КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Май 2021, 12:38

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ХОЛАНДИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 14:05 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба
Закон за организация на кадастъра от 1994, с последни изменения от 16 май 1995 (Кadasterwet)
Закон за кадастъра от 1991, с последни изменения от 11 април 1996
Граждански кодекс на Холандия (Burgerlijk wetboek)

Източници
Материали, предоставени от Министерство на правосъдието.

Кадастър

Кадастрална регистрация
Кадастралната регистрация се съхранява и актуализира по такъв начин, че да е възможна справка с публичните регистри и регистъра на временните вписвания на недвижими имоти чрез името на собственика или на носителят на ограниченото вещно право с изключение на носителя на сервитут, както и чрез кадастралния код на недвижимия имот или правото върху жилищен имот.

Органи по кадастъра
Министърът на строителството, благоустройството и околната среда
Агенция за кадастъра и публичния регистър
Агенцията е юридическо лице със седалище Апелдорн.
Органи на Агенцията са Съвет и Контролен съвет.

Съвет на Агенцията
• Състав.
Членовете на Съвета се назначават от министъра, Контролният съвет номинира поне 2 от членовете. Министърът може да отхвърли номинациите само след консултация с Контролния съвет.Член на Съвета се отстранява от длъжност от министъра със съгласие на Контролния Съвет.
• Правомощия.
Съветът управлява и представлява Агенцията. Натоварен е с установяване на правила и вземане на решения по силата на Закона за кадастъра.

Контролен съвет на Агенцията
Контролният Съвет се състои от 3 до 5 члена.Не може едно лице да е едновременно член на Съвета и Контролния Съвет.Министърът назначава, отстранява или уволнява председателя и другите членове на Контролния съвет. Контролният съвет номинира 1 лице за всяко вакантно място като се мотивира.Министърът отхвърля номинацията само след консулация с Контролния съвет.Членовете на Контролния съвет се назначават за не повече от 1 год. и могат да се преизбират само веднъж.
Контролния съвет надзирава и дава насоки в управленската дейност на Съвета.Решенията на Контролния съвет се вземат с присъствието на 1/2 от членовете. Контролният съвет създава кодекс с процедурни правила, с който задължително се установява, че заседанията се провеждат при спазване принципа на публичност.
С друг кодекс Съветът полага основите на организационната структура на Агенцията в съответствие с разпоредбите на чл.4 ал.1 и 2 от Закона за кадастъра.
Персоналът на Агенцията са държавни служители по смисъла на Закона за служителите в централното и местното управление.

Финансово управление и счетоводство на Агенцията
Приходи на агенцията:
• от кадастрални такси по чл.108 от Закона за кадастъра;
• от такси за други услуги на Агенцията;
• от други дейности, от участия и сдружавания с трети лица.
Финансовата година съвпада с календарната.Съветът в разумен срок преди края на финансовата година изработва бюджета за следващата.Контролният Съвет одобрява бюджета и го изпраща на Министъра до 1 октомври на годината непосредствено предхождаща финансовата година. Контролният съвет може да приложи мотивирано предложение за увеличение на кадастралните такси.

Годишни счетоводни отчети и годишен доклад
Всяка година Съветът изготвя годишните счетоводни отчети, състоящи се от баланс с приходна и разходна част. Съставя се и годишен доклад. Съветът предава годишните отчети и годишния доклад на Контролния съвет заедно с одиторски доклад и заявление за финансовите събития след датата на изготвяне на баланса. Годишните отчети се утвърждават от Контролния съвет.Министърът одобрява годишните отчети.В 8 дневен срок след получаване на одобрението Контролният съвет обнародва годишните счетоводни отчети и годишния доклад.

Задачи на Агенцията
Агенцията:
• Съхранява публичните регистри;
• Съхранява, актуализира и изготвя кадастралните карти;
• Поддържа мрежа от координационни пунктове в триангулационната система на Холандия, състояща се от пунктове от 1, 2 и 3 ред;
• Съхранява и поддържа регистъра на корабите;
• Съхранява и поддържа регистъра на самолетите;
• По общия административен ред на Агенцията могат да бъдат възложени и други задачи.
Администрацията на Агенцията решава в кои общини се създават службите на Агенцията и кои общини принадлежат към района на дадена служба.Всяка служба има регистратор, наречен Регистратор на земята и публичния регистър.

Задължения на регистратора
Регистраторът:
• Съхранява публичните регистри, като прави вписванията и заличаванията;
• Съхранява и актуализира кадастралната регистрация;
• Съхранява картите, посочени от Агенцията;
• Съхранява и актуализира регистъра на корабите;
• Съхранява и актуализира регистъра на самолетите.

Съдържание на кадастралната регистрация
Кадастралната регистрация включва:
• Име, дата на раждане, местоживеене и адрес, работа, граждански статус на собствениците или носителите на ограничени вещни права, при съсобственост – идеалната част на всеки от съсобственците, при юридически лица - вид, наименование, седалище.
• По отношение на всеки собственик и носител на ограничено вещно право препратка към всички отнасящи се до тях документи, вписани в публичния регистър или регистъра на временните вписвания.
• Вид на ограничените вещни права.
• Кадастрален код на недвижимата собственост и размер на парцелите, както и кадастрален код на жилищния имот.
• Справка за всички документи вписани в публичния регистър или регистъра на временните вписвания, свързани с парцела или правото върху жилищен имот.
• За парцели обременени с ипотечно право – дата на учредяване на ипотеката, стойност на ипотеката, вид на недвижимия имот или вид на ограниченото вещно право, размер на дела при съсобственост, вид на ипотеката.
• Посочва съдебните решения, вписани в публичния регистър, които учредяват вещна тежест върху недвижим имот.
• Детайли относно актуалното състояние на недвижимите имоти.

Картотека
Картотеката включва кадастралните карти.Кадастралната карта съдържа разделението на територията на парцели, очертанията на сградите на тази територия, брой на парцелите и данни за състоянието на земята.

Актуализация на кадастралната регистрация и кадастралните карти
Актуализацията се извършва чрез поддръжка или подновяване на кадастралната регистрация.
Поддръжката се осъществява въз основа на изменения, данните за които са отразени в:
• Документи, вписани в публичния регистър
• Информация за смъртта на лица, означени в кадастралния регистър като собственици на недвижими имоти или носители на ограничени вещни права.
• Информация за седалището или местоживеенето на собственици на недвижими имоти или носители на ограничени вещни права.
• Информация от собствениците на недвижими имоти или носители на ограничени вещни права или от общите им правоприемници или наблюдения на служителите, натоварени с измерванията.
Актуализация в кадастралния регистър се извършва и от публични корпоративни органи, натоварени от Агенцията да я снабдяват с информация.
Когато е необходимо да се извършат измервания за целите на актуализация, Агенцията известява за намерението си собствениците или владелците, без ипотекарните кредитори и носителите на право на сервитут.Известието съдържа време и място на извършване.Служителят натоварен с измерванията съставя доклад, съдържащ данните от измерванията.Когато актуализацията се извършва след вписване на документ и води до изменение или допълнение на кадастралната регистрация и кадастралните карти, кадастралния код или размера на недвижимия имот, резултатът от тази актуализация трябва да бъде известен на всички заинтересовани страни.
Актуализация в кадастралната регистрация се извършва въз основа на информация за смъртта на собственик или владелец на недвижим имот и включва факт и дата на смъртта, адрес на имота.
Актуализацията се извършва и при промяна на постоянния адрес на собственик или владелец на недвижима собственост и съдържа новия постоянен адрес.
Актуализация се извършва на базата на информация или наблюдения относно актуалното състояние на недвижима собственост.
Актуализация на кадастралната регистрация се извършва при разделяне или сливане на парцели, което става ex officio или по молба.Агенцията може да реши по общия административен ред да раздели или слее парцели, при което задължително се информират заинтересованите страни.Собственикът или владелецът на недвижим имот може да подаде молба , ако има основателен интерес.Молбата се предава в службата на Агенцията, в чийто район е разположен имотът.

Подновяване на кадастралната регистрация
В случаи определени по общия административен ред, Агенцията е оторизирана да провери дали данните за правното положение, размера и актуалното състояние на недвижим имот в кадастралната регистрация, на кадастралните карти и други документи са пълни и точни.
Когато данните не съответстват, извършва се подновяване на кадастралната регистрация и кадастралните карти.Преди да започне подновяването Агенцията обнародва намерението си за да се гарантира, че всяка заинтересована страна е информирана. Информирането в отделни случаи може да стане чрез писмо.Служителят натоварен с проверката във връзка с подновяването, събира информация ако е необходимо на място, изисква предаването на документи и прави необходимите наблюдения.Заинтересованите страни са длъжни да предадат всяка поискана информация.
Предложение за подновяване се прави на базата на доклад. Той съдържа данни относно правата , носителите на права, размера и кадастралния код на имота.Данни за ипотечни права и наложен запор ,известни от вписани в публичните регистри документи също се включват в предложението, както и данни за сервитутите, които са посочени в кадастралната регистрация.Предложението за подновяване се предявява на заинтересованите страни.Възражения и обжалване се извършват по ред, определен от администрацията на Агенцията.Когато няма възражения или не са получени в съответните срокове или решението на служителя е влязло в сила или служителят на Агенцията е получил копия на съдебни решения, касаещи предложението, документът за подновяване се съставя от нотариус, посочен от Агенцията. Документът се подписва от служителя извършил проверката.Този документ се вписва в публичния регистър, след което въз основа на този документ се извършва корекцията на кадастралната регистрация и кадастралните карти.

Публичност на кадастралната регистрация
Агенцията предоставя кадастралната регистрация, картите и другите документи при поискване и издава заверени преписи или извадки от тях.

Имотен регистър

Съдържание на публичните регистри
В публичните регистри се вписват факти , които
променят правното положение на вписаните имоти.Те включват:
• Регистри за вписване на факти, отнасящи се до недвижими вещи и права свързани с тях;
• Регистри на корабите;
• Регистри на самолетите;
• Регистър на временните вписвания на недвижими вещи, кораби и самолети в случай на отказ на регистратора да извърши вписване по смисъла на чл. 20 книга 3 от Холандския граждански кодекс.

Вписване на корабите
Регистърът на корабите се съхранява и актуализира така, че да е възможна справка въз основа на името на собственика или владелеца или на данните за кораба.

Вписване на самолетите
Регистърът на самолетите се съхранява и актуализира така, че да е възможна справка въз основа името на собственика или владелеца или на регистрационния код по смисъла на Закона за авиацията или входящия регистрационен номер на самолета.

Форма на публичния регистър
Публичните регистри съдържат преписи от оригиналите на представените документи. Агенцията може да вземе решение съдържанието на публичния регистър да се замени с копия получени чрез механично възпроизвеждане.Копията имат същата доказателствена стойност както и оригиналното съдържание на регистрите.

Място на регистрация
Документите за вписването на факти, отнасящи се до недвижими имоти и права свързани с тях, се депозират пред регистратора на Агенцията, в чийто район е имотът според кадастралния му код.
По общия административен ред се определя районът, в който се вписват факти, отнасящи се до кораби и самолети и правата свързани с тях.

Вписване на недвижими имоти
Вписан имот е такъв имот, прехвърлянето или създаването на право на собственост и други вещни права върху който изисква вписване в публичния регистър, създаден за целта.

Факти, които подлежат на вписване
Подлежат на вписване:
• Юридически актове, които променят правното положение на вписания недвижим имот:
• Наследяване на вписан недвижим имот , включително наследяване от държавата и придобиване на владение;
• Изпълнение на условието във вписан правен акт, настъпването на неопределения срок, смъртта на плодоползвателя на вписан имот;
• Споразумения и други правила установени между съсобственици;
• Съдебни решения,които влияят на правното положение на вписан имот, на правото на разпореждане с правото на собственост върху такъв имот, в случай че са предварително изпълняеми или че е представена декларация на секретаря на съда, че са изчерпани редовните средства за обжалване или че са изминали 3м. от датата на постановяване на съдебното решение.Вписват се и апелативни жалби срещу такива решения.
• Искови молби, засягащи правното положение на вписания имот.
• Изпълнителни или обезпечителни мерки, свързани с такъв имот.
• Смяна на имената на собственика.
• Придобиване на вписан недвижим имот по давност или погасяване на вещна тежест, която сама по себе си подлежи на вписване.
• Решения на органи на държавна власт и съдебни решения, които отменят или изменят такова решение вписано съгласно специални законови разпоредби.
• Наеми и други факти, които създават или погасяват лични права не се вписват, освен ако има специална законова разпоредба.


Изисквания за вписване и процедура
За вписване в публичния регистър документите трябва да отговарят на законовите изисквания на дял 2 на Закона за кадастъра и да са придружени от препис по образец на Агенцията и декларация за съответствие.В определени случаи се приемат и копия основани на механично възпроизвеждане.Вписването се извършва чрез задържане на преписите на документите, които се класифицират по реда на представянето им за регистрация, като се посочва времето на представянето им.Оригиналите се връщат на лицето, което ги депозира след потвърждение от регистратора, което посочва данните за службата, дата и час на представяне, том на съответния регистър, в който преписът се съхранява.

Общи изисквания към документите за вписване
Всеки нотариален акт, нотариална декларация, нотариално заверено копие или извадка от такъв акт или декларация представени за вписване трябва да съдържат определени данни за физическите или юридическите лица, които са страни и за техните представители (вкл.пълномощно).
Когато документ представен за вписване се отнася до вече вписан документ, той трябва да съдържа препратка към него.Когато представен за вписване документ се отнася до недвижим имот или право свързано с този имот, се посочва видът, предназначението и кадастралния код на имота.

Изисквания към документите, свързани с естеството на факта подлежащ на вписване
• За вписване на акт за прехвърляне на собственост върху вписан имот, за създаване, изменение или отказ от ограничено вещно право върху такъв имот или за прехвърляне на вписан имот след делба за прекратяване на съсобственост, се представя нотариалният акт за прехвърлянето, заверено копие или заверена извадка от такъв акт.
• За вписване на съдебно решение, което замества акт за прехвърляне на собственост се представя завереното му копие.
• За вписване на правно действие по гражданското право се представя нотариална декларация,в която нотариусът сочи, че според лицето,което изисква вписването, правното действие е извършено, като се прилагат документите в които това действие е обективирано или заверени копия на документите и декларацията.
• За вписване на наследяване на вписан имот е необходимо нотариално удостоверение за наследници или заверен препис.
• За вписване на приемане на наследство по опис или отказ от наследство се представя декларация подписана от секретаря на съда.
• За вписване на отказ от съпружеска имуществена общност се представят извадка от регистъра на имуществото под такава общност, подписана от секретаря на съответния съд и декларация за отказа.
• За вписване изпълнението на условие или изтичането на срока на вписан правен акт се представя нотариална декларация, с която нотариусът заявява, че според лицето изискващо вписването условието е изпълнено или срокът е изтекъл.Необходими са документите, от които това е видно или заверени копия на всички документи.Това се прилага по аналогия и при вписване смъртта на ползвателя на вписан имот.
• За вписване смяна на името на физическо лице, собственик на вписан имот се представят документите по общите изисквания,като се сочи старото и новото име и дата на промяната.Когато промяната е видима от регистрите по гражданското състояние се прилага извадка от тях.
• За вписване на смяна наименованието на юридическо лице се представя заявление на нотариус, сочещо старото и новото име и дата на промяната.Публичните корпоративни тела правят сами заявлението.
• За вписване на сливане или вливане на юридически лица се прилага изявление на нотариус.
• За вписване на давностен срок се прилага нотариална декларация.
• За вписване прекратяване на общото ползване на вещ се изисква нотариална декларация.
Към задължителното съдържание на нотариалната декларация се включва изявление на нотариуса, че страните по факта подлежащ на вписване са съгласни с вписването, както и че има достатъчно писмени доказателства, че фактът, който подлежи на вписване, съществува.
• За да се впише начало на съдебно производство или искова молба засягащи правния статус на вписан имот се изисква:
- копие на призовка подписана от адвокат или съдия изпълнител или
-копие на друг документ или
-копие на исковата молба.


Процедура по вписването
Вписването в регистрите се прави непосредствено след подаване на документите, освен ако регистраторът не възрази. Вписването се счита, че е станало при подаване на документите , необходими за вписването.Регистраторът издава удостоверение на лицето предало документите, като се посочва естеството на документа, деня и часа.
Когато регистраторът счита, че данните, които се съдържат в документите, не отговарят на изискванията или счита, че правния акт, който се вписва, е извършен от лице, което няма право да се разпорежда или е несъвместим с друг вписан правен акт, той може да обърне внимание върху това на лицето, което иска вписването.

Отказ за вписването по чл.20 от ХГК
Когато изискваните за вписването документи не са предадени или предадените не отговарят на законовите изисквания за вписване , регистраторът отказва вписването.Фактът на подаване на документите се вписва в регистъра на временните вписвания, заедно с изявление за отказа. Когато отказът е неоправдан, председателят на окръжния съд, действащ по искане на заинтересованата страна, нарежда на регистратора да направи вписването.В случая не се прилагат общите правила за подсъдност.

Ред на вписванията
Редът на вписванията, отнасящи се към един и същ обект се определя от поредността на извършването им, освен ако друг ред не следва от закона.
Когато са направени две вписвания по едно и също време и те биха довели до взаимно несъвместими права на различни лица редът се определя от:
• деня на извършване на нотариалните актове;
• времето на извършване на нотариалните актове.


Действие на вписването
След като един факт се впише в регистъра, валидността на вписването не може след това да се оспорва по причина на неспазване формалностите за вписване. Приобретателят на вписан имот не може да се позовава на недобросъвестност, ако така показва незнание на факти, които биха му били известни от справка в регистрите.Ако по време на вписването на юридически акт за придобиване на право върху вписан имот, друг факт, отнасящ се до същия имот и подлежащ на вписване не е вписан, той не може да се противопостави на приобретателя, освен ако му е бил известен.Това не се прилага за :
• факти, които поради естеството им се вписват се вписват в регистрите за гражданско състояние или регистрите на съпружеската общност;
• съдебни решения, вписани в регистъра на несъстоятелността ;
• приемане и отказ от наследство;
• давност;
• наследяване и завещателни разпореждания, които не са вписани към момента на вписване на юридическия акт, а впоследствие са вписани в 3м. срок от смъртта на наследодателя.
Ако по време на вписването на юридическия акт за придобиване на право върху вписан имот чрез особен титул, факт отнасящ се до този имот е вписан в регистъра в съответствие с официален акт, издаден от държавен служител, не може да се оспорва верността на този факт по отношение на приобретателя, освен ако му е бил известен или ако би могъл да му бъде известен при справка в регистрите.
Ако по време на вписването на юридическия акт за придобиване на право върху вписан имот чрез особен титул, неверен факт отнасящ се до имота е вписан в регистрите, не може да се оспорва верността на този факт по отношение на приобретателя от лице, което може да провери съответствието на регистрите с действителността , освен ако приобретателят е знаел за неверността или е бил могъл да узнае от справка в регистрите.
Лице, което претендира, че има право върху вписан имот може да призове всички заинтересувани страни чрез публично обявление или лично на разглеждане на дело, на което му се присъжда правото, което претендира.Преди да присъди правото, съдията изисква предаването на доказателства и взема мерки в интерес на заинтересованите страни, които не са се явили.Присъждането не се вписва, докато съдебното решение не стане окончателно.Обжалва се по общия ред.
По отношение на заинтересовани страни, които не са присъствали и не са призовани лично, присъждането, което вече е вписано се счита вярно, освен ако не се докаже противното.Неверността не може да бъде предявена във вреда на третите лица, които са добросъвестни правоприемници чрез особен титул.
Когато вписването е недействително, тези които иначе биха били облагодетелствани от него, трябва по молба на лице, което има пряк интерес, да му предоставят писмена декларация за недействителността.Освен ако вписването се отнася за ипотека или запор, декларацията трябва да съдържа причина за недействителността Тази декларация може да се впише.
Когато декларацията не е предоставена, окръжният съд обявява недействителността на вписването по искане на пряко заинтересованата страна.Когато на делото е призовано лице, вписано в регистъра, всички негови наследници, които не са направили ново вписване са призовани.Преди да обяви недействителността, съдията взема мерки и изисква предоставянето на доказателства в интерес на неявили се трети лица.Съдебното решение се вписва след като стане окончателно.Ако недействителното вписване е на ипотека или запор, вписването на съдебното решение е основание за заличаване на недействителното вписване.
Държавата отговаря пред заинтересованите страни за вреди причинени от отказано вписване или от вписване в нарушение на закона . Държавата отговаря за всяка грешка, пропуск, забавяне или други нередности, извършени от държавните служители при съхраняване на регистрите или при издаване на преписи, извадки или удостоверения.

Функции на нотариуса по вписванията
Прехвърлянето на собствеността върху недвижим имот се извършва с нотариален акт.Нотариалният акт се съставя от нотариус и се подписва от продавача, купувача и нотариуса.Преди да подпише, нотариусът проучва правото на продавача да се разпорежда в публичните регистри.Вписване в Регистъра на актовете за собственост и ипотеките се извършва от купувача или продавача.
Нотариусът съставя също ипотечния акт, като прави извадка от него и го вписва в регистрите.

Публичност на информацията
При поискване, Регистраторът предоставя публичните регистри и издава заверени копия или извадки от доку- ментите, както и удостоверения за вписванията.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов