КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Ное 2021, 23:13

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: липса на подпис на страна в нотариален акт
Ново мнениеПубликувано на: 22 Окт 2021, 14:58 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 286
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 60129


Гр. София, 21.10.2021 г.


Върховният касационен съд на Република България, Второ отделение на Гражданска колегия, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова частно гражданско дело № 2338 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството e по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по касационна частна жалба вх. № 8665 от 10.05.2021 г. на Я. Х. Х. от [населено място], чрез адвокат Р. Д. от АК – В., срещу Определение № 1467 от 23.04.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 803/2021 г. на Окръжен съд – Варна. Иска се отмяна на определението като незаконосъобразно и вместо това да се постанови друго, с което делото да бъде върнато на съдията по вписванията с указание да се извърши заявеното от нотариус В. М., рег.№ * на НК вписване по молба с вх.№ 630 от 24.03.2021 г. по описа на Служба по вписванията – гр. Девня.
Ответник по касация не е конституиран поради едностранния характер на производството.
Касационната частна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е допустима по смисъла на чл. 274, ал. 3 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на атакуваното определение, ВКС взе предвид следното:
С атакуваното определение, постановено по реда на чл. 577 ГПК във връзка с чл. 32а от Правилника за вписванията, е оставена без уважение подадената от настоящия касатор жалба вх.№ 5788 от 26.03.2021 г. срещу Определение от 24.03.2021 г. на съдия по вписванията по заместване при Районен съд - Девня, с което е отказано вписването на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, том 2, рег.№ 1686, дело № 220 от 04.04.2019 г., по искане на нотариус В. М., рег.№ * на НК.
Окръжният съд е приел, че от приложеното по делото копие на нотариален акт № 67 от 04.04.2019 г. се установява, че срещу „ПРОДАВАЧ” са изписани ръкописно имената „Й. Й. Ц.”, но липсва подпис. Според разпоредбата на чл. 579, ал. 1 ГПК нотариусът прочита на участващите лица съдържанието на нотариалния акт, и ако те го одобрят, изписват името си и полагат подписа си пред нотариуса, а ако актът вече е подписан, изписват пълното си име и потвърждават своите подписи. Съгласно разпоредбата на чл. 580, т. 5 ГПК подписът, изписаното пълно име на страните (или техните представители) и подписът на нотариуса са задължителни елементи от съдържанието на нотариалния акт. Следователно, за валидността на нотариалния акт е задължително кумулативното наличие както на подпис на лицето, участващо в нотариалното производство по издаване на нотариален акт, така и саморъчното изписване на трите му имена. Нотариалното производство е строго формално, като в ГПК изрично се посочва изискването за полагане както на подпис, така и саморъчно изписване на имената, с оглед на което в конкретния случай подписът не може да бъде заместен от изписаните от самия продавач имена. Прието е, че постановеният отказ на съдията по вписванията е съобразен с Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д.№ 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК, съгласно което проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. В т. 6 от ТР № 7/2012 г. е посочено, че съдията по вписванията може да откаже вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма и ако няма необходимото съдържание, като изрично се възприема, че може да бъде отказано вписване на акт, който не е подписан, тъй като проверката за наличие на подпис е елемент от проверката на формата на акта. Съдията по вписванията следва да извърши проверка досежно наличието на подпис (освен саморъчно изписване на името), и при констатирането липсата на такъв да откаже вписване на нотариалния акт, тъй като липсва задължителен реквизит от съдържанието и формата му.
С изложението на основанията за допускане на касационното обжалване касаторът поддържа, че са налице основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК по въпроса: „Липсата на подпис на продавача в нотариалния акт, при положение, че същият е изписал саморъчно трите си имена върху всички, изготвени от нотариуса, екземпляри на нотариалния акт, за което страните не спорят, води ли до липса на предписана от закона – чл. 580, т. 6 ГПК форма, съответно, съставлява ли основание да бъде отказано вписване на нотариалния акт в Агенция по вписванията ?” . Посочени са актове на ВКС с довод, че произнасянето на окръжния съд влиза в противоречие с тях.
Формулираният от касатора въпрос е обсъден от въззивния съд, поради което има обуславящо значение по смисъла на т. 1 от ТР № 1 от 19.02.2010 г. по тълк.д.№ 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, но по отношение на него не са налице допълнителните критерии по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Същият намира своето разрешение в мотивите по т. 6 от ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д.№ 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК. Наличието на задължителна практика препятства допускане на обжалването при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, а доколкото въззивният акт е съобразен с тази практика не е налице и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Разпоредбата на чл. 580 ГПК визира съдържанието на нотариалния акт, като в т. 6 е записано, че нотариалният акт съдържа подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на нотариуса. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията е относно това, дали представеният за вписване акт подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. Съдията по вписванията може да откаже вписване на акт, който не е подписан, тъй като проверката за наличие на подпис е елемент от проверката за валидност на нотариалното удостоверяване. При отсъствие на представен пред съдията по вписванията екземпляр от нотариалния акт, подписан от продавача, изводът, че не са удовлетворени изискванията на чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията във връзка с чл. 580, т. 6 ГПК е законосъобразен и съставлява основание за постановяване на отказ.
Следва изрично да се подчертае, че никой от актовете на ВКС, приложени от касатора, не обективира произнасяне в смисъл, различен от постановеното с атакуваното въззивно определение. С Решение № 60 от 19.05.2016 г. по гр.д.№ 3569/2015 г. на ВКС, ІІІ г.о. е прието, че не е нищожно нотариално удостоверяване, което да опорочи изискването за форма съгласно чл. 18 ЗЗД и съответно да доведе но нищожност на сделката в случай, при който не е попълнен с цифри и думи денят на съставяне на нотариалния акт при наличие на отразени месец и година, т.е при пропуск на нотариуса да попълни ръкописно деня на сключване на договора. Прието е, че датата има три елемента и при отсъствие на този, сочещ деня на сключване на договора се касае за пропуск, който може да бъде отстранен; непълната дата може да бъде удостоверена от други нотариални действия при оформяне на сделката (екземпляри от нотариалния акт, подреждането в специалната книга по чл. 581 ГПК, вписване на акта в службата по вписвания) или да се проведе производство по чл. 579, ал. 3 ГПК. С Решение № 223 от 14.05.2012 г. по гр.д.№ 1186/2011 г. на ВКС, І г.о. е прието, че е валидно нотариално удостоверяване в случай, при който името на купувача не е вписано в началото (антетката) на нотариален акт, но актът съдържа изрично изявление на купувача и посочване на трите му имена, че е съгласен и купува описания имот, както и при наличие на неоспорен от другата страна негов подпис в нотариалния акт. С Решение № 143 от 08.05.2012 г. по гр.д.№ 504/2011 г. на ВКС, ІV г.о. е разяснено, че погрешното отразяване на името на един от купувачите в отбелязването при нотариалното удостоверяване не се отразява върху валидността на последното, може да бъде поправено и няма за последица нищожност на договор за продажба на наследство поради липса на предписаната от закона форма. Очевидно е отсъствието на относимост, а оттам – и на противоречие между актовете на ВКС и настоящия случай.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ отделение на Гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на Определение № 1467 от 23.04.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 803/2021 г. на Окръжен съд – Варна.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов