КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Окт 2021, 02:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Ново мнениеПубликувано на: 22 Мар 2011, 10:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Пенка Гетова
чл. 577, ал. 1 ГПК


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 135, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по повдигната от Административен съд - Разград препирня с Окръжен съд Разград, за подсъдност на делото по подадена жалба вх. № 5191/28.10.2010 г. от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград срещу определение от 27.10.2010 г. на съдията по вписване, с което е постановен отказ за издаване на справка или удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията. Административен съд - Разград е приел, че действията по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгата за вписванията, уредени в чл. 42 и сл. от Правилника за вписванията, са нотариални удостоверявания по смисъла на чл. 577, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Следователно, отказът на съдията по вписванията да издаде исканата справка подлежи на обжалване по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК пред Окръжния съд - Разград.


Върховният касационен съд и Върховния административен съд, петчленен състав намира, че делото е подсъдно на Административен съд - Разград, по следните съображения:


Действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява административна дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извършва по силата на изричната правна норма на чл. 42 Правилника за вписванията. Това му действие не поражда юридически последици, а представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.


По изложените съображения петчленния състав,


ОПРЕДЕЛИ:


Компетентен да разгледа жалба с вх. № 5191/28.10.2010 г., подадена от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград против определение от 27,10.2010 г. на съдията по вписване, е Административен съд - Разград.


Определението не подлежи на обжалване.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 08:52 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 16 28.02 .2011г. Град Разград

В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградският административен съд, в закритото съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и единадесетата година, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ДАМЯНОВА

При секретаря
И в присъствието на прокурора
Като разгледа докладваното от съдията Таня Дамянова административно дело № 24 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 521 от 22.12.2010г. ВКС е изпратил жалбата на държавен съдебен изпълнител при районен съд Разград срещу отказа на съдия по вписванията да издаде удостоверение по реда на чл.42 и сл. от Правилник за вписванията(ПВ) за разглеждане по компетентност от административния съд.
Разградският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, констатира следното: С писмо № 3410/27.10.2010г. държавния съдебен изпълнител при Разградския районен съд е поискал да бъде уведомен за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на длъжника А. А. А. от село В., община И. Поискани са и копия от документите за собственост.
С определение от 27.10.2010г. съдията по вписванията при Районен съд - град Разград е отказал на държавния съдебен изпълнител при РС - Разград издаването на справка или удостоверение по чл.46 от ПВ до заплащане на държавна такса.
Държавният съдебен изпълнител при РРС е депозирал жалба против постановения отказ, в която е посочил, че заплащане на такса не се следва, тъй като изпълнителното дело, по което е изискана справката е за присъдена издръжка и като такова е освободено от държавна такса съобразно чл.5, буква”к” от ЗДТ.
Съдът намира, че жалбата на държавния съдебен изпълнител против отказа на съдията по вписванията е недопустима. Съобразно чл.264, ал.2 от ЗСВ държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания. В този смисъл те са държавни органи, разполагащи с властнически правомощия.
Абсолютна процесуална предпоставка за атакуване на административен акт, респ. действие или бездействие на администрацията пред съда, е наличието на интерес от обжалване. Интересът трябва да е правен- обжалването следва да е насочено към премахване или предотвратяване на неблагоприятни правни последици или към постигане на положителни правни резултати. Освен това интересът трябва да е личен и пряк, т. е. административният акт (действие или бездействие) да засяга правната сфера на жалбоподателя като непосредствено отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя.
В разглежданата хипотеза такъв интерес не е налице. Предмет на обжалване е отказ на съдията по вписванията, който не засяга директно правната сфера на жалбоподателя- държавен съдебен изпълнител. Той не е нито гражданин, нито организация по смисъла на §1 от ДР на АПК, а държавен орган и като такъв не може да търси защита от незаконни актове, действия или бездействия на други държавни органи. Това е така, тъй като законодателят е предвидил други гаранции за изпълнението на разпорежданията на държавните органи. Именно такива гаранции дават чл. 275, ал.2 от ЗСВ, който предвижда, че държавните органи, длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. В този смисъл е и разпоредбата на чл.93 от ГПК, чл.426 ГПК и пр.
Този извод се подкрепя и от тълкуването на чл.120, ал.2 от конституцията, дадено с Решение № 21 от 26.X.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 18/95 г.
Единствената възможност на държавните органи да атакуват административни актове е чл.186, ал.1 от АПК, какъвто настоящият случай не е.
Ето защо Разградският административен съд намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати поради липсата на правен интерес у жалбоподателя.
Мотивиран така, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по административно дело № 24/2011 г. по описа на съда поради недопустимост на жалбата.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.Съдия: /п/


ЗАБЕЛЕЖКА: Решението влязло в сила на 09.03.2011 г. като необжалвано.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 17:31 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№3

гр. Разград, 06 Януари 2011г.

Разградският административен съд, в закрито заседание на 06 Януари 2011год. в състав:

Председател: Диан Василев

за да се произнесе по докладваното адм.д. №154 по описа на съда за 2010год., установи следното:
Производството по настоящото дело е образувано след постъпила преписка в деловодството на съда по повод определение на ВКС от 22.12.2010г. С определението, ВКС е изпратил жалбата на държавен съдебен изпълнител(ДСИ) при районен съд Разград срещу отказ на съдия по вписванията да издаде удостоверение по реда на чл.42 и сл. от Правилник за вписванията(ПВ) за разглеждане по компетентност от административния съд. Върховният касационен съд е приел, че действията по издаване на такъв вид справки от страна на съдия по вписванията е административна дейност и следователно отказът за издаване на справка подлежи на обжалване по реда на АПК(Административно-процесуален кодекс).
Административният съд, след като прецени данните по преписката и като съобрази разпоредбите, находящи се в гл.54 на ГПК(Граждански процесуален кодекс), озаглавена „Нотариални производства”, разпоредбите на ПВ, както и легалните определения за административен акт, дадени в чл.21 от АПК, прави следните изводи:
Производството първоначално е образувано пред Разградски окръжен съд по повод подадена жалба от държавен съдебен изпълнител във връзка с направен отказ на съдия по вписванията да издаде справка или удостоверение по чл.46 от Правилник за вписванията, поискана от държавния съдебен изпълнител. Окръжния съд е приел, че дейността на Служба по вписванията по издаване на справки и преписи от документи не подлежи на съдебен контрол по реда на ГПК и това го е мотивирало да остави без разглеждане подадената пред него жалба като недопустима. Срещу това определение държавния съдебен изпълнител подава жалба, която е предмет на производството, образувано пред ВКС. С определение №521 от 22.12.2010г. ВКС потвърждава определението на РзОС, но в диспозитива си постановява жалбата на ДСИ да се изпрати за разглеждане от Административен съд Разград, тъй като в мотивите си приема, че действията по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания е административна дейност, съответно отказа да се извърши такава дейност подлежи на обжалване пред съответния административен съд- по аргумент от чл.128, ал.1, т.3 от АПК.
Настоящият състав не споделя тези изводи и счита, че делото не му е подсъдно поради следните съображения:
Нормата на чл.569 ГПК, разпоредба, находяща се в гл.54 на кодекса „Нотариални производства”, в раздел I(едно римско), озаглавен „Общи правила”, с подзаглавие „Нотариални удостоверявания” изброява изчерпателно кои производства са нотариални. В т.6 от тази норма е посочено, че нотариално удостоверяване е даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2 от ГПК, а в т.7 като вид нотариално удостоверяване е записано и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести. Следователно действията по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания, уредени в чл.42 и сл. от ПВ е вид нотариално удостоверяване съгласно ГПК. От друга страна, съгласно чл.577, ал.1 от ГПК „Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд”. Действително в ПВ няма изрична уредба на обжалване на отказ от издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, чл.32а и сл. от правилника уреждат случаите на откази от страна на съдиите по вписвания, но за актове, представени във входящия регистър за вписване, отбелязване или заличаване. Такава уредба обаче е налице в нормативен акт от много по-висока степен, който дава и определение на този вид дейност- че това е нотариално удостоверяване, сочи и реда по който се жали отказ от извършване на такава дейност- с частна жалба пред съответния окръжен съд. Следователно, отказите на съдиите по вписвания да издадат справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания не са административна дейност и не подлежат на обжалване по реда на АПК, а като вид нотариално удостоверяване се обжалват по реда на чл.577, ал.1 от ГПК и следва да се разгледат от съответния окръжен съд, в случая Окръжен съд Разград.
Ето защо, Разградският административен съд намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати, като неподсъдно нему. Възниква спор за подсъдност между Разградски административен съд и Разградски окръжен съд, който следва да се разреши по реда на чл. 135, ал. 4 от АПК.
Въз основа на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по административно дело № 154/2010 г. по описа на съда, поради неподсъдност.
Повдига спор за подсъдност с Окръжен съд Разград.
Изпраща делото на Върховен административен съд за разрешаване на спора по реда на чл. 135, ал. 4 от АПК.
Определението не подлежи на обжалване.Съдия:/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 06.01.2011 год.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов