КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 06:20

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 15 Май 2013, 22:54 
Колко са като обем?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 16 Май 2013, 09:20 
Приблизително 490стр но всичко е много добре систематизирано,подредено и изчистено.Става ясно от един прочит!


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 22 Май 2013, 05:34 
ееее някои хора , които участват в конкурса вече имат повдигнати обвинения и лесно ще им се обжалва конкурса....


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 22 Май 2013, 11:51 
какво имате предвид


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 24 Юни 2013, 14:53 
Кога ще излязат резултатите от писмения изпит и къде?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 25 Ное 2013, 12:45 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


З А П О В Е Д

№ ЛС-И-1095

гр.София, 14.11.2013г.


На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,

Н А С Р О Ч В А М:

Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност.
За Районен съд гр. Русе – две свободни длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданския процесуален кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за наследството, Закона за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите, Закон за кадастъра и имотния регистър, Търговски закон – Част четвърта, Закон за особените залози, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за устройство на територията, Закон за търговския регистър, Закон за задълженията и договорите, Закон за арендата в земеделието, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията, Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1 на 26.01.2014г. с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- www.mjs.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.


I. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за държавен съдебен изпълнител - оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване-оригинал; декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за съдебната власт и документ за платена държавна такса по т.62с от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието в размер на 50 лева по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията” най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който съдържа и начина на класиране на издържалите изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет-страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл. 284, ал.4 от ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ.

Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет-страницата на Министерството на правосъдието.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-министър Сабрие Сапунджиева.

Копие от настоящата заповед да се връчи на заместник-министър Сабрие Сапунджиева, главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ, директора на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности” и на председателите на районните съдилища в Белоградчик, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Дряново, Добрич, Каварна, Лом, Монтана, Малко Търново, Несебър, Никопол, Пещера, Пирдоп, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност и за Районен съд гр.Русе – две свободни длъжности за сведение и изпълнение.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 26 Ное 2013, 19:09 
nyakoj ima li primeren test?

някой има ли примерен тест?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 28 Ное 2013, 23:46 
Колеги мислите ли че обикновен зубър има шанс за този писмфн изпит


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 28 Ное 2013, 23:50 
Някой виждал ли е гореспоменатите материали ? Може ли да се учи от тях? Достатъчни ли са да се реши теста?
Има ли някой който е ходил да изкаже мнениеза самия тест много ли е труден


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 04 Дек 2013, 22:35 
Тестът е труден, много подвеждащ и объркан.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов