КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Май 2021, 13:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЛИТВА
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 12:23 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба
Закон за имотния регистър /Law on the Real Property Register/, приет на 24.09.1996г.
Поземлен закон /Land Law/, приет на 26.04.1994г.

Източници:
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Con ... ondition2=

http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Con ... 2=cadastre

“Реформата в поземления кадастър на Литва”
/Reform of Land Cadastre in Lithuania/ - Р.Касперавиц, заместник директор на Имотния регистър и Националният поземлен кадастър и регистър -
http://www.fig.net/pub/proceedings/kore ... vicius.htm

КАДАСТЪР

Съдържание на поземления кадастър
Обект на Националния поземлен кадастър е регистрация на съществуващи и нови частни и държавни участъци земя, събиране и актуализиране на информация за собствеността, размера и стойността на земята, други недвижими вещи върху земята, условията и ограниченията на правото на ползване, както и регистрация на собствениците, ползвателите, държателите и владелците.

Данните от Националния поземлен кадастър се използват за :
• Формиране и реализиране на националната политика по отношение използването на земята;
• Създаване и функциониране на поземлена информационна система;
• Планиране на национални поземлени подобрения
• Териториално планиране;
• Изготвяне на планове и схеми;
• Определяне на официална пазарна цена на земята;
• Ипотекиране на земя и формиране на поземлен пазар;
• Налагане на такси върху земята;
• Държавен контрол върху използването на земята;
• Данни, използвани за нуждите на статистиката;

Видове карти, които се изготвят

Територията на Република Литва е разделена на 1396 кадастрални единици, като 98% от нея е дигитализирана. Изготвят се карти в мащаб:
• 1:10 000 за всяка кадастрална единица
1: 5000 за населените места.

Органи по поземления кадастър
Поземленият кадастър се поддържа от Държавна агенция по поземлено планиране.

Физическите и юридическите лица, както и държавните институции, са длъжни да предоставят на агенцията нужната информация за използваната от тях земя, земята, която е на тяхно разпореждане, както и сградите върху нея.

Производство по създаване на кадастралния регистър
Всеки парцел след геодезично проучване се координира с GIS група преди да бъде предложен за правна регистрация.
Пълният кадастрален адрес се състои от: код на кадастралната единица, код на сектора, номер на парцела в сектора.
Границите на кадастралните единици находящи се на територията на общините съвпадат с административните граници. Ако се променят последните, съответно се променят и границите на кадастралните единици и сектори.
Местните поземлени регистри се основават върху компютъризирана система.

Публичност на поземления кадастър
Осигурен е публичен достъп до данните, съдържащи се в поземления кадастър

ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Съдържание на имотния регистър
В имотния регистър се регистрират: недвижимо имущество, право на собственост и други вещни права, ограничения на правото на собственост, право на ползване и разпореждане с недвижимо имущество, задължения на собствениците и права на други лица върху недвижимите имоти.
Имотният регистър осигурява държавна защита на всички права върху недвижими имоти и официална информация за регистрираната недвижима собственост.

В имотния регистър се вписват:
1. Недвижими имоти:
• Земя
• Сгради и постройки
• Апартаменти в жилищни сгради
• Други недвижими имоти и инженерингови приспособления, които по писмена молба на техния собственик са били регистрирани в Националното бюро по изобретения, дизайн и услуги като недвижима собственост.

Трайно прикрепени към земята недвижими вещи – гори, дървета и храсти, както и водни басейни и подобрения, върху които собственикът на земята има право на собственост, не се регистрират в имотния регистър като отделна недвижимост.

2. Вещни права:
• Право на собственост
• Други вещни права: предоставяне право на ползване, сервитути, дългосрочно (повече от 3 години) отдаване под наем.

3. Ограничения на вещни права:
• Конфискация на недвижимо имущество
• Ограничения по отношение промяна на главната цел на недвижим имот
• Обявяване на собственика за неправоспособен
• Условие срещу прехвърлянето на недвижимата собственост на трето лице

4. Задължения на собственика на недвижим имот:
• Условно завещание
• Обещание за плащане на дълговете на придобито имущество
• Условие за издържане праводателя на недвижим имот до края на живота му
• Предимство (привилегированост) за превръщане на арендувана земя в собственост, право на изкупуване и право на отдаване под аренда, установени в договор.

Вписването на съвместно притежание на вещни права се извършва като общото вещно право се регистрира чрез отбелязване името на всички участници, или при тяхно писмено нотариално заверено съгласие, на името на един от тях.

Новосъздадени площи земя се вписват в имотния регистър според тяхното формиране и установяване на техните граници и кадастрални данни.

Създаване на регистрационна партида

Имотният регистър се състои от 6 раздела, които съдържат:
• данни относно участъка земя и правата върху него – кадастрални данни за участъка, данни за неговия собственик, вещни права на други физически или юридически лица, ограничения на правата и задълженията на собственика.
• данни за сградите и съоръженията и правата върху тях – технически данни, данни за собственика на сградата (съоръжението), законни интереси на други физически или юридически лица и др.
• данни за апартаменти в жилищна сграда и правата върху тях
• данни за други недвижимости и инжинерингови съоръжения и правата върху тях
• картографски данни за регистрираните участъци земя
• допълнителни данни за вещни права

Органи на имотния регистър
Отговорността по поддържането на имотния регистър се носи от областния управител. Поддържането на имотният регистър се извършва от районните и общински подразделения на областната администрация.

Производство по вписване
Правно основание за извършване на вписване (регистрация):
• молба за вписване
• решение на държавна или правителствена институция
• решение на съда по започване на производство по несъстоятелност
• съдебна заповед за конфискация на недвижима собственост
• решение на следовател за налагане на запор при възможна последваща конфискация в наказателно производство
• искане от страна на съдия изпълнител за регистрация на конфискация на земя
• решение на съд по обявяване на неправоспособност или ограничена правоспособност на собственик на недвижим имот
• решение, взето от събрание на кредиторите по използване на извънсъдебно производство по несъстоятелност
• договор за вещни права
Лицето, желаещо да регистрира недвижима собственост и права върху нея подава молба.
Молбите за вписване се регистрират в регистрационна книга незабавно след подаване на молбата. Върху молбата се поставя печат удостоверяващ дата, час и минути на подаването и номерът и в регистрационната книга.

Молба за регистриране на държавна собственост се подава от областния управител или овластено от него лице.

Молба за регистрация на общинска собственост се подава от кмета на общината или от овластено от него лице.

Същите лица имат право да оттеглят молбата си.

Когато недвижим имот е придобит в съсобственост, молба за регистрация на този имот или на права върху него се подава от всички съсобственици или от един от тях с нотариално заверено съгласие на останалите.

Формата, съдържанието и вписването в регистрационната книга се установяват от правилника на имотния регистър.

В срок от 3 дни от подаване на молбата за регистрация на недвижима собственост или права върху нея, изпълнителят по имотния регистър установява дали подателят на молбата има право на това, отговарят ли документите на изискванията и дали представените данни за недвижимия имот в документа с който се иска вписване, съответстват на данните за същия имот в Националния кадастър и в Бюрото по изобретения, дизайн и услуги.

Молбите за регистрация на недвижим имот или на вещни права върху него се преглеждат от членове на екипа, определен от изпълнителя по имотния регистър, които излагат писмено свое становище за резултатите от проверката и правят предложение за уважаване или отхвърляне на молбата.

Ако не са установени пречки молбата да бъде уважена, изпълнителят е длъжен незабавно да регистрира недвижимия имот (съответно правата върху него) в имотния регистър.

Ако договорът за прехвърляне на право на собственост на недвижим имот предвижда отлагане прехвърлянето на правото до определена последваща дата или правото е обвързано с отлагателно условие, изпълнителят писмено уведомява страните по такъв договор, че съответното право ще бъде вписано в регистъра след изтичане на отлагателния срок или след изпълняване на съответното условие.

След вписване на недвижимата собственост и правата върху нея се изготвят дела от документите свързани с регистрацията. В тези дела се пазят: молбата за регистрация, обстоятелствата и решенията свързани с проверката на молбата и предложенията относно одобряването й, документите (техните оригинали), въз основа на които е извършена регистрацията, карта на участъка земя и др.

Информацията на имотния регистър се съхранява в областни бази данни, които се поддържат от лица със съответна квалификация. Информацията от тези областни бази данни се предава в срок от 3 работни дни от датата на вписването или изменението на централна база данни, която се управлява от предприятие Държавен поземлен кадастър, създадено от Държавни поземлени проучвания и услуги към Министерство на земеделието.

Отказ за вписване

Изпълнителят по имотния регистър може да откаже да регистрира недвижим имот или права върху него. В този случай е длъжен да предостави мотивиран отказ на молителя в срок от 10 работни дни, като ако отказът се дължи на пороци в изготвянето на документите се предоставя срок до 10 календарни дни за тяхното отстраняване.

Съдът е длъжен да уведоми изпълнителя по имотния регистър за заведени искове за анулиране (обезсилване) на договор за прехвърляне на недвижим имот и за вземането на решение за такова анулиране не по-късно от следващия работен ден, след като съдът определи, че допуска иска или след като вземе решение. Тогава изпълнителят незабавно прави вписване в шести раздел на имотния регистър.

Обжалване
Отказът за регистрация може да бъде обжалван в срок от 10 дни пред Окръжния съд по реда на Гражданския кодекс.

Подаване на жалба срещу неточни и неверни вписвания в имотния регистър - заинтересованите лица могат да подадат жалба до изпълнителя по имотния регистър, който е длъжен в рамките на 5 работни дни да прегледа жалбата, да вземе решение дали да приеме жалбата или да я отхвърли и да информира писмено заинтересованите лица. Неговото решение може да бъде обжалвано в рамките на 10 календарни дни пред областния управител. Областния управител в срок от 10 календарни дни е длъжен да вземе решение и да уведоми писмено заинтересованото лице. Неговото решение може да бъде обжалвано в срок от 10 календарни дни пред Окръжния съд.

Обмен на данни
Обмен на данни между имотния регистър и ипотечни институции - при учредяване (регистрация) на ипотека върху имот, ипотечната институция е длъжна в срок от 24 часа да предостави регистрационните данни на централната база данни.
В срок от 24 часа от запитването на ипотечната институция за недвижим имот и правата върху него, изпълнителят по имотния регистър е длъжен да предостави на институцията данни относно промените в ипотекирания имот и правата върху него, които са регистрирани в имотния регистър.

Публичност на имотния регистър
Данните в имотния регистър са публично достъпни освен в случаите предвидени със закон или с акт на правителството. В случай на спор относно недвижим имот и права върху него, регистриран в имотния регистър, никой не може да се позове на незнание на данните в имотния регистър.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов