КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Юни 2021, 02:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Определяне кои и кога са наследници.....
Ново мнениеПубликувано на: 09 Окт 2020, 08:40 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като изслуша докладваното от съдия Маринова ч.гр.д. № 2114 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 ГПК.

История на спора
Образувано е по частна касационна жалба с вх.№ 7211 от 03.07.2020 г., допълнена с частна касационна жалба с вх.№ 8000 от 20.07.2020 г. на Н. И. К., против определение № 529 от 16.06.2020 г., постановено по възз.ч.гр.д. № 1325 по описа за 2020 г. на Окръжен съд-Стара Загора, с което е потвърдено определение № 1711/09.06.2020 г., постановено по ч.гр.д.№ 1768/2020 г. по описа на Районен съд-Стара Загора за отхвърляне искането на Н. И. К. за вписване в особената книга на съда на отказа й от наследството на Н. Б. С., б.ж. на [населено място], починал на 29.08.2018 г.

Жалбоподателката счита, че обжалваното определение е неправилно и необосновано. Поддържа се, че за да отхвърли искането съдът неправилно е приел, че призоваването към наследяване се извършва с нарочен акт.

При преценка наличието на основание за допускане на касационно обжалване, настоящият съдебен състав съобрази следното:

За да се произнесе с атакуваното определение въззивният Старозагорски окръжен съд е констатирал, че производството е образувано по заявление на Н. И. К. за вписване в особената книга на съда на отказа й от наследството на Н. Б. С., б.ж. на [населено място], починал на 29.08.2018 г., което е подадено в Районен съд – Стара Загора на 05.06.2020 г. С разпореждане от 08.06.2020 г. съдът е дал указания на молителката да представи удостоверение за наследници на Н. Б. С. и удостоверение за отказ от наследство на сестрата на Н. Б. С. – С. Б. С.. В предоставения й срок молителката е представила удостоверение, установяващо, че на 16.03.2020 г. С. Б. С. се е отказала от наследството на Н. Б. С., както и удостоверение за наследници, издадено на 05.07.2019 г. от община Стара Загора, удостоверяващо, че С. Б. С. е наследник по закон на покойния Н. Б. С.. С определение № 1711/09.06.2020 г., постановено в закрито заседание по ч.гр.д.№ 1768/2020 г. Старозагорският районен съд е отхвърлил заявлението на молителката, като е приел, че липсват доказателства Н. И. К. да е призована да наследи Н. Б. С. като негов наследник. С частна жалба срещу определението Н. И. К. е представила писмени доказателства – разпореждане за извършване на справка, справки от НБД „Население“ и покана за доброволно изпълнение, от които се установява, че е в качеството си на наследник на Н. Б. С. е била конституирана като длъжник в производството по изп.д. № 20195530405128 на СИС при Районен съд – Стара Загора.

При горните констатации въззивният съд е посочил, че заинтересовано лице за вписване в особената книга на съда на отказ от наследство може да бъде само призован към наследяване наследник на починалия наследодател. Качеството на наследник се удостоверява с официален удостоверителен документ – удостоверение за наследници, който съгласно разпоредбата на чл.24 от ЗГР се издава по образец от общинската администрация въз основа на регистъра на населението. Съдът е приел, че представеното по делото удостоверение за наследници на Н. Б. С. молителката Н. И. К. не е посочена като негов наследник по закон, поради което правилно районният съдия е приел, че липсват доказателства тя да е призована към наследяването му, а оттам – да има интерес от вписване на отказ от наследството му. Съдът изрично е посочил, че обстоятелството, че е била конституирана като длъжник по изп.д. № 20195530405128 на СИС при Старозагорски районен съд само по себе си не доказва обективният факт, че Н. И. К. е наследник по закон на Н. Б. С., като в чл.429, ал.2 ГПК е предвиден специален ред за упражняване на правото на отказ от наследство от длъжник, върху чието имущество издаденият срещу наследодателя му изпълнителен лист може да бъде изпълняван.

Касационни въпроси
Като основание за допускане на касационно обжалване жалбоподателката поставя въпросите:

1. При установен отказ от наследство от по-горен ред, призоваването към наследяване с какъв акт се установява?

2. Следва ли в охранително производство съдът да прави преценка на въпроса за действителността на самия отказ или придава публичност на волята на едно лице и следва ли да извършва призоваване към наследяване по реда на чл.51. ал.1 ЗН?

3. Може ли да се приеме, че заинтересовано лице по смисъла на чл.531, ал.1 ГПК е роднина (леля) от трета степен на починалия, след като от първи и втори ред няма наследници, а от трети ред (сестрата на починалия е направила отказ от наследство?

4. Кога се поражда правото за наследяване на наследниците по закон от IV ред и следва ли при условие, че няма живи наследници от III ред, направили отказ от наследство, тези от IV-ред да бъдат вписани в Удостоверението за наследници?

5. Единствено и само в Удостоверението за наследници ли се удостоверява качеството наследник или след отказа от наследство на наследниците от по-горен ред това може да бъде удостоверено от удостоверението за родствени връзки?

Относим към мотивите на въззивното определение са четвъртият и петият поставен въпрос, по който касационното обжалване следва да се допусне на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

Мотиви
По основанието за допускане на касационно обжалване:

Кръгът на лицата, които могат да наследяват по закон имущество на починало лице, се определя в чл.5 ЗН до чл.10 ЗН, като нормите уреждат и условията, при които във всеки конкретен случай става призоваването към наследяване в зависимост от степента на родствената връзка или наличието на брачна връзка. Самото преминаване на наследственото имущество от наследодателя към наследника става въз основа на действителната воля на последния, която съгласно чл.49 ЗН може да бъде обективирана изрично или чрез конклудентни действия. Призованото към наследяване лице не придобива качеството наследник, ако се откаже от наследството по реда на чл.52 ЗН. В тази хипотеза настъпват последиците по чл.53 ЗН, ако и други лица са призовани към наследяване в съответния първи, втори или трети наследствен ред, а в четвърти наследствен ред – само ако към наследяване са призовани лица от еднаква степен на родство с наследодателя. Ако всички призовани към наследяване лица от съответния наследствен ред се откажат от наследството, към наследяване се призовават лицата от следващия наследствен ред, а при отказ от наследство на лицата от еднаква степен на родство в четвърти наследствен ред – се призовават лицата от следващата по-далечна степен на родство до шеста степен включително.

Преценката дали дадено лице е призовано да наследи се извършва въз основа на степента на родствената му, респ. наличието на брачна връзка с наследодателя, като се отчита и дали наследник-преживял съпруг или наследници от предходен наследствен ред са се отказали от наследството на този наследодател.

Данните за родствена връзка и за наличие на брак се извличат от регистрите за гражданско състояние /за раждане, брак и смърт/. С чл.100 ЗГР е създадена Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), като национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях, включваща и регистър на населението, съдържащ данните по чл.25 от ЗГР. Съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издаването на удостоверение за наследници е една от административните услуги, които се извършват въз основа на данните в регистъра. Съгласно чл.11 от посочената наредба за определяне на наследниците по закон длъжностното лице прави пълна проверка в регистъра на населението, а когато е необходимо, и в регистрите на актовете за гражданско състояние, като може да изисква данни служебно от други общински администрации, отбелязва наличието на непълно осиновяване и следва да впише всички живи и починали наследници, определени съгласно Закона за наследството. При така определената компетентност на длъжностните лица и изискванията на чл.12 от наредбата към формата на административния акт – в удостоверението наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство), а в случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с под номер, а в колона „Съпруг/родство“ се вписва съпруг/а или родствената връзка между починалия наследник и неговите наследници и в удостоверението се попълват всички данни за наследодателя и наследниците, включени в образеца, като дата на раждане на наследник се вписва само когато същият няма ЕГН – в него се отразяват само лицата, които са призовани да наследят съобразно родствената си, респ.брачна връзка към момента на откриване на наследството. В нормативната ни уредба не е предвидена възможност в удостоверението за наследници да се отрази лице, което е призовано към наследяване вследствие отказ от наследство на наследниците от предходен наследствен ред, тъй като регистрите, от които длъжностното лице извлича данните, които следва да включи в удостоверението, не съдържат информация от книгата на съда по чл.49, ал.1 ЗН, за длъжностното лице липсва задължение да извършва проверка по тази книга, нито в утвърдения образец, по който е длъжно да издаде удостоверението е предвидена възможност да отрази подобно последващо отказ от наследство призоваване към наследяване на лице от следващ наследствен ред.

Следователно, когато в резултат на отказ от наследство на всички призовани към наследяване лица от един наследствен ред, към наследяване се призовават лица или лице от следващ наследствен ред, това лице не може да удостовери, че е призовано към наследяване чрез предвидения в нормативната ни уредба нарочен документ – удостоверение за наследници. В тази хипотеза преценката дали лицето е призовано да наследи включва преценка дали всички лица от предходния наследствен ред, респ. преживелия съпруг, посочени в удостоверението за наследници, са се отказали от наследството и кои са лицата, които следва да се призоват към наследяване от следващия наследствен ред. Степента на родствената връзка може да бъде удостоверена с издаваното по реда на чл.15 от наредбата удостоверение за съпруг/а и родствени връзки или с други официални документи, удостоверяващи родствената връзка /като в съдебния исков процес са допустими и други доказателствени средства/.

По основателността
С оглед отговора на въпроса обусловил допускане на касационно обжалване частната касационна жалба е основателна.

В охранителното производство Н. К. е представила доказателства, че Н. Б. С. е починал на 29.08.2018 г., като призованата да го наследи негова сестра С. Б. С. /наследник от трети наследствен ред/ се е отказала от наследството. Правните последици от този отказ са призоваване към наследяване на наследниците от четвърти наследствен ред. Обстоятелството, че Н. К. е такъв наследник и е призована към наследяването на Н. С. е удостоверено с удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, издадено по реда на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. въз основа регистрите на населението. Изводите на районния и окръжния съд, че не е удостоверено качеството на иницииралата охранителното производство Н. К. като призована да наследи Н. С. са неправилни. Определенията на въззивния и първоинстанционния съд следва да бъдат отменени и делото да се върне на Районен съд-Стара Загора за извършване на исканото охранително действие.

Диспозитив
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 529 от 16.06.2020 г., постановено по възз.ч.гр.д. № 1325 по описа за 2020 г. на Окръжен съд – Стара Загора.

ОТМЕНЯ определение № 529 от 16.06.2020 г., постановено по възз.ч.гр.д. № 1325 по описа за 2020 г. на Окръжен съд-Стара Загора и потвърденото с него определение № 1711/09.06.2020 г., постановено по ч.гр.д.№ 1768/2020 г. по описа на Районен съд-Стара Загора.

ВРЪЩА делото на Районен съд-Стара Загора за извършване на исканото охранително действие – вписване в особената книга на съда по чл.49, ал.1 ЗН на отказа Н. И. К. от наследството на Н. Б. С., б.ж. на [населено място], починал на 29.08.2018 г..

Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов