КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 06 Авг 2021, 03:39

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Представяне на доказателства и факти пред въззив
Ново мнениеПубликувано на: 22 Юни 2021, 10:18 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 60085
София, 21.06.2021 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдия Ваня Атанасова ч.гр.д. № 1404/2021 година.
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по подадена от „Юробанк България“ АД, чрез адв. Д. Д., САК, частна касационна жалба срещу определение № 263510 от 22. 02. 2021 г. по ч. гр. д. № 1121/2021 г. на Софийски градски съд, ГО, III-Б въззивен състав, с което е оставена без уважение частна въззивна жалба вх. № 263459 от 12. 01. 2021 г. на „Юробанк България“ АД срещу определение № 1970 от 30. 12. 2020 г. на съдия по вписванията при СРС по заявление вх. № 80429/30. 12. 2020 г. по описа на Служба по вписванията – гр. София. Поддържа се незаконосъобразност на определението, поради постановяването му в нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК – необсъждане на всички представени по делото доказателства и на чл. 278, ал. 2 ГПК – при несъобразяване с обстоятелството, че в производството по обжалване на определенията въззивният съд действа при условията на неограничен (пълен въззив), разпоредбата на чл. 269 ГПК е неприложима и е длъжен да разгледа всички факти и всички събрани по делото доказателства. Иска се допускане до касационно обжалване на определението на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, отмяната му и връщане на делото на съдията по вписванията за извършване на поисканото вписване.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:
Частната касационна жалба е допустима – подадена е от легитимирано лице, в срока за обжалване и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Налице е основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното определение.
Със заявление вх. № 80429/30. 12. 2020 г. е поискано вписване по партидата на „Юробанк България“ АД на удостоверение по чл. 263в, ал. 1 ТЗ с изх. № 20201222132928/22. 12. 2020 г. на Агенция по вписванията, с което е удостоверено вписано вливане в „Юробанк България“ АД на „Банка Пиреос България“ АД, в имуществото на което има вещно право върху недвижим имот – реално обособени части от осеметажна административно-производствена сграда за производство на облекло-конфекция – ВИСОКО ТЯЛО, находяща се в [населено място], Столична община, район „В.“, местност НПЗ „З.-Л.-Под.зона О.“, нанесена с идентификатор № .... по кадастралната карта на [населено място], с адрес [населено място], район В., ул. ..., със застроена площ на високото тяло от 745 кв.м.: ПЪРВИ ЕТАЖ (партер) нанесен като самостоятелен обект с идентификатор ...., ВТОРИ ЕТАЖ нанесен като самостоятелен обект с идентификатор ...., ТРЕТИ ЕТАЖ нанесен като самостоятелен обект с идентификатор ...., заедно с НИСКО ТЯЛО, представляващо едноетажна масивна сграда – столова с идентификатор ...., заедно с 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор .... и заедно с 1/2 идеална част от припадащите се на описаните обекти общи части на сградата.
Към заявлението са представени удостоверение по чл. 263в, ал. 1 ТЗ с изх. № 20201222132928/22. 12. 2020 г. на АВ, постановление за възлагане на недвижим имот, вписано на 22. 05. 2019 г., удостоверение за данъчна оценка от 22. 10. 2020 г., скица на сградата и схеми на самостоятелните обекти в сградата, издадени от СГКК – гр. София, скица на поземления имот, извлечение за балансовата стойност/аналитична справка на дълготрайните (материални и нематериални активи) – 2315625, 88 лв., заключителен баланс на „Банка Пиреос България“ АД, преводно нареждане за платена такса в размер на 21315, 63 лв. на основание чл. 2 от ТДТСАВ, вр. чл. 97, ал. 1, т. 2 ЗННД, изчислена върху по-високата от балансовата стойност на дълготрайните материални и нематериални активи в баланса на търговското дружество и данъчна оценка на имота.
С определение № 1970 от 30. 12. 2020 г. на съдия по вписванията при СРС е отказано поисканото вписване, тъй като към заявлението не били представени декларации по чл. 264, ал. 1 ДОПК от законните представители на вливащото се дружество, както и заверен от страната документ, надлежно удостоверяващ плащането на дължимата за вписването държавна такса, а от заключителния баланс на вливащото се дружество и индивидуалния отчет за доходите – извлечение от заключителния счетоводен баланс не може да се установи размерът на балансовата стойност на имотите на вливащото се дружество, което води и до невъзможност за определяне на дължимата държавна такса.
За да потвърди определението на съдията по вписванията, въззивният съд е приел, че в случая е доказано осъществяването на смесения фактически състав на правоприемството с удостоверението по чл. 263в, ал. 1 ТЗ, издадено на осн. чл. 263и, ал. 6 ТЗ. Същото подлежи на вписване на осн. чл. 4 б.“И“ ПВ, по реда на раздел II ПВ, при спазвания изискванията на чл. 6-чл. 9 ПВ, а дължимата такса се определя по чл. 2 ТДТАВ – върху балансовата стойност на недвижимите имоти по заключителния баланс на дружеството-праводател, но не по-малко от данъчната оценка. Целта на вписването е да се оповести по надлежния ред правоприемството на права, които по принцип подлежат на вписване. Прието е, че заявителят е представил всички необходими документи за извършване на исканото вписване, но обжалваният отказ на съдията по вписванията е правилен, тъй като към заявлението е приложено незаверено копие от платежно нареждане за извършено плащане чрез онлайн банкиране, а разпоредбата на чл. 7а от Тарифата за таксите, събирани от Агенция по вписванията изисква възпроизведеният на хартиен носител електронен документ, представен като препис, да бъде заверен от страна по акта, от нотариус или от банката получила или извършила плащането.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са поставени редица въпроси единият от които е действа ли въззивната инстанция като неограничен въззив в производството по обжалване на отказите на съдиите по вписванията и длъжна ли е да обсъди и вземе предвид и доказателствата, относими към редовността на заявлението, които са представени в надлежно заверен вид за пръв път с частната жалба срещу постановения отказ за вписване . Твърди се разрешаването му в противоречие с ТР № 6/15. 01. 2019 г. по т.д. № 6/2017 г. на ОСГТК на ВКС.
Налице е основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на определението по така поставения въпрос.
В мотивите към тълкувателното решение е разяснено, че разпоредбата на чл. 278, ал. 2 ГПК въвежда съществено отклонение от една от характеристиките на ограничения въззив, предоставяйки възможност делото да бъде попълвано с нови факти и доказателства пред въззивната инстанция без ограничения, както и че това е основен белег на пълното (същинско) въззивно обжалване, позволяващо да бъдат коригирани не само грешките, допуснати от първоинстанционния съд, но и тези, допуснати от страните. Разяснено е, че по този начин в уредбата на обжалването на определения и разпореждания законодателят е дал превес на принципа за установяване на обективната истина ( чл. 10 ГПК ) пред изискването за процесуална дисциплина и свързаното с него концентрационно начало. Последователното провеждане на този принцип изисква приложение и на останалите правомощия на съда при пълен въззив - възможността да бъде проверена правилността на обжалвания акт и на невъведени в частната жалба оплаквания.
В случая, въззивният съд не е обсъдил приложеното към частната въззивна жалба заверено копие от платежното нареждане за извършено плащане чрез онлайн банкиране.

По основателността на частната касационна жалба.
Разгледана по същество, жалба е основателна.
Приложеното към частната въззивна жалба копие от платежно нареждане е заверено в съответствие с изискванията на чл. 7а от Тарифата за таксите, събирани от Агенция по вписванията – с подпис и печат на банката извършила плащането, която е и страна по акта (по удостоверения договор за вливане, с който е станало преминаване на имуществото на вливащото се дружество в имуществото на приемащото). Със същото е доказано внасянето на дължимата държавна такса за вписването.
Като неправилно, въззивното определение следва да бъде отменено и делото върнато на съдията по вписванията за извършване на поисканото вписване.
С оглед на горното Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 263510 от 22. 02. 2021 г. по ч. гр. д. № 1121/2021 г. на Софийски градски съд, ГО, III-Б въззивен състав.
ОТМЕНЯ определение № 263510 от 22. 02. 2021 г. по ч. гр. д. № 1121/2021 г. на Софийски градски съд, ГО, III-Б въззивен състав И ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при Софийския районен съд за извършване на вписването по подаденото от „Юробанк България“ АД заявление вх. № 80429 от 30. 12. 2020 г. по описа на Служба по вписванията – гр. София.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов