КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Май 2021, 12:25

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: СЛОВЕНИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 13:04 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба

Законопроект за регистрацията на поземлената собственост, националната граница и пространаствените единици

Източници: http://195.246.24.113/gu/eng/presentati ... state.html

Общи разпоредби на законопроекта
Актът урежда регистрацията на недвижимите имоти, държавната граница, пространствените единици, регулацията и промяната на границите на парцелите. Регистрацията се състой в създаване, опериране и поддръжка на поземленият кадастър и регистъра на сградите.

Орган
Създаването, оперирането и подръжката на поземленият кадастър, регистърът на сградите, инвентарът по държавната граница и регистъра на сградите се извършва от Измервателната и картографска служба (ИКС) на Република Словения.

Поземлен кадастър, регистър на сградитеи друга дукументация за недвижима собственост
Поземленият кадастър и регистъра на сградите са основната документация за поземлената собственост и сградите. Те са свързани с поземления регистър. Други данни от кадастъра и регистъра, подържани от правителствени административни органи, органи на местното управление и от държавни служители, са свързани с поземленият кадастър и регистъра на сградите ако със закон е определено това. Министъра, който отговаря за геодезическите дейности заедно с ресорния министър по кадастъра и регистъра определят правилата за:
• начин на връзка на документите от кадастъра и регистъра;
• информацията от документите, свързани с кадастъра или регистъра, също така поддържани от кадастъра и регистъра, и начина за съхраняване на такава информация( “ въведена информация”);
• информацията от тези документации, която може да се предоставя от ИКС, както и начина на предоставяне на тази информация;
• информация от поземления кадастър, която може да се предоставя от орган или държавен служител, отговорен за документите, свързани с поземления регистър или регистъра на сградите, както и начина за предоставяне на такава информация;
Въвеждането и поддържането на въведената информация в поземления кадастър и в регистъра на сградите е отговорност на орган, отговорен за документацията, която съдържа такава информация. ИКС може да променя въведената информация, единствено ако е определено в правилата за дейност. Ако няколко документа с еднаква информация са свързани с поземления кадастър или регистъра на сградите, ИКС оведомява компетентния орган за промени в тази информация или за несъответствия в документите.
Междуведомствена комисия, определена от Правителството и включваща представители на министерствата, които отговарят за документацията за недвижимата собственост, свързана с поземленият кадастър и регистъра на сградите, администрира актуализацията на документи с тъждесвена информация. Решаването на въжникнали от актуализацията спорове се прави от Правителството.

Поземлен кадастър
Кадастърът е основната документация на информацията за поземлената собственост.Той се състой от най-новата записана информация и от пакет документи. Комплектът включва проучвания и други документи, по които са правени конкретни вписвания, предишни на последно записаната информация.
Парцелът е основна единица в кадасъра. Той е неделима поземлена собственост, разположен в определен поземлен регион и записан в поземления регистър със съответен парцелен номер.
Кадастъра съхранява следната информация:
• парцелен номер;
• граници;
• район;
• собственик;
• администратор(ако имотът е държавна собственост);
• предназначение;
Той съдържа и информацията за връзка с регистъра на пространствените единици, регистъра на сградите и поземления регистър. Информацията се съхранява по начин, позволяващ определянето на парцела като такъв. Последно записаната информация се съхранява като база данни.
В кадастъра се поддържа информация за следните предназначения на поземлената собственост:
• земеделска собственост;
• горска собственост;
• водни площи;
• неплодородна земя;
• застроена земя;


Геодезически дейности по кадастъра
Индивидуални задачи по описването на поземлената собственост ще се извършват от независими предприемачи или търговски дружества, които изпълняват изискванията за геодезическа дейност. Дейността включва прилагането на процедури за подготовката и изработката на доклади, свързани с определяне на границите, парцелация, окрупняване на земята, уреждане на границите, определяне на правни режими, установяване на предназначение на собствеността, доклад за вписване на сгради и части от сгради в регистъра на сградите, доклад за обединяването и отделянето на части от сгради, както и повторно определяне на границите. Тези дейности се извършват от геодезическа фирма срещу заплащане.


Определяне на границите
Определянето на границите се извършва по административна процедура. Тя се основава на проучване на границите, направено от геодезическа фирма. Границите се установяват със съгласието на собственика и въз основа на информацията от поземления кадастър.
Легитимирани за започване на процедурата са собственика или собствениците на два съседни имота. Административният орган започва процедура по извършване на промени в границите в съответствие с годишната програма за работа. Легитимацията важи и за лицата, които имат правно основание, за да бъдат вписани като собственици на имота, т.е. носителите на вещни права.
Молбата за започване на процедурата се съпровожда от проучване за определяне на границите. То се подготвя от геодезическа фирма и се основава на изслушването за определяне на границите. Проучването съдържа описание направено от собственика и записки от изслушването. Ако определянето на границите се различава от кадастралните такива, то към проучването се прибавя и описание на положението на кадастралните граници.
Изслушването за определяне на границите е следващият етап от процедурата. То има подготвителна и същинска фаза. Провежда се на място и има за цел обективно установяване на границите на парцелите. Краен акт на изслушването е проткол, който е неразделна част от проучването за определяне на границите.
Разглеждането на молбата продължава с преценка за допустимост, волеизявление на собственика и изслушване на собственика.
Отсъждането и окончателното определяне на границите се прави от Измерителната и картографска служба.


Промяна на границите на парцелите
Границите на парцелите могат да се изменят чрез парцелация, обединяване на земя или повторно определяне на границите.
Парцелацията е обединаване или разделяне на парцели. Обединяването означава образуване на един парцел от два или повече други, имащи същият правен режим, по отношение на правото на собственост и другите вещни права. Разделянето е създаването на два или повече парцела от един.
Парцелацията се извършва по сила на правителствен акт или акт на местното управление. Актовете могат да бъдат:
• окончателно решение за наследство или друго правно обвързващо решение на съда;
• окончателно решение за намеса в околната среда;
• окончателно разрешение за парцелация;
• окончателно решение за разрешение за подготвителни работи, предхождащи отчуждаване;
• удостоверение, което определя, че не е необходимо разрешение за предстоящата парцелация;
• друг акт, даващ правна основа за парцелация;
Тези актове трябва да съдържат парцелационен план или детайлно описание на предстоящото парцелиране, което позволява извършването й на място или указание, че парцелацията не е ограничена от регулации.
Новите парцели, получени след парцелацията и техните граници се вписват в поземления регистър по молба на собственика или на всяко лице, което е легитимирано да иска парцелация.
Обединяването на земя е присъединяване на парцели с различен правен режим, по отношение на собствеността. То може да е договорно или административно.
Повторно определяне на границите е последният способ за промяна на границите на парцела. Разположението на определените граници, записани в поземления регистър може да бъде променено, ако има договореност между собствениците или ако разположението на границите върху земната повърхност затруднява или прави невъзможно обработването на земята. Парцелите с малки размери може да бъдат изменени до пет процента, но не повече от 500 кв. метра. Преди вписването в поземления кадастър, административният орган поканва собствениците да направят изявление за съгласие с новото разположение на границите. Ако преопределянето не в съответствие с закона или ако собственикът, или ползвателя не направят изявление за съгласие, то ИКС отказва вписването.
Границите определени по този начин са окончателни. Службата издава решение по този повод. Преопределянето на границите има вещноправен ефект.
Преопределяне на границите може да се прави и по време на определянето им. В този случай се изготвя общо проучване,което трябва да съдържа елементите и на двете проучвания.

Регистър на сградите
Регистърът съдържа информация за сградите и техни части.
Сграда е постройка, изградена за постоянно или временно пребиваване, подслон, извършване на стопанска или друга дейност, която не може да се измести без повреждане на целостта й. Част от сграда е апартамент, търговски помещения или стаи в сграда, които могат да са предмет на вещноправни сделки.


Структура на регистъра
Информацията записана в регистъра включва:
• индентификационен номер на сградата или на част от сградата;
• собственик;
• администратор(при държавна собственост);
• местоположение, повърхност и форма;
• предназначение;
Регистърът на сградите съдържа и информация за връзка с регистъра на пространствените единици, поземления кадастър и поземления регистър. Последно въведената информация се съхранява под формата на база данни.

Регистър на пространствените единици
Регистърът съдържа опис на имуществото на кадастралните регистрационни области, селища, общини, изборни единици и други пространствени единици, определени чрез акт на ресорния министър. Освен пространствените единици регистърът съдържа номерацията на улиците и къщите.
Регистърът съдържа информация за пространствените единици относно:
• вид на пространствената единица;
• индентификационен номер;
• име(ако има такова);
• граници и повърхност;
Общините могат да изискват регулация на границата между тях и въвеждането им в регистъра. Всички заинтересовани общини трябва да направят искането заедно. То трябва да е придружено с проучване, направено от геодезическа фирма. То съдържа определяне на границите, дефинирани единодушно от представители на общините.
Ресорният министър определя в детайли съдържанието и начина на ръководене на регистъра. Измервателната и картографска служба периодично издава списъци на пространствените единици.

Публичност на информацията
Поземленият кадастър, регистърът на сградите, описът на имуществото по националната граница и регистърът на пространствените единици са публични. Всяко лице, по всяко време, има право да изисква и получава актуална информация(последно записаната такава), с изключение на личният индентификационен номер.
Информацията за определен парцел, сграда или част от сграда може да бъде извлечена от кадастъра или регистъра. Не може да се изисква информация за парцели, сгради или части, притежавани от физически или юридически лица. Единствено собственикът или съдът могат да получават такава информация за целта на изпълнението. Други лица могат,ако е уредено с закон.
Всяко лице може да получи удостоверение ( извлечение или скица ) срещу заплащане на таксова марка. За издаването му се прилагат общите разпоредбите на административния процес.
Информация, която не се съдържа в гореспоменатите удостоверения може да бъде получена срещу заплащане на такси, определени с тарифа. Таксите важат за издаване на всякаква информация, различна от тази, която е определена за удостоверенията.
Управомощени да получават информация са правителствените органи, общинските органи и правителствени служители. Тези субекти могат да получават информация за личния индентификационен номер, ако закон предвижда това.
ИКС осигурява на техническите служби, нотариусите и геодезическите фирми желаната от тях компютаризирана информация, при условия, начин и цена определени от министъра. Ако се уреди със закон, информацията се предоставя и на правителствени органи, общини, служители и други.

Задължения на собствениците
Титулярите на поземлена собственост са задължени да предоставят достъп на служители на администрацията, за извършване на необходимите геодезически дейности.
Забранено е премахването, изместването, прикриването и повреждането на гранични обозначения. Те са съсобственост на собствениците на съседните имоти.

Административно-наказателни разпоредби
Наказват се с глоба юридическите лица, които не изпълняват задълженията си като собственици :
• възпрепятстват достъпа на служители за извършване на геодезическа дейност;
• преместват, повреждат или по друг начин въздействат на гранични обозначения;
• поставят неистински гранични обозначения;
• повреждат обозначенията на националната граница;
С глоба се наказва и управителя на юридическото лице извършило нарушението.
С глоба се наказват и физическите лица извършили гореизброените неправомерни действия.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов