КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=15&t=30
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 24 Авг 2009, 13:30 ]
Заглавие:  ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Изображение
Изображение
Изображение

Автор:  DESKATA [ 04 Сеп 2014, 10:55 ]
Заглавие:  Издаване на Съдебни удостоверения

Процедурата по издаване на съдебно удостоверение е насочена към осигуряване на възможност на молителя в охранителното производство да се снабди с писмени доказателства, с които не разполага и които се издават от посочените в съдебното удостоверение държавни учреждения и институции, обществени организации и други юридически лица в рамките на тяхната компетентност, но не е възможно да получи по реда на Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица. Това са официални документи и удостоверения, които молителят би следвало да представи в подкрепа на своите искания по едно охранително производство. Същите представляват доказателство за съдържащите се в тях изявления, констатации, удостоверяват извършени вписвания по регистри, преписки, деловодни книги и други подобни.

Често срещан е случаят по издаване на съдебни удостоверения, въз основа на които молителят се снабдява с други удостоверения по повод изясняване обстоятелства, свързани установяване на смърт и наследници, с адрес / постоянен и настоящ /.
В други случаи, които в охранителното производство са преобладаващия брой издаването на съответното е необходимо за издаване на друго такова от данъчната служба – например относно оценка на имот или имуществено право с оглед определяне на държавна такса върху стойността на имота или имущественото право .

Искане за издаване на съдебно удостоверение може да бъде направено от всяко заинтересовано лице, когато същото е в невъзможност да се снабди с писмено доказателство. Молбата се разглежда от Съдията по вписванията, който се произнася с разпореждане, в което се постановява издаването на исканото удостоверение или се мотивира отказът да бъде издадено такова.

Имайки предвид изложеното до тук, необходимо е да бъдат разграничени посочените съдебни удостоверения по реда на чл. 186, изр. 1 от ГПК от издаваните от Агенцията по вписванията удостоверения по реда на гл. VІІ от Правилника за вписванията. Този тип удостоверения се отнасят за вписвания, отбелязвания и заличавания по книгите или по партидата на лицата, водени от Агенцията. Тези удостоверения се отнасят за определени лица, за определен недвижим имот и за определено време.
Извън рамките на компетентност на Агенцията по вписванията попада издаването на съдебни удостоверения по реда на цитирания чл.186 ГПК, аналогично приложим в охранителното производство съобразно разпоредбата на чл.540 от ГПК.
Компетентния орган в случая е Съдията по вписванията, който е служител на съда, а не на Агенцията по вписванията.
Този факт обуславя необходимостта таксите, които се събират за издаване на съдебни удостоверения да се внасят по сметка на Районния съд по месторабота на Съдията по вписванията и да бъдат в размера, регламентиран в чл. 23, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, а не по сметка на Агенцията по вписванията и в размера, предвиден в чл.7 от ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/