КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Юни 2021, 01:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: До МП, Копие до НС, ИД на АВ, Гл. секр. на АВ от СфРНК
Ново мнениеПубликувано на: 14 Сеп 2009, 04:25 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Копие до:
Комисия по законодателството към Народното събрание;
Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
Главния секретар на Агенцията по вписванията


СТАНОВИЩЕ

НА СОФИЙСКАТА НОТАРИАЛНА КОЛЕГИЯ

относно въвеждането на програмен продукт „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър” ( „ИИСКИР”, „ИКАР” ) в Служба по вписванията в София


Уважаема госпожо Министър,

Изключително сме обезпокоени от случващото се в Службата по вписванията в София след въвеждането на създадения от Агенцията по вписванията нов програмен продукт „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър („ИИСКИР”, „ИКАР”).

Най-преки впечатления в ежедневната работа имат съдиите по вписванията и служителите в тази служба. Но такива впечатления вече имаме и ние нотариусите, които са меко казано тревожни!

Установява се, че вписването на подлежащите на вписване актове, от които се черпят права на собственост на недвижими имоти и се защитават трети добросъвестни лица се извършва в пълно противоречие с действащата нормативна уредба.
Актовете не се подреждат в изискуемите от Правилника за вписванията книги. Недопустимо се смесват актове с различна предвидена от закона форма и съдържание, които се подреждат в една и съща книга. В книга „Договорни ипотеки” се вписват прехвърляне на вземане, заместване в дълг, залог на вземане и др., които според действащия Правилник за вписванията трябва да са подредени в книга „Вписвания”. В книги „Прехърляния”, в които по закон се подреждат само актовете в нотариална форма в момента се подреждат апорти, договори за придобиване на държавна/общинска собственост, актове за държавна/общинска собственост и др.


Най-важната книга, доказваща конкуренция на вписванията – входящия регистър - се води по начин, различен от предвидения в закона. Този регистър е аналогичен на общия регистър в архива на нотариуса. В него за цялата календарна година се вписват по реда на тяхното постъпване всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването, заличаването и отбелязването на които се иска с входящ номер - уникален за годината. Недопустимо е всеки ден входящия регистър в Службата по вписванията да започва от номер 1. Така въведната система на регистриране не е предвидената от законодателя единна система на входиране, от която следва противопоставимостта и последствията на вписването.
Противоречащ на закона е и въведения от 01.12.2008г. нов електронен входящ регистър, който наложи нов ред за входиране на молби за вписване, отбелязване и заличаване на актове – редът на чл. 78 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Разпоредбата на чл. 78 от ЗКИР е приложима само при вписване в имотния регистър. Производството по създаване на имотен регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието, която се обнародва в държавен вестник (чл.70, ал.1,2 от ЗКИР). Такава заповед за София няма, не сме в хипотеза на вписване в имотен регистър. Съгласно чл. 74(1) от ЗКИР - до обнародването на заповедта по чл. 73, ал. 1 от ЗКИР, вписванията се извършват по досегашния ред.
Съгласно действащата Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, подлежащите на вписване нотариални актове и документи се представят за вписване пред съдията по вписванията в деня на тяхното извършване или удостоверяване. Молбата за извършване на вписването се изготвя в два екземпляра, подписани от нотариуса. Единият остава в Службата по вписванията ............ „а другият екземпляр, надлежно датиран и подписан от съдията, се връща на нотариуса в същия ден”. (Чл. 21, ал. 1) от същата наредба. В момента на екземпляра от молбата представена от нотариуса, служител в Службата по вписванията поставя само входящ номер.

Възникват редица въпроси във връзка със съдбата на представените от нас актове за вписване, какви са последиците за правата на физическите и юридическите лица по отношение на недвижими имоти, щом правопораждащите актове не се вписват по предвидения от закона ред? Какво става с правата на третите добросъвестни лица? И най-вече:
- Какви са правните последици от ипотеки, които не са вписани по предвидения от закона ред, както вкл. и с молбите за подновяване на договорни ипотеки? За разлика от останалите сделки с недвижими имоти, „ипотеката се учредява чрез вписване..” (чл. 166 ЗЗД);
- Какви са правните последици от отказите от вещни права, когато „отказът има действие само ако е извършен в писмена форма с нотариално заверен подпис и ако е вписан” (чл. 100 ЗС);
- Какви са правните последици от вписването на апорт? и т.н.

Действителни ли са те?

Проблемът, с който ежедневно и най-често се сблъсваме ние нотариусите – това са удостоверенията за вписванията, отбелязванията и заличаванията по книгите (за краткост „удостоверения за тежести”)!
Нашите констатации са, че удостоверенията за тежести, издавани от Службата по вписванията са непълни, неточни и често невярни!
Пример - учредена е една ипотека върху три имота на 13.02.2009г. На 16.02.2009г. са подадени три молби за издаване на удостоверения за тежести за всеки от ипотекираните три имота. Издадени са три удостоверения за тежести – за всеки един от имотите, предмет на тази ипотека. Резултатът - има ипотека върху два от имотите, но няма такава върху третия. В същите три удостоверения Службата по вписване удостоверява, че има информация за съответните имоти до 12.02.2009г., В двете удостоверения фигурира ипотека, която е учредена на 13.02.2009г., а както установихме – в третото удостоверение ипотеката липсва.! За всяко удостоверение е заплатена такса от по 20лв., за да се изготвят в срок от три днии. Датата, която е посочена от Службата по вписванията, на която трябва да са готови удостоверенията за получаване е 19.02.2009г. Щом като удостоверенията са изработени на 16.02., защо трябва да чакаме още три дни, за да ги получим? Защо към датата на получаването им – 19.02, информацията в удостоверенията за тежести не се актуализира, което беше възможно по програмата „Нотис”, преди да се въведе този нов програмен продукт? Отговорът на Службата по вписванията е - актуализация не е допустима! Тряба да се подаде молба за ново удостоверение, с нова такса, ако посочената информация (в случая към дата 12.02.) не ни е достатъчна?!
В издаваните удостоверения няма никаква връзка между вписванията, отбелязванията и заличаванията! Хаотично подредената информация в удостоверението за тежести е безполезна, щом не може да се направи извод, коя ипотека е заличена, коя възбрана е вдигната. В програмата „Нотис”, действала преди въвеждането на сегашната „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър”, такава връзка съществуваше.

Справка при отдалечения платен достъп до информационната система, по имот и адрес е рядко успешна, а по партида на имот и по данни на легитимиращ документ за собственост са невъзможни. Съдържанието на справка, направена от наш колега нотариус за личен негов поземлен имот в кв. Горна баня в София е с данни за площ, номер на поземления имот и тип на имота –„градски„ в София, без никаква информация за местност, квартал и административен адрес.
При грешка и непълнота в информацонния масив, корекцията не се извършва в момента на констатацията от служител на Службата по вписванията, каквато възможност имаше по програмата „Нотис”. Сега няма информация за периода от време, в който ще се отстрани възникналия по вина на Агенцията по вписванията проблем.
Резултатът от усилията да получим удостоверение за тежести, на което да се доверим е изгубено време, невярна информация, несвършена работа, неоправдани разходи, нерви.

Независимо, от уверенията на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева, през декември, че с новия програмен продукт ще се ускорят вписванията – ден за ден, това въобще не се случва. Независимо, че от началото на 2009г. подлежащите на вписване актове са само около 200-250 на ден, работата на Службата по вписванията в София не само, че не е подобрена, а напротив е изключително затормозена, тромава и безрезултатна!
Считаме, че служителите са недостатъчни, не е извършено активно и достатъчно обучение.
Наложителен е разумен пробен период, през който да се видят всички недостатъци на тази информационна система и да бъдат отстранени, ако това е възможно.
Недопустимо е да се приспособява правото към компютърни технологии и програми, вместо последните да улесняват законосъобразното прилагане на правните норми.

Изводът от всичко казано е, че въведеният от Агенцията по вписванията програмен продукт „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър” не отговаря на изискванията на действащата нормативната уредба за вписване на актове. Той е в противоречие с нея, поради което неговото внедряване в службите по вписванията в страната е абсолютно незаконосъбразно. Наложителен е пробен период за изпробване на продукта.

ПОРАДИ ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

Да разпоредите, възстановяване на досегашния ред на вписване в Службата по вписванията в София, който съответства на законните изисквания.
Да дадете възможност и достъп на представители на нотариусите, които да се запознаят с програмния продукт, за да бъдат отстранени недостатъците му, ако това е възможно.


Общо събрание на Софийска нотариална колегия.
23.02.2009г.


Последно избутване Richter от 14 Сеп 2009, 04:25


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов