КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 09:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: споразумение за новация
Ново мнениеПубликувано на: 30 Юни 2010, 10:52 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 366 от 10.06.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 379/2009 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Камелия Ефремова
чл. 577 ГПК,

чл. 171 ЗЗД--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.


Образувано е по частна касационна жалба на "Райфайзенбанк (България)" Е., гр. С. срещу постановеното от Сливенски окръжен съд определение № 49 от 9.02.2009 г. по ч. гр. д. № 74/2009 г. С това определение е оставена без уважение подадената от банката жалба срещу определение № 4 от 16.01.2009 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията - гр. С., с което е отказано вписване на акт № 2, том I, рег. № 290 на Н. Д. Н. рег. № 092 по искане вх. № 21 от 16.01.2009 г.


В частната касационна жалба са изложени подробни съображения срещу извода на въззивния съд, че споразумението, чието вписване е отказано, няма характер на договор за новация.


Допускането на касационното обжалване е мотивирано с твърдението, че в атакуваното определение съдът се е произнесъл по съществен въпрос, по отношение на който са налице всички основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК. Като такъв е посочен въпросът за правомощията на съдията по вписванията за тълкуване волята на страните в акта, чието вписване се иска и за произнасяне по съществото му. В подкрепа на твърдението за противоречие на акта с практиката на Върховен касационен съд частният жалбоподател се е позовал на решение № 789 от 22.04.2002 г. по гр. д. № 2292/2001 г. на V г.о.


Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:


Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.


По допускането на касационно обжалване:


Настоящият състав намира, че поставеният от частния жалбоподател въпрос е съществен по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, доколкото решаването му е обусловило изхода на делото, т. е. осъществена е главната предпоставка за допускане на касационното обжалване.


Изпълнено е и допълнителното изискване, специфично за поддържаното от частния жалбоподател основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въпросът за правомощията на съдията по вписванията е решен в противоречие с практиката на Върховен касационен съд. Противоречието обаче не е с цитираното от частния жалбоподател решение на Върховен касационен съд, доколкото приетото в това решение по отношение предпоставките за новация е при факти и доказателства, които са различни от тези по настоящото дело. В случая същественият въпрос е решен в противоречие с друга практика на Върховен касационен съд, която е служебно известна на настоящия състав, а именно - определение № 146 от 15.04.2004 г. по ч. т. д. № 89/2004 г. на ВКС, II т. о. (публикувано в брой 4/2004 г. на Бюлетин на Върховния касационен съд), в което е прието, че съдията по вписванията може да откаже вписване в нотариалните книги само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и Правилника за вписванията, както и ако актът няма необходимото съдържание, но той не е компетентен да проверява валидността на вписвания акт и дали са спазени специалните изисквания на закона /в разглеждания в определението случай - на чл. 226, ал. 1 и 4 ДПК (отм.). В същия смисъл е и постановеното по новия процесуален ред и поради това имащо задължителен характер определение № 109 от 5.03.2009 г. по ч. т. д. № 375/2008 г. на ВКС, I т. о., в което отново е подчертана недопустимостта в рамките на охранителното производство (и в производството по чл. 577 ГПК) да бъде извършвана проверка на материалноправните предпоставки на акта, чието вписване се иска.


С оглед изложеното, настоящият състав приема, че е осъществено основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на атакуваното определение на Сливенски окръжен съд.


Що се отнася до останалите две основания - същите не са налице, тъй като, от една страна, частният жалбоподател не е представил доказателства в подкрепа на твърдението си за противоречива съдебна практика по поставения от него съществен въпрос, а от друга страна - изобщо не е обосновал значението на този въпрос за точното прилагане на закона и за развитието на правото.


По основателността на частната касационна жалба:


За да потвърди отказа на съдията по вписванията при Службата по вписванията - гр. С., въззивният съд е счел, че със споразумението от 07.01.2009 г. между банката-кредитодател и кредитополучателя не е възникнал нов дълг на мястото на стария и не е налице новация на договора за банков кредит, тъй като не са осъществени предвидените в закона (чл. 107 ЗЗД) предпоставки за новиране на задължението.


Определението е неправилно.


Както съдията по вписванията, така и съдът в производството по чл. 577 ГПК, са извършили недопустима преценка на заявения за вписване акт, изразяваща се в тълкуване клаузите на процесното споразумение и на волята на страните по него.


В разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Правилника за вписванията е посочено, че молбата за вписване на актовете по чл. 171 ЗЗД, в т. ч. подновяването на задължение, обезпечено с ипотека, трябва да съдържат данните на молителя, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а" ГПК, основанието (документа) за вписването, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотеката или молбата за учредяване на законната ипотека, върху който ще се направи вписването.


Посоченото в цитираната норма налага категоричния извод, че в производството по вписване съдията по вписванията извършва единствено проверка дали актът, чието вписване се иска, е от категорията актове, изрично предвидени в Правилника за вписванията като подлежащи на вписване и дали същият е редовен от външна страна - т. е. дали са спазени законовите изисквания за формата на акта и изчерпателно посочените в чл. 6 от Правилника за вписванията изисквания относно съдържанието на акта. Всяка друга проверка би била в противоречие с посочената разпоредба и е израз на недопустимо превишаване на правомощия.


В настоящия случай, всички формални изисквания за вписване на процесното споразумение за новация, подробно очертани в разпоредбата на чл. 6 от Правилника за вписванията, са изпълнени. Ето защо, отказът на съдията по вписване да впише същото се явява незаконосъобразен. Потвърждавайки този отказ въззивният съд е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено.


Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, на основание чл. 274, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 577 ГПК


ОПРЕДЕЛИ:


ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 49 от 9.02.2009 г. по ч. гр. д. № 74/2009 г. на Сливенски окръжен съд.


ОТМЕНЯ определение № 49 от 9.02.2009 г. по ч. гр. д. № 74/2009 г. на Сливенски окръжен съд и потвърденото с него определение № 4 от 16.01.2009 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията - гр. С., с което е отказано вписване на акт № 2, том I, рег. № 290 на Н. Д. Н. рег. № 092 по искане вх. № 21 от 16.01.2009 г.


УКАЗВА на съдията по вписванията при Служба по вписванията - гр. С. да предприеме необходимите действия за вписване на акт № 2, том I, рег. № 290 на Н. Д. Н. рег. № 092 по искане вх. № 21 от 16.01.2009 г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Определение 559/02.10.2009г. по ч.гр.д. 491/2009, IIт.о. ВКС
Ново мнениеПубликувано на: 05 Окт 2010, 11:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 559
София, 02.10.2009 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ - Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 491 по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК. Образувано е по частна касационна жалба на „Райфайзенбанк /България/” Е. , гр. С. срещу определение № 2967/09.03.2009г. по ч. гр. д. № 1062/2009г. на Софийски градски съд, Гражданска колегия, ІІІ-Е състав, с което е оставено в сила определението от 30.01.2009г., постановено от съдията по вписванията при Софийски районен съд, с което е отказано вписване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека на основание чл. 20а, ал. 2 ЗЗД акт № 46, том І, рег. № 3* дело № 37/2009г. на нотариус Д.
Частният жалбоподател поддържа становище, че определението е неправилно. Изложени са съображения, че неправилно съдът е приел, че съгласно чл. 174 ЗЗД ипотеката обезпечава вземането независимо от промените, които са станали в него. Частният жалбоподател прави оплакване, че съдът не е съобразил, че съгласно чл. 174 ЗЗД ипотеката обезпечава вземането, но само до размера на сумата, за която е извършено вписването, както и не е отчел, че с анекс № 1 към договора за банков кредит са променени валутата, с която длъжникът да изплаща задължението си, размерът на определените по кредита договорна и наказателна лихва. Излага становище за необходимостта изменението на договора за ипотека да се извърши във формата на нотариален акт, който да бъде вписан, с цел създаване на публична правна сигурност за третите лица в гражданския оборот. Моли определението да бъде отменено и да се постанови вписване на нотариалния акт за изменение на нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 ГПК преклузивен едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт. Преценката за допускане на определението на въззивната инстанция до касационно обжалване следва да се извърши въз основа на релевираните от частния жалбоподател основания. Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за делото и по отношение на който е налице една от трите хипотези, посочени в чл. 280, ал. 1, т. 1 – т. 3 ГПК. Частният жалбоподател не е посочил главното основание за допускане на касационното обжалване на атакуваното определение – въобще не е изложил материалноправния или процесуалноправния въпрос, по който въззивната инстанция се е произнесла, нито е инвокирал доводи дали този въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС, или е решаван противоречиво от съдилищата, или е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото. Частният жалбоподател не е представил съдебни актове, установяващи противоречива практика на различни съдилища в страната, нито е конкретизирал и аргументирал наличието на хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на СГС.
Мотивиран от горното, ВКС на РБ, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И : НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 2967/09.03.2009г. по ч. гр. д. № 1062/2009г. на Софийски градски съд, Гражданска колегия, ІІІ-Е състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: чл.17 (1) б. "д" ПВ- правомощия на съдията по вп.
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2011, 08:53 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Определение № 189 от 5.03.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 143/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Росица Ковачева

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК,
чл. 107 ЗЗД

————————————————————————————————


Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, образувано по частна жалба на "Б" АД - гр. С. срещу Определение № 10 от 7.I.2010 г. по ч. гр. д. № 959/2009 г. на Русенски окръжен съд, с което е потвърдено Определение от 29.Х.2009 г. на съдията по вписванията при СВп - гр. Р., с което е отказано вписване на нотариален акт за изменение на нотариален акт за договорна ипотека, приложен към Молба вх. № 31/29.Х.2009 г. По изложените съображения, че определението подлежи на касационно обжалване, както и съображения, че е неправилно, жалбоподателят иска да се отмени и да се постанови вписване на заявения нотариален акт. В Мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК жалбоподателят излага, че се касае за материалноправен въпрос, свързан с правилното приложение на Правилник за вписванията: подлежи ли на вписване в Имотния регистър нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, с който се договарят изменения в обезпеченото вземане - падеж, размер и лихва, и типа предоставен кредит, който въпрос се решава противоречиво от съдилищата: Определение на СГС по ч. гр. д. № 3699/2009 г. и Определение № 486/23.ХI.2009 г. по ч. гр. д. № 960/2009 г. на Русенски окръжен съд. Иска да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК и да се отмени обжалваното определение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид, че се обжалва определение на въззивен съд, с което е оставена без уважение частна жалба срещу отказ на съдията по вписванията да впише нотариален акт, с който се изменя първоначално вписан нотариален акт и с оглед приетото в т. 6 на ТР на ОСГК на ВКС № 1/2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. за актовете по чл. 473, ал. 2 ГПК (отм.), намира, че определението подлежи на касационно обжалване. Посоченото ТР на ОСГК на ВКС № 1/2001 г., създадено при действието на ГПК (отм.), запазва действието си и към аналогичната разпоредба - чл. 577, ал. 1 ГПК, тъй като се касае за акт, който поставя край на производството и решава в отрицателен смисъл въпроса за издаване на охранителния акт. Затова касационна жалба е допустима на основание чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, подадена е в срок и е редовна.

С обжалваното определение е потвърдено определението на съдията по вписванията, с което е отказано вписване на нотариален акт за изменение на нотариален акт за договорна ипотека, приложен към Молба вх. № 31/29.Х.2009 г. Изложени са съображения, че с нот. акт № 1* т. V, д. № 699/2006 г. на Нотариус № *** за обезпечаване вземане на "Б" АД - гр. С. от "П" ЕООД - гр. В. Търново, за сумата 102 000 евро, предоставена по Договор за к. линия № РУ-03/26.VIII.2004 г., в полза на Банката, представляващият дружеството В. Л. К., в качеството му на физическо лице, е учредил договорна ипотека върху описания недвижим имот. Съдът е посочил, че с представения за вписване нотариален акт за изменение на първия нотариален акт, отношенията между страните са преуредени - кредитът е трансформиран в срочен, изменени са лихвите и падежа на задължението, като в договорната автономия на страните е преуреждането на отношенията, но тъй като задължението не е новирано по чл. 107 ЗЗД, актът за изменение на първия нотариален акт, с който е учредена договорната ипотека, не подлежи на вписване.

С оглед изложеното посоченият от жалбоподателя материално- правен въпрос: подлежи ли на вписване нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, с който се договарят изменения в обезпеченото вземане - падеж, размер, лихва, и типа кредит - с оглед разпоредбите на Правилника за вписванията, е релевантен, тъй като от отговора му зависи правилността на отказа на съдията по вписванията.

Касационно обжалване на определението следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като изложеният материалноправен въпрос се решава противоречиво от съдилищата: въззивният съд е потвърдил отказа на съдията по вписванията, което е в противоречие с влязлото в сила Определение на СГС по ч. гр. д. № 3699/2009 г., с което отказът на съдията по вписванията е отменен и с Определение № 109 от 5.III.2009 г. по ч. т. д. № 375/2008 г. на ВКС и Определение № 366/10.VI.2009 г. по ч. т. д. № 379/2009 г., двете на ВКС, постановени при действието на ГПК (Д. в. бр. 59/2007 г.), които имат задължителен характер.

Частната жалба е основателна. Недопустимо съдията по вписванията, за да откаже исканото вписване, и въззивният съд, за да потвърди отказа, са изложили съображения, които се отнасят до преценка на обстоятелства, съдържащи се в акта, вместо да извършат преценка подлежи ли актът на вписване, за което да проверят съставен ли е съобразно изискванията за форма, предвидени в Правилника за вписванията и има ли необходимото съдържание. Съгласно чл. 17, ал. 1 б. "д" от Правилника за вписванията, подлежат на вписване актовете по чл. 171 ЗЗД, включително за подновяване на задължение (чл. 107 ЗЗД), обезпечено с ипотека, като съгласно чл. 17, ал. 2 ПрВп, молбата за вписване трябва да съдържа данните за молителя, посочени в чл. 6, ал. 1 б. "а", основанието (документа) за вписването, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека или молбата за учредяване на законната ипотека, върху която ще се прави вписването. От това следва, че в производството по вписване, съдията по вписванията извършва единствено проверка дали актът, чието вписване се иска, е от категорията актове, които подлежат на вписване, съгласно Правилника за вписванията, и дали е редовен от външна страна - дали са спазени законовите изисквания за форма и изчерпателно посочените в чл. 6 от ПрВп изисквания за съдържание на акта. Всяка друга проверка е извън правомощията на съдията по вписванията, респ. на въззивния съд при проверка правилността на отказа.

В случая, тъй като са налице всички формални изисквания за вписване на постигнатото от страните споразумение, съдържащо се в представения за вписване нотариален акт, е незаконосъобразен отказът на съдията по вписванията да извърши исканото вписване. Определението, с което отказът е потвърден, е неправилно и следва да се отмени и съдията по вписванията следва да уважи искането за вписване.

Затова Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 10 от 7.I.2010 г. по ч. гр. д. № 959/2009 г. на Русенски окръжен съд и потвърденото Определение от 29. Х. 2009 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията - гр. Р., с което е отказано вписване на нотариален акт за изменение на нотариален акт за договорна ипотека, приложен към Молба вх. № 31/29.Х.2009 г.

ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при Службата по вписванията - гр. Р. за извършване на исканото вписване.

Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: споразумение за новация
Ново мнениеПубликувано на: 02 Юли 2013, 10:28 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 494 от 21.06.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 43/2010 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Мариана Костова
чл. 280, ал. 1, т. 3,

чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК

--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 274, ал. 3 във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Обжалвано е определение № 486 от 23.11.2009 г., постановено по ч. гр. дело № 960/2009 г. на Русенския окръжен съд, с което е потвърдено определението на съдията по вписванията от 29.10.2009 г. за отказа да впише нотариален акт № 165/29.10.2009 г. за изменение на нот. акт за учредяване на договорна ипотека по молба вх. № 30/29.10.2009 г. на нотариус К. П. Жалбоподателят "Б" АД, гр. С. моли за отмяна на определението, като излага оплаквания за незаконосъобразност. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поддържа основанията за допускане касационно обжалване на въззивното определение по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е от надлежна страна в процеса, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да потвърди отказа на съдията по вписванията за вписване на нот. акт № 165/2009 г., озаглавен "акт за изменение на нот. акт за учредяване на договорна ипотека" по нот. акт № 160/27.08.2004 г., въззивният съд е приел, че с посочения акт се изменят клаузи по сключения между страните договор за к. линия / промяна в размера на лихвата и срока на погасяване на вземането/, които не подлежат на вписване. Направен е извод, че посочените изменения в договора не са новация, поради което и съгласно чл. 171 ЗЗД актът не подлежи на вписване. Вземането на жалбоподателя остава обезпечено на основание чл. 174 ЗЗД. Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1 от ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за спора, по отношение на който е налице някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 - т. 3 от ГПК. В случая е изпълнено от страна на жалбоподателя задължението да посочи основния материалноправен въпрос, както и допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК - противоречивото му разрешаване с определение на СГС от 6.07.2009 г., постановено по ч. гр. дело № 3699/2009 г. Противоречиво разрешавания материалноправен въпрос е подлежи ли на вписване в И. регистър на нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, с който се договарят изменения в обезпеченото вземане, а именно изменение на падежа на вземането и размера на договорната лихви. На съда е служебно известно постановено определения по същия материалноправен въпрос - определение № 109 от определение № 366/10.06.2009 г. по ч. т. д. № 379/2009 г. на ВКС II т. о., постановено при действието на ГПК, в сила от 1.08.2008 г. Предвид съществуващата съдебна практика, не е налице допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна. Неправилно съдията по вписванията е отказал исканото вписване. Въззивният съд, за да потвърди отказа, е изложил съображения, които се отнасят до преценка на обстоятелства, съдържащи се в акта, вместо да извършат преценка подлежи ли актът на вписване, след като извърши проверка съставен ли е съобразно изискванията за форма, предвидени в П. за вписванията и има ли необходимото съдържание. Съгласно чл. 17, ал. 1, б. "д" от П. за вписванията, подлежат на вписване актовете по чл. 171 ЗЗД, включително за подновяване на задължение - чл. 107 ЗЗД, обезпечено с ипотека, като съгласно чл. 17, ал. 2, молбата за вписване трябва да съдържа данните за молителя, посочени в чл. 6, ал. 1 б. "а", документа за вписване, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека или молбата за учредяване на законната ипотека, върху която ще се прави вписването. Следователно, съдията по вписванията извършва единствено проверка дали актът, чието вписване се иска е редовен от външна страна и дали е от категорията актове, които подлежат на вписване, съгласно П. за вписванията. Всяка друга проверка ще е извън правомощията на съдията по вписванията, затова отказа му се явява незаконосъобразен. Като не е съобразил горното въззивния съд е постановил неправилно определение, което ще следва да бъде отменено.

В случая, тъй като са налице всички формални изисквания за вписване на постигнатото от страните споразумение, съдържащо се в представения за вписване нотариален акт, следва да уважи искането за вписване. Затова Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 486 от 23.11.2009 г. по ч. гр. д. № 960/2009 г. на Русенски окръжен съд и потвърденото с него определение от 29.10. 2009 г. на съдията по вписванията при С. по вписванията - гр. Р., с което е отказано вписване на нотариален акт за изменение на нотариален акт за договорна ипотека, приложен към молба вх. № 30 от 29.10.2009 г. на нотариус К. П. ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при С. по вписванията - гр. Р. за извършване на исканото вписване. Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов