КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 04 Авг 2021, 07:20

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Апостил за заверка от чуждестранен нотариус от ЕС
Ново мнениеПубликувано на: 23 Мар 2021, 10:30 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 39
София, 22.03.2021 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдията Атанасова ч.гр.д. № 419/2021 година.
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от Н. Д. Н., чрез адв. Ж. Ч., АК – Р., частна касационна жалба срещу определение № 43 от 16. 12. 2020 г. по ч. гр. д. № 315/2020 г. на Разградския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 49 от 27. 11. 2020 г. на съдията по вписванията при РС – Разград, с което е отказано вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..., том ..., рег. № ..., дело № .../2020 г. на нотариус Р. И., рег № ... на НК, с който К. П. А. и П. П. Т., действаща чрез пълномощника си К. П. А., продават на Н. Д. Н. недвижими имоти. Излагат се съображения за неправилност на определението и се иска отмяната му. Поддържа се наличие на основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускането му до касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
Съдията по вписванията при РС – Разград е отказал вписване на посочения по-горе нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот по съображения, че представената от пълномощника на П. П. Т., продавач по сделката, декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, нотариално заверена от М. А., нотариус в и за [населено място], Ш., няма заверка „апостил“, която да удостоверява, че удостоверителното изявление за положен подпис е направено от компетентен орган (нотариус), в съответствие с изискването на чл. 5 от Х. конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове от 1961 г., по която Република България и Кралство Ш. са страни и между които държави няма сключен договор за правна помощ.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията, съставът на окръжния съд е преценил изводите му за законосъобразни. Приел е, че заверената от нотариус в Кралство Ш. декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, представена от прехвърлителката, чрез пълномощника й, без апостил по чл. 3, ал. 1, вр. чл. 4 от посочената по-горе конвенция, не отговаря на изискванията за форма на територията на Република България и не може да бъде зачетена. Определението е подписано с особено мнение на съдията докладчик, според което в случая е приложим Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС и за изменението на Регламент (ЕС) 1024/2012 г. и е отпаднала необходимостта от поставяне на апостил върху документи с нотариална заверка на подписа.
В изложението към частната касационна жалба е поставен въпрос, който уточнен от настоящата инстанция съобразно спецификата на спора и предвид указанията дадени с ТР № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1, поставя проблема спазено ли е изискването на чл. 264, ал. 1 ДОПК, ако при сключването на прехвърлителната сделка за недвижим имот прехвърлителят е участвал не лично, а чрез пълномощник и пълномощникът е представил пред нотариуса декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя, извършена от нотариус с район на действие в друга държава, при спазване на установените за това правила .
По така поставения въпрос е формирана практика на ВКС, служебно известна на настоящия състав, поради което основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК не е налице. Тъй като обжалваното определение противоречи на тази практика, касационно обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По-конкретно, в определение № 175 от 20. 06. 2016 г. по ч. гр. д. № 2235/2016 г. на ВКС, 1 г.о. и определение № 134 от 29. 07. 2019 г. по ч. гр. д. №_ 2646/2019 г. на ВКС, 1 г.о. е прието, че декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК при всички случаи следва да бъде подписана лично от прехвърлителя, включително и когато същият участва чрез пълномощник при сключване на договора. Възможността за упълномощаване съществува само по отношение подаването на декларацията пред компетентния орган, но не и по отношение факта на деклариране на съответното обстоятелство. Предвид необходимостта от лично деклариране на обстоятелствата по чл. 264, ал. 1 ДОПК пред нотариуса и личната наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства, установена в чл. 313 НК, когато прехвърлителят участва чрез пълномощник в сделката, декларацията по чл. 264 ДОПК следва да е нотариално заверена. Не съществува пречка при изповядването и вписването на сделката да бъде представена декларация с нотариална заверка на подписа, включително извършена от нотариус с район на действие в друга държава, при спазване на установените за това правила. Изводите на състава на окръжния съд противоречат на така формираната практика.
Разгледана по същество, частната касационна жалба е основателна.
Отказът на съдията по вписванията да впише нотариалния акт за покупко-продажба е приет за законосъобразен, въпреки че при изповядване на сделката пълномощникът на прехвърлителката П. П. Т. е представил на нотариуса подписана лично от последната декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, с нотариална заверка на подписа й, извършена от М. А., нотариус в и за [населено място], Ш..
Продажбата е била извършена при действието на Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 г. (договорът е сключен на 16. 12. 2020 г., а регламентът се прилага считано от 16. 02. 2019 г. – чл. 27). Съгласно чл. 1, регламентът урежда система за освобождаване от изискването за легализация или подобна формална процедура и за опростяване на други формални процедури във връзка с посочените в него официални документи, които са издадени от органите на държава членка и трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка. Нотариалните заверки на подписите се включват в определението „официален документ“, съгласно чл. 3, ал. 1, б.“г“ от регламента. В чл. 3, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 понятието „легализация“ е определено като формалната процедура за удостоверяване истинността на подписа на служител, заемащ публична длъжност, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и при необходимост автентичността на печата или марката, поставени в документа, понятието „подобна формална процедура“ означава прилагането на удостоверението, посочено в Конвенцията за апостила (т.е. Х. конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове , с която бе въведена система за опростено движение на официални документи, издадени от държавите страни по тази конвенция, съгласно уточнението в ал. 2 от уводната част на регламента), а „други формални процедури“ означава изискването да се предоставят заверени копия и преводи на официалните документи. Съгласно чл. 4 от регламента, официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, и техните заверени копия се освобождават от всички форми на легализация и подобна формална процедура. В ал. 4 и ал. 5 от встъпителната част е посочено, че създадената с регламента система не следва да засяга възможността лицата да продължат да се възползват, ако желаят, от други системи, които освобождават официалните документи от легализация или подобна формална процедура и които са приложими между държавите членки, каквато система е създадена с Конвенцията за апостила. Системите, създадени с този регламент и с Конвенцията за апостила съществуват съвместно. Въпреки, че няма да е възможно за органите на държавите членки да изискват апостил, когато лице представя пред тях официален документ, попадащ в обхвата на настоящия регламент и издаден в друга държава членка, държавите членки не следва да се възпрепятстват да издават апостил, когато лице реши да поиска това, независимо, че съгласно системата на настоящия регламент, апостилът вече не е необходим. Не следва да се възпрепятства и възможността дадено лице да продължи да използва в определена държава членка апостил, издаден в друга държава членка. Конвенцията за апостила може да се използва по искане на дадено лице в отношенията между държавите членки.
С въведените с посочената нормативна уредба нови правила отпада задължителното изискване нотариалната заверка на подписа, извършена от нотариус в друга държава членка, да има и заверка „Apostille“. Като е приел обратното, съдът е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено, а преписката върната на съдията по вписванията за извършване вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..., том ..., рег. № ..., дело № .../2020 г. на нотариус Р. И., рег № .... на НК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 43 от 16. 12. 2020 г. по ч. гр. д. № 315/2020 г. на Разградския окръжен съд.
ОТМЕНЯ определение № 43 от 16. 12. 2020 г. по ч. гр. д. № 315/2020 г. на Разградския окръжен съд и ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС – Разград за извършване на вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..., том ..., рег. № ..., дело № .../2020 г. по описа на нотариус Р. И., рег № .... на НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов