КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=4772
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 28 Юни 2019, 14:25 ]
Заглавие:  конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища обяви днес със своя заповед министърът на правосъдието.

В Софийския районен съд местата са 4, в Бургас – 3, в Нови Пазар, Пловдив и Лом – по 2, а по едно място е обявено в районните съдилища в Гоце Делчев, Петрич, Айтос, Карнобат, Варна, Девня, Оряхово, Дряново, Севлиево, Генерал Тошево, Русе, Луковит, Тетевен, Троян, Пещера, Перник, Чепеларе, Гълъбово, Търговище, Попово, Хасково, Харманли, Шумен, Елхово, Ихтиман, Самоков, Нова Загора, Асеновград, Никопол, Плевен и Сливница.

Кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от обнародването на заповедта на министъра на правосъдието в Държавен вестник в деловодството на правосъдното ведомство или по пощата.

Към заявлението кандидатите трябва да подадат следните документи: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалност „Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, която да е подписана от кандидата; копие от лична карта; медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване; декларация за обстоятелствата по чл. 162 от ЗСВ, както и документ за платена такса от 50 лева.

Кандидатите могат да участват в класирането за съдия по вписванията най-много за два съдебни района, които трябва да бъдат посочени в заявлението, както и тяхната поредност.

Списъкът с допуснатите ще бъде публикуван на сайта на министерството. Там ще бъде обявен и списъкът с лицата, които са с нередовни документите. Това ще стане в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявления.

Хората с проблеми в документацията ще имат 7 дни, за да ги отстранят. Следват нови 14 дни, в които ще бъде обявен окончателният списък с допуснатите и недопуснатите кандидати.

Конкурсът ще се състои от писмен и устен изпит. Писменият ще е под формата тест, ще се проведе на 15 септември 2019 г. от 10 часа в сградата на Министерството на правосъдието и ще продължи два астрономическа часа. Ако кандидатите са много, тогава мястото може да бъде променено като съобщение за това ще бъде публикувано на сайта на ведомството.

Изпитната комисия ще бъде определена със заповед на министъра на правосъдието. След формирането й тя ще изработи регламент за провеждането на конкурса, в който ще се уреди начинът на класиране на издържалите изпитите кандидати. От заповедта е ясно, че, за да бъде представянето успешно кандидатът трябва да получи оценка поне „4.50“ на писмения, за да бъде допуснат до устния изпит, на който пък трябва да получи поне „4.00“, за да влезе в окончателното класиране.

Конкурсната комисия ще изготви протокол с резултатите от писмения изпит, който ще бъде обявен в едномесечен срок от провеждането му както в сградата на МП, така и на интернет страницата му.

обнародвана ДВ бр. 53, 54 стр.

Автор:  Димитър Каранедев [ 05 Юли 2019, 12:14 ]
Заглавие:  Re: конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Образец!

Рег.№…………………..
Дата:……………………

ДО
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
З А Я В Л Е Н И Е


От …………………………………………… ЕГН…………………..
/име, презиме, фамилия/

адрес за кореспонденция:…………………………………………….
…………………………………………………………………………
телефон за връзка/GSM……………………………………………….


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Заявявам желанието си да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността “съдия по вписванията” при:

1. Районен съд - гр. ……………………….
2. Районен съд - гр. ……………………….


Към заявлението прилагам:

1. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалност „Право”
2. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност
3. Автобиография – подписана от кандидата
4. Копие от лична карта
5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – оригинал
6. Декларация относно обстоятелствата по чл.162 от Закона за съдебната власт
7. Документ за платена държавна такса по т.62с от Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието към Закона за държавните такси
…………………
/дата/ ПОДПИС:

Автор:  Гост [ 22 Юли 2019, 17:00 ]
Заглавие:  Конкурс

Предлагам развити теми за конкурс за съдии по вписванията. Всяка една тема отговаря изцяло по съдържание на въпросите от конспекта на МП, както и самия конспект, а също така и теста от последния изпит. Тел. 0877380022

Автор:  Гост [ 30 Юли 2019, 11:24 ]
Заглавие:  Re: Конкурс

Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2019г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2019г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 530 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и 2013г. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени.Темите са развити лично от екип юристи с дългогодишен юридически стаж.За контакти тел.0884922881 email:razrabotki_sf@abv.bg

Автор:  Гост [ 30 Юли 2019, 11:26 ]
Заглавие:  Re: конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2019г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2019г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 530 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и 2013г. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени.Темите са развити лично от екип юристи с дългогодишен юридически стаж.За контакти тел.0884922881 email:razrabotki_sf@abv.bg


Димитър Каранедев написа:
конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища обяви днес със своя заповед министърът на правосъдието.

В Софийския районен съд местата са 4, в Бургас – 3, в Нови Пазар, Пловдив и Лом – по 2, а по едно място е обявено в районните съдилища в Гоце Делчев, Петрич, Айтос, Карнобат, Варна, Девня, Оряхово, Дряново, Севлиево, Генерал Тошево, Русе, Луковит, Тетевен, Троян, Пещера, Перник, Чепеларе, Гълъбово, Търговище, Попово, Хасково, Харманли, Шумен, Елхово, Ихтиман, Самоков, Нова Загора, Асеновград, Никопол, Плевен и Сливница.

Кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от обнародването на заповедта на министъра на правосъдието в Държавен вестник в деловодството на правосъдното ведомство или по пощата.

Към заявлението кандидатите трябва да подадат следните документи: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалност „Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, която да е подписана от кандидата; копие от лична карта; медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване; декларация за обстоятелствата по чл. 162 от ЗСВ, както и документ за платена такса от 50 лева.

Кандидатите могат да участват в класирането за съдия по вписванията най-много за два съдебни района, които трябва да бъдат посочени в заявлението, както и тяхната поредност.

Списъкът с допуснатите ще бъде публикуван на сайта на министерството. Там ще бъде обявен и списъкът с лицата, които са с нередовни документите. Това ще стане в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявления.

Хората с проблеми в документацията ще имат 7 дни, за да ги отстранят. Следват нови 14 дни, в които ще бъде обявен окончателният списък с допуснатите и недопуснатите кандидати.

Конкурсът ще се състои от писмен и устен изпит. Писменият ще е под формата тест, ще се проведе на 15 септември 2019 г. от 10 часа в сградата на Министерството на правосъдието и ще продължи два астрономическа часа. Ако кандидатите са много, тогава мястото може да бъде променено като съобщение за това ще бъде публикувано на сайта на ведомството.

Изпитната комисия ще бъде определена със заповед на министъра на правосъдието. След формирането й тя ще изработи регламент за провеждането на конкурса, в който ще се уреди начинът на класиране на издържалите изпитите кандидати. От заповедта е ясно, че, за да бъде представянето успешно кандидатът трябва да получи оценка поне „4.50“ на писмения, за да бъде допуснат до устния изпит, на който пък трябва да получи поне „4.00“, за да влезе в окончателното класиране.

Конкурсната комисия ще изготви протокол с резултатите от писмения изпит, който ще бъде обявен в едномесечен срок от провеждането му както в сградата на МП, така и на интернет страницата му.

обнародвана ДВ бр. 53, 54 стр.

Автор:  Димитър Каранедев [ 02 Авг 2019, 12:59 ]
Заглавие:  Re: конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Национален център за юридическо обучение

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/