КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 03:42

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ
Ново мнениеПубликувано на: 17 Яну 2017, 10:55 
Offline

Регистриран на: 23 Авг 2016, 19:22
Мнения: 2
Статията е публикувана в сп. "Норма", 2016 г., № 9 (http://norma.bg/bg/issue/65/).

Автори:
доц. д-р Люба Панайотова
преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
Ивайло Василев
редовен докторант в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

Резюме:
С Разпореждане от 12.10.2015 г. на председателя на ВКС Лозан Панов образуваното тълк. дело № 1/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено с нова т. 3, в която е поставен за решаване следният въпрос:
„След извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?”.
Настоящата статия има за цел да предложи отговор на този въпрос, като предостави на читателите на сп. „Норма” тълкуване на чл. 175, ал. 1 ЗЗД и анализира процесуалните и материални аспекти на вписването на възбраните в светлината на интересите на взискателя, който е останал неудовлетворен след публичната продан на недвижимия имот, и на купувача на недвижимия имот.

Ключови думи: възбрани, публична продан на недвижим имот, заличаване, действие на вписването, купувач в публичната продан на недвижим имот, съдебен изпълнител, чл. 175 ЗЗД.

1. Проблемът
С Разпореждане от 12.10.2015 г. на председателя на ВКС Лозан Панов образуваното тълк. дело № 1/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено с нова т. 3, в която е поставен за решаване следният въпрос:
„След извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?”.
Към настоящия момент по неговото решаване е налице противоречива задължителна практика на ВКС, която е обобщена в Определение № 270 от 09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г., II г. о. на ВКС.
Според първото становище възбраната има по-широко действие от това на ипотеката. Тя осигурява както възможност кредиторът да се удовлетвори от възбранения имот, запазвайки го в патримониума на длъжника, така и води до ограничаване на последващи разпореждания, за да се обезпечи изпълнение и на други притезания освен парични. Затова разпоредбата на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД, съгласно изричното й съдържание, се отнася само за ипотеките, но не и за наложените възбрани. Те запазват действието си и след публичната продан.
Това становище е застъпено в: Определение № 98 от 28.02.2013 г. по ч. гр. д. № 1229/2013 г., І г. о. на ВКС; Определение № 289 от 07.05.2013 г. по ч. гр. д. № 2011/2013 г., ІV г. о. на ВКС; Определение № 196 от 11.04.2012 г. по ч. гр. д. № 143/2012 г., І г. о. на ВКС . Поради тази причина съдията по вписванията има правомощието да постанови отказ на искането на купувача от публична продан за заличаване на наложените възбрани преди началото на публичната продан.
Обратното становище е възприето в Определение № 49 от 01.02.2010 г. по ч. гр. д. № 13/2010г., ІІ г. о. на ВКС. В него е прието, че неправилно и незаконосъобразно съдията по вписванията е отказал заличаване на вписаната възбрана върху имота, защото по силата на разпоредбата на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД с извършването на публичната продан се заличават и вписаните възбрани.
В същия смисъл са още и някои актове на по-долустоящи съдилища: Определение № 3144 от 06.11.2013 г. по ч. гр. д. № 3362/2013 г. на ОС-Пловдив; Определение № 2997 от 28.09.2012 г. по ч. гр. д. № 2916/2012 г. на ОС-Пловдив; Определение № 233 от 22.01.2013 г. по гр. д. № 3706/2012 г. на ОС-Варна; Определение от 30.12.2011 г. по гр. д. № 1265/2011 г. на ОС-Благоевград.
С оглед на гореописаното противоречие, за да се отговори на поставения въпрос, трябва да се анализират разпоредбите на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД, чл. 31 ПВ и чл. 32а, ал. 1 ПВ. Те трябва да се пречупят през призмата както на материалното право, с оглед обективните предели на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД, така и на гражданското процесуално право, предвид охранителното производство по вписване.

2. Аргументи при извеждане на отговор
По своя правен характер разпоредбата на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД е изключителна. Тя е уредена в обществен интерес – с оглед на сигурността в гражданския оборот относно защитата на придобито право на собственост върху недвижими имоти след неговата публична продан. Поради това разпоредбата не трябва да се тълкува разширително и да се излиза извън очертаните в нея обективни предели.
Посочената разпоредба визира три хипотези, които обхващат случаите на „публична продан” – на недвижим имот по реда на ГПК, когато купувачът е придобил собствеността върху него въз основа на влязло в сила постановление за възлагане , както и проданите на недвижими имоти, които се извършват по реда на ДОПК и Глава четвърта „Несъстоятелност” от ТЗ. Тоест, само при тях може да се говори за възможност за заличаване на възбраните.
Не е публична проданта на недвижим имот, проведена по реда на чл. 37 и сл. ЗОЗ в хипотезата на недвижим имот, включен като актив в заложеното търговско предприятие на длъжника. При нея са налице различаващи се предпоставки и правила за провеждането й от тези на принудителното изпълнение спрямо недвижим имот, поради което тя не влиза в обхвата на понятието „публична продан” по смисъла на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД.
Този извод трябва да се допълни с оглед на правните последици, очертани в разпоредбата на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД. Те се отнасят единствено до погасяване на ипотеките и вещните права върху недвижимия имот, учредени след първата ипотека – Определение № 407 от 20.09.2013 г. по ч. гр. д. № 4933/2013 г., I г. о. на ВКС; Определение № 196 от 11.04.2012 г. по ч. гр. д. № 143/2012 г., I г. о. на ВКС; Определение № 488 от 19.12.2010 г. по гр. д. № 1403/2010 г., І г. о. на ВКС; Определение № 767 от 16.11.2010 г. по гр. д. № 1760/2009 г., І г. о. на ВКС. Погасяването на тези права настъпва по силата на закона с влизане в сила на постановлението за възлагане – чл. 496, ал. 2 ГПК, а вписването на акта, с който те се заличават, има единствено оповестително действие.
Възбраните не могат да бъдат приравнени нито на ипотеките, нито на вещните права. Възбраните се различават от ипотеките по правопораждащия ги юридически факт, съдържанието на правата на кредитора, функциите им досежно изпълнителното производство, правния режим на прекратяване на тяхното действие и т. нат. Може да се твърди, че възбраните имат по-широко действие от ипотеките. Чрез тях недвижимият имот се запазва в патримониума на длъжника.
Недопустимо е да се приеме, че възбраните се причисляват към вещните права, което да обоснове приложимостта на чл. 175, ал. 1 ЗЗД и спрямо тях. Възбраната е обезпечителна мярка, властнически акт, представляващ вещна тежест върху недвижим имот, която съобразно т. 1 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г., ОСГТК на ВКС, представлява първото действие по насочване на принудителното изпълнение. Тя има за цел да обезпечи успешното провеждане на публичната продан, но дотолкова, колкото недвижимият имот е собственост на длъжника.
От тези аргументи трябва да се направи извод, че липсата на изрично уредена възможност за погасяване на възбраните по чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД е правилно законово решение. Запазването на възбраните след публичната продан защитава правото на собственост на купувача, придобито по силата на влязлото в сила постановление за възлагане. Този извод се обосновава от чл. 496, ал. 2, изр. второ ГПК, в който е предвидено, че на купувача не могат да бъдат противопоставени права на трети лица, ако те не могат да бъдат противопоставени на взискателя. В този смисъл, възбраната осигурява по-ранна противопоставимост на правото на собственост на купувача спрямо придобити права от трети лица върху имота след вписването на възбраната. Поради това за самия купувач от публичаната продан е от съществено значение възбраната да не се заличава и вписването й да не изгубва своето действие, а то да бъде продължено дори след вписването на постановлението за възлагане. В този смисъл са и изложените мотиви в Определение № 681 от 22.10.2015 г. по гр. д. № 4365/2015 г., IV г.о. на ВКС.
В този ред на мисли, може условно да се твърди, че вписването на постановлението за възлагане има по-скоро правните белези на отбелязване към възбраната на взискателя, макар формално законовата уредба да го урежда като вписване в тесен смисъл. Може да се направи аналогия с вписването на исковите молби и постановените по тях съдебни решения, при които оповестително-защитното действие възниква от вписването на исковата молба, докато съдебното решение се отбелязва към него с цел осигурената противопоставимост спрямо третите лица да бъде продължена – Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г. по тълк. д. № 3/2009 г., ОСГК на ВКС.
Разбира се, аргумент против гореизложеното е, че запазването на възбраните може да доведе до появата на вреди за купувача. Това обаче не е вярно. Купувачът на публичната продан може да упражнява всички свои правомощия на собственик, без да бъде ограничаван от действието на вписаните възбрани. Той може да владее и ползва имота, както и да се разпорежда без ограничения с него. Възбраните, които са останали вписани, имат действие единствено спрямо длъжника в изпълнителното производство. Те остават вписани по неговата партида в книгите за вписванията по ПВ и имат единствено за цел да бранят правата на взискателя, в чиято полза са вписани, от разпоредителните действия на длъжника. Липсва законова възможност за разширяване на субективните и обективните предели на действието на вписването след прехвърлянето на собствеността върху имота спрямо купувача. Следователно, не може да се приеме тезата, че възбраните могат да породят правно действие по отношение на купувача от публична продан съобразно разпоредбите на чл. 451-453 ГПК и да доведат до появата на вреди за него.
Тук обаче трябва да се постави и въпросът какъв е смисълът възбраните да не изгубват своето действие спрямо длъжника след публичната продан на недвижимия имот. Отговор трябва да се търси с оглед на неудовлетворените взискатели след публичната продан. За тях съществува възможност собствеността върху недвижимия имот да бъде върната в патримониума на длъжника. Поради това те може да не желаят да се лишат от защитата, която възбраните им осигуряват. Тук могат да се посочат два примера.
Първо, това е искът за недействителност на публичната продан, който може да се предяви на основание чл. 496, ал. 3, изр. първо във вр. с 490 ГПК. В този случай проданта е опорочена, тъй като в нея е участвало лице, което няма правото да наддава, или не е внесена продажната цена за имота – вж. Решение № 893/31.07.2002 г. по гр. д. № 1033/2001 г., IV г. о. на ВКС. В този случай проданта може да бъде обжалвана дори след влизане на постановлението за възлагане в сила и при уважаване на иска купувачът губи правото си на собственост.
Втори пример е при иск за отмяна на постановление за възлагане на основание чл. 303, ал. 1 ГПК. Съдебната практика приема, че такъв иск е допустим – вж. Решение № 77 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 281/2016 г., IV г. о. на ВКС; Решение № 27 от 17.02.2016 г. по т. д. № 3095/2015 г., I т. о. на ВКС; Решение № 226 от 03.12.2015 г. по гр. д. № 4169/2015 г., I г. о. на ВКС. В този случай, ако постановлението бъде отменено, това води до отпадане с обратна сила на неговите вещноправни последици. Собствеността ще се върне обратно при длъжника.
И в двата посочени примера съдебният изпълнител трябва да изнесе недвижимия имот на нова публична продан – чл. 497 ГПК. Това поставя въпроса за това каква би била ползата от запазването на възбраните.
На първо място, след връщането на собствеността в патримониума на длъжника, ако е налице възбрана, която да го брани от действията на разпореждане с недвижимия имот от длъжника, тогава последният няма да може да го прехвърли, да учреди ограничено вещно право върху него или извърши друго действие на разпореждане, като по този начин осуети или затрудни успешното провеждане на нова публична продан. Възприемането на обратното становище, че възбраните се заличават с публичната продан на основание чл. 175, ал. 1 ЗЗД, ще доведе до допускането на период от време до налагането на нова възбрана върху имота, в който период длъжникът ще може да се разпореди с имота и да осуети проданта му. Тогава за взискателя ще остане единствено възможността да се брани с иска по чл. 135 ЗЗД, което ще забави и оскъпи принудителното изпълнение.
На второ място, заличаването на възбраните след публичната продан на основание чл. 175, ал. 1 ЗЗД би осуетило възможността на взискателя да бъде конституиран като присъединен по право взискател в изпълнителното производства, съобразно тълкуванията в т. 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, след връщане на недвижимия имот в патримониума на длъжника и при продължаване на принудителното изпълнение спрямо него. Ако неговата възбрана бъде заличена на основание чл. 175, ал. 1 ЗЗД, а след това собствеността върху недвижимия имот бъде върната в патримониума на длъжника и принудителното изпълнение върху нея продължи по друго изпълнително производство, тогава взискателят няма да бъде уведомен от съдебния изпълнител за публичната продан и няма да бъде конституиран като присъединен взискател по право.
Предвид изложеното, по-правилно е да се приеме, че защитата, която възбраните осигуряват на взискателите, трябва да се отнема единствено по волята на самите взискатели, в чиято полза те са вписани. Ако те изразят воля съдебният изпълнител да поиска тяхното вдигане, това ще е доброволен отказ от тяхната защита спрямо длъжника. Съдебният изпълнител не разполага с правомощие, съобразно чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД, служебно или по искане на купувача от публична продан по друго изпълнително производство да лиши принудително взискателя от тази му защита и да иска от съдията по вписванията да постанови определение за заличаване на възбраните.
Все пак обаче, трябва да се отбележи, че ГПК урежда ефективни възможности за защита на купувача, ако незаличените възбрани след публичната продан на недвижимия имот послужат за някакъв аргумент за продължаване на принудителното изпълнение спрямо имота, въпреки прехвърлянето на собствеността. Това са, например, исковете по чл. 440, ал. 1 и 498, ал. 2, изр. второ ГПК. По този начин законът създава баланс спрямо интересите на купувача и взискателите, в чиято полза са вписани възбрани, които не са заличени след публичната продан.
С оглед на изложеното, аргументи за правилността на тезата, че липсва правна възможност за изгубване на действието на вписването и заличаване на възбраните на основание чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД след провеждане на публичната продан, дава липсата на процесуална легитимация и годен за вписване акт в охранителното производство по вписване на купувача в публичната продан. Тази хипотеза може да се обоснове с оглед на случаите, при които купувачът отправи искането си за заличаване на възбраната директно към съдията по вписванията.
В разпоредбата на чл. 31, ал. 1 ПВ е императивно очертан кръгът от процесуално легитимирани лица. Това е учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията или обезпечението. И в двете хипотези процесуално легитимиран да постанови заличаване на възбраната е съдебният състав или съдебният изпълнител, извършващ проверка за наличието на законовите предпоставки за заличаване на възбраната – Определение № 425 от 18.12.2008 г. по ч. гр. д. № 1516/2008 г., V г.о. на ВКС, а не частно лице, каквото е купувачът . И в двете хипотези актът, който подлежи на вписване, е „писмено нареждане” по смисъла на чл. 31, ал. 1 ПВ. Това може да е единствено акт, инкорпориращ императивна заповед към съдията по вписванията и издаден вследствие на упражняване на властнически функции. Купувачът по публичната продан обаче не е такова лице. От него не може да изходи акт с горепосочените правни характеристики. Изключение от това правило има единствено в разпоредбата на чл. 31, ал. 2 ПВ. Дори и в този случай обаче е необходимо да се представи пред съдията по вписванията удостоверение от съответното учреждение, с което се разрешава заличаване на възбраната.
Съобразно гореизложеното, трябва да се добави като аргумент и изводът, че съдията по вписванията не разполага с правомощието да извършва преценка за наличието или липсата на материалните предпоставки по чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД. Противното решение би довело до нуждата от извършване на проверка от съдията по вписванията по чл. 32а, ал. 1 ПВ, която излиза извън обхвата, очертан в т. 6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС. Няма законова възможност за вписване на искане за заличаване, което не е акт, изрично посочен като подлежащ на вписване в книгите за вписванията както в чл. 4 ПВ, така и в изрична законова разпоредба (каквото предвиждане например е налице в чл. 27, ал. 2 ЗАЗ, чл. 73, ал. 5 ТЗ, чл. 2, ал. 1 ЗУЕС и т. нат.).
Ако все пак бъде постановено определение на съдията по вписванията, с което се уважава искането на купувача в публична продан на недвижим имот за заличаване на възбрана, то ще е недопустимо по смисъла на чл. 90, ал. 1 ЗКИР. В този случай определението на съдията по вписванията може да бъде оспорено по исков ред в производство по реда на чл. 88 ЗКИР във връзка с чл. 537, ал. 2 и 3 ГПК от всяко заинтересовано лице, прокурор или съдията по вписванията, разпоредил с определение заличаване на възбраната.

3. Заключение
На поставения въпрос по т. 3 от тълк. дело № 1/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС трябва да се даде следният отговор:
„След извършване на публична продан на недвижим имот не подлежат на заличаване на основание чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан.”


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов