КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Решенията на Съвета на нотариусите по чл. 14, ал. 1 от ЗННД
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=1994
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 19 Яну 2012, 14:38 ]
Заглавие:  Решенията на Съвета на нотариусите по чл. 14, ал. 1 от ЗННД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3807 ОТ 10.04.2006 Г. ПО АДМ. Д. № 1985/2006 Г., 5 ЧЛ. С-В НА ВАС
Чл. 213 ГПК

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание на двадесет и девети март две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ТАНЯ ВАЧЕВА по адм. д. № 1985/2006 г.

Производството е по реда на чл. 213 и сл. от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 11 от Закона за Върховния административен съд.
Образувано е по частната жалба на Милен Йорданов Марков от гр. Нови Пазар срещу определение № 10694/01.12.2005 г., постановено по адм. д. № 10241/2004 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата му против решение на Съвета на нотариусите, взето с протокол № 13/13.11.2004 г. за вписване в регистъра на нотариусите на лицата Даниела Стефанова Върлева, Камен Петков Костадинов, Николай Стоянов Дюлгеров и Тодор Пенчев Велев и производството по делото е прекратено като недопустимо. В мотивите си съставът на съда е приел, че решението на Съвета на нотариусите не е самостоятелен административен акт и не съдържа властническо волеизявление на административния орган, с което да се нарушават права или създават задължения за лицата. Приема, че обжалваният акт не е индивидуален административен акт, чрез него не се осъществява дейност на изпълнителната власт, като с оглед на съдържанието му решението на Съвета на нотариусите не е насочено към предизвикване на промяна в правната сфера на конкретно лице.
Определението на тричленния състав на ВАС е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.
Обжалваното решение на Съвета на нотариусите е самостоятелен акт с административноправно значение. В тази връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност предвиждат, че вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите, като за това е необходимо да е влязла в сила заповедта на министъра на правосъдието за вписване. Законодателят в чл. 14, ал. 2 от ЗННД е предвидил и допълнителни изисквания, които следва да се изпълнят от кандидатите за нотариуси и които подлежат на проверка от Съвета на нотариусите. Разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗННД предвижда възможност за обжалване по съдебен ред пред ВАС на заповедта на министъра на правосъдието за вписване на класираното от конкурса лице за нотариус. Но фактическият състав за придобиване на правоспособност за нотариус е предвиден в глава ІІ, раздел І от ЗННД. За да се придобие реално функцията на нотариус по смисъла на чл. 2 от ЗННД, следва да бъде извършено и вписване в регистъра на нотариусите. Съветът на нотариусите следва да се произнесе с решение за вписване /респ. отказ/ по чл. 14 от този закон, като в правомощието му е да провери изпълнени ли са за съответния кандидат изискванията по чл. 14, ал. 2 от ЗННД. Вписването има конститутивно действие и е задължително изискване за придобиване на правоспособност на нотариус съгласно чл. 8, ал. 1, т. 8 от специалния закон.
Обстоятелството, че с разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗННД е предвидена изрично възможност за съдебен контрол на заповедите за вписване, издадени от министъра на правосъдието, не може да изключи от контрол за законосъобразност решенията на Съвета на нотариусите, с които се засяга правната сфера на кандидатите. Не се споделя становището, че решението за вписване в регистъра на нотариусите, постановено от Съвета на нотариусите, няма самостоятелно значение и е само едно техническо действие по отбелязване в регистъра на лицата, спечелили конкурса. Логиката на закона води на извод, че със заповедта за вписване на министъра на правосъдието се легитимират лицата, спечелили конкурса за нотариуси и за нея законодателят е предвидил изрично съдебен контрол.
Решенията на Съвета на нотариусите по чл. 14, ал. 1 от ЗННД са самостоятелни актове на колективен орган, издавани по силата на закона и след изпълнение и проверка на визираните в закона изисквания. Т.е. тези решения са част от фактическия състав за придобиване на правоспособност на нотариус и подлежат на съдебен контрол за законосъобразност.
Предвид изложеното обжалваното определение следва да се отмени, а делото да се върне на тричленен състав на Върховния административен съд за произнасяне по съществото на спора.
Воден от горното, Върховният административен съд, петчленен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 10694/01.12.2005 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, постановено по адм. д. № 10241/2004 г. по описа на ВАС и
ВРЪЩА делото за продължаване на процесуалните действия и разглеждане на спора по същество.
Определението е окончателно.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/