КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 20:23

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Резюме на законодателно проучване март 2002
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 08:28 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Изображение
ИзображениеИзображение
№ 37
ПРОГРАМА СТУДЕНТИ НА СТАЖ КЪМ ПАРЛАМЕНТА
София 1000, пл. Ал. Батенберг №1;
Tел.: (+359 2) 9840 2140; (+359 2) 9840 3487; Факс: (+359 2) 980 32 68; e-mail: students@nt52.parliament.bg

ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Тема:

СПРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНАДАТЕЛСТВОТО НА ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛАТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОИМОТНА СИСТЕМА НАВПИСВАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ

София, февруари 2002г.

Народно събрание на Република България

Възложително писмо за законодателно проучване

ТЕМА: СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛАТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОИМОТНАТА СИСТЕМА НА ВПИСВАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1. Андрей Сашов Александров
2. Георги Цветков Тихолов
3. Емилия Асенова Викторова
4. Емилия Руменова Атанасова
5. Калоян Станимиров Калчевски
6. Никица Симеонов
7. Светла Людмилова Йосифова
8. Станислав Кръстев Костов

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д.ю.н. Цанка Цанкова
проф.д-р Екатерина Трендафилова
доц. д-р Димитър Токушев

КООРДИНАТОР: Евгения Попова

ТЕМА: СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ,СЛОВЕНИЯ,ЕСТОНИЯ И ЛАТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОИМОТНА СИСТЕМА НА ВПИСВАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ

Заявител: Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство

Законодателни сътрудници: Андрей Сашов Александров, Георги Цветков Тихолов, Емилия Асенова Викторова, Емилия Руменова Атанасова, Калоян Станимиров Калчевски, Никица Симеонов, Светла Людмилова Йосифова, Станислав Кръстев Костов.

Научен ръководител:

проф. д. ю. н. Цанка Цанкова
проф. д-р Екатерина Трендафилова
доц. д-р Димитар Токушев

Координатор на Програмата: Евгения Попова

Кратко описание на проучването: Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство е възложила законодателно проучване на тема "СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛАТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОИМОТНА СИСТЕМА НА ВПИСВАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ" във връзка с въвеждането в България на поимотна система на вписванията, съгласуването и с кадастъра и необходимите за това законодателни промени. Целта на проучването е да запознае народните представители с опита и законодателството на други държави в тази област.

Изготвено: февруари 2002г.

Сравнителноправен анализ на законодателството на Германия, Италия, Австрия, Словения, Естония и Латвия по въвеждането на поимотна система на вписване, създаване на кадастър и връзката между тях (март 2002; 162 стр.)

В законодателното проучване е изследвана правната уредба на кадастъра и системата на вписване в посочените държави, като са разгледани допълнително Франция, Белгия, Холандия, Беларус, Швейцария, Молдова, Румъния, Литва, Хърватска. Обект на проучване за Словения е Проектозакон за регистрация на поземлената собственост, националната граница и поземлените единици. Не са открити данни относно уредбата на посочената материя в Италия. Направен е и преглед на кадастъра и системата на вписване в българското законодателство.


Основните насоки на проучването са следните:
правна уредба
кадастър
имотен регистър
връзка между кадастър и имотен регистър
принцип на публичност на данните в кадастъра и имотния регистър
Правна уредба

Проучването обхваща две групи материи – на кадастъра и на имотния регистър. В законите се откриват различни правнотехнически подходи, като липсва пълна кодификация на материята. Кадастърът се урежда в отделни, често многобройни законови и подзаконови актове. Относно нормативната уредба на имотния регистър могат да се направят следните общи бележки и класификации:
според йерархичното място на акта, уреждащ материята, решения са:
регламентиране в кодекс /Франция, Белгия, Холандия, Германия, Швейцария/;
в закон /Австрия, Естония, Литва/;
на подзаконово ниво /отчасти във Франция и Швейцария, и почти изцяло в Беларус и Молдова/. В Беларус са проучени дванадесет акта, всеки от които урежда кадастъра и имотния регистър.
според обхвата на реглементираната в нормативния акт материя различаваме страни, чиито закони уреждат кадастъра и имотния регистър /Румъния, Хърватска/ и такива, приели отделни закони /Австрия, Германия, Естония и др./

Кадастър
Определение
В преобладаващия брой страни - Словения, Латвия, Беларус, Естония, Румъния, Молдова, Хърватска, законите съдържат определение за поземлен кадастър. Изключения са Швейцария и Литва. В повечето от проучваните страни кадастърът е съвкупност от данни за географското положение, стопанското предназначение, собствеността, размера, стойността на земята, ограничените вещни права /Холандия, Естония/, състав, структура и състояние на земеделския фонд /Беларус/, съхраняването на такава информация и публичния достъп до нея. Със Закона за измерванията на Австрия от 1968 г. и неговите изменения се извършва цялостна реформа в областта на кадастралните вписвания. Съществувалият до този момент в страната кадастър, воден за целите на данъчното облагане на недвижимите имоти се трансформира в поземлен кадастър. Той се създава на принципа на приемственост в данните, като вписаните в стария кадастър обстоятелства се използват за основа на новия поземления кадастър.
Органи
В изследваните страни този въпрос е уреден различно както по отношение на броя, така и на йерархичното ниво на компетентните органи. В Естония главен изпълнител по кадастъра е Министерство на околната среда, а оторизиран изпълнител - Поземлен съвет. В Латвия националният поземлен кадастър се поддържа от Национална служба по поземлени проучвания съвместно с местното управление съгласно процедура, установена от Съвета на министрите. В Румъния Министерството на националната отбрана и Министерство на вътрешните работи извършват кадастрални, геодезични, гравиметрични, топографски, фотограметрични и картографски дейности, необходими за отбраната на страната и запазване на обществения ред. В Холандия Министерство на строителството, планирането и околната среда и Агенция за кадастъра и публичния регистър съвместяват задълженията за водене на кадастъра и на имотния регистър. В други държави органите по кадастъра са част от централната администрация, но нямат статут на министерство. Те са в системата на министерства с различна компетентност. В Белгия напр. Управление по кадастъра е включено в структурата на Министерство на финансите и се намира на пряко подчинение на генералния директор на Генерално данъчно управление.В Швейцария отделните видове кадастри се водят от различни служби: Федерална служба по селско стопанство е отговорна за селскостопанския производствен кадастър; националният кадастър по семенните запаси се изготвя, съхранява и поддържа от Федерална служба на околната среда, горите и семенните запаси.Специфична уредба на органите по поземления кадастър има в Република Молдова. Те са организирани на три нива: на национално ниво (Национална агенция по кадастър, поземлени източници и геодезия); на областно ниво (органи на публичната администрация и Служба за регулиране на режима на поземлената собственост); на общинско ниво (кметство и Общинска служба за регулиране режима на поземлената собственост). Функциите по водене на кадастъра в Германия се възлагат на градската управа, която в изпълнение на това си задължение създава Кадастрална служба. В Беларус орган по поземления кадастър е Държавният комитет по поземлените ресурси, геодезия и картография, подчинен на правителството. Поддържането на държавния горски кадастър се осъществява от Министерство на горското стопанство. Орган по държавния градоустройствен кадастър е Министерство на архитектурата и строителството. Орган по информационното взаимодействие между кадастрите е Координационния съвет по кадастралните системи при Съвета на министрите на Република Беларус. Компетентни по държавните измервателни проучвания и кадастъра в Република Хърватска са органите на Държавната геодезическа администрация, която има централно и териториални подразделения, органите на местното управление, както и специално създадения Хърватски геодезически институт. В Словения, съгласно Проектозакона за регистрация на поземлената собственост, националната граница и поземлените единици се учредява Измервателна и картографска служба. Тя е компетентна по създаването, оперирането и поддръжката на поземления кадастър, регистъра на сградите и инвентара по държавната граница. Не се предвижда създаването на териториални подразделения.
Съдържание
Съдържанието на кадастъра на изследваните страни показва значителни различия. В Германия кадастърът е групиран в три части – кадастрална карта, кадастрална книга и измервателно – техническа част. В Холандия, наред с кадастралната регистрация, се води и картотека, която включва различни видове кадастрални карти - разделението на територията на парцели, очертание на сградите, броя на парцелите, данни за състоянието на земята. В Естония поземленият кадастър се състои от поземлен регистър, три вида карти – кадастрална, ограничителна и карта относно качеството и оценката на земята, както и кадастрален архив. В Латвия националният поземлен кадастър включва регистъра по използване на земята, картографски материали, данни относно поземлената регистрация и оценяването на земята. Основни обекти в кадастралната система на Румъния са: участък земя, сграда и собственик. Главният кадастър е организиран на две нива: териториално-административна единица /община, област/ и държавно ниво. В Беларус поземлено-кадастралната документация се състои от документи, които отразяват правния режим, количественото и качественото състояние на земите, както и тяхното местоположение. В нея са включени държавните поземлено-кадастрални книги на селищата, районите и държавните поземлени кадастри на областта на гр. Минск и на републиката. Кадастърът на недвижимите имоти на Република Хърватска е документация за отделните землища, сградите и частите от сгради, както и постройки, които са трайно свързани със землищата или са под повърхността, ако със закон не е уредено друго. В Словения кадастърът е основната документация на информацията за поземлената собственост. Той се състои от последно записаната информация и от пакет документи - проучвания и други документи, по които са правени конкретни вписвания, предхождащи последно записаната информация. Кадастърът съхранява информация за: парцелен номер, граници, район, собственик, администратор /при държавна собственост/, предназначение.
Производство
Във всички закони се съдържат разпоредби относно изготвянето на кадастър и кадастрални карти. В Швейцария няма единна правна уредба за изготвянето на кадастъра и кадастралните карти, като за отделните видове кадастри съществуват различни производства. При селскостопанския производствен кадастър границите между областите се определят от Федералната служба по селско стопанство, която ги нанася на топографски карти върху електронни и хартиени носители. Сходно е и положението в Беларус. В Естония производството започва след депозиране на писмена молба, въз основа на която заклет землемер или лице със съответно разрешително извършва кадастрално проучване, като изготвя кадастрално дело на единицата и го предоставя на регистратора по кадастъра. В Румъния и Молдова на законово ниво е определено разпределението на дейностите по изготвяне на кадастъра. Изготвят се технически кадастрални документи както на ниво териториално-административни единици, на ниво общини и градове /Румъния/, така и на национално и областно ниво /Молдова/. Характерна особеност откриваме в Литва: всеки парцел след геодезично проучване се координира с GIS група преди да бъде предложен за регистрация. В Германия включването в кадастъра на недвижимите имоти става или по искане на собственика или служебно, като обединяването и разделянето на имотите се извършва след направено искане до кадастралните служби.
Актуализация на данните в поземления кадастър
В изследваните държави са предвидени диференцирани срокове за актуализация на различните видове кадастрални проучвания. В Молдова и Румъния за агрохимичните проучвания са предвидени по-кратки срокове от тези за педологичните. В Швейцария данните за лозарския кадастър се актуализират всяка година. В Беларус информацията се актуализира ежегодно. В Холандия актуализацията се извършва чрез поддържане и подновяване на кадастралната регистрация при промяна на елементи от фактическия състав, въз основа на които е извършено вписването.
Административнонаказателни разпоредби
В Германия за нарушаване на разпоредбите на закона се предвиждат глоби с определен максимален размер. Санкционират се както умишлените, така и непредпазливите деяния. В Естония за нарушения и престъпления се прилагат съответно разпоредбите на Кодекс за административните нарушения и Наказателен кодекс. На юридическите лица се налагат различни по размер глоби. Предвидена е солидарна отговорност за физически и юридически лица. Генералният директор на Поземления съвет и служителите оторизирани от него могат да започнат в кратки срокове производство за административни нарушения, извършени от юридически лица. При нарушение на процедурата за поддържане на кадастъра, в резултат на което са нанесени вреди, те се компенсират по реда на гражданското производство. В Хърватска всяко лице, което копира и разпространява документи, въздушни снимки, картографски и други материали, придобити по реда на закона и ги предоставя на трети лица, не за целта за която са издадени, се наказва с глоба. В Холандия отговорността на Агенцията за кадастър и имотен регистър е гражданска отговорност за вреди. В Словения проектозаконът предвижда различни по размер глоби за юридическите лица, които не изпълняват задълженията си като собственици, както и за техните управители,. В повечето от изследваните държави неосигуряването на достъп на служители за извършване на съответните кадастрални дейности е наказуемо.
Проект “Кадастър 2014”
Изследването установи, че от 1994 година в Швейцария се осъществява проект с международно участие под егидата на Международната федерация на инженерите землемери. Целта на проекта е да се разкрият тенденциите на съществуващите кадастрални системи и да се развие визията за една бъдеща система. Периодът от време, в който ще се разработва проектът е 20 години. В първият етап от работата участват 40 работни групи от 26 страни. На проведения през 1995 година семинар в Холандия са раздадени формуляри с въпроси за съществуващите тенденции в кадастралните системи и начинът за финансирането им. Първата работна група формулира шестте принципа на Кадастър 2014 и въз основа на тях разширява традиционното определение за кадастър:
модерният кадастър да отразява напълно правното състояние на земята, включително всички права, задължения и ограничения, които се основават на публичното право;
премахване на разграничението план/карта и регистър/книга на поземлените имоти;
кадастралното картографиране да се замени с моделиране;
модерният кадастър да се основава на геоинформационна техника;
модерната интегрирана кадастрална система да бъде до голяма степен частна и да работи в сътрудничество с частния и публичния сектор;
модерният кадастър да покрива инвестиционните и производствените си разходи
Проектът дава представа за модерната кадастрална система, която ще се въведе през 2014 година. Тя осигурява правна сигурност чрез обхващане в съдържанието на кадастъра на по-широки области от досега съществуващите, които да отразят публичноправните ограничения не само въз основа на закона, но и от регистрацията или документацията в плановете. Елементите на кадастъра се моделират съгласно принципа на правната независимост, който изисква юридическите поземлени обекти - предмет на един и същи закон и подлежащи на обжалване по един и същи процесуален ред, да се отделят в независима информационна система.Имотен регистър
Съдържание
В хода на законодателното проучване се констатира, че имотният регистър във всяка от страните по правило е единен, но се състои от отделни части. Наименованията на регистрите са различни, но тази разлика е по-скоро терминологична /поземлен регистър - Швейцария, имотен регистър – Франция, публичен регистър - Холандия/. В Австрия се съставят главна книга и архив от документи към нея. Главната книга се образува от самите вписвания, като на вписване подлежат недвижимите имоти и промените в тях, както и отнасящите се до тези имоти вещни права и техните изменения. В архива от документи се съхраняват нотариално заверени преписи от всеки документ, на чиято основа се прави вписване. В Естония се съставят: поземлен регистър в който се вписват всички недвижими имоти, чрез съставяне на регистрационни партиди, регистрационен дневник, в който се регистрира молбата за вписване с оглед момента на нейното постъпване и регистрационно дело, в което се съхраняват документите, въз основа на които се извършва съответното вписване. Предвидена е възможност за създаване на електронен поземлен регистър, като в този случай регистрационния дневник също е в електронна форма. В Литва съществува регистрационна книга, в която се регистрират подадените молби за вписване, като на законово ниво е посочено лицето, имащо право да подава молба за вписване: на държавна собственост – областния управител, а на общинска собственост – кмета. Съдържанието на регистрационната книга е аналогично на това на регистрационния дневник в Естония. В Румъния особеното е, че в Закон за кадастъра и публичността на недвижимите имоти е уредено изготвянето на регистър, базиран върху системата на регистрация на главния кадастър, с обект вписване в поземлена книга на юридическите действия, отнасящи се до сградите от същото местонахождение. Във Франция съществува смесена система на вписване. Имотен регистър се съставя за всяка община. Той включва три вида партиди: лични партиди на собствениците, парцелни партиди и партиди на недвижимите имоти. Личната партида се създава на името на всеки собственик в общината на чиято територия се намира съответния недвижим имот. Личните партиди се състоят също от три части: в първата се вписват данните за градските имоти, във втората се прави подробно описание на полските имоти, които се определят според кадастралния план, а в третата се отбелязват подробно формалностите относно полските имоти. Партидите на недвижимите имоти също са разделени на три части: в първата се включват данни относно естеството на недвижимия имот, във втората се отбелязва разделянето на недвижимия имот /ако има такова/, а в третата част се вписват формалностите, засягащи цялостта на имота и на всяка негова част.
Видове вписвания
В законите на Австрия и Германия изрично е предвидено, че вписванията имат конститутивно действие. В Германия подлежат на вписване в поземления регистър вещните права и тежести, както и правото на обратно изкупуване, правото на предпочтително изкупуване и аренда. В Австрия се наблюдава следната особеност: вписванията са три вида - първо, такива с конститутивно действие /от тях възникват граждански права, без да е необходимо да се осъществяват допълнителни юридически факти/, второ - такива, които могат да породят действие само при последващо придобиване, прехвърляне или ограничаване на права и трето - вписване на забележки. В Румъния съществува т. нар. предварително вписване – за случая на придобиване на определени права под отлагателно условие или в случай, че съдебното решение, върху което се основава не е окончателно. Собственик на сграда може да поиска неговото намерение за отчуждаване или за ипотекиране също да бъде вписано. Ако то бъде вписано и отчуждаването или ипотекирането бъдат извършени, вписаното право ще има реда от вписването на намерението. В Холандия на вписване подлежи фактът на представяне на документите и изявлението за отказ на регистратора – т.нар. временно вписване.
Видове регистри
Общото правило е регистърът да е един, на хартиен или електронен носител /Швейцария, Германия, Естония, Австрия/. За съхраняването на данни на електронен носител в Швейцария е предвидена специална процедура: когато един кантон иска да въведе електронен имотен регистър, той отправя заявление до Служба за правото на имотния регистър и поземлените права. Към заявлението се прилагат решението на кантона, описание на системата, срокове за въвеждане на системата в отделните служби. Тя проверява пълнотата на данните и може да подложи проекта на предварително изпитание. В Германия са предвидени специални условия за водене на регистъра в електронна форма: да са спазени принципите за съхраняване на данните и тяхната сигурност; да се гарантира запазване автентичността на информацията и възможността за нейното възпроизвеждане; да се спазват всички предвидени в закона изисквания. Данните от поземления регистър могат да бъдат съхранявани и чрез техника на друго ведомство или юридическо лице, стига да се гарантира сигурността на информацията. Германският закон предвижда, че при електронния поземлен регистър вписване е налице, когато информацията бъде запаметена в записващото устройство. Във Франция и Белгия се водят входящ регистър, имотен регистър, а в Белгия – и отделен регистър за вписване на привилегиите и ипотеките. В Естония е предвидено съставянето на допълнителен поименнен регистър, чиято цел е да улесни работата на поземлената регистрация, като не се допуска публичен достъп до него. В Холандия освен основния регистър се води и регистър на временните вписвания. В Словения е предвиден регистър на сградите и регистър на пространствените единици.
Данни, които подлежат на вписване
На вписване подлежат недвижимите имоти, вещните права върху тези имоти и промените в тях. При извършването на вписванията се включват и данни за лицата, носители на посочените права. Някои от изследваните законодателства подробно изброяват какво подлежи на вписване, напр. френското, по отношение на документите и съдебните решения. Френският и белгийският закон съдържат подробна уредба на признаците за идентифициране на физическите лица /имена, местожителство, дата и място на раждане на страните по сделките/ и юридическите лица /фирма, правна форма и седалище, датата на учредителния акт и др./ и недвижимите имоти /географско положение, естество, кадастрални данни/. В имотния регистър на Литва откриваме особеност - вписват се задължения на собственика на недвижимия имот, напр. задължения по условно завещание и обещание за плащане на дълговете на придобито имущество. В австрийския закон особено внимание е отделено на вписването на т.нар. симултанни ипотеки /едновременна ипотека върху два или повече имота/. Кредиторът в този случай може да иска погасяване на цялото задължение от всеки отделен обект на ипотеката. В Швейцария на вписване подлежат: недвижимите имоти; самостоятелни поземлени имоти и трайни права върху тях; съсобствените части върху всички недвижими имоти; поземлените имоти, които служат за публично ползване, ако върху тях трябва да се учредят вещни права или кантоните предвиждат те да бъдат вписани. В Холандия се вписват следните юридически факти, които променят правното положение на недвижимия имот: договори, съдебни решения, искови молби, решения на органите на държавна власт, изпълнителни и обезпечителни мерки, споразумения между съсобственици.
Органи
Във всички разгледани страни производството по вписване започвна по молба на заинтересованите лица. Органите по вписване не действат ex officio. Изключение е предвидено в проектозакона на Словения, където процедурата по вписване може да започне и служебно. Съществуват различни законодателни решения по въпроса кой е органът компетентен да разпореди вписване. В Австрия и Германия вписвания разрешава и извършва съдът по вписванията, към който се води партидата, където ще се извърши вписването. Вписването в имотния регистър се извършва на основата на съдебно решение. В Естония положението е аналогично, но компетентен орган е помощник-съдията. Във Франция, Белгия и Щвейцария компетентни са специализирани служби - Служба по вписванията в Швейцария, ипотечни служби във Франция и Белгия. В Литва поддържането на имотния регистър се извършва от районните и общински подразделения на областната администрация. Отговорността по поддържане на имотния регистър се носи от областния управител. В Холандия органът по вписване се нарича Регистратор на земята и публичния регистър и е в системата на Агенцията за кадастъра и публичния регистър.
Задължения и отговорност на органите
В повечето от проучваните държави задълженията на органите по вписванията са сходни: задължение за водене на регистъра; задължение за даване на сведения за всички актове, които подлежат на вписване; задължение за извършване на вписването според датата и номера на предадените документи; задължение за издаване на удостоверение. В Швейцария и Словения е предвидена възможност за предоставяне на компютъризирана информация от имотния регистър на технически служби, нотариуси и геодезически фирми. В Холандия е уредена гражданска отговорност за вреди нанесени от служители на Агенцията за кадастъра и имотния регистър. Уредена е гражданска и административна отговорност, а в някои страни дисциплинарна и наказателна /Щвейцария/. Гражданската отговорност е за вреди от пропуски при воденето на регистрите и предоставянето на информация от тях. Във Франция е уредено бързо производство за разглеждане на исковете. Административните наказания са глоби в различен размер.
Производство по обжалване
В страните, в които компетентен орган по вписванията е съдът по вписванията /Австрия, Германия/, жалбата се отнася до първоинстанционен съд. Производството е триинстанционно. За водено дело и обжалване се прави отделно вписване в имотния регистър/Австрия/. В Естония е предвидено бързо производство, което включва: преглед на възражението от помощник-съдията, следваща инстанция - съдия с регистрационна компетентност, последна инстанция - съд. В Швейцария жалби срещу действията на службата по вписванията се отнасят до кантоналните органи по надзора, доколкото не е предвиден съдебен ред за разглеждането им. Срещу решенията на кантоналните органи се подава жалба във федералната служба на правосъдието, която изпраща жалбата на федералния съд. Във Франция се предвижда бързо производство за обжалване на отказ за вписване. Исковете се разглеждат от окръжен съд. В Литва отказът за вписване се обжалва пред окръжен съд по реда на Гражданския кодекс. Жалба относно неточни и неверни вписвания се подава до изпълнителя по имотния регистър. Неговото решение се обжалва пред областния управител, а последна инстанция е окръжният съд. В Холандия отказът за вписване се обжалва от заинтересованата страна, която сезира председателя на окръжния съд. Когато отказът е неоправдан, председателят нарежда на регистратора да извърши вписването.
Поддържане, поправки, заличаване на данни в регистъра
В Австрия когато в поземления регистър са вписани обстоятелства, които по закон не са предмет на вписване, те се заличават служебно. Съдът по вписванията служебно заличава и т.нар. “безпредметни” вписвания. Ако при извършване на поправки се засягат съществуващи права на трето лице, вписването може да бъде разрешено само при спазване на тези права.Германското законодателство предвижда особени производства за поддържане, поправка и заличаване на данни от регистъра: производство за поправяне на грешки в регистрите, производство за заличаване на противоречиви вписвания и производство за изясняване на поредността на вписването.В Естония, ако вписването в регистрационна партида не отговаря на регистрационното разпореждане или съдържа неверни данни поради очевидни грешки в разпореждането регистраторът служебно вписва възражение. Целта е да се осигури изменението на невярното вписване. Регистраторът уведомява заинтересованите лица, които имат право да подадат възражение. Ако дадено вписване изцяло загуби правното си значение, лицето с регистрационна компетентност взема решение да заличи вписването въз основа на молба от заинтересованото лице и съответно съдебно решение. Отказът за заличаване трябва да бъде мотивиран. В Швейцария имотът се отписва от имотния регистър при промяна на предназначението му, което го прави неподлежащ на вписване.

Връзка между кадастъра и имотния регистър

В повечето от изследваните законодателства се установява връзка между кадастъра и имотния регистър. Във Франция нито едно изменение в правното положение на недвижим имот не може да бъде предмет на кадастрална промяна, ако актът или съдебното решение, които установяват това изменение не са предварително вписани в имотния регистър. В случай на промяна в границите на собствеността землемерните документи, създадени за съхраняването на кадастъра се прилагат към вписания акт. Аналогична е уредбата в Австрия. В Естония е предвиден обмен на данни между кадастралния регистър, поземления регистър и местното управление. На законово ниво са регламентирани задълженията за взаимно предоставяне на информация. В Холандия връзката се осъществява чрез законовото изискване кадастралната регистрация да се съхранява и актуализира така, че да е възможна справка в имотния регистър по името на собственика или по кадастралния код на имота.

Принцип на публичност на данните в кадастъра и имотния регистър

Принципът на публичност е общ за всички изследвани страни. В Румъния и Хърватска изрично е забранен достъпът до вписванията, свързани с националната сигурност. В Естония не се предоставя публичен достъп до данните за извършени сделки. Такъв е разрешен само за целите на облагането от оценители на земя. В Швейцария са включени някои особени правила във връзка с достъпа до електронния регистър. Назад


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов