КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Май 2021, 13:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: РУМЪНИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 12:35 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 370
Румъния

Правна уредба
Закон за кадастъра и публичността на недвижимите имоти /Law on the Cadastre and on Real-Estate Publicity/, № 7 от 1996г.

КАДАСТЪР
Главният кадастър е единна и задължителна система, състояща се от технически, икономически и правен запис, по която се извършва идентификация, регистрация и изобразяване върху кадастрални карти и планове на всички площи земя на цялата територия на страната, както и други недвижими имоти, независимо от тяхното предназначение и собственик. Изработва се и кадастрален план, който съдържа графичното представяне на данните от кадастралния регистър. Под недвижим имот по смисъла на този закон се разбира застроен или не застроен участък земя.

Органи по кадастър, Видове, Компетентност
Националната служба по кадастър, геодезия и картография /НСКГК/ е публична институция подчинена на правителството. Във всеки окръг са организирани нейни подразделения, притежаващи правосубектност.
Министерствата, други централни държавни институции, самоуправляващи се публични компании и други юридически лица, организират специализирани кадастри в областта на земеделието, лесовъдството, водите, добивната промишленост, пътищата, железопътния транспорт, военноморски, въздушен, защитени зони, зони с висок риск на каламитет, зони, обект на замърсяване или разпадане.

Права и задължения на НСКГК
Националната служба по кадастър, геодезия и картография има следните права и задължения:
• Организира, управлява и контролира изпълнението на геодезични, топографски, фотометрични, теледетективни, кадастрални и картографични дейности на нивото на цялата страна
• Лицензира физически и юридически лица, правоспособни за извършване на технически кадастрални дейности
• Организира национален геодезичен и картографски фонд и база данни на единната кадастрална система
• Осигурява изпълнението, модернизацията и поддържането на националната геодезична мрежа със съдействието на Министерство на отбраната
• Осигурява достъпа на публичните власти и на други заинтересовани институции до кадастралните данни

Финансирането на Националната служба по кадастър, геодезия и картография и подчинените й структури се осъществява от държавния бюджет.

МНО, МВР
Министерството на националната отбрана и Министерството на вътрешните работи извършват със свои средства кадастрални, геодезични, гравиметрични, топографски, фотограметрични и картографски дейности, необходими за отбраната на страната, запазване на обществения ред и др.

Съдържание на кадастъра
Основните обекти в кадастралната система са:
• участък земя;
• сграда;
• собственик.

Главният кадастър е организиран на две нива:
• държавно ниво
• териториално-административна единица – община, област

Чрез главната кадастрална система се осигурява:
• Идентификация, регистрация и описание в кадастралните документи на земя и други недвижимости по естеството си, техните размери и представянето им върху кадастралните планове и карти;
• Събиране на данни, предоставени от специализираните кадастри;
• Идентификация и регистрация на всички собственици и владелци на земя и други недвижими вещи, с оглед да се осигури публичност и противопоставимост на техните права на трети лица;
• Предоставяне на данни, нужни за целите на данъчната система и определяне на таксите, с оглед точното установяване на данъчните и други задължения.

Актуализиране на данните
Попълването, модернизацията и поддържането на националната геодезична мрежа, нужна за изготвянето и актуализирането на кадастралните планове и топографските карти, се извършва от специализирани подразделения, координирани от Националната служба по кадастър, геодезия и картография.

Предвидени са срокове за актуализация на данните:
• Педологичните проучвания нужни за изработването на икономическата страна на специализирания кадастър се актуализират веднъж на 10 години;
• Агрохимичните – веднъж на 4 години;
• Всички останали– когато е необходимо.

Производство по създаване на кадастралния регистър
Техническата функция на главния кадастър се осъществява въз основа на проучвания относно положението, конфигурацията и размерите на земните площи, предназначението, класа, използване, собствениците и сградите. На нивото на териториално-административните единици, техническите кадастрални данни се състоят от:
• Установяване и маркиране на земята с гранични знаци;
• Маркиране посредством гранични знаци на границите на строителни зони;
• Регистрация на спор за установяване на граници;
• Проучвания за актуализиране на кадастралните планове.

Техническите документи, които се изготвят на ниво общини и градове включват:
• Кадастрален регистър на участъците земя;
• Азбучен указател на собствениците и тяхното; постоянно местожителство;
• Кадастрален регистър на собствениците;
• Централизиран картон (карта) на кадастралния парцел по собственици и по предназначение;
• Кадастрален план и др.

Владелците на недвижими имоти задължително допускат в тях специалистите с оглед изпълнение на кадастралните дейности.

След приключване на работата върху участък земя получените данни за всяка териториално-административна единица се обработват и записват в техническите документи на кадастъра и се предоставят на кадастралната база данни. Получените данни за всеки участък земя се съобщават на неговия собственик.

Обжалване
Оспорването на данни с оглед тяхната точност се извършва от собственика писмено в рамките на 60 дни след получаване им пред съответната областна служба по кадастър, геодезия и картография. Нейното решение се обжалва пред съответния съд, предвиден в закона.

Публичност на кадастралният регистър
Всяко заинтересовано лице има достъп до поземлената книга и други вписвания, формиращи кадастралния публичен регистър на недвижимите имоти, с изключение на вписванията, които се отнасят до националната сигурност

ПУБЛИЧЕН ИМОТЕН РЕГИСТЪР
Съдържание на публичния имотен регистър
Публичният имотен регистър е базиран върху системата на регистрация на главния кадастър и негов обект е вписването в поземлена книга на юридическите действия, отнасящи се до сградите от същото местонахождение. Той се поддържа от Бюрото по поземлени книги в съда за сградите, находящи се на негова територия.

Поземлените книги заедно образуват кадастралния регистър на Публичния имотен регистър на тази територия и се съхраняват от Бюрото по поземлени книги на съда, на чията територия се намира съответната собственост.

Към регистъра се добавя и специален регистър по вписванията, с идентификационен план на сградите, каталог на сградите; поредния номер на поземлените книги в които са вписани; азбучен указател на собствениците; дело, в което се пазят вписаните молби заедно с копие от документите, установяващи правните действия, предмет на вписване.

Създаване на поземлена книга, Съдържание
Поземлената книга има заглавие и название на местността, в която се намира сградата. Състои се от 3 части:
1. Описание на сградата, което включва:
• кадастралният код на всяка сграда;
• площта земя, класа по предназначение;
• местонахождение и околности /съседство/;
• данъчна оценка.

2. Описание на правото на собственост, което включва:
• име на собственика;
• юридическия акт, конституиращ титула на вещното право, както и документите, върху които това право се основава;
• прехвърляния на собствеността;
• сервитути, учредени в полза на сградата;
• юридически постъпки, лични права, или други правоотношения и действия относно собствеността;

3. Вписвания, отнасящи се до разделяне и обременяване на правото на собственост, което включва:
• Попечителство, плодоползване, използване, право на обитаване, сервитути, ипотека и поземлени привилегии, владение /включително наем/ и прехвърляне на доходи за период по-голям от 3 години;
• юридически факти, лични права или други правоотношения, както и действия относно вещните права, вписани в тази част;
• запориране, предявяване на иск за сградата или нейните доходи;
• други изменения, поправки или отбелязвания.

Данните от поземлената книга могат да бъдат поддържани и архивирани във формата на записи върху микрофилми. Те имат същия юридически ефект и еквивалентна доказателствена сила като документите, въз основа на които са съставени.

Действие на вписването
Вписванията в поземлената книга стават противопоставими на трети лица след датата на регистрация на молбата.

Редът на разпореждането за регистрация определя реда на вписването. Правото на собственост и други вещни права са противопоставими на трети лица без вписване в поземлената книга, когато те произтичат от:
• наследяване
• встъпване в права
• принудителна продажба
• придобиване право на собственост по давност
Тези права трябва да бъдат вписани предварително, ако титулярът смята да се разпорежда с тях. При същите условия ще бъдат противопоставими на трети лица вещни права придобити от държавата и от всяко друго лице по силата на закона, чрез експроприация или със съдебно решение.
Всяко лице, което ще прехвърля или учредява на друго лице привилегия, вещно право върху сграда, е задължено да предостави конститутивния или транслативния документ с цел вписване в поземлената книга, с изключение на случаите, в които вписването се извършва ex officio.

Предварително вписване се извършва в случай на придобиване на определени права под отлагателно условие и в случай, че съдебното решение, върху което се основава не е окончателно.

Собственик на сграда може да поиска неговото намерение за отчуждаване или за ипотекиране да бъде вписано. Ако то бъде вписано и отчуждаването или ипотекирането бъдат извършени, вписаното право ще има реда на вписаното намерение.

При идеална или делима недвижима съсобственост всички собственици се вписват в същата поземлена книга. Делът на всеки съсобственик се отбелязва.

Ако в сграда обектите на собствеността са определени посредством етажи или апартаменти, обща поземлена книга се изготвя за цялата сграда, а също така и индивидуална поземлена книга за всеки етаж или апартамент имащ различни собственици. Сгради обект на държавна частна и публична собственост или на териториално административна единица се вписват в специален регистър на териториално административната единица, в която се намират. Публичните имотни регистри се съхраняват от бюрото по поземлените книги при съответния първоинстанционен съд.

Производство по вписване в поземлена книга
Молбата за вписване в поземлената книга се регистрира в Бюрото по поземлената книга на първоинстанционния съд, като задължително се придружава от оригиналния документ или автентично копие от него, удостоверяващ юридическият акт или факт, чието вписване се желае. Автентичното копие се съхранява в делото на Бюрото по поземлената книга. В случай на съдебно решение, се представя автентично копие, като се отбелязва, че решението е окончателно и неотменимо. Молбите се регистрират незабавно във входящия регистър, като се отбелязва датата и поредния номер.

Когато съдията от Бюрото по поземлената книга приеме молбата и тя отговаря на съответните изисквания, той е длъжен да се разпореди чрез временно решение да бъде извършено вписването.
Временното решение включва определяне на правото, индикация на площта земя и номера на поземлената книга, както и в коя част на поземлената книга е направено вписването. Ако молбата се отхвърли се издава мотивирано временно решение, което трябва да бъде съобщено на лицето поискало вписването, както и на останалите заинтересовани лица, в срок от 20 дни след разпореждането, но не по - късно от 60 дни от деня на заявяване на молбата.
Временното решение подлежи на обжалване по редовния ред. Жалбата се подава чрез Бюрото по поземлената книга и се вписва в поземлената книга. Окончателното съдебно решение се съобщава ex officio на Бюрото по поземлената книга от съда, който го е постановил.

Поправка и заличаване на вписване
Заличаване на вписване относно право на собственост и други вещни права се прави въз основа на акт, изразяващ съгласието на титуляра за прекратяване на съответните права. Изключение са правата, които са погасени чрез изтичане на срока посочен във вписването или на доживотните права, погасени със смъртта на титуляра.
Окончателното съдебно решение, или, в случаите изрично предвидени със закон, решението на административните органи може да замени акта, който се изисква по-горе.

В случай че съдържанието на поземлената книга не отговаря на реалното правно положение може да се иска поправка. Всяко заинтересовано лице може да иска поправката в случай че:
• основата, върху която е извършено вписването е невалидна;
• вписаното право е било погрешно квалифицирано;
• вписаното вече не съответства на положението на сградата и др.

Срещу трети лица, които са придобили добросъвестно вещно право чрез дарение или завещание поправката ще има действие 10 години след деня, когато молбата за вписване е била регистрирана.

Административно наказателни разпоредби
В закона са посочени видовете нарушения за които се налагат глоби когато деянието не е инкриминирано по наказателния закон:
• отказ на собствениците на сгради да допуснат съответните лица за извършване на кадастрални, геодезични, топографски и фотограметрични дейности;
• използване в официалните документи на данни относно собствениците, земята или сгради, различни от тези, които се съдържат в кадастралните документи;
• публикация и разпространение на картографски материали без съответно разрешение и др.
Глобите се налагат на физически и юридически лица.

Установяването на нарушенията и налагането на санкции се извършва в устен процес от лица, овластени от съответното министерство, което осъществява дейността, от Националната служба по кадастър, геодезия и картография, от кмета, както и от упълномощени или не упълномощени полицейски служители.

Разрушаването на поземлени знаци, проучвателни знаци и геодезични сигнали от националната геодезична мрежа, намиращи се на земята или върху сгради, представлява престъпление по Наказателния кодекс.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов