КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Юли 2021, 00:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:25 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Изображение
Цитат:
З А П О В Е Д
№ ЛС-И-255/12.05.2009г.


На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,

I . Н А С Р О Ч В А М:

Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища Асеновград, Ардино, Ботевград, Бяла, Генерал Тошево, Гълъбово, Димитровград, Добрич, Дряново, Кубрат, Малко Търново, Пловдив, Троян, Трявна, Самоков, Сандански, Силистра, Сливница, Средец и Хасково – по една незаета длъжност.
За районните съдилища Варна и Монтана – по две незаети длъжности.

Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданскопроцесуалния кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Закон за наследството, Закон за собствеността, Закон за особените залози, Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи, Търговски закон – Част четвърта, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Правилник за вписванията и Тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерството на правосъдието и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1 на 25.07.2009 г., с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- http://www.justice.government.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.

II. О П Р Е Д Е Л Я М следния ред за провеждане на конкурса:

1.Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в “Държавен вестник”, по образец, публикуван на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от лицето; копие от лична карта, свидетелство за съдимост, документ за психично здраве и декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията” най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3. В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 7-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя въпросник и регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин не по-късно от 14 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл.284, ал.4 от ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на Интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл.95, ал.2 от КТ.

Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на началник отдел “ВОСВКСС” за сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР:
МИГЛЕНА ТАЧЕВА

ОБРАЗЕЦ НА заявление за участие

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-649/16.06.2009г., с която одобри Списък на кандидатите за участие в конкурса за съдии по вписванията с редовни документи и Заповед № ЛС-И-650/16.06.2009г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи, както и одобри списък на недопуснати до конкурса кандидати.

Списък на кандидатите с редовни документи
Списък на кандидатите с нередовни документи
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:26, променена общо 1 път
Темата е възстановена от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Администратор


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:27 
Offline
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 19:05
Мнения: 76
В Ъ П Р О С Н И К
за провеждане на конкурсен изпит за длъжността
“ Съдия по вписванията ”1. Видове собственост. Съсобственост.
2. Разпореждане със съсобствен недвижим имот. Отказ от право на собственост.
3. Етажна собственост.
4. Вещни права върху чужда вещ – право на строеж, право на надстрояване и пристрояване.Право на ползуване – видове.
5. Право на държавна и общинска собственост.
6. Способи за придобиване право на собственост и ограничени вещни права.
7. Съпружеска имуществена общност. Имуществен режим и разпореждане.
8. Видове сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. Форма на сделките. Недействителност.
9. Прехвърляне на вземания и задължения.
10. Залог и ипотека. Вписване.
11. Представителство.
12. Наследяване. Видове. Запазена и разполагаема част.
13. Наследяване по завещание. Форма, отмяна и недействителност на завещанието.
14. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство.
15. Сделки с търговски предприятия. Търговско представителство.
16. Прехвърляне на дружествен дял в търговско дружество.Апорт.
17. Общи правила на охранителните производства.
18. Нотариални производства. Характеристика на нотариалния акт.
19. Производство по вписване. Подсъдност. Форма на вписването. Отказ от вписване.
20. Актове, подлежащи на вписване. Действие на вписването.
21. Книги. Нотариални и канцеларски дела в службата по вписванията.
22. Вписване на юридически лица и еднолични търговци.
23. Права и задължения на съдиите по вписванията. Заместване на нотариусите.
24. Имотен регистър. Вписване в имотния регистър. Агенция по вписванията. Партида на недвижим имот. Партидно дело.
25. Материалноправен и процесуалноправен режим на делбата. Видове. Вписване.
26. Устни и писмени справки от Службата по вписванията.
27. Вписване на залози по ЗОЗ.
28. Вписване на възбрани и други обезпечения.
29. Вписване на актове по ЗСПЗЗ. Особености.
30. Такси по вписванията , съгласно тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията.


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:28, променена общо 1 път
Темата е възстановена от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Standby


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:28 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
И аз не съм съдия по вписванията,но ще се пробвам сега на предстоящия конкурс и се надявам чрез регистрацията си в този клуб да получа ценни съвети и помощ по някои въпроси!
Сега ако може някой да ми каже от къде да се готвя по 29 въпрос- Вписване на актове по ЗСПЗЗ.Особености.


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:29, променена общо 1 път
Темата е възстановена от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор eventualis


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:32 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
eventualis написа:
.....
Сега ако може някой да ми каже от къде да се готвя по 29 въпрос- Вписване на актове по ЗСПЗЗ.Особености.
Съвсем накратко
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА
Влезлите в сила решенията на ОСЗГ(ОПК) за възстнававане на правото на собственост, придружени със скица - вписват се от 2001 год. насам;
Решенията за оземляване, както и законната ипотека ако има такава;
Решенията, с които се отменя оземляването;
Решенията по §4 - сответната буква
Споразуменията за комасиране
Договорите за замяна
Договорите за наем и аренда
Подходяща литаратура за всички въпроси от конспекта - Българско нотариално право в три тома - автор д-р Панчо Бешков, доста е стара спрямо действащото законодателство, но като се съобразят промените в съответния НА върши работа.
Изображение
Също така и книгите на колегите Людмила Тенева и Нина Николова
Вписване на актове относно недвижими имоти: Въпроси и отговори. Съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2005
Вписване на ипотеки: Коментар, образци на документи, съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004
Вписвания на недвижими имоти: Процедури и коментар / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2005
Наръчник по нотариална дейност: Вписвания, имотен регистър, кадастър / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2006
Практически аспекти на вписванията / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:33, променена общо 1 път
Темата е възстановена от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Димитър Каранедев


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:36 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Димитър Каранедев написа:
eventualis написа:
.....
Също така и книгите на колегите Людмила Тенева и Нина Николова
Вписване на актове относно недвижими имоти: Въпроси и отговори. Съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2005
Вписвания на недвижими имоти: Процедури и коментар / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2005
Наръчник по нотариална дейност: Вписвания, имотен регистър, кадастър / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2006
Практически аспекти на вписванията / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004


За съжаление, тези книги са изчерпани от тираж и ги няма. Аз поне не можах да ги открия. :|


Имам въпрос и ако някой ми отговори ще бъда много благодарна.
За кои вписвания се изисква представяне на скица? Ако има одобрена кадастрална карта - ясно. Но ако няма.
Например за вписване на искова молба или за вписване на цесия на обезпечено с ипотека вземане трябва ли да се представи скица? :oops:


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:37, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Biby


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:42 
Offline
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 19:05
Мнения: 76
Biby написа:
Димитър Каранедев написа:
eventualis написа:
.....
Също така и книгите на колегите Людмила Тенева и Нина Николова
Вписване на актове относно недвижими имоти: Въпроси и отговори. Съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2005
Вписвания на недвижими имоти: Процедури и коментар / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2005
Наръчник по нотариална дейност: Вписвания, имотен регистър, кадастър / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2006
Практически аспекти на вписванията / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004

За съжаление, тези книги са изчерпани от тираж и ги няма. Аз поне не можах да ги открия.

Имам въпрос и ако някой ми отговори ще бъда много благодарна.

За кои вписвания се изисква представяне на скица? Ако има одобрена кадастрална карта - ясно. Но ако няма.
Например за вписване на искова молба или за вписване на цесия на обезпечено с ипотека вземане трябва ли да се представи скица?За книжките - има ги в библиотеките и на университетите и на СЮБ, например - плащаш си и ти ги копират.
За кои вписвания се прилага скица?
Цитат:
Чл. 77 ЗКИР: Чл. 77. (1) Молбата за вписване е написана на български език и съдържа:
1. името, адреса и другите данни за молителя, посочени в чл. 61, ал. 1;
2. юридическия факт, подлежащ на вписване;
3. описанието на недвижимия имот;
4. идентификатора на недвижимия имот от кадастъра;
5. партидния номер;
6. други обстоятелства, предвидени в закон;
7. подпис на молителя.
(2) Към молбата се прилагат:
1. скица - копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - и схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови имоти, се прилага и скица - копие от изменените по реда на чл. 54, ал. 1 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;
2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт;
3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.
С въвеждането на новия софтуер в Службите по вписванията на практика се въведе, макар и неофициално, ,реалната система на вписване.
За районите с одобрена кадастрална карта е безспорно, че трябва да се прилага скица.
Как стои въпроса за райони, за които все още няма одобрена такава.
Тълкувайки §4 да §6 във връзка с §§ 39-43 ПЗР на ЗКИР, прилагайки метода на изправителното тълкуване може да направим извода, че за всяко вписване трябва да се прилага скица.
Да направя такъв извод ми дава становището на ВКС скоро след влизането в сила на ЗКИР относно това учредени ли са ипотеките след като заедно с влизането на ЗКИР в сила бе промемен и ЗЗД и чл. 166 придоби нова редакция - "Ипотеката се учредява чрез вписване в имотния регистър ..."
Вписването продължаваше все още по персоналната система. И ВКС застъпи становището тълкувай §4 до §6 във връзка с §§ 39-43, че до преминаване към реалната система на вписване, персоналната изпълнява същите функции и произвежда същите правни последици.
С тази обосновка смея да твърдя, че за вписване на актове подлежащи на вписване трябва да се представе скица - и за искова молба и за цесия.
Само за универсалното завещание въпросът стои за мен отркрит.


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:43, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Standby


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:44 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Standby, изключително много Ви благодаря за отговора!

За идеята за копиране - също. :P


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:44, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор Biby


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:45 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Благодаря и аз за инфото...само че посочената литература няма откъде да си я намеря,защото съм от малък град и няма нито юридическа библиотека,нито специализирана книжарница за правна литература :cry:
Ще проверя в книжарницата на СУ след теста на 25-ти и дано намеря някоя от посочените книги.
Нека ако има действащи съдии по вписванията да напишат по някои въпрос от теста,когато те са се явявали...ако си спомнят де...


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:46, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор eventualis


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:46 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 14:28
Мнения: 4
Подлежат на вписване влезлите в сила решения на ОС"ЗГ" за възстановяване на земеделски земи в стари и нови реални граници, придружени със скица и удостоверение за наследници ако лицето на което е възстановено правото на собственост е починало. Подлежат на вписване и съдебните решения, които заместват решенията на ОС"ЗГ" по чл.14 ЗСПЗЗ. Тези решения имат силата на констативни нотариални актове - годни да легитимират валидно правото на собственост. Нямат обаче сила на констативен нотариален акт решенията, с които се възстановява земя в границите на на урбанизираните територии определени с ПУП. В тези случаи документа, който е определя правото на собственост на лицата е само констативния нотариален акт. Други актове от тази категория са и решениета на ОС"ЗГ" за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от ПФ. Тези граждани се оземляват от ОС"ЗГ" със земи от държавни и общински поземлен фонд чрез прехвърляне на собственост или отдаване под наем при условия определени от МС. При оземляването правото на собственост се придобива с влизане в сила на решението на ОС ЗГ в сила. Решението се вписва като до заплащане на дължимите суми върху имота може да се учреди законна ипотека.. Подлежи на вписване и влязлото в сила решение за отмяна на оземляване.
Вписва се и договорът за замяна на земи на граждани сас семи от ДПФ и ОПФ по местонахождение на имота от ДПФ или ОПФ-ето това са ти заменките. Нотариална форма на тези договори не е предвидена.
Вписват се и споразуменията между собствениците за създаване на уедрени поземлени имоти и изменение на влязъл в сила план за земеразделяне и изменение на картата на възстановената собственост. Споразумението трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Ипотеките вписани върху поземлените имоти преди учредяването им, преминават изцяло върху новосъздадените уедрени поземлени имоти.
ЖЕЛАЯ УСПЕХ!!! ;)


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:47, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор ангел


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 10:48 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ангел написа:
Подлежат на вписване влезлите в сила решения на ОС"ЗГ" за възстановяване на земеделски земи в стари и нови реални граници, придружени със скица и удостоверение за наследници ако лицето на което е възстановено правото на собственост е починало. Подлежат на вписване и съдебните решения, които заместват решенията на ОС"ЗГ" по чл.14 ЗСПЗЗ. Тези решения имат силата на констативни нотариални актове - годни да легитимират валидно правото на собственост. Нямат обаче сила на констативен нотариален акт решенията, с които се възстановява земя в границите на на урбанизираните територии определени с ПУП. В тези случаи документа, който е определя правото на собственост на лицата е само констативния нотариален акт. Други актове от тази категория са и решениета на ОС"ЗГ" за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от ПФ. Тези граждани се оземляват от ОС"ЗГ" със земи от държавни и общински поземлен фонд чрез прехвърляне на собственост или отдаване под наем при условия определени от МС. При оземляването правото на собственост се придобива с влизане в сила на решението на ОС ЗГ в сила. Решението се вписва като до заплащане на дължимите суми върху имота може да се учреди законна ипотека.. Подлежи на вписване и влязлото в сила решение за отмяна на оземляване.
Вписва се и договорът за замяна на земи на граждани сас семи от ДПФ и ОПФ по местонахождение на имота от ДПФ или ОПФ-ето това са ти заменките. Нотариална форма на тези договори не е предвидена.
Вписват се и споразуменията между собствениците за създаване на уедрени поземлени имоти и изменение на влязъл в сила план за земеразделяне и изменение на картата на възстановената собственост. Споразумението трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Ипотеките вписани върху поземлените имоти преди учредяването им, преминават изцяло върху новосъздадените уедрени поземлени имоти.
ЖЕЛАЯ УСПЕХ!!! ;)

Благодаря много!
Някой ако има нещо което може да допълни към това да пише!


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 10:49, променена общо 1 път
Мнението е възстановено от кеша на Google от 17 Юли 2009 01:16:02 GMT - автор eventualis


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов