по вписванията.Следва всяка корекция в програмата да бъде със знанието и подписа на съдията по вписванията в съответния протокол.

6.ПО ОТНОШЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА ОБСЛУЖВАНА ОТ НОВАТА ПРОГРАМА

Липсата на локална база данни във всяка служба по вписванията създава допълнителен и то доста голям риск при използването на програмата „ИИСКИР”-всяко прекъсване на интернет комуникациите по каквато и да е причина и за какъвто и да е срок лишава от възможност ,както съдията по вписванията ,така и службата от възможността да изпълняват функциите и задълженията си.Случай на прекъсване на програмата имаше в края на октомври т.г. и в продължение на повече от три денонощия работата на всички служби в цялата страна беше блокирана.Това не беше се случвало по старата програма.Онлайн базирането на програмата води много често в рамките на работния ден и най-вече в следобедните часове до изключителната й мудност.В този период на работния ден във всички служби започва най-интензивната работа и това е естествен процес на натоварването на мрежата.Това не би било така ако има функция за работа в офлайн режим и създаване на локална база данни.Много по удачно би било да могат службите да работят в офлайн режим и след приключване на вписванията за деня всяка служба да изпраща базата данни за деня в пакет към централния сървър.По този начин ще се повиши бързото действие от една страна и от друга освен централната база данни във всяка служба ще са налични данните по вписванията в самата ,съответно с направените архивни копия.В това отношение програмата на Еди Чакъров беше защитена три-четирикратно –всеки ден се архивираше на сървъра и на всяка работна станция също се правеше архивно копие.След въвеждането на новата програма в Служба вписвания Пловдив няма копие на електронните партиди създадени в системата ИИСКИР.От тук се поставя въпроса-какво става с териториалния характер на вписването.
В хода на работа се констатира ,че е възможно в базата данни Пловдив не само да се влиза, но и да се въвеждат актове за района на ПРС и от други градове- това е недопустимо за сигурността на данните в регистъра. Това беше недопустимо при програмата на Еди Чакъров.
Липсват модули за изпращане на информацията по ЗМДТ,ЗСПЗЗ,ЗКН-вместо да се изпращат ежемесечно на хартиен носител,което е от една страна неудобно и за получателите на информацията тъй като трябва да се въвежда наново в техните данни бази данни и същевременно е предпоставка за пропуски и неточности.Следва да се предвиди това да става по елктронен път.
Справките по лице са изключително обемни прави се неоправдан разход на хартия. По програмата на Еди Чакъров излизаше на един лист справка от десетки имоти, докато сега това представлява наръч от десетки листове.
С оглед отстраняване на констатираните правни несъответствия в новия програмен продукт би следвало при създаване на работни групи съдиите по вписванията да имат активно участие. Практическият опит от вече една година наблюдение /въпреки че нямаме пряка връзка с програмата/ показа ,че много от пропуските ,неточностите, както и възникналите проблеми от работа с този продукт не биха съществували ако при създаване, внедряването му съдиите по вписванията бяха имали участие. Не бе направено нито запознаване ,нито е искано съдействие. Съдиите по вписванията като изразяващи държавната превенция за охрана на големия оборот с недвижими имоти следва да не се игнорират , а да бъдат поканени да участват активно с целия си потенциал на юристи .Именно съдебното присъствие на съдиите по вписванията в охранителното производство – вписване, отбелязване ,заличаване, би гарантирало наистина една стабилност в големия и сложен процес на преминаване от действащата към новата система на вписване.


Прилагам: първоначално изпратените до Министъра на правосъдието чрез Председателя на Районен съд Пловдив
: 1.Сигнал- изх.№ П-6657/12.09.2008г. на Председателя на РС Пловдив ,
2.Предложение от 03.11.2008 – за иницииране на спешна среща- с цел обсъждане проблемите , представено и на 15.12.2008г.на съвместен семинар на нотариалната камара и Министерство на правосъдието, относно „Стартиране на пилотен проект за изграждане на Интегрирана система за кадастър и имотен регистър”,
3.Сигнал до Мин.на правосъдието -изх.№ П-2090/25.02.2009г.на Председателя на Районен съд Пловдив
Ръководител на съдиите по вписванията
Към Районен съд ПловдивИлияна Спасова

тая седмица ще видя как ще го дооформи председателя на комисията - зам.пред. на РС - тя каза, че всичко което преценя ще подпише, но ще видя крайния резултат :!:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: До МП относно програмен продукт „ИКАР”
Ново мнениеПубликувано на: 06 Яну 2010, 15:26 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Представям някои от трудностите и проблемите, които констатираме при работа с програмата на “ИКАР”. Опитах се да не повтарям проблемите, които вече са посочени в темата.
Разбирам, че програмата «ИКАР» е свързана с бъдещото въвеждане на имотен регистър и в общ интерес е своевременно да сигнализираме за някои несъответствия с действащото законодателство и практическите трудности, които възникват при изпълнение на задълженията на съдиите по вписванията и на служителите при Служба по вписвания. Създаването на имотен регистър не е лесен процес...

В Служба по вписвания – гр. Асеновград през годините е работено със следните програмни продукти за въвеждане на данни от актове, подлежащи на вписване: програмата “ЕОС”, програмата “Еди Чакъров” и подсистема “Имотен регистър”, която е част от “Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър” /ИИСКИР/ за периода от 24.11.2008г. до настоящия момент.
С въвеждането на подсистема “Имотен регистър”, която е част от “ИКАР” целта не е просто заместване на действащите до този момент програми в Службите по вписвания, а се цели предоставяне на техническа възможност за изпълнение на задължения, произтичащи от ЗКИР.
В съдебния район на Районен съд- гр. Асеновград са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно надлежни и влезли в сила заповеди на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра- гр. София, за следните землища на Община Асеновград: гр. Асеновград, с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Долнослав, с. Жълт Камък, с. Лясково, с. Мостово, с. Нови извор, с. Орешец, с. Сини връх, с. Три могили, с. Узуново, с. Боянци, с. Златовръх, с. Избегли, с. Козаново, с. Конуш, с. Мулдава, с. Нареченски бани, с. Косово, с. Новаково, с. Патриарх Евтимово, с. Стоево, с. Тополово, с. Червен, с. Леново. В тази връзка само недвижимите имоти, находящи се в горепосочените землища имат идентификатори.
Съгласно Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Mинистърa на правосъдието, обнар. в ДВ бр. 87/27.10.2006г., на основание разпоредбата на чл. 70 от ЗКИР е открито производство по създаване на имотен регистър за съдебен район – гр. Асеновград. В Приложение към заповедта се съдържа График за изготвяне на партиди на недвижимите имоти в съдебен район – гр. Асеновград, като производството следва да започне от 31.10.2006г. по отношение само и единствено на имотите, намиращи се в указани землища на Община Асеновград.
В Графикът за изготвяне на партиди на недвижимите имоти в съдебен район – гр. Асеновград към Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. от Министъра на правосъдието не са посочени всички населени места от съдебния район на Районен съд- гр. Асеновград.
За съдебния район на Районен съд- гр. Асеновград не е налице издадена заповед от Министъра на правосъдието на основание чл. 73, ал. 1 от ЗКИР, с която да се обяви въвеждането на имотния регистър за съдебния район.
С оглед посоченото фактическо положение и съгласно разпоредбите на чл. 74, ал. 1 от ЗКИР до обнародването на заповедта на Министъра на правосъдието на основание чл. 73, ал. 1 от ЗКИР, вписвания, отбелязвания и заличавания на актове се извършват по досегашния ред, а именно съгласно Закона за собствеността и Правилника за вписванията. Липсва правно основание вписване, отбелязване и заличаване на актове относно недвижими имоти да се извършва по реда, предвиден в ЗКИР.
В тази връзка въвеждането на „ИКАР” в Служба по вписванията - гр. Асеновград не е съобразено с принципното положение, че Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Министъра на правосъдието за създаването на имотен регистър не обхваща целия съдебен район на Районен съд- гр. Асеновград.
Понастоящем при вписване, отбелязване и заличаване на актове в новата информационна система, въведените данни се структурират в създадена електронна „имотна партида” с пет части, съобразно разпоредбите на чл.59 - чл.64 /вкл./ от ЗКИР. След 24.11.2009г. за всички актове, подлежащи на вписване, служителите в Служба по вписвания – гр. Асеновград образуват „партиди”, независимо от това дали имотът се намира в землище посочено в Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Министъра на правосъдието, независимо дали недвижимият имот се намира в землище с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и съответно независимо от това дали е налице даден кадастрален идентификатор на имота. В противен случай е невъзможно въвеждането в информационната система на акта, по който съдията по вписванията се е произнесъл.
Образуваните в „ИКАР” партиди на всички недвижими имоти са наименовани “файлови партиди” и представляват структурирана информация на цифров носител. Номерацията на партидите е във възходящ ред и е уникална, без значение дали недвижимият имот се намира в землище, посочено в Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Министъра на правосъдието за създаването на имотен регистър. Към днешна дата по новата програма са създадени над 29 000 т.нар. файлови партиди.
Така съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 3 и чл. 54 ,ал. 1 от Наредба № 2/21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър за недвижимите имоти, находящи се в землище, посочено в Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Министъра на правосъдието, предварителните партиди следва да се водят като компютърни бази данни в единен формат, съдържащ всички данни съгласно приложение № 2 и да се внесат данните по чл. 71, ал. 1 от ЗКИР.
При създаване на тези партиди служителите при Служба по вписвания са натоварени със задължението да установят идентичност между имота, предмет на подлежащия на вписване акт, и имотите по предходни актове, въведени в компютърната система от стара база данни. Служителят „търси” имот от старата база,”преценява” дали става дума за същия имот- предмет на вписване и посредством конкретни опции -обединяване, разделяне –свързва имота към новата сделка, съответно го разделя на части и за всяка част създава партиди.
Ето няколко примера на констатирани проблеми при работа с програмата на „ИКАР”:

В случай, че недвижимият имот се намира в землище, посочено в Заповед № ЛС-04-918/10.10.2006г. на Министъра на правосъдието за създаването на имотен регистър, на основание чл. 71 от ЗКИР Службата по вписванията следва да изготвя предварителни партиди и партидни дела към тях за недвижимите имоти на основание данните, съдържащи се в книгите по вписванията, както и на данните по чл. 41, ал. 1 и 2 и актовете, получени от службата по геодезия, картография и кадастър. При сделка с недвижим имот, когато няма изготвена предварителна партида, едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя предварителна партида на този имот и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер. В случаите по чл. 35а предварителната партида се преобразува в партида на недвижимия имот. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗКИР съдията по вписванията преобразува предварителните партиди в партиди на недвижимите имоти по този закон след предаване на одобрените по чл. 49 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти. С оглед тези законови разпоредби изричната резолюция на съответния съдия по вписванията / съгл. Заповедта по чл. 70, ал. 2 от ЗКИР/ за създаване на предварителна имотна партида или преобразуване предварителните партиди в партиди на недвижимите имоти не може да бъде изпълнена при обработването на акт, подлежащ на вписване, в програмата на “ИКАР”. Резултатът от въвеждането на актовете в системата “ИКАР” е един и същ и не отчита горепосочените особености. Образуваните в „ИКАР” партиди на всички недвижими имоти са наименовани “файлови партиди” и представляват единствено структурирана информация на цифров носител.

В момента двустранната връзка между кадастър и имотен регистър, осъществявана на база номер на идентификатор, се изразява в инцидентно и автоматично пренасяне данни от кадастъра само в “част А”, без да са попълнени останалите части на т.нар. “файлова партида”. Липсват данни, които да са въз основа вписани предишни актовете, които са въведени и сканирани по “старите” програми. Описаният процес на автоматично “наливане на данни” само относно описание на недвижим имот крие опасности.
Друг проблем, който е свързан с двустранната връзка между кадастър и имотен регистър: Съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗКИР до обнародването на заповедта на Министъра на правосъдието на основание чл. 73, ал. 1 от ЗКИР, вписвания, отбелязвания и заличавания на актове се извършват по досегашния ред, а именно съгласно Закона за собствеността и Правилника за вписванията. Липсва правно основание вписване, отбелязване и заличаване на актове относно недвижими имоти да се извършва по реда, предвиден в ЗКИР.
По този начин е невъзможно прилагането на разпоредбите на чл. 76, ал. 1 и ал. 2 и служебното откриване и закриване на партиди в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР: 1. разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика; 2. разделяне на недвижими имоти в резултат от промяна на граници на административно-териториални единици, землищни граници, граници на територии с еднакво трайно предназначение; 3. разделяне на недвижими имоти при промяна на трайното предназначение на част от имот; 4. отстраняване на непълноти и грешки.
Така в хипотезата на промяна в кадастралната карта по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР, при обработване на възбрана или издаване на удостоверение за тежести възникват затруднения. Липсата на изрично правно задължение за лицата да представят скица от кадастралната карта при искане за вписване на възбрана по чл. 23 и сл. от ПВ и при заявление за издаване на удостоверение за недвижим имот по чл. 47 от ПВ, липсата на правно задължение за лицата да посочат обстоятелството на промяна в кадастралната карта по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР /защото се предполага служебна приложимост на чл. 76 от ЗКИР/ създава предпоставка за генериране от “ИКАР” на удостоверения с неточна информация. Така с нарочна заповед се налага проверка и по “старите програми” и по оригиналите на вписаните актове.

При въвеждане на акт, подлежащ на вписване и представляващ налагане на възбрана по чл. 23 и сл. от ПВ, в програмата “ИКАР” се нанасят данни само в “част Д”, без да са попълнени останалите части на т.нар. “файлова партида”. Липсват данни, които да са въз основа вписани предишни актовете, които са въведени и сканирани по “старите” програми. “Миграцията” на данни относно собственика, данни за учредяване и прехвърляне на други вещни права и за подлежащите на вписване юридически факти и обстоятелства не е осъществена. “Миграцията” на данни относно предходни ипотеки или възбрани е частична и непълна. Така понякога е изписано наличието на предходни ипотеки и възбрани, но липсват попълнени всички данни по тези актове.
Аналогично е при въвеждането на акт, подлежащ на вписване и представляващ ипотека по чл. 15 и сл. от ПВ, в програмата “ИКАР” се нанасят данни само в “част Г”, без да са попълнени останалите части на т.нар. “файлова партида”. Казаното относно “миграцията” на данни важи и за обработката на ипотеките в системата на “ИКАР”.

В хипотезата на чл. 92 от ЗС, когато собственикът на земята е собственик на сградите, построени върху тази земя, се прилага чл. 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър. В случая не следва да се открива отделна партида за сградите. Нещо повече съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. на Министъра на правосъдието когато в поземлен имот след откриване на партидата се построи сграда или настъпят други промени за имота, за които не се открива партида, но са обект на кадастъра, включително даване на идентификатор, те служебно се отбелязват по данни от Агенцията по кадастъра в част "А" на партидата.
Програмата „ИКАР” не позволява понастоящем да се спазят тези законови изисквания. За всеки обект на кадастъра, за който е налице идентификатор, се създава отделна “файлова партида”. Единствената възможност за осъществяване на връзка между “файлови партиди” в хипотезата на чл. 92 от ЗС е опцията “свързани имоти”. По този начин в част “А” на “файловата партида” се вписва: “Идентификатори на кадастрални обекти към същия имот: сгради..., самостоятелни обекти в сграда...”. В този смисъл се нарушава прилагането на чл. 10, ал. 2 и а. 3 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. на Министъра на правосъдието и спазването на вещноправния принцип на чл. 92 от ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките и на насажденията.
В тази връзка относно свързаните “файлови партиди”: при издаване на удостоверение по чл. 47 от ПВ за сграда, върху която е наложена възбрана, и множество самостоятелни обекти в същата сграда - предмет на различни ипотеки, при генериране на удостоверение по чл. 47 от ПВ за сградата се отразява свързаността на сградата със самостоятелните обекти, но не се извеждат договорните ипотеки върху същите.

Със Заповед РД-01-623/24.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията – гр. София и въвеждането на подсистема “Имотен регистър”, която е част от “ИИСКИР”, става невъзможна поправката при наличие на очевидна фактическа грешка в “старите вписани актове” по програмите на “ЕОС” и “Еди Чакъров”. /пр. В “стар вписан акт” изписването на датата на вписване е по следния начин: 06.30.2004г., както и е налице грешка в изписване на трите имена на страна по акта/. Налице е невъзможност за извършване на поправка с констативен протокол, тъй като въвеждането на информацията трябва да се извърши в старата програма. Правата по старите програми са прекратени.
При несъответствие между вписан акт и данните въведени в програмата “ИКАР”, се изготвят констативни протоколи. Това се извършва, като констативният протокол не се подписва от съдията по вписванията. При въвеждането на имотен регистър и с оглед приложението на разпоредбата на чл. 85 от ЗКИР вписването е недействително, когато липсва определение на съдията по вписванията, както и когато то не е удостоверено с подпис на съдия по вписванията по реда на чл. 84, ал. 1 от ЗКИР. Съобразно тези законови изисквания следва поправките и промените в т.нар. “файлови партиди” да се извършват, като констативният протокол се подписва и от съдия по вписванията.

При въвеждане на информация относно акт, подлежащ на вписване, в програмата “ИКАР” полетата, които следва да се попълват са с “различна степен на важност”. Някои от полетата са задължителни, без попълването им е невъзможно да се приключи записът. Други не са задължителни, без попълването им записът може да бъде приключен.
Съгласно чл. 15 и сл. от ПВ във връзка с чл. 167, ал. 2 от ЗЗД задължителното съдържание на ипотеката включва: трите имена, местожителството и занятието на кредитора и на длъжника, а така също и на собственика на имота, ако ипотеката се учредява за чуждо задължение, а ако някое от тия лица е юридическо лице - точното му наименование; имотът, върху който се учредява ипотеката; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и сумата, за която се учредява ипотеката, ако вземането не е парично. В случая обаче при въвеждане на ипотека в “ИКАР” като размер на обезпечена сума се сочи само главницата, но не и разноски, лихви, такси и т.н.
В допълнение, съгласно чл. 22, ал. 1 , т. 4 и т. 5 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър в “Част Г” на партидите се попълват данни за кредитора и за длъжника по чл. 20. Данните относно собственика на недвижимия имот се съдържат в “Част Б” на партидата. Вече отбелязахме, че при обработването на ипотеки е попълнена само “Част Г” от “файловата партида”. В случай, че титулът за собственост на лицето е вписан при действието на старите програми, то данни за собственика на имота липсват попълнени в “Част Б” на т.нар. “файлова партида”. Налице е “файлова партида” с обработена ипотека и въведени данни за длъжник-кредитополучател и кредитор и липсващи данни за собственика-ипотекарен длъжник.
Аналогично е и въвеждането на вписано искане за възбрана. Нещо повече съгласно изискванията на чл. 26 от ПВ възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Съгласно програмата “ИКАР” въвеждането на дата на изпълнителния лист не е задължително поле, макар ПВ да изисква изрично посочването на дата.

При въвеждането в програмата “ИКАР” на акт, подлежащ на вписване, се осъществява връзка чрез “свързани актове” с предходни актове, обработени по “старите програми”.
Проблемите, които възникват са следните: на първо място, трудно е да се прецени идентичност на недвижими имоти при наличие на промяна в кадастрален план или наличие одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър при условие, че в представена скица не е отразен “стар идентификатор”. В тази връзка още по-трудно е да се прави тази преценка при наличие на приключила процедура по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ при промяна на граници на УПИ с план за регулация.
В тази връзка без изрично разпореждане на съдията по вписванията при въвеждане на акт, се извършва разделяне, обединение, закриване на стари партиди, откриване нови партиди и попълване данни от кадастъра.
При въвеждане на данни от актове, подлежащи на вписване, в съответните части на т.нар. “файлова партида”, липсва “наливане” на данни от актове, обработени в “старите програми” или е налице частично и непълно “наливане” на такива данни. По този начин в някои случаи в т.нар. “файлова” партида се отразяват следните данни: дв.вх. номер, акт, том и т.н. относно предходни ипотеки върху посочения имот, като липсват данни за размера на обезпеченото вземане, за кредитора, за ипотекарния длъжник и кредитополучателя, за заличаване на ипотеката.

Липсва възможност за приложение на разпоредбите на чл. 540 във връзка с чл. 129 от ГПК. Съгласно създадената солидна съдебна практика на окръжните съдилища съдията по вписванията при констатиране на нередовност на молбата по чл. 128 от ГПК, следва да прилага чл. 540 във връзка с чл. 129 от ГПК, като остави същата без движение, даде указание и определи срок за изпълнението им. В системата “ИКАР” не е възможно изпълнението на тези разпоредби на ГПК. В самия регистър срещу акта, подлежащ на вписване, са налице опциите: отказ и вписване, липсва опция “без движение”.

Така в издаваните удостоверения по чл. 45 от ПВ: Съгласно изрична заповед на изпълнителния директор на Агенция по вписванията служителите в Служба по впсиванията при издаване на удостоверенията по чл. 45 от ПВ, следва да извършат справка в “старите програми”. “ЕОС” и “Еди Чакъров” са все още на разположение. Всички справки -устни, писмени, както и при вписване на нов акт се извършват и изготвят само след проверка и по старите програми. В тази връзка единствено възможен начин за проследяване на собственост на недвижим имот е справката по лице, съгласно действащата и към настоящия момент персонална система на вписване. Даденото наименование на програмата „Имотен регистър” не отговаря на правната действителност, тъй като липсва изрична заповед за въвеждане на имотен регистър в съдебния район. Това наименование по-скоро въвежда в заблуждение. Създава впечатление, че при одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър винаги е възможна справка по имот, съгласно реалната система на вписване.

По отношение на приложението на разпоредбата на чл. 68, ал. 2 и 3 и §11 от ПЗР на Закона за културното наследство: Съгласно чл. 68, ал. 2 и ал. 3 от ЗКН информация за статута на имота като недвижима културна ценност се предоставя от НИНКН на АВ в 14-дневен срок. В 14-дневен срок от уведомяването АВ отбелязва по партидата на съответния имот, че има статут на недвижима културна ценност. При прехвърлителни сделки и при наследяване на имоти - недвижима културна ценност, АВ уведомява в 14-дневен срок НИНКН за това обстоятелство. Съгласно § 11 от ПЗР на ЗКН в тримесечен срок от влизането в сила на закона НИОНКЦ предоставя на АВ списък на заварените декларирани и обявени недвижими паметници на културата. АВ отбелязва статута на културна ценност по партидите на обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 1.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в табл. 2 на приложение № 2. Така в т. 7 от посочената Таблица 2 от Приложение № 2 за поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство са определени: 1. за археологически паметник на културата, 2. за архитектурен паметник на културата, 3. за исторически паметник, историческо място, 4. за паметник на изобразителното и приложното изкуство, 5. за друг имот на културно-историческото наследство.
Така съгласно разпоредби чл. 68, ал. 2 и 3 и §11 от ПЗР на ЗКН вмененото задължение на АВ по същността си представлява не вписване на актове, които подлежат на вписване, а отразяване на начин на трайно /фактическо/ ползване на поземлени имоти. В тази връзка въвеждането на подобна информация ще бъде отразено само в “Част А” без да са попълнени останалите части на т.нар. “файлова партида”. Няма да бъдат отразени данни, които да са въз основа вписани предишни актовете, които са въведени и сканирани по “старите” програми. В т.нар. “файлови партиди” ще бъдат отразени данни от вписани актове за такива недвижими имоти само след датата: 24.11.2008г. Създават се видими и значими трудности при изпълнение на тази правна уредба.

С оглед всичко гореизложено, техническата дейност на служителите към Служба по вписвания в момента се извършва съобразно с възможностите на програмата, които не винаги отговарят на предвидения понастоящем ред, т.е. съгласно ПВ и ЗС. Откриват се неточности, но в резултат на съвместни действия със специалистите по поддръжката на ИКАР, се стараем проблемите да бъдат решавани. Процесът на сътрудничество е непрекъснат.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов