КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заверените преписи от ТР са със сила на официални преписи
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=4952
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 24 Ное 2022, 09:32 ]
Заглавие:  Заверените преписи от ТР са със сила на официални преписи

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 50466
София, 09.11.2022 година


Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение , в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА
ИВО ДИМИТРОВ
изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1679/2022 година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на „Ей Би Инвестмънтс Груп“ АД, [населено място] срещу постановеното от Пловдивски окръжен съд определение № 1294 от 20.05.2022 г. по в. ч. гр. д. № 625/2022 г., с което е потвърдено определение от 14.02.2022 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията – [населено място] за отказ да бъде вписан устава на същото дружество по молба вх. № 93221 от 08.12.2021 г.
Частният касатор поддържа, че обжалваното определение е неправилно на всички основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Счита извода на въззивния съд, че представените с молбата за вписване копия от документи, заверени от длъжностно лице при Агенцията по вписванията, не представляват официално заверени преписи, е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 33, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ. Като съществено нарушение на съдопроизводствените правила, довело до необоснованост на акта, преценява липсата на обсъждане относно приложението на чл. 23, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ. В частната касационна жалба са развити подробни съображения за неприложимост на разпоредбата на чл. 183, ал. 1 ГПК по отношение на представените в производството по вписване документи.
Като обосноваващи допускане на касационното обжалване, с поддържане на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са поставени въпросите: „ 1. Ползва ли се с доказателствена сила на официален документ копие от електронния образ на документ, приложен към делото (по партидата) на търговец в Търговския регистър; 2. Допустимо ли е в производството по вписване на актове относно недвижими имоти да се изисква представяне на оригинал на документ, чийто електронен образ е приложен към молбата за вписване, ако този документ е приложен по делото (по партидата) на търговеца в Търговския регистър; 3. Документ, издаден съгласно чл. 33, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) представлява ли официално заверен препис; 4. Следва ли съдия по вписванията да разгледа, приеме и впише молба за вписване на акт, с който се извършва непарична вноска в търговско дружество в съответната Служба по вписванията, към който акт са представени изискуемите по закон документи във формата на преписи, издадени по реда на чл. 33, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ ”.
По отношение на първите два въпроса се поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК с позоваване на определение № 442 от 20.07.2009 г. по ч. т. д. № 317/2009 г. на ВКС, I т. о. и определение № 168 от 07.02.2011 г. по ч. т. д.№ 87/2010 г. на ВКС, II т. о., а за останалите два въпроса – основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, аргументирано с липса на съдебна практика. Допълнително е заявено и основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на обжалвания акт.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което е процесуално допустима .
За да потвърди отказа за вписване устава на „Ей Би Инвестмънтс Груп“ АД, [населено място] в Имотния регистър на Службата по вписвания, Пловдивски окръжен съд, макар да е счел за представени всички изискуеми за заявеното вписване документи (като е съобразил и допълнително представените от заявителя с молба вх. № 3805 от 14.02.2022 г.) е приел, че тези документи не са представени в оригинал, а в копия, заверени от Агенцията по вписванията за идентичност на съдържанието им с електронния образ, т. е. приел е, че се касае за документи, които представляват копия от електронни документи. Съдебният състав е изразил разбирането, че копията от електронни документи не представляват официално заверени преписи, а в производството по вписване на актове относно недвижими имоти съдията по вписванията не може да изисква представяне на оригинал на документ по смисъла на чл. 183, ал. 1 ГПК, доколкото непредставянето на такъв би представлявало нередовност на молбата за вписване, отстраняването на която не може да бъде указано от съдията по вписванията съгласно задължителната съдебна практика – т. 1 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС.
Настоящият състав намира, че касационното обжалване следва да бъде допуснато по поставения от частния касатор въпрос № 3. Този въпрос отговаря както на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК, доколкото именно произнасянето по него е обусловило изхода на конкретното дело, така и на поддържаното за него основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК предвид липсата на достатъчно яснота в редакцията на разпоредбата на чл. 33, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ.
Останалите въпроси нямат характер на обуславящи. По отношение на първия въпрос този извод произтича от обстоятелството, че мотивите на обжалваното определение не съдържат произнасяне по него. В определението е обсъждано не дали представените копия от електронни документи представляват официални документи , а дали са официално заверени преписи . Въпроси № 2 и № 4 са изцяло относими към правилността на съдебния акт, поради което и в съответствие със задължителните указания в т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, те също не могат да бъдат преценени като значими за изхода на делото и съответно за допускане на касационния контрол.
Допускането на касационното обжалване на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК изключва допускането на касационния контрол и поради очевидна неправилност на акта.
По релевантния въпрос:
Съгласно чл. 33, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец или на юридическо лице с нестопанска цел, заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи. Логическото тълкуване на тази норма налага категоричния извод, че законодателят е имал предвид „официално заверени преписи“ по смисъла на чл. 179, ал. 2 ГПК. Очевидно пропускането на определението „заверени“ е единствено с цел да бъде избегнато повторението му в текста. В подкрепа на посочения извод е и систематичното тълкуване на посочената норма с тези на ал. 1 и ал. 4 на чл. 33 ЗТРРЮЛНЦ. След като издаваните от Агенцията по вписванията удостоверения, съдържащи извлечение от регистрите и копия от електронния образ на документите , въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията (ал. 1) са официални документи (ал. 4), то и заверяваните от длъжностните лица на Агенцията копия от документи в делото на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел представляват официално заверени преписи от тези документи (чл. 179, ал. 2 ГПК).
Съобразно отговора на поставения въпрос, обжалваното определение е неправилно. Предвид констатацията на решаващия състав, че молителят е представил всички необходими документи и с оглед приетото от настоящия състав, че по отношение на същите е спазено изискването да са в официално заверени преписи, заявенното вписване на устава на „Ей Би Инвестмънтс Груп“ АД, [населено място] следва да бъде извършено.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 1294 от 20.05.2022 г. по в. ч. гр. д. № 625/2022 г. на Пловдивски окръжен съд и потвърденото с него определение от 14.02.2022 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията – [населено място], с което е отказано вписване на устава на „Ей Би Инвестмънтс Груп“ АД, [населено място] по молба вх. № 93221 от 08.12.2021 г.
УКАЗВА на съдията по вписванията при Служба по вписванията - [населено място] да извърши исканото вписване.

Определението не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/