КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 04 Авг 2021, 05:13

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Закон за мерките..... и спиране на срок...
Ново мнениеПубликувано на: 01 Фев 2021, 11:42 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 15
София, 29.01.2021 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдията Атанасова ч.гр.д. № 4042/2020 година.
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от „Тарамекс“ ЕООД, чрез процесуалния представител адв. И. С., частна касационна жалба срещу определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в, с което е потвърдено определение № 300 от 7. 10. 2020 г. на съдията по вписванията при Пловдивския районен съд, с което е отказано вписване на молбата на „Тарамекс“ ЕООД, с вх. № 25848/7. 10. 2020 г., за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № ...8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № ..., том .., д.№.../2010 г. на Служба по вписванията – [населено място]. Излагат се съображения за неправилност на определението и се иска отмяната му. Поддържа се наличие на основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускането му до касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
За да потвърди определението на съдията по вписванията, с което е отказано вписване на молбата за частично подновяване на вписването на договорна ипотека, съставът на окръжния съд е приел, че молбата е подадена след изтичане на срока по чл. 172 ЗЗД (договорната ипотека е вписана на 8. 09. 2010 г., срокът по чл. 172 ЗЗД е изтекъл на 8. 09. 2020 г., а молбата за подновяването й е подадена на 7. 10. 2020 г.). Приел е, че ипотеката може да се впише наново, в който случай ще има ред от новото вписване, съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД. За неоснователен е приет доводът на молителя-частен жалбоподател, че искането за подновяване на вписването на ипотеката е направено преди изтичане на срока по чл. 172 ЗЗД, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната редакция (ДВ, бр. 28/24. 03. 2020 г.), вр. пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.), от 13. 03. 2020 г. до 16. 04. 2020 г. срокът е спрял да тече. В тази връзка е приел, че в случая е приложима нормата на чл. 5, ал. 4 от цитирания закон, според която до отмяната на извънредното положение се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания, като Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50000 жители за съответния район. Направен е извод, че подновяването на ипотеката е неотложно нотариално производство и по отношение на него сроковете не са спирали да текат.
Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, по четири въпроса, два от които са следните:
1. Какъв е предметният обхват на разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение относно понятието „други срокове“ и включва ли същото сроковете по чл. 172, ал. 1, изр. 2 ЗЗД за подновяване действието на вписани ипотеки?
2. Възможността за извършване на неотложни нотариални производства, предвидена в чл. 5, ал. 4 ЗМДВИП, изключва ли спирането на сроковете, установено с чл. 3, т. 2 ЗМДВИП?.
Налице е основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване на определението по посочените въпроси. Същите са обусловили решаващите изводи на въззивния съд, поставени са във връзка с тълкуване и прилагане на закон, приет преди десет месеца и по същите не е формирана практика на ВКС.
По поставените въпроси настоящият състав прие следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната й редакция (ДВ, бр. 28/28. 03. 2020 г., в сила от 13. 03. 2020 г.), спират да текат от 13. 02. 2020 г. до отмяната на извънредното положение давностните и други срокове , предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по НК и ЗАНН. Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.) нормата на чл. 3, т. 2 е изменена, като отпадат „и други срокове“, а в пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.) е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.
В предметния обхват на цитираните разпоредби се включва срокът по чл. 172 ЗЗД, в който кредиторът може да продължи действието на вписването на ипотеката, като подаде молба за подновяване на вписването по чл. 172, ал. 3 ЗЗД, съотв. чл. 18 от Правилника за вписванията. Касае се за срок, предвиден в нормативен акт, с изтичането на който възможността да бъде продължено действието на вписването отпада, а ипотеката губи реда на първоначалното си вписване (чл. 172, ал. 2 ЗЗД). Това тълкуване съответства и на целите на закона – да се създадат условия за опазване здравето и живота на хората чрез въвеждане на временни забрани, ограничения и специални правила на поведение, но същевременно и да се предотврати опасността от засягане на законни права и интереси на правните субекти, когато упражняването им изисква извършване на действия, създаващи опасност за здравето и несъвместими с наложените временни забрани и ограничения. Не на последно място, срокът за подновяване вписването на ипотека не е сред сроковете, чието спиране е изключено изрично от законодателя.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 ЗМДВИП предвижда възможност за извършване на неотложни нотариални производства и задължава Нотариалната камара да осигури дежурни нотариуси в съотношение най-малко един нотариус на 50000 жители за съответния район. Предвидената от закона допустимост за извършване на неотложни нотариални производства при спазване на здравно-хигиенните изисквания представлява допълнителна възможност за правните субекти да получат необходимото съдействие при упражняване на нетърпящи отлагане права, но няма отношение към приложението на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП и настъпването на предвидените в тази норма правни последици, свързани със спиране течението на сроковете, включително и в хипотезите, при които за правото, което следва да бъде упражнено в съответния срок, лицето може да получи съдействие в неотложно нотариално производство, провеждането на което е разрешено в периода на обявеното извънредно положение.
По основателността на частната жалба:
С оглед отговора на поставените въпроси, частната жалба е основателна.
Молбата на „Тарамекс“ ООД за подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № ..../8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № ..., том .., д.№../2010 г., Служба по вписванията – [населено място], е подадена преди изтичането на предвидения в чл. 172 ЗЗД срок. За времето от 8. 09. 2010 г. до 12. 03. 2020 г. са изтекли 9 години, 6 месеца и 4 дни , от 13. 03. 2020 г. до 16. 04. 2020 г. течението на срока е спряло по силата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната й редакция (ДВ, бр. 28/28. 03. 2020 г., в сила от 13. 03. 2020 г.) и пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.), а от 17. 04. 2020 г. до 7. 10. 2020 г. (подаването на молбата за подновяване на вписването) са изтекли още 5 месеца и 19 дни – общо изтеклият срок до подаване на молбата е 9 години, 11 месеца и 23 дни .
Като е приел, че молбата за частично подновяване на вписването на договорната ипотека е подадена след изтичане на десетгодишния срок на действие на вписването на договорната ипотека, поради което отказът да се извърши вписване на молбата е законосъобразен, съставът на окръжния съд е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено, а преписката върната на съдията по вписванията за извършване вписване на подадената от „Тарамекс“ ЕООД молбата вх. № 25848/7. 10. 2020 г. за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № .../8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № ..., том 7, д.№.../2010 г., Служба по вписванията – [населено място].
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в.
ОТМЕНЯ определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в и ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС – Пловдив за извършване на вписване на подадена от „Тарамекс“ ЕООД молба вх. № 25848/7. 10. 2020 г. за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № .../8. 09. 2010 г., вписана на 8. 09. 2010 г., с акт № ..., том .., д.№.../2010 г., Служба по вписванията [населено място].
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов