КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Изпит за помощник-нотариуси по заместване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=821
Страница 1 от 1

Автор:  Министър на правосъдието [ 07 Сеп 2011, 10:46 ]
Заглавие:  Изпит за помощник-нотариуси по заместване

03.09.2011 г. - Министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване

Министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване съгласно Заповед № ЛС-И-428/02.09.2011г.

Цитат:
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

З А П О В Е Д

№ ЛС-И-428
гр. София 02.09.2011 г.

На основание чл. 46 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за помощник – нотариуси по заместване

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе изпит за помощник – нотариуси по заместване на 24.10.2011г. и 25.10.2011г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, бул. “ДОНДУКОВ” № 2А, залата на 8-ми етаж.
2. Заявление за участие в изпита се подава до Министъра на правосъдието от нотариуса и кандидата за помощник – нотариус по заместване, в срок от 09.09.2011г. до 21.09.2011г. включително, в деловодството на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. “Славянска” № 1, от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден. Заявлението може да бъде подадено лично от един от двамата заявители или от техен пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.
3. Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 11, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и удостоверение от Нотариалната камара, че кандидатът е вписан като помощник – нотариус.
Утвърждавам образец на заявление за участие в изпита, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от настоящата заповед.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
Копие от заповедта да се изпрати на Нотариалната камара за сведение.
Копие от заповедта да се постави на таблото за обявления в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. “Славянска” № 1, както и да се публикува в Интернет страницата на Министерството на правосъдието.
МИНИСТЪР
НА ПРАВОСЪДИЕТО: (п)
МАРГАРИТА ПОПОВА
Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/