КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЛАТВИЯ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=17&t=45
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 26 Авг 2009, 13:19 ]
Заглавие:  ЛАТВИЯ

Правна уредба

Закон за използването на земята и поземлените проучвания /Law on Land Use and Land Survey/

Източници: Материалите са предоставени от парламентарната библиотека на Република Латвия

КАДАСТЪР

Определение за кадастър
Националният поземлен кадастър се състои от данни относно правното, естественото и търговското състояние на земята, необходими за националната икономика

Органи по поземления кадастър Видове
Националният поземлен кадастър се поддържа от Националната служба по поземлени проучвания съвместно с местното управление по процедура, установена от Съвета на министрите на Република Латвия.

Компетентност
Съвет на министрите:
• организира извършването на държавното поземлено проучване и държавния поземлен кадастър.

Провинциален областен съвет :
• организира извършването на държавното поземлено проучване и осъществяването на държавния контрол върху използването на земята, оползотворяването й и нейното запазване.

Общински съвет :
• организира извършването на държавното поземлено проучване и държавния поземлен кадастър, изготвянето на главните градски застроителни проекти и осъществяването на държавния контрол върху използването на земята, оползотворяването й и нейното запазване. Това правомощие може да бъде делегирано на градския съвет.

Съдържание на поземления кадастър
Националният поземлен кадастър включва:
• регистър по използване на земята;
• картографски материали;
• данни относно поземлената регистрация и оценяването на земята.

Дейностите по националния кадастър се финансират от държавния бюджет.

Производство по създаване на кадастралния регистър
Изготвянето на националния поземлен кадастър е с цел да се осигури изпълнението на дейностите, свързани с използването, проучването, запазването и облагането на земята, изготвяне на материали за нуждите на статистиката, както и прогнозиране и организация на продукцията.

Поземлено проучване

Поземленото проучване е система от държавни и търговски мерки, нужни за регулиране на поземлените отношения и създаване на териториални условия за икономическо използване и запазване на земята и други природни ресурси.

Двете форми на поземленото проучване са:
• държавно поземлено проучване;
• поземлено проучване по инициатива.

Задачи на поземленото проучване:
• Изработване на бъдещите насоки на използване и запазване на земята и осъществяване на поземлената реформа;
• Определяне върху територията на страната на отстъпената земя за постоянно ползване, проучване на нейните граници и площ, както и издаване на документи, потвърждаващи правото на ползване;
• Определяне и проучване границите на административните области.

Дейностите по националното поземлено проучване се извършват от Националната служба по поземлено проучване, от физически или юридически лица, притежаващи съответни разрешителни.

Процедурите за извършване на инициативни дейности по поземлено проучване се определят от заинтересованите ползвателите на земята, съгласно споразумение с изпълнителите на дейностите.

Публичност на поземления кадастър
Процедурата за достъп до материалите на поземления кадастър се определя от Съвета на министрите на Република Латвия.

Административнонаказателни разпоредби
Служителите от Националната поземлена служба и местните управления носят отговорност за нечестно определяне на данните от поземления кадастър.

Поземлен фонд
Целта на закона е да защитава правата на ползвателите на земя и да установи основните разпоредби на земеползването и поземленото проучване.

Цялата територия на република Латвия е включена в поземлен фонд и се състои от две категории земя, съответстващи на административно-териториалното деление:
• селски региони - извън границите на градовете
• градска земя.

Поземленият фонд се управлява от Върховният съвет на Република Латвия, Съвет на министрите, областните, градските и провинциалните областни съвети.

Предназначение на земята
Земята се предоставя за ползване за следните цели:
• Земеделие;
• Лесовъдство;
• Водоснабдяване;
• Индустрия;
• Построяване и поддържане на обекти на културата, образованието, здравеопазването, спорта, търговията и други обекти от непроизводствената сфера;
• Построяване и поддържане на трансформатори и комуникационни линии, транспорт и други видове комуникация;
• Устройство и поддържане на улици, площади, паркове, гробища и др.;
• Построяване и поддържане на жилищни сгради, къщи и гаражи;
• Поддържане на специално защитени природни, културни и исторически обекти;
• За нуждите на националната отбрана.

Земята, която не е отстъпена за ползване е част от държавния резервен фонд.

Субекти на правото на ползване
Ползватели на земя могат да бъдат:
• физически лица
- граждани на Република Латвия и постоянни жители;
- бивши собственици на земя /с оглед събитията от 21 юни 1940/, живели /те или техните наследници/ в други държави;
- чужди граждани и апатриди.

• юридически лица
- държавни предприятия, институции и организации;
- органи на местно управление, предприятия, институции и организации на местното управление;
- съвместни предприятия на Република Латвия и други държави;
- предприятия и организации на други държави.

Форми на земеползване
В разглеждания закон са регламентирани следните форми на земеползване:
• постоянно ползване на земята - срокът на ползване не е определен в разрешението, с което се предоставя площта земя;
• постоянно земеползване с прехвърляне на правото на ползване на други лица;
• използване на земята за отдаване под аренда - земеползвателите получават земята за постоянно ползване или за постоянно ползване с прехвърляне на правото на земеползване, и могат да я отдават под аренда;
• частично използване на земята - за отводняващи канали, подземни тръби и кабели, комуникационни линии. В този случай решението съдържа срок, права и задължения на ползвателя, процедура за компенсация на щети причинени на главния ползвател.

Решението за предоставяне на земя за ползване се издава въз основа на поземлено проучване или планиращи и застроителни проекти.

Съветът на министрите приема решения за предоставяне на земя за постоянно или частично ползване, както и за отдаване под аренда. Компетентни са още областните и градските съвети.

Права и задължения на ползвателите
Ползвателят на земя има следните права и задължения:
• да стопанисва земята;
• да застроява с оглед използването на земята за целите за които е била предоставена;
• да засява земеделски посеви и др.;.
• да не допуска разрушаването на плодородната почва или влошаване на нейното качество;
• да предпазват земята от ерозия и др.

Физически и юридически лица, които извършват геоложки, геодезични и други дейности върху площи, притежавани от ползватели на земя, имат право да извършват посочените дейности след като получат разрешително по съответна процедура.

Поземлени спорове
Разрешаване на поземлени спорове
"поземлен спор" - спор, възникнал между юридически лица, между физически и юридически лица, или между физически лица относно предоставянето на земя и прекратяването на право на ползване, граници на площта земя и нейното оползотворяване.

Поземлени спорове между Република Латвия и чужди юридически лица се разрешават по процедура уредена с международно споразумение.

Поземлени спорове между Република Латвия и чуждестранни физически лица, спорове между ползватели на земя от една и съща или различни области се решават от Поземлена комисия. Ако някоя от заинтересованите страни не е удовлетворена от решението на Поземлената комисия, може да отнесе спора пред съда.

Спорове за собственост, както и спорове на съсобственици на индивидуални сгради за използването на земята се решават от съда.

Преразглеждане на поземлен спор

Поземленият спор може да бъде преразгледан при подкрепена с достатъчно основания молба от една от страните. Призовават се и двете страни, а неявяването на някоя от тях след като е била писмено уведомена не е пречка за преразглеждане на спора.

Необходимите материали за разрешаването на поземления спор се предоставят от държавните служби по поземлени проучвания след запитване на Поземлената комисия или съда, които преразглеждат спора.

Права и задължения на страните по спора:
• да се запознаят с материалите и проекторешението, изготвени с оглед преразглеждане на спора и да получат извлечение от тях;
• да вземат участие в преразглеждането на поземления спор, да представят документи и други доказателства;
• да правят искания, включително и такива за призоваване на свидетели;
• да дават писмени и устни обяснения;
• да обжалват решението и др.

Решенията се изпълняват от поземлените служби.

Автор:  Richter [ 05 Ное 2009, 14:38 ]
Заглавие:  Re: ЛАТВИЯ

Съдебна организация - Латвия
...................
2.д) Служби по вписванията към имотния регистър
Службите по вписванията работят в рамките на окръжните съдилища и отговарят за воденето на имотните регистри. Службите по вписванията са органи на съдебната власт.
Съдиите по вписванията отговарят за вписване на недвижимите имоти в имотните регистри и отбелязване на правата, свързани с тези имоти. Правният статут на съдиите по вписванията е равностоен на този на районните (градски) съдии. Службите по вписванията са част от съдебната система и отговарят за регистриране на недвижимите имоти и отбелязване на правата, свързани с такива имоти в имотния регистър. Службите по вписванията попадат под юрисдикцията на окръжните съдилища, но организационно се управляват от съдебната администрация.
Службата по вписванията е съставена от съдии по вписванията.
................
3. Конференция за самоуправление на съдиите
..................
Може да бъде свикана и Конференция на съдиите по вписванията за разглеждане на текущи въпроси, свързани с практиката по вписване на недвижимите имоти и отбелязването на правата, свързани с тези имоти.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/