КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР Русе и Стара Загора
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=691
Страница 1 от 1

Автор:  Агенция по вписванията [ 19 Апр 2011, 09:36 ]
Заглавие:  Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР Русе и Стара Загора

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността ДИРЕКТОР

Цитат:


ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–242/14.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността
ДИРЕКТОР

на Регионална дирекция – Русе – 1(една) щатна бройка, Регионална дирекция – Стара Загора – 1(една) щатна бройка, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в градовете Русе и Стара Загора
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• образование – висше;
• степен на образование – магистър;
• професионален опит – 6 години;
или минимален ранг за заемане на длъжността – I-ви младши.
2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
• Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
3. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
• Право.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
• организационна компетентност и наличие на управленски опит в държавната администрация;
• компютърна грамотност.
5. Начин за провеждане на конкурса:
• решаване на тест;
• интервю.
6. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:
• заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
• копие от диплома за висше образование;
• копие от документи за придобита допълнителна квалификация;
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.30 часа на 02.05.2011 г. в Агенцията по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
8. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Ръководи, координира и отчита дейността на всички служби по вписванията и служби по регистрацията в регионалната дирекция; Ръководи административно персонала и поставя задачи за изпълнение на службите по вписвания и службите по регистрация в рамките на териториалната си компетентност, с изключение на тези, възникващи по разпореждане на съдиите по вписванията; Провежда политиката на Агенция по вписванията в рамките на териториалната си компетентност относно дейностите по поддържането на Имотния регистър, Търговския регистър, регистър БУЛСТАТ и РИОС; Осъществява организационна връзка между службите по вписванията и службите по регистрацията в Регионалната дирекция, между тях и общата администрация на Агенция по вписванията, както и взаимодействието с останалите регионални дирекции и др.
9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 574 (петстотин седемдесет и четири) лева. *
10. Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенцията по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на Агенцията.
*При назначаване, на лицето се определя средна работна заплата в размер на 819 лв. (осемстотин и деветнадесет) лева.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/