КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Окт 2021, 04:54

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Кога се поставя уведомление чл.47 ал.1 ГПК при ЮЛ
Ново мнениеПубликувано на: 18 Авг 2021, 09:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 381
Р Е Ш Е Н И Е № 60165
София, 30.07.2021 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретаря Албена Рибарска и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Светла Димитрова гр.д. № 966 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК. Образувано е по молба, вх. № 292397/31.12.2020 г. от „СИНЕРДЖИЯ ТРАВЕЛ“ ООД, [населено място], представлявано от управителя Б. Е. П., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязло в сила на 01.10.2020 г. решение № 260302 от 16.09.2020 г. по гр.д. № 3913/2020 г. на Варненския районен съд, с което са уважени предявените от Г. И. Г. от [населено място] срещу молителя искове за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл. 344. ал.1, т.1 и т. 2 КТ. Присъдени са деловодни разноски. Решението е подлежало на обжалване с въззивна жалба пред Варненския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяване - 16.09.2020 г. Същото не е обжалвано и е влязло в сила на 01.10.2020 г.
Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, като счита, че в резултат на допуснати нарушения на процесуалните правила за връчване на призовки и съобщения, производството пред Варненския районен съд се е разгледало без участието на представител на дружеството работодател, поради което моли, да се отмени влязлото в сила решение и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Варненския районен съд.
Ответникът по молбата за отмяна Г. И. Г. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Ю. Г. от АК - Варна изразява становище в писмен отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК.
Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверка за допустимостта на молбата за отмяна с оглед на изложените в нея съображения, намира следното:
Молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е подадена срещу влязло в сила съдебно решение на 01.10.2020 г., от процесуално легитимирано лице и в тримесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК -първоинстанционно решение е влязло в сила на 01.10.2020 г., а молбата за отмяна е подадена на 31.12.2020 г., т.е. в рамките на тримесечния преклузивен срок, поради което с определение № 134 от 28.04.2012 г. по делото е допусната до разглеждане в открито заседание.
В съдебно заседание на 09.06.2021 г. молителят, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Ответникът по молбата за отмяна Г. И. Г. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Ю. Г. от АК-Варна е изразил становище в писмен отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК, като оспорва молбата за отмяна и моли да бъде оставена без уважение като неоснователна. В съдебно заседание на 09.06.2021 г. пълномощникът му адв. Ю. Г. оспорва молбата за отмяна на заявеното основание, поддържа отговора и моли същата като неоснователна, да бъде оставена без уважение. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, разгледа молбата за отмяна и провери съдебния акт с оглед посоченото отменително основание и съобразно изискванията на чл. 303 и сл. ГПК.
Разгледана по същество, молбата за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, е неоснователна.
Отмяната по чл. 303 и сл. ГПК е средство за извънреден, извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни решения. Основанията за отмяна са изчерпателно изброени в закона и са различни от основанията за касационно обжалване по чл. 281 ГПК. Съдът по отмяната не проверява правилността на решението, защото то не е предмет на отменителното производство, а се произнася единствено по наличието на съответния фактически състав по чл. 303, ал. 1 ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато вследствие на нарушаване на съответните процесуални правила, е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник, поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Разпоредбата визира случаите, когато страна е била лишена от възможност лично или чрез пълномощник да вземе фактическо участие в разглеждането на делото и е едно от проявленията на принципа за обезпечаване участието на страните в гражданския процес. В случая молителят, който е ответник в производството по делото по искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ, заявява, че е бил лишен от участие в производството, поради допуснати от съда процесуални нарушения и неправилно прилагане на разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ГПК. В исковата молба е посочен адрес на молителя – ответник „СИНЕРДЖИЯ ТРАВЕЛ“ ООД, [населено място], [улица]. От този адрес съобщението се е върнало в цялост с отбелязване от длъжностното лице по призоваването на 26.06.2020 г., че не открива офис и служители, както и че не се отзовават на оставените съобщения. С разпореждане от 06.07.2020 г. съдът е приел за редовно връчването на 06.07.2020 г., на основание чл. 50, ал. 2 ГПК и е разпоредил книжата да се приложат към делото, което да се докладва след един месец.
Не е налице основанието по чл.303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение. При разглеждане на делото, Варненския районен съд не е допуснал такова нарушение по призоваването по гр.д. № 65933/2020 г., което да би довело до накърняване на правото на участие на ответното дружество – молител в настоящото производство, в процеса. Към този период (а и към момента на депозиране на молбата по чл. 303 ГПК), вписаният в търговския регистър адрес на управление е бил именно посоченият в исковата молба. Призовката е била изпратена на този адрес, като тя не е връчена, поради причината че не е имало обозначен офис („канцелария“ по смисъла на чл. 50, ал. 3 ГПК) и съществуването на такава канцелария към правно-релевантния период не е доказано, въпреки твърденията в молбата за отмяна. Когато страната-търговец е променила адреса си на управление и новият е неизвестен, приложим е редът по чл. 50, ал. 2 ГПК. В случая, този ред е бил приложим по отношение на адреса в [населено място], [улица]. Редът по чл. 50, ал. 4, вр. с чл. 47, ал. 1 ГПК - залепване на уведомление се прилага, когато адресът на управление не е променен/напуснат, има обозначена канцелария, но липсва достъп до нея или пък никое от лицата по чл. 50, ал. 3, предл. 1 ГПК не се съгласи да приеме уведомлението. Както бе посочено по-горе, обозначена канцелария (офис) на адреса липсва. В случая ответникът - молител е търговец, който има валидно регистриран адрес на управление, поради което опитът да бъдат връчвани книжа на този адрес изчерпва задълженията на връчителя, а и на съда за издирване на друг адрес. Разпоредбата на чл. 50, ал. 4 ГПК предпоставя поставяне на уведомление по реда на чл.47 ал.1 ГПК само в хипотеза на невъзможен достъп до иначе помещаваща се на адреса канцелария на търговското дружество или неоткриването на лице, съгласно да получи призовката,но при безспорно обитаване на адреса от дружеството. При липса на офис на търговското дружество на адреса по седалището му/независимо дали изобщо се е помещавало на същия или последващо го е напуснало/ функцията на уведомлението по чл. 47, ал. 1 ГПК е изначално компрометирана и поставянето му е напълно безсмислено /в този смисъл е установената практика на ВКС в решение № 178 по т.д.№ 835/2011 г. на І т.о., решение № 256 по т.д.№ 429/2017 г. на ІІ т.о., решение № 48 по т.д.№ 1158/2014 г. на І т.о./. Съществуването на офис на молителя към правнорелевантния момент не е доказано в настоящото производство, в който случай би била успешно оспорена истинността на удостовереното от връчителя, имащо качеството на официален свидетелстващ документ. Обстоятелството, че на същия адрес дружеството е получавало известия в предходен период, само по себе си не е доказателство за помещаването му на адреса и към датите, на които е търсено за връчване на искова молба и приложенията към същата. Следователно, в случая прилагайки разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ГПК, съдът не е нарушил правилата за връчване на съобщения и призовки, поради което и молителят не е бил лишен от възможност лично или чрез упълномощен от него процесуален представител да участва по делото и да защити правата си, поради което и молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, се явява неоснователна.
При този изход на делото, на ответника по молбата за отмяна следва да бъдат присъдени направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 650 лева.
По изложените съображения и на основание чл. 307, ал. 3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 292397/31.12.2020 г. от „СИНЕРДЖИЯ ТРАВЕЛ“ ООД, [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязло в сила на 01.10.2020 г., решение № 260302 от 16.09.2020 г. по гр.д. № 3913/2020 г. на Варненския районен съд.
ОСЪЖДА „СИНЕРДЖИЯ ТРАВЕЛ“ ООД, [населено място] да заплати на Г. И. Г. от [населено място] направените разноски за настоящото производство в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.
Решението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов